Paneuro-stredomorský dohovor (PEM)

V skratke

Cieľom paneuro-stredomorského dohovoru o preferenčných pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi partnerskými krajinami a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Pravidlá sa revidujú a nový súbor pravidiel pôvodu by sa mal uplatňovať v polovici roka 2021 vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a o zmene pravidla, ktoré sa zmierni.

Cieľom je posun smerom k uplatňovaniu rovnakých pravidiel pôvodu na účely kumulácie pôvodu tovaru, s ktorým sa obchoduje medzi všetkými dotknutými krajinami. Dohovor PEM v konečnom dôsledku nahradí sieť približne 60 dvojstranných protokolov o pravidlách pôvodu platných v paneuro-stredomorskej zóne.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala preferenčná sadzba, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Regionálnom dohovore o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (Dohovor PEM).

Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v dodatku I k dohovoru PEM. Tieto pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a o pravidle nepozmenenia (pozri nižšie), ktoré sa zmiernia.

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohovoru PEM?

V dohovore PEM sa výrobok považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru, ak:

 • úplne získané v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky. Okrem toho sa vdodatku II stanovujú výnimky z osobitných pravidiel pre určité výrobky.

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom priemysle.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre daný výrobok.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu:

 • Dvojstranná kumulácia — materiály s pôvodom v zmluvnej strane dohovoru PEM možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • Diagonálna kumuláciamateriály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM možno pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane. Diagonálna kumulácia sa však uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  — Skontrolujte „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM), aby ste zistili, medzi ktorými zmluvnými stranami možno uplatniť diagonálnu kumuláciu.
 • medzi EÚ a Alžírskom, Marokom a Tuniskom, ako aj medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) fungujeúplná kumulácia. EHP sa považuje za jedno územie so spoločným štatútom pôvodu v EHP. Úplná kumulácia umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v týchto krajinách s cieľom pomôcť vám dodržať osobitné pravidlo pre výrobky.

 

Akým spôsobom diagonálna kumulácia účinkuje?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Ide o prípady, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže doviezť materiály a použiť ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý vyrába oblečenie určené na vývoz do EÚ, použiť na výrobu odevu tkaniny s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo akejkoľvek inej zmluvnej strane dohovoru PEM). Požiadavka na dvojitú transformáciu (t. j. vyrobená z priadze) bola splnená a odevy sa pri vývoze do EÚ považujú za výrobky s pôvodom v Moldavsku, a preto budú mať voľný prístup na trh EÚ.

Ďalšie vysvetlenia kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do zmluvnej strany dohovoru PEM (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez toho, aby sa ďalej spracúvali v tretej krajine.

Ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov, povoľujú sa tieto operácie:

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez územie iné ako je územie zmluvných strán, ktoré sú vyvážajúcou alebo dovážajúcou stranou.

Dôkaz o tom, že tieto podmienky boli splnené, sa poskytne colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením:

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú sa tovar prevážal;
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete váš tovar. Toto osvedčenie musí potvrdzovať skutočnosť, že tovar bol vždy pod dohľadom colných orgánov tretej krajiny; Alebo
 • ak tieto doklady nie sú k dispozícii, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM nie je možné získať náhradu cla predtým zaplateného za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, s výnimkou čisto dvojstranného obchodu medzi EÚ a

 • Alžírsko
 • Guinea
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Gaza a Západný breh Jordánu

Čisto dvojstranný obchod znamená, ak sa neuplatňuje diagonálna kumulácia a výrobok sa opätovne nevyvezie z krajiny dovozu do žiadnej z ostatných krajín zóny.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave VI o dohodách o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď:

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1200 EUR za osobnú batožinu.

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace odo dňa jeho vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Prílohy III a a b obsahujú vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú pokyny na vyplnenie.
 • Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy používať osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo zmluvnej strany dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže podať:

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.

Ako podať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... Vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode EUR-MED je vyhlásenie takéto (príloha IV b):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

— Kumuláciasa neuplatnila“

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohách IV a a b (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie sa zakladá na:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy

Informácie o obchodnom obraze Palestíny* (*Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov EÚ k tejto otázke.)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy