Pakottamistoimien vastainen väline

Keskitetty yhteyspiste avustaa pakottamistoimien vastaisen välineen soveltamisessa.

Unionin ja sen jäsenvaltioidensuojelemisesta taloudelliselta pakottamiselta (tai pakottamistoimien vastaiselta välineeltä) annetussa asetuksessa (EU) 2023/2675, joka tuli voimaan 27. joulukuuta 2023, vahvistetaan puitteet EU:n toimille tapauksissa, joissa on kyse Euroopan unioniin tai jäsenvaltioon kohdistuvasta taloudellisesta pakottamisesta.

’Taloudellisella pakottamisella’ tilannetta, jossa kolmas maa pyrkii painostamaan Euroopan unionia tai jäsenvaltiota tekemään tietyn valinnan soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Tällaiset käytännöt vaikuttavat perusteettomasti Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin. Se, täyttääkö kolmannen maan toimenpide nämä edellytykset, määriteltäisiin tapauskohtaisesti.

Taloudellista pakottamista koskevat väitteet

Euroopan komissio voi tutkia kolmannen maan toimenpiteen näiden edellytysten täyttymisen omasta aloitteestaan tai asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä (ks. 4 artikla).

Voit esittää pyynnön ja toimittaa tietoja taloudellisista pakottamistapauksista osoitteessa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Luottamuksellinen käsittely

Jos lähetyksesi on käsiteltävä luottamuksellisesti, pyydämme, että se käsitellään luottamuksellisesti osoitteessa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, ja lähetämme ohjeet suojatun tarjouksen seuraavista vaiheista.

Mitkä tiedot ovat merkityksellisiä pakottamistoimien vastaisen välineen soveltamisen kannalta?

Seuraavat kysymykset ohjaavat sinua yksilöimään, minkä tyyppisiä tietoja pakottamistoimien vastaisen välineen soveltamisen kannalta on merkityksellisiä ja jotka olisi otettava huomioon jätettäessä komissiolle tämän välineen mukaista pyyntöä:

 • Mikä on kolmannen maan toimenpide? ’kolmannella maalla’ mitä tahansa muuta valtiota, erillistä tullialuetta tai muuta kansainvälisen oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa valtiota kuin unionia tai jäsenvaltiota; ’kolmannen maan toimenpiteellä’ kaikkia toimia tai laiminlyöntejä, mukaan lukien kirjoittamattomat kanteet)
 • Miten kolmannen maan toimenpide ilmenee?
 • Onko kolmannen maan toimenpide voimassa vai ei vielä voimassa?  Onko se jo hyväksytty vai onko se suunnitteilla, onko siitä ilmoitettu tai uhkaako se?
 • Miten kolmannen maan toimenpide vaikuttaa kansainväliseen kauppaan tai sijoituksiin ja miten se vaikuttaa unioniin tai johonkin sen jäsenvaltioista?
 • Tiedot tai muut tiedot kolmannen maan toimenpiteen intensiteetistä, vakavuudesta, toistuvuudesta, kestosta, laajuudesta ja laajuudesta, mukaan lukien sen vaikutus kauppa- tai investointisuhteisiin unionin kanssa;
 • Miten kolmas maa aikoo toimenpiteensä avulla estää EU:ta tai jäsenvaltiota lopettamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä säädöstä tai saada sen voimaan? Tällä tarkoitetaan mitä tahansa unionin toimielimen, elimen tai laitoksen antamaa säädöstä tai muuta asiakirjaa, mukaan lukien kannan ilmaiseminen, jonka kolmas maa pyrkii saamaan, muuttamaan tai estämään.
 • Ilmoittakaa kyseinen toimi mahdollisimman tarkasti.
 • Mikä on näyttö tästä kolmannen maan aikomuksesta?
 • Onko unionille aiheutunut vahinkoa? ’Unionille aiheutuvalla vahingolla’ taloudellisen pakottamisen kielteistä vaikutusta, mukaan lukien taloudellinen vahinko, unioniin tai jäsenvaltioon, mukaan lukien unionin talouden toimijat. Siihen voi sisältyä vahinkoja EU:n investoinneille kolmansissa maissa).
 • Kuvailkaa ja arvioi vahinko mahdollisimman tarkasti.  On huomattava, että tämä osatekijä voi olla päällekkäinen edellä mainitun kriteerin kanssa, joka koskee ”vaikuttaa kauppaan tai sijoituksiin”. 
 • Osallistuuko kolmas maa tällaisiin häirintätapauksiin, joiden tarkoituksena on estää tai saada tiettyjä tekoja muista maista (mihin tahansa maailmaan)?
 • Voiko kolmas maa toimia kansainvälisesti tunnustetun oikeutetun huolen perusteella? Mikä on kolmannen maan tavoite?  Mitä kansainvälisiä huolenaiheita, politiikkoja ja toimia kyseisellä alalla on tällä hetkellä ja miten kolmannen maan tavoite liittyy siihen? 
 • Onko kyseinen kolmas maa pyrkinyt saavuttamaan tavoitteensa ennen pakkokeinon käyttöä?  Mitä nämä toimet olivat?

Kaikkien pyyntöjen olisi sisällettävä mahdollisimman suuri osa edellä mainituista tiedoista, mutta komissio tarkastelee myös pyyntöjä, jotka sisältävät vain joitakin edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja.

Käsittelemme tarjouksenne ja otamme sinuun yhteyttä, jos se vaatii lisätoimia.

Huomautukset, jotka perustuvat komission lausuntopyyntöihin yksittäisissä tapauksissa

Yksittäisissä tapauksissa Euroopan komissio voi – tapauksen mukaan – käynnistää erityisiä ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat kolmansien maiden toimenpiteiden tarkastelua (ks. 4 artiklan 4 kohta) ja unionin vastatoimia (ks. 13 artikla). Toimitusohjeet ovat saatavilla kyseistä tapausta koskevassa erityisessä ilmoituksessa.

Muut näkökannat

Unionin yritykset ja muut yksityiset sidosryhmät, joihin asetuksessa määritelty taloudellinen pakottaminen vaikuttaa, voivat ottaa yhteyttä Euroopan komissioon meneillään olevan taloudellisen pakottamisen yhteydessä annettavan avun osalta osoitteessa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (ks. 14 artikla).

 

Unionin yrityksille ja yksityisille sidosryhmille annettavalla tuella tarkoitetaan meneillään olevan taloudellisen pakottamisen yhteydessä Euroopan komission mahdollisuutta puuttua asiaan kolmannessa maassa tai toteuttaa muulla tavoin asetuksen mukaisia toimia taloudellisen pakottamisen lopettamiseksi.

Muut pakkokeinojen vastaiseen välineeseen liittyvät kysymykset ovat tervetulleita ottamaan suoraan yhteyttä osoitteeseen trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Luottamuksellinen käsittely

Jos lähetyksesi on käsiteltävä luottamuksellisesti, pyydämme, että se käsitellään luottamuksellisesti osoitteessa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, ja lähetämme ohjeet suojatun tarjouksen seuraavista vaiheista.

Käsittelemme tarjouksenne ja otamme sinuun yhteyttä, jos se vaatii lisätoimia.

Pakottamistoimien vastaisen välineen sivu kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: Suojautuminen pakottamiselta

Jaa tämä sivu: