Instrument til bekæmpelse af tvang

Et enkelt kontaktpunkt bistår med anvendelsen af instrumentet til bekæmpelse af tvang.

Forordning ( EU) 2023/2675 om beskyttelse af Unionen og dens medlemsstater mod økonomisk tvang (eller instrumentet til bekæmpelse af tvang), der trådte i kraft den 27. december 2023, fastsætter en ramme for EU's indsats i tilfælde af økonomisk tvang rettet mod Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

"Økonomisk tvang": en situation, hvor et tredjeland forsøger at presse Den Europæiske Union eller en medlemsstat til at træffe et bestemt valg ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. En sådan praksis griber unødigt ind i Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters legitime suveræne valg. Hvorvidt en tredjelandsforanstaltning opfylder disse betingelser, afgøres fra sag til sag.

Indlæg vedrørende økonomisk tvang

Europa-Kommissionen kan undersøge enhver foranstaltning i et tredjeland med henblik på opfyldelse af disse betingelser på eget initiativ eller efter en behørigt begrundet anmodning (se artikel 4).

Du kan sende en anmodning og indsende oplysninger om hændelser med økonomisk tvang trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Fortrolig behandling

Hvis Deres indsendelse kræver fortrolig behandling, bedes De anmode om fortrolig behandling på trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, og vi vil vejlede Dem med hensyn til de videre trin i et sikkert bud.

Hvilke oplysninger er relevante for anvendelsen af instrumentet til bekæmpelse af tvang?

Følgende spørgsmål vil hjælpe dig med at identificere de typer oplysninger, der er relevante for anvendelsen af instrumentet til bekæmpelse af tvang, og som der bør tages hensyn til, når der fremsættes en anmodning til Kommissionen i henhold til dette instrument:

 • Hvad er tredjelandets foranstaltning? "tredjeland": enhver anden stat, et særskilt toldområde eller andet folkeretligt subjekt end Unionen eller en medlemsstat "tredjelandsforanstaltning": enhver handling eller undladelse, herunder uskrevne handlinger)
 • Hvordan kommer tredjelandets foranstaltning til udtryk?
 • Er tredjelandets foranstaltning i kraft, gældende eller endnu ikke?  Er den allerede vedtaget, eller er den planlagt, annonceret eller truet?
 • Hvordan påvirker tredjelandsforanstaltningen international handel eller internationale investeringer, og hvordan påvirkes Unionen eller en af dens medlemsstater?
 • Data eller andre oplysninger om intensiteten, alvoren, hyppigheden, varigheden, bredden og omfanget af tredjelandsforanstaltningen, herunder dens indvirkning på handels- eller investeringsforbindelserne med Unionen
 • Hvordan agter tredjelandet gennem sin foranstaltning at forhindre eller opnå, at en bestemt retsakt bringes til ophør, ændres eller vedtages af EU eller en medlemsstat? Dette betyder enhver retsakt eller anden handling, herunder tilkendegivelse af en holdning, fra henholdsvis Unionens eller en medlemsstats institutioner, organer, kontorer eller agenturer, som tredjelandet søger at opnå, ændre eller forhindre.
 • Angiv den pågældende handling så præcist som muligt.
 • Hvad er beviset for tredjelandets hensigt?
 • Er der tale om skade for Unionen? "Skade på Unionen": enhver negativ indvirkning, herunder økonomisk skade, på Unionen eller en medlemsstat, herunder på Unionens erhvervsdrivende, som følge af den økonomiske tvang. Det kan omfatte skader på EU's investeringer i tredjelande).
 • Beskriv og måler skaden så præcist som muligt.  Bemærk, at dette element kan overlappe ovennævnte kriterium om "påvirkning af handel eller investeringer". 
 • Er tredjelandet involveret i et mønster af sådanne tilfælde af indblanding med henblik på at forhindre eller opnå bestemte handlinger fra andre lande (hvor som helst i verden)?
 • Kan tredjelandet handle på grundlag af et legitimt ønske, der er internationalt anerkendt? Hvad er tredjelandets mål?  Hvilke internationale bekymringer, politikker og bestræbelser findes der i øjeblikket på det pågældende område, og hvordan hænger tredjelandets mål sammen med det? 
 • Har det pågældende tredjeland gjort en indsats for at nå sit mål, inden det gjorde brug af tvangsforanstaltningen?  Hvad var disse bestræbelser?

Enhver anmodning skal indeholde så mange af ovennævnte oplysninger som muligt, men Kommissionen vil også behandle anmodninger, der kun indeholder oplysninger om nogle af ovennævnte elementer.

Vi behandler dit bud og kontakter dig, hvis du har brug for yderligere tiltag.

Indlæg efter Kommissionens opfordring til at komme med input i individuelle sager

I forbindelse med individuelle sager kan Europa-Kommissionen — alt efter hvad der er relevant — iværksætte særlige indkaldelser vedrørende undersøgelser af tredjelandes foranstaltninger (se artikel 4, stk. 4) og med hensyn til EU-modforanstaltninger (se artikel 13), hvor du ønsker dit specifikke input. Instrukserne for indsendelse vil være tilgængelige i en specifik meddelelse for den pågældende sag.

Andre indlæg

EU-virksomheder og andre private interessenter, der er berørt af økonomisk tvang som defineret i forordningen, kan kontakte Europa-Kommissionen for så vidt angår bistand i forbindelse med den igangværende økonomiske tvang trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (se artikel 14)

 

Bistand til EU-virksomheder og private interessenter i forbindelse med den igangværende økonomiske tvang henviser til Kommissionens mulighed for at gribe ind over for et tredjeland eller på anden måde træffe foranstaltninger i henhold til forordningen med henblik på at standse den økonomiske tvang.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende instrumentet til bekæmpelse af tvang, er du velkommen til at kontakte os direkte trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Fortrolig behandling

Hvis Deres indsendelse kræver fortrolig behandling, bedes De anmode om fortrolig behandling på trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, og vi vil vejlede Dem med hensyn til de videre trin i et sikkert bud.

Vi behandler dit bud og kontakter dig, hvis du har brug for yderligere tiltag.

Side om instrumentet til bekæmpelse af tvang på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: Beskyttelse mod tvang

Del denne side: