Obchodní ujednání

EU má zavedeny zvláštní obchodní dohody na podporu rozvojových zemí.

Všeobecný systém preferencí (GSP)

EU nabízí svůj současný systém všeobecných celních preferencí zemím s nízkými a nižšími středními příjmy. Režim umožňuje částečné nebo úplné odstranění cel EU pro velký počet produktů vstupujících na trh EU.

Všeobecný systém preferencí plus (GSP+)

Režim GSP+ je zvláštním pobídkovým režimem pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných. Snižuje dovozní cla EU na 0 % pro zranitelné země s nízkými a nižšími středními příjmy, které provádějí 27 mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a řádné správy věcí veřejných.

Vše kromě zbraní (EBA)

Režim „ Vše kromě zbraní“ je zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, který umožňuje zcela bezcelní a bezkvótový přístup na jednotný trh EU pro všechny produkty s výjimkou zbraní a výzbroje.

Dohody o hospodářském partnerství (EPA)

Dohody o hospodářském partnerství jsou obchodní a rozvojová ujednání mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT), jejichž cílem je usnadnit začlenění zemí AKT do světového hospodářství postupnou liberalizací obchodu a lepší spoluprací v oblasti obchodu.

Další zvláštní obchodní ujednání zahrnují:

Nařízení o přístupu na trh (MAR)

Nařízení MAR poskytuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející ze zemí AKT, které nevyužívají režimu „Vše kromě zbraní“ a uzavřely dohody o hospodářském partnerství, které dosud nebyly ratifikovány.

Evropský hospodářský prostor (EHP)

EHP sdružuje 27 členských států EU a tři země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – Island, Lichtenštejnsko a Norsko – na jednotném trhu EU, čímž zaručuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jakož i jednotné související politiky (hospodářská soutěž, doprava, energetika, hospodářská a měnová spolupráce).

Celní unie

EU je součástí tří celních unií

Celní unie zajišťují volný pohyb zboží mezi oběma částmi celní unie, sladění vnějších cel, harmonizovaná opatření obchodní politiky, společné normy a vzájemnou pomoc v celních záležitostech, jakož i spolupráci v jiných oblastech.

Zámořské země a území (ZZÚ)

ZZÚ nejsou součástí území Evropského společenství, ale jsou ústavně propojeny se čtyřmi členskými státy (Dánskem, Francií a Nizozemskem).  Evropské společenství poskytuje jednostranné obchodní preference všem produktům pocházejícím ze ZZÚ s cílem podpořit jejich hospodářský a sociální rozvoj a navázat úzké hospodářské vztahy mezi nimi a Společenstvím jako celkem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy