Paneurooppa-Välimeri-yleissopimus (PEM)

Lyhyesti

Etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä koskevan Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatiot PEM-sopimuspuolten (EFTA-valtiot, Türkiye, Barcelonan julistuksen allekirjoittajamaat, Länsi-Balkan, Färsaaret, Moldovan tasavalta, Georgia ja Ukraina)ja EU:n välille kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueen sisällä.

Yleissopimuksen sääntöjä tarkistetaan parhaillaan. Monet PEM-sopimuspuolet soveltavat näitä tarkistettuja sääntöjä jo kahdenvälisesti, kunnes kaikki PEM-sopimuspuolet hyväksyvät tarkistetun yleissopimuksen. Näitä niin sanottuja siirtymäsääntöjä sovelletaan vaihtoehtona nykyisen yleissopimuksen säännöksille, joita sovellettaisiin täysimääräisesti kaikissa yleissopimuksen sopimuspuolissa.

Lisätietoja PEM-yleissopimuksesta ja sen tarkistusprosessista on Taxud-verkkosivustolla.

Yksityiskohtaisia tietoja yleiseurooppalaisesta Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuustullin tuotteenne on täytettävä tietyt alkuperän todistavat säännöt.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa alueellisessa yleissopimuksessa (PEM-yleissopimus).

PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään yleissopimuksen lisäyksessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, kuten kumulaatiota, tullinpalautusta, poikkeamia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

Yksityiskohtaisia tietoja yleiseurooppalaisesta Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni alkuperätuote PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

PEM-yleissopimuksessa tuotetta pidetään EU:n tai jonkin PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperätuotteena, jos

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimustentuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – edellytetään tiettyä tuotantoprosessia, esimerkiksi kuitujen kehruuta lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kohdasta My Trade Assistant.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta tavasta kumuloitua alkuperää:

 • kahdenvälinen kumulaatio – PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • diagonaalinen kumulaatioyhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun ne viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  — Tarkista taulukko ( taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat PEM-yleissopimuksen perusteella tehdyt sopimukset) selvittääksesi, mitkä sopimuspuolet voivat soveltaa diagonaalista kumulaatiota.
 • täyskumulaatiota sovelletaan EU:n ja Algerian, Marokon ja Tunisian välillä sekä Euroopan talousalueen maiden (EU, Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä. ETA-aluetta pidetään yhtenä alueena, jolla on yhteinen ETA-alkuperäasema. Täyden kumulaation avulla voidaan ottaa huomioon ei-alkuperäaineksille kyseisissä maissa tehty valmistus tai käsittely tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useiden sellaisten maiden välillä, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tällöin jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun vietäviksi, voi käyttää vaatteiden valmistuksessa Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-sopimuksen osapuolesta) peräisin olevia kankaita. Kaksinkertaista jalostusta (eli langasta valmistettua) koskeva vaatimus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun ne viedään EU:hun, joten niille myönnetään vapaa pääsy EU:n markkinoille.

 

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta PEM-yleissopimuksen sopimuspuoleen (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa, sallitaan seuraavat toiminnot:

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään tuotteet hyvässä kunnossa.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin viejä- tai tuojasopimuspuolen alueen kautta.

Todiste näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat on kuljetettu;
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan. Todistuksessa on todistettava, että tavarat olivat jatkuvasti kolmannen maan tulliviranomaisten valvonnassa; tai
 • jos niitä ei ole esitetty, ei ole olemassa todistusasiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta sellaisista ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen, paitsi EU:n välisessä puhtaasti kahdenvälisessä kaupassa ja

 • Algeria
 • Egypti
 • Jordania
 • Marokko
 • Tunisia
 • Gaza ja Länsiranta

Puhtaasti kahdenvälisellä kaupalla tarkoitetaan sitä, että diagonaalista kumulaatiota ei sovelleta eikä tuotetta jälleenviedä tuontimaasta mihinkään muuhun alueen maahan.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa (Alkuperäselvitys) ja VI osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt). Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohteluun pääsemiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta tai
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista.

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteissä III a ja b on EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja annetaan ohjeet niiden täyttämisestä.
 • Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-todistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että heidän tuotteensa on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä:

 • valtuutettu viejä
 • viejää, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään 6000 euroa.

Alkuperäilmoituksen laatiminen

Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekemiseksi ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupanumero...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan/maiden nimi) kanssa.

- kumulaatiota ei ole sovellettu”

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella olevilla virallisilla kielillä, kuten liitteessä IV a ja b mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen on aina oltava englanninkielinen). 

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Linkkejä

Jaa tämä sivu: