Kumulaatio

Jotta voidaan tietää, onko tuote jalostettu riittävästi kumppanimaassa, on tärkeää tietää, milloin käytettyjä materiaaleja ja tuotantopanoksia voidaan pitää EU:n tai kauppakumppanimaan alkuperätuotteina. EU:n etuuskohteluun oikeuttaviin alkuperäsääntöihin sisältyy kumulaation käsite, joka antaa tuojalle tai viejälle tietyissä olosuhteissa mahdollisuuden pitää kolmansista maista tuotuja ei-alkuperäaineksia tai muussa kuin kumppanimaassa suoritettuja käsittelyjä EU:n tai kauppakumppanimaan alkuperätuotteina. EU:n etuuskohtelujärjestelyissä käytetään kolmentyyppistä kumulaatiota. Nämä kolme tyyppiä eroavat toisistaan toimintaan osallistuvien maiden lukumäärän osalta ja sen suhteen, minkä tyyppisiä aineksia – alkuperäaineksia vai ei-alkuperäaineksia – voidaan kumuloida.

Kahdenvälinen kumulaatio

Kahdenvälistä kumulaatiota sovelletaan kahteen osapuoleen: EU ja sen kumppanimaa. Sen ansiosta EU:n alkuperäaineksia voidaan käyttää kumppanimaan alkuperäaineksina ja päinvastoin. Kumulaatiota sovelletaan kaikkiin EU:n etuuskohtelujärjestelmiin.

Kahdenvälistä kumulaatiota sovelletaan kolmeen keskeiseen sääntöön, jotka on kuvattu riittävästi jalostettuja tavaroita koskevassa jaksossa seuraavasti:

  • jos käytetään arvonlisäyssääntöä, kahdenvälinen kumulaatio mahdollistaa sen, että ei-alkuperäainesten enimmäisprosenttikynnykseen ei sisällytetä EU:n alkuperäainesten arvoa.
  • jos käytetään tariffiluokittelusääntöjen muutosta, sinun ei tarvitse tarkistaa, onko tuottajan kumppanimaassa käyttämien EU:sta peräisin olevien ainesten tariffiluokitus muuttunut.
  • jos käytetään sääntöä, jonka mukaan tuote on valmistettu tietyistä tuotteista, ei tarvitse tarkistaa, viittaavatko EU:n alkuperäainekset myöhempään tuotantotilaan.

Diagonaalinen kumulaatio

Diagonaalinen kumulaatio vastaa kahdenvälistä kumulaatiota, mutta sitä käytetään useamman kuin kahden maan kanssa tehdyissä sopimuksissa. Sen avulla voit käyttää tietyn maan alkuperäaineksia (jotka mainitaan kumulaatiota koskevassa säännöksessä), joka on eri kuin se kumppanimaa, josta haluat tuoda alkuperäaineksina. Diagonaalista kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan tuotteisiin, jotka ovat peräisin määritellystä maasta eli muista sopimuksen osapuolina olevista maista ja joita tämän jälkeen käsitellään edelleen kumppanimaassa.

Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kolmeen pääsääntöön, jotka kuvataan riittävästi jalostettuja tavaroita koskevassa jaksossa seuraavasti:

  • jos käytetään arvonlisäyssääntöä, diagonaalisen kumulaation avulla ei voida ottaa huomioon määritellyn maan alkuperäainesten arvoa ei-alkuperäainesten enimmäisprosenttikynnyksessä.
  • jos käytetään tariffiluokittelusääntöjen muutosta, ei ole tarpeen tarkistaa, onko määritellystä maasta peräisin olevien ainesten tariffiluokitus muuttunut tuotaessa tuotetta kumppanimaasta.
  • jos käytetään sääntöä, jonka mukaan tuote on valmistettu tietyistä tuotteista, ei tarvitse tarkistaa, viittaavatko määritellyn maan alkuperäainekset myöhempään tuotantotilaan (eli kankaaseen).

Täysi kumulaatio

Täysimääräisessä kumulaatiossa ei oteta huomioon ainoastaan EU:sta tai määritellystä maasta peräisin olevia aineksia (jotka mainitaan kumulaatiota koskevassa säännöksessä), vaan myös tuotantopanoksia, jotka eivät ole EU:n tai minkä tahansa määritellyn maan alkuperäaineksia, voidaan laskea mukaan alkuperäpitoisuuteen.

Toisin kuin kahdenvälisessä tai diagonaalisessa kumulaatiossa, täysimääräinen kumulaatio mahdollistaa sen, että kumulaatioon voidaan ottaa aineksia, jotka eivät ole EU:n tai kumppanimaan alkuperätuotteita. Tuottaja on saattanut tuoda näitä ei-alkuperäaineksia kumppanimaastanne ja käyttää niitä tuotantoprosessissa. Täyttä kumulaatiota sovellettaessa näitä ei-alkuperätuotteita olevia tuotantopanoksia voidaan käyttää myös kumulaatiota varten, ja ne voidaan lukea kumppanimaan alkuperätuotteiksi.

Täyttä kumulaatiota sovelletaan kolmeen pääsääntöön, jotka on kuvattu riittävästi jalostettuja tavaroita koskevassa jaksossa seuraavasti:

  • jos käytetään arvonlisäyssääntöä, täysi kumulaatio mahdollistaa sen, että kumppanimaan tuomien ainesten arvoa ei oteta huomioon enimmäisprosenttiosuudessa.
  • jos käytetään tariffiluokittelun muuttamista koskevaa sääntöä, sinun ei tarvitse tarkistaa, onko kumppanimaan tuomien ainesten tariffiluokittelu muuttunut.
  • jos käytetään sääntöä, jonka mukaan tuote on valmistettu tietyistä tuotteista, ei tarvitse tarkistaa, viittaavatko kumppanimaastasi tuodut ainekset myöhempään tuotantotilaan (eli kankaisiin).

On syytä muistaa, että jos kumppanimaassanne suoritettu käsittely on vain yksi vähimmäistoimintojen luettelossa mainituista toimista (linkki vähimmäistoimintoja koskevaan osioon), kumulaatiota ei voida soveltaa.

Jaa tämä sivu: