Paneuro-stredomorský dohovor (PEM)

Stručný prehľad

Cieľom paneuro-stredomorského dohovoru o preferenčných pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi zmluvnými stranami PEM (štáty EZVO, Türkiye, krajiny, ktoré podpísali Barcelonskú deklaráciu, západný Balkán, Faerské ostrovy, Moldavská republika, Gruzínsko a Ukrajina pozri zoznam zmluvných strán PEM) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Pravidlá dohovoru PEM sa revidujú. Veľký počet zmluvných strán PEM už tieto revidované pravidlá uplatňuje na bilaterálnom základe, a to až do prijatia revidovaného dohovoru všetkými zmluvnými stranami PEM. Tieto takzvané „prechodné pravidlá“ sa uplatňujú alternatívne k pravidlám súčasného dohovoru PEM, ktoré by sa naďalej plne uplatňovali medzi všetkými zmluvnými stranami PEM.

Viac informácií o dohovore PEM a procese jeho revízie nájdete na webovej stránke Taxud.

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie preferenčnej sadzby, musí spĺňať určité pravidlá, ktorými sa preukazuje jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Regionálnom dohovore o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (dohovor PEM).

Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v dodatku I k dohovoru PEM. Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle o nezmenení (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohovoru PEM?

V dohovore PEM sa výrobok považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru, ak je:

 • úplne získané v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Okrem toho sa vdodatku II stanovujú výnimky z osobitných pravidiel pre určité výrobky.

 

Príklady hlavných druhovšpecifických pravidiel prevýrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom odvetví.

 

Platné pravidlá týkajúce sa konkrétnych výrobkov nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Kumulácia

V dohovore PEM sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • diagonálna kumuláciamateriály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane, ak sa vyvážajú do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. Diagonálna kumulácia sa však uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  Pozrite si „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM) s cieľom zistiť, medzi ktorými zmluvnými stranami možno uplatniť diagonálnu kumuláciu.
 • úplná kumulácia prebieha medzi EÚ a Alžírskom, Marokom a Tuniskom, ako aj medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). EHP sa považuje za jednotné územie so spoločným „statom pôvodu v EHP“. Úplná kumulácia umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v týchto krajinách s cieľom pomôcť vám dodržať špecifické pravidlo pre výrobky.

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. To je prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, akoby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM moldavský obchodník, ktorý vyrába odevy na vývoz do EÚ, môže na výrobu odevu použiť textílie s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo ktorákoľvek iná zmluvná strana dohovoru PEM). Požiadavka dvojitej transformácie (t. j. vyrobená z priadze) bola splnená a odevy sa pri vývoze do EÚ považujú za výrobky s pôvodom v Moldavsku, a preto budú mať voľný prístup na trh EÚ.

 

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do zmluvnej strany dohovoru PEM (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, na ktoré sa uplatňuje kumulácia bez toho, aby boli v tretej krajine ďalej spracované.

Ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov, povoľujú sa tieto operácie:

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez územie iné ako je územie zmluvných strán, ktoré sú vyvážajúcou alebo dovážajúcou stranou.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, a to predložením:

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal;
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar. Toto osvedčenie musí potvrdiť skutočnosť, že tovar bol nepretržite pod dohľadom colných orgánov tretej krajiny; alebo
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru nie je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby, s výnimkou čisto dvojstranného obchodu medzi EÚ a

 • Alžírsko
 • Egypt
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Pásmo Gazy a západný breh Jordánu

Čisto dvojstranný obchod znamená, že sa neuplatňuje žiadna diagonálna kumulácia a výrobok sa opätovne nevyvezie z krajiny dovozu do ktorejkoľvek z ostatných krajín zóny.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o preukazovaní pôvodu a hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú sa v nich napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď:

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu.

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha III písm. a) a b) obsahuje vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny na vyplnenie.
 • Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť:

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode EUR-MED sa uvádza toto vyhlásenie (príloha IV b):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV písm. a) a b) (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine). 

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy