Handelsordninger

EU har indført særlige handelsordninger til støtte for udviklingslandene.

Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

EU tilbyder sin nuværende GSP til lav- og mellemindkomstlande. Ordningen indebærer hel eller delvis afskaffelse af EU-told på et stort antal produkter, der kommer ind på EU-markedet.

Den generelle toldpræferenceordning plus (GSP +)

GSP ± ordningen er en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Den sænker EU's importtold til 0 % for sårbare lav- og mellemindkomstlande, der gennemfører 27 internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse.

Alt undtagen våben (EBA)

EBA-ordningen er en særlig ordning for de mindst udviklede lande, som giver fuld told- og kvotefri adgang til EU's indre marked for alle varer undtagen våben og forsvarsmateriel.

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA)

ØPA'er er handels- og udviklingsordninger mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), som har til formål at lette AVS-staternes integration i verdensøkonomien gennem en gradvis handelsliberalisering og et bedre handelsrelateret samarbejde.

Andre specifikke handelsordninger omfatter:

Forordningen om markedsadgang (MAR)

Markedsmisbrugsforordningen giver toldfri kontingentfri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i de AVS-lande, der ikke er omfattet af en EBA-ordning, og som har indgået ØPA'er, der endnu ikke er ratificeret.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

EØS samler de 27 EU-medlemsstater og tre EFTA-lande — Island, Liechtenstein og Norge — i EU's indre marked og garanterer fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital samt fælles relaterede politikker (konkurrence, transport, energi, økonomisk og monetært samarbejde).

Toldunioner

EU er en del af tre toldunioner

Toldunionen sikrer fri bevægelighed for varer mellem de to dele af toldunionen, tilpasning til eksterne toldsatser, harmoniserede handelspolitiske foranstaltninger, fælles standarder og gensidig bistand i toldspørgsmål samt samarbejde på andre områder.

Oversøiske lande og territorier (OLT'er)

OLT er ikke en del af Det Europæiske Fællesskabs område, men er forfatningsmæssigt knyttet til fire af medlemsstaterne (Danmark, Frankrig og Nederlandene).  Det Europæiske Fællesskab indrømmer unilaterale handelspræferencer til alle varer med oprindelse i OLT med det formål at fremme deres økonomiske og sociale udvikling og etablere nære økonomiske forbindelser mellem dem og Fællesskabet som helhed.

Del denne side: