Pikaopas alkuperäsääntöjen noudattamiseen

Pikaopas alkuperäsääntöjen noudattamiseen

Alkuperäsäännöt – miksi niitä tarvitaan?

Alkuperäsäännöt ovat olennainen osa EU:n kauppasopimuksia. Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n kauppasopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen.

Alkuperäsäännöissä määritetään, mistä maasta tuote on hankittu tai valmistettu – sen ”taloudellisen kansalaisuuden” perusteella, ja ne auttavat varmistamaan, että tulliviranomaiset soveltavat asianmukaisesti alhaisempia tulleja, jotta vapaakauppasopimusmaissa sijaitsevat yritykset hyötyvät niistä.

Se on yhtä helppoa kuin 1, 2, 3!

Kauppasopimuksen alkuperäsäännöt voivat olla ensi silmäyksellä hämmästyttäviä, mutta kun ymmärrät perusasiat, se on helppoa.

Kolme vaihetta alempien tullien maksamiseksi:

Aloita tuontiin tai vientiin sovellettavat alhaisemmat tullit!

Tietoa tietyn tuotteen viennistä/tuonnista tiettyyn vapaakauppasopimuksen kumppanimaahan tai tietystä vapaakauppasopimuksen kumppanimaasta löytyy interaktiivisesta alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA), jonka avulla arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat tietoa siitä, miten oikeat alkuperäselvitykset laaditaan.

Seuraavassa osiossa on yleiskuva EU:n vapaakauppasopimusten alkuperän määrittämistä koskevista yleisistä periaatteista:

1

Katso, täyttävätkö tuotteesi edellytykset

Miten selvitä, voidaanko tuotteeseen soveltaa alempaa tullia?

Kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan erityiset alkuperäsäännöt kullekin tuotteelle.

Täyttääkö tuote jonkin alkuperäkriteerin?

Ensin on määritettävä, onko tuotteenne kokonaan tuotettu kyseisessä maassa. Jos näin on, siihen voitaisiin soveltaa alhaisempia tulleja. Kokonaan tuotettu on pääasiassa elävien eläinten ja maataloustuotteiden kannalta merkityksellistä.

Jos tuote ei ole kokonaan tuotettu kyseisessä maassa, sen on oltava muiden tuotekohtaisten sääntöjen mukainen. Jos on olemassa vaihtoehtoisia sääntöjä, tuote tarvitsee vain yhden niistä.

Nämä ovat yleensä sääntöjä.

tai

 • määritellään, mitä tuotteita voidaan pitää tukikelpoisina, jos ne on valmistettu yksinomaan alkuperäaineksista

Esimerkkejä tuotekohtaisista perussäännöistä

 • arvonlisäyssääntö – Kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta. Esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi. Esimerkiksi kehruukuidut lankoihin. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Jos tuote ei ole suoraan perustuotekohtaisten sääntöjen mukainen, lisäsäännöt voivat edelleen auttaa tuotteesi saamaan alkuperäaseman.

Lisäjousto liittyy pääasiassa toleranssiin ja kumulaatioon. Kauppasopimukseen voi sisältyä myös tiettyjä poikkeuksia.

Poikkeama
 • poikkeamasääntö sallii ei-alkuperäainesten, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, käyttö tiettyyn prosentuaaliseen osuuteen – yleensä 10 tai 15 prosenttiin – tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tämä poikkeama ei saa ylittää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten sallittua enimmäisarvoa.
Kumulaatio
 • kumulaation avulla voit katsoa, että olet peräisin maastasi tai että se suoritetaan maassasi.
 • käytetyt ei-alkuperäainekset

tai

 • toisessa maassa suoritettu käsittely

Kumulaatiotaon kolme päätyyppiä

 • kahdenvälinen kumulaatio (kaksi kumppania) – kumppanimaan alkuperäaineksia voidaan käyttää maanne alkuperäaineksina (ja päinvastoin).  Tätä kumulaatiota sovelletaan kaikkiin EU:n etuusjärjestelyihin.
 • diagonaalista kumulaatiota (useampi kuin kaksi kumppania, jotka soveltavat samoja alkuperäsääntöjä) – (asianomaisessa kumulaatiota koskevassa määräyksessä mainittu) tietyn kolmannen maan alkuperäaineksia voidaan käyttää maanne alkuperäaineksina.
 • täyskumulaatio – missä tahansa EU-maassa tai muussa määrätyssä maassa (mainittu kumulaatiota koskevassa määräyksessä) suoritettuja prosesseja voidaan pitää maassanne suoritettuina.
Poikkeukset
 • myös erityispoikkeuksia voidaan soveltaa – tarkista kauppasopimus

Jos tuote on kaikkien sääntöjen mukainen, sinun on harkittava useita lisävaatimuksia.

Täyttääkö tuote myös kaikki muut sovellettavat vaatimukset?

Tuotteen on täytettävä kaikki muut sovellettavat vaatimukset, kuten vähimmäistoiminnot (riittävä valmistus tai käsittely) ja suoraa kuljetusta koskevat säännöt.

Minimaaliset toiminnot – riittävä valmistus tai käsittely
 • sinun on varmistettava, että maassasi suoritettu valmistus tai käsittely ylittää vaaditut vähimmäistoimenpiteet.
 • vähimmäistoimenpiteet luetellaan kauppasopimuksen alkuperäsäännöissä. Niihin voi sisältyä muun muassa seuraavia toimintoja:
  • pakkaus
  • yksinkertainen leikkaaminen
  • yksinkertainen kokoonpano
  • yksinkertainen sekoittaminen
  • tekstiilien silitys tai puristaminen
  • Maalaus- tai kiillotustyöt
 • jos maassanne suoritettu tuotanto on jokin luetelluista tuotteista eikä siellä ole tehty mitään muuta, mikä tarkoittaa, että mitään ainesta ei ole tuotettu tai jalostettu, tuotetta ei voida pitää alkuperätuotteena, vaikka tuotekohtaiset alkuperäsäännöt täyttyisivät.
Suoraa kuljetusta koskeva sääntö tai kuljetus kolmannen maan kautta
 • vaikka tuotteenne katsottaisiinkin ”alkuperätuotteeksi”, sinun on silti varmistettava, että tuote on lähetetty viejämaasta ja saapunut määrämaahan ilman, että sitä manipuloidaan missään muussa maassa, lukuun ottamatta toimia, jotka ovat tarpeen tuotteen pitämiseksi hyvässä kunnossa.
 • kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan erityisehdot.
 • tavallisesti jälleenlaivaaminen tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin
  • purku
  • uudelleenlastaaminen
  • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on pitää ne hyvässä kunnossa.
 • huomaa, että sinun on todistettava tuojamaan tulliviranomaisille, että tuote on kuljetettu suoraan.
Tullinpalautus

Joissakin kauppasopimuksissa sallitaan tullinpalautus.

Tämä tarkoittaa, että jos maksat tulleja ei-alkuperäaineksista, joita käytät sellaisen tuotteen valmistukseen, jonka vienti tapahtuu etuustullilla, voit hakea näiden tullien palautusta.

Kuka voi auttaa määrittämään, onko tuote vaatimusten mukainen?

 • käytä ROSAa, jonka avulla voit arvioida, onko tuote sääntöjen mukainen. Siirry kohtaan Oma kauppa-avustaja ja valitse tuotteesi ja markkinasi tämän avun saamiseksi
 • jos haluat olla oikeudellisesti varma siitä, että tavaroihin sovelletaan oikeaa tuotekoodia etukäteen, voit hakea sitovaa tariffitietoa (STT) koskevaa päätöstä.
 • jos et ole varma tavaroiden alkuperästä, voit hakea myös sitovaa alkuperätietoa. SAT-päätöksellä vahvistetaan tavaroiden alkuperä ja se on sitova Euroopan unionissa. Huomatkaa, että SAT ei vapauta sinua esittämästä alkuperäselvitystä asianomaisen kauppasopimuksen sääntöjen mukaisesti.

Jos tuote on ”alkuperätuote”,

Kun tiedät, että tuote täyttää alhaisemmat tullit (tuote katsotaan ”alkuperätuotteeksi”), seuraavaksi on osoitettava sen alkuperäasema määrämaan tulliviranomaisille. Vasta sen jälkeen voit maksaa alhaisemmat tullit.

2

Tuotteen alkuperän todistaminen

Kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan erityiset alkuperämenettelyjä koskevat säännöt. Niitä voi hakea ”Markkinat”-osiosta tai oman kauppa-avustajan hakutuloksista.  Säännöissä täsmennetään, miten tuotteen alkuperä voidaan todistaa.

Tuotantomenetelmä

Kauppasopimuksesta riippuen alkuperäselvitysten tyypit ovat erilaisia. Tyypillisesti ne voivat olla joko

 • viejämaan tulliviranomaisten antama virallinen alkuperätodistus (kuten EUR.1-tavaratodistus)
 • viejän oma ilmoitus (josta käytetään usein nimitystä ’alkuperäilmoitus’ tai ’kauppalaskuilmoitus’

Virallisten alkuperätodistusten osalta kauppasopimus

 • sisältää esimerkin
 • antaa ohjeita siitä, miten se täytetään

Omien ilmoitusten osalta kauppasopimus

 • ilmoitetaan, mitä tekstiä kauppalaskuun tai muihin tuotteiden yksilöintiasiakirjoihin on sisällytettävä

Alkuperäselvitys on voimassa tietyn kuukauden ajan sen antamispäivästä.

Arvoltaan vähäisiltä tuotteilta ei yleensä vaadita alkuperäselvitystä.

Alkuperätodistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Jotta viejä voi itse ilmoittaa alkuperän, sille on yleensä annettava ennakkohyväksyntä tulliviranomaisilta, joilla on ”hyväksytyn viejän” asema.

3

Esitä tuotteesi ja asiakirjasi tulliselvitystä varten

Kun sinulla on kaikki tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien tuotteen oikea alkuperäselvitys, on valmis esittämään määrämaan tulliviranomaisille alhaisemman tullin maksamista koskevan hakemuksen.

Kunkin kauppasopimuksen alkuperäsäännöissä kuvataan, miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu yleensä

 • hallinnollinen yhteistyö tuojamaan ja viejämaan tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset

Aloita tuonti- tai vientitullien alentaminen!

Mitä tapahtuu, jos tuote ei täytä vaatimuksia?

Jos tuote ei ole kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen, sovelletaan tavanomaisia tulleja. 

 • maihin, jotka ovat Maailman kauppajärjestön jäseniä, sovelletaan suosituimmuustulleja (MFN-tulleja).
 • muihin maihin sovelletaan yleistä tullia (GEN-tullit)
 • Rosa auttaa löytämään tuotteen alkuperäsäännöt
Jaa tämä sivu: