Riittävästi jalostetut tavarat

Tuote voi olla myös EU:n tai kumppanimaan alkuperätuote, vaikka se on valmistettu muiden maiden aineksista tai se on osittain jalostettu ulkomailla eli ei kumppanimaassa. Näin on silloin, kun tuotetta on muunnettu riittävästi.

Perusteet sille, milloin tuote on muunnettu riittävästi, on kuvattu tuotekohtaisissa luetteloissa EU:n etuuskohtelualkuperäsäännöissä kussakin etuuskohtelujärjestelmässä. Useimmissa sopimuksissa perusteet on kuvattu seuraavassa muodossa:

  • sarake 1: Tuote sellaisena kuin se on lueteltu EU:n tuoteluokitusjärjestelmässä
  • sarake 2: tuotteen kuvaus
  • sarake 3: kuvaus EU:ssa tai kauppakumppanimaassa suoritettavasta tarvittavasta käsittelystä, jotta tuotetta voidaan pitää alkuperätuotteena
  • sarake 4: voit löytää jonkin toisen vaihtoehdon, joka on kuvattu sarakkeessa 4. Jos näin on, voit valita sarakkeen 3 tai 4 välillä, kumpaa sääntöä noudatetaan.

Vuoden 3 säännöt riittävästä muuntamisesta

Tuotekohtaisissa luetteloissa (sarakkeet 3 ja 4) käytetään kolmea perussääntöä sen määrittämiseksi, onko tuote muunnettu riittävästi EU:ssa vai kauppakumppanimaassa.

Arvonlisäyssääntö

Löydät säännön, jonka mukaan kaikkien tuottajan/viejän EU:ssa tai kauppakumppanimaassa käyttämien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen (noudettuna lähettäjältä -hinnasta).

Se ilmoitetaan valmistajana, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään [X] prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

Tässä tapauksessa on verrattava

  • kaikkien tavaran tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvo (eli sen arvon perusteella, joka ilmoitetaan EU:n tullitoimipaikassa tai kauppakumppanimaassa kyseisten ainesten osalta, kun ne tuodaan sinne)

jossa

  • tavaran vapaasti tehtaalla -hinta (eli tavaran arvo sen lähtiessä laitoksesta, jossa se tuotettiin)

Sääntö täyttyy, jos ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä säännössä vahvistettua prosenttiosuutta.

Tariffiluokittelun muuttaminen

Voit löytää säännön, jonka mukaan tavaralla ei voi olla samaa tariffiin luokittelua kuin millään ei-alkuperäaineksilla, jotka tuottaja/viejä on tuonut kolmannesta maasta ja joita käytetään tuotteessa.

Se ilmoitetaan ” Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista”.

Tässä tapauksessa on verrattava

  • käytettyjen ei-alkuperäainesten tariffiluokittelu (4 numeroa)

jossa

  • tavaroiden, joita haluat viedä tai tuoda, tariffiluokittelu

Sääntö täyttyy, jos molempien tariffiluokittelu ei ole identtinen.

C) Valmistus tietyistä tuotteista

Voit löytää säännön, jonka mukaan tuottaja/viejä voi käyttää tiettyjä ei-alkuperäaineksia, jotka ovat peräisin kolmansista maista (muista kuin EU:sta tai kauppakumppanimaasta), ja tuote katsotaan edelleen EU:n tai kauppakumppanimaan alkuperäainekseksi.

Merkitään ” Valmistus tavaralajista” (eg/[lanka] [liha] jne.

Tuottaja/viejä voi tuoda ainesta myös aiemmassa tuotantovaiheessa (esim. lankaa varten voit tuoda kuituja). Tuottaja/viejä ei kuitenkaan saa tuoda ainesta myöhemmässä tuotantovaiheessa (esim. lankaa varten ei saa tuoda kangasta).

Täydellinen luettelo on kunkin etuuskohtelusopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa liitteessä. (linkki markkinoihin?) Olemme tietoisia siitä, että joissakin tapauksissa sääntö voi olla perusteiden a, b ja/tai c yhdistelmä.

Jaa tämä sivu: