Handelsordninger

EU har indført særlige handelsordninger til støtte for udviklingslandene.

Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

EU tilbyder sin nuværende GSP til lav- og mellemindkomstlande i den nederste halvdel.Ordningen medfører hel eller delvis fjernelse af EU-toldafgifter for en lang række produkter, der kommer ind på EU-markedet.

Generel toldpræferenceordning plus (GSP +)

GSP ± ordningen er en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Den sænker EU's importtold til 0 % for sårbare lav- og mellemindkomstlande, der gennemfører 27 internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse.

Alt undtagen våben (EBA)

EBA-ordningen er en særlig ordning for de mindst udviklede lande, som giver fuld told- og kvotefri adgang til EU's indre marked for alle produkter undtagen våben og våbenrustning.

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

ØPA'er er handels- og udviklingsordninger mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der har til formål at lette AVS-landenes integration i verdensøkonomien gennem en gradvis handelsliberalisering og forbedret handelsrelateret samarbejde.

Andre særlige handelsordninger omfatter:

Forordningen om markedsadgang

MAR-forordningen giver told- og kvotefri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i de AVS-lande, der ikke er omfattet af en EBA-ordning, og som har indgået ØPA'er, der afventer ratifikation.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

EØS samler de 27 EU-lande og tre lande fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) — Island, Liechtenstein og Norge — på EU's indre marked og garanterer den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital samt fælles relaterede politikker (konkurrence, transport, energi, økonomisk og monetært samarbejde).

Toldunioner

EU er en del af tre toldunioner

Toldunionerne sikrer fri bevægelighed for varer mellem de to dele af toldunionen, tilpasning til eksterne toldsatser, harmoniserede handelspolitiske foranstaltninger, fælles standarder og gensidig bistand i toldspørgsmål samt samarbejde på andre områder.

Oversøiske lande og territorier (OLT)

OLT er ikke en del af Det Europæiske Fællesskabs område, men er forfatningsmæssigt knyttet til fire af medlemsstaterne (Danmark, Frankrig og Nederlandene).Det Europæiske Fællesskab indrømmer unilaterale handelspræferencer til alle varer med oprindelse i OLT med henblik på at fremme deres økonomiske og sociale udvikling og etablere nære økonomiske forbindelser mellem dem og Fællesskabet som helhed.

Del denne side:

Genveje