Paneuro-stredomorský dohovor (PEM)

V skratke

Cieľom paneuro-stredomorského dohovoru o preferenčných pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi zmluvnými stranami PEM (štáty EZVO, Turecko, krajiny, ktoré podpísali Barcelonské vyhlásenie, západný Balkán, Faerské ostrovy, Moldavská republika, Gruzínsko a Ukrajina)a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Pravidlá dohovoru PEM sa revidujú. Mnohé zmluvné strany PEM už uplatňujú tieto revidované pravidlá na dvojstrannom základe až do prijatia revidovaného dohovoru všetkými zmluvnými stranami PEM. Tieto takzvané „prechodné pravidlá“ sa uplatňujú ako alternatíva k pravidlám súčasného dohovoru PEM, ktoré by sa naďalej plne uplatňovali vo všetkých zmluvných stranách PEM.

Viac informácií o dohovore PEM a procese jeho revízie nájdete na webovej stránke Taxud.

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Aby bol váš výrobok oprávnený na preferenčnú sadzbu, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Regionálnom dohovore o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (dohovor PEM).

Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v dodatku I k dohovoru PEM. Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle nepozmeňovania (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohovoru PEM?

V dohovore PEM sa výrobok považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, ak:

 • úplne získané v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II.
  Pozri tiež prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Okrem toho sa vdodatku II stanovujú výnimky z osobitných pravidiel pre určité výrobky.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom odvetví.

 

Platnépravidlá pre jednotlivé výrobky nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • diagonálna kumuláciamateriály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. Diagonálna kumulácia sa však uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  — Pozrite si „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM) a zistite, medzi ktorými zmluvnými stranami možno uplatniť diagonálnu kumuláciu.
 • úplná kumulácia prebieha medzi EÚ a Alžírskom, Marokom a Tuniskom, ako aj medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). EHP sa považuje za jednotné územie so spoločným „statom pôvodu v EHP“. Úplná kumulácia umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v týchto krajinách s cieľom pomôcť vám dodržať špecifické pravidlo pre výrobky.

 

Ako diagonálna kumulácia funguje?

Diagonálna kumulácia prebieha medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý vyrába odevy na vývoz do EÚ, použiť na výrobu odevov textílie s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo v akejkoľvek inej zmluvnej strane dohovoru PEM). Požiadavka dvojitej transformácie (t. j. vyrábaná z priadze) bola splnená a odevy sa pri vývoze do EÚ považujú za výrobky pochádzajúce z Moldavska, a preto budú mať voľný prístup na trh EÚ.

 

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Výrobky s pôvodom sa musia prepravovať z EÚ do zmluvnej strany dohovoru PEM (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, na ktoré sa uplatňuje kumulácia, bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov, povoľujú sa tieto operácie:

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia určená na konzervovanie výrobkov v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez územie iné ako je územie zmluvných strán, ktoré sú vyvážajúcou alebo dovážajúcou stranou.

Dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením:

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prešiel;
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete svoj tovar. Toto osvedčenie musí potvrdzovať skutočnosť, že tovar bol vždy pod dohľadom colných orgánov tretej krajiny; alebo
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, s výnimkou čisto dvojstranného obchodu medzi EÚ a

 • Alžírsko
 • Egypt
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Gazy a Predjordánska

Čisto dvojstranný obchod znamená, ak sa neuplatňuje žiadna diagonálna kumulácia a výrobok sa opätovne nevyvezie z krajiny dovozu do žiadnej z ostatných krajín zóny.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď:

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu.

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha III a a b obsahuje vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny na vyplnenie.
 • Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo osvedčenie EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo zmluvnej strane dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť:

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode EUR-MED sa použije toto vyhlásenie (príloha IV písm. b)):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- Neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV a a b (potvrdenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy

Informácie o obchodnom obraze Palestíny* (*Toto označenie sa nepovažuje za uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov EÚ k tejto otázke.)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy