Paneurooppa-Välimeri-yleissopimus (PEM)

Lyhyesti

Etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä koskevan Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksen (PEM) tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatio PEM-sopimuspuolten (EFTA-valtiot, Turkki, Barcelonan julistuksen allekirjoittaneet maat, Länsi-Balkan, Färsaaret, Moldovan tasavalta, Georgia ja Ukraina, ks. luettelo PEM-sopimuspuoltenluettelosta) ja EU:n kesken helpottaakseen kauppaa ja integroidakseen toimitusketjut alueella.

PEM-yleissopimuksen sääntöjä tarkistetaan parhaillaan. Monet PEM-sopimuspuolet soveltavat jo näitä tarkistettuja sääntöjä kahdenvälisesti, kunnes kaikki PEM-sopimuspuolet hyväksyvät tarkistetun yleissopimuksen. Näitä niin kutsuttuja siirtymäsääntöjä sovelletaan vaihtoehtoisesti nykyisen PEM-yleissopimuksen sääntöihin, joita sovellettaisiin edelleen täysimääräisesti kaikkien PEM-sopimuspuolten keskuudessa.

Lisätietoja PEM-yleissopimuksesta ja sen tarkistusprosessista on Taxud-verkkosivustolla.

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa alueellisessa yleissopimuksessa (PEM-yleissopimus).

PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen liitteessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni PEM-yleissopimuksen mukainen alkuperätuote?

PEM-yleissopimuksen mukaan tuotetta pidetään EU:n tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperätuotteena, jos

 

Esimerkkejä tärkeimmistätuotekohtaisten sääntöjentyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantomenetelmä, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kohdasta My Trade Assistant.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteessä I olevaan 5 ja 6 huomautukseen ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset”.

Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta tavasta kumuloida alkuperä:

 • kahdenvälinen kumulaatio – PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • diagonaalinen kumulaatioyhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun ne viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  — Tutustu matriisiin ( taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat PEM-yleissopimuksen mukaiset sopimukset) sen selvittämiseksi, mitkä sopimuspuolet voivat soveltaa diagonaalista kumulaatiota.
 • täyttä kumulaatiota sovelletaan EU:n ja Algerian, Marokon ja Tunisian sekä Euroopan talousalueen maiden (EU, Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä. ETA katsotaan yhdeksi alueeksi, jolla on yhteinen ETA:n alkuperäasema. Täyden kumulaation avulla voidaan ottaa huomioon kyseisissä maissa ei-alkuperäaineksille suoritettu valmistus tai käsittely, mikä auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaista sääntöä.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tällöin tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi Moldavian kauppias, joka valmistaa vaatteita vietäviksi, voi PEM-yleissopimuksen nojalla käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-yleissopimuksen osapuolista) peräisin olevia kankaita. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus (eli valmistettu langasta) on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun niitä viedään, joten niillä on vapaa pääsy EU:n markkinoille.

 

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on saatavilla täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määrätyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava johonkin PEM-yleissopimuksen sopimuspuoleen (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa, sallitaan seuraavat toimet:

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin viejä- tai tuojasopimuspuolen alueen kautta.

Näiden edellytysten täyttyminen on osoitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat on kuljetettu;
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta kuljetat tavaroitasi. Tällä todistuksella on osoitettava, että tavarat olivat jatkuvasti kolmannen maan tulliviranomaisten valvonnassa; tai
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla viedyn tuotteen tuottamiseen, paitsi puhtaasti kahdenvälisessä kaupassa EU:n ja

 • Algeria
 • Egypti
 • Jordania
 • Marokko
 • Tunisia
 • Gaza ja Länsiranta

Puhtaasti kahdenvälisellä kaupalla tarkoitetaan, jos diagonaalista kumulaatiota ei sovelleta eikä tuotetta jälleenvietä tuontimaasta mihinkään muuhun alueen maahan.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo ei ylitä

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta tai
 • 1 200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen.
 • Liitteet III a ja b sisältävät EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä annetaan käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV a) seuraava ilmoitus, leimattava tai tulostettava se:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

EUR-MED-alkuperäilmoituksen laatimiseksi ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

- kumulaatiota ei sovelleta”

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisilla kielillä, kuten liitteissä IV a ja b mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen olisi aina oltava englanniksi).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue Palestiinan* kauppakuva (* Tätä nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta EU:n jäsenvaltioiden kantoihin tässä asiassa.)

Jaa tämä sivu: