Dodatočné doklady o colnom konaní

Počas medzinárodného obchodovania s tovarom je dôležité pripraviť niekoľko kľúčových dokumentov potrebných na colné konanie. Tie zvyčajne zahŕňajú okrem iného obchodnú faktúru, status schváleného hospodárskeho subjektu, dôkaz o pôvode, záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, záväzné informácie o pôvode, príslušné osvedčenia alebo licencie a záznamy o DPH a vývoze.

V závislosti od dopravného prostriedku sa však zvyčajne musia vyplniť dodatočné doklady a predložiť colným orgánom krajiny určenia, aby bol tovar preclený. V tomto oddiele sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ďalších druhoch dokumentov

 • Nákladný list (Shipping)
 • Nákladný list FIATA (kombinovaná doprava)
 • Road Waybill (cestná doprava)
 • Letecký nákladný list (letecká nákladná doprava)
 • Železničný nákladný list (železničná nákladná doprava)
 • Karnet ATA (všetky druhy dopravy)
 • Karnet TIR (kombinovaná cestná a ostatná doprava)
 • Baliaci list

Opis celkového procesu dovozu a vývozu, ako aj všeobecné kroky, ktoré treba podniknúť, nájdete aj v našich usmerneniach pre jednotlivé kroky.

Nákladný list

Nákladný list (B/L) je doklad vydaný prepravnou spoločnosťou prevádzkujúcemu prepravcu, v ktorom sa potvrdzuje, že tovar bol prijatý na palubu. Nákladný list ako taký slúži ako dôkaz o tom, že dopravca prijal tovar. Zaväzuje ich, aby tovar dodali príjemcovi. Obsahuje podrobné údaje o tovare, plavidle a prístave určenia. Znázorňuje zmluvu o preprave a prepravu vlastníckeho práva k tovaru. To znamená, že držiteľ nákladného listu je teraz vlastníkom tovaru.

Nákladný list môže byť obchodovateľným dokumentom. Môže sa použiť niekoľko rôznych typov nákladného listu. „Čistý nákladný list“ uvádza, že tovar bol prijatý v zdanlivom poriadku a stave. „Nečisté alebo náhradné nákladné listy“ znamenajú, že tovar je poškodený alebo je v zlom stave. V takýchto prípadoch môže finančná banka odmietnuť prijať dokumenty odosielateľa.

Nákladný list FIATA

Nákladný list FIATA je dokument, ktorý vypracovali združenia International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Používa sa pre rôzne druhy dopravy (multimodálne) a môže sa použiť ako doklad o kombinovanej doprave s obchodovateľným postavením. Konkrétny druh dopravy nie je špecifikovaný. Právnu zodpovednosť za tovar možno preniesť počas cesty.

Cestný nákladný list (CMR)

Cestný nákladný list je dokument, ktorý obsahuje podrobnosti o medzinárodnej cestnej preprave tovaru. Stanovuje sa v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z roku 1956 (dohovor CMR). Umožňuje odosielateľovi, aby mal tovar k dispozícii počas prepravy. Musia byť k dispozícii štyri kópie dokumentu a všetky musia byť podpísané odosielateľom a dopravcom. Prvá kópia je určená odosielateľovi; Druhá zostáva vo vlastníctve dopravcu; Tretia osoba sprevádza tovar a je doručená príjemcovi; A štvrtá musí byť podpísaná a opečiatkovaná príjemcom pred tým, ako sa vráti odosielateľovi. Zvyčajne sa pre každé vozidlo vydáva CMR.

Poznámka CMR nie je dokumentom s názvom a je nemenná. Právne vlastníctvo sa nemôže previesť.

Letecký nákladný list (AWB)

Letecký nákladný list je doklad, ktorý slúži ako dôkaz prepravnej zmluvy medzi odosielateľom a spoločnosťou dopravcu. Vydáva ho zástupca dopravcu a vzťahujú sa naň ustanovenia Varšavského dohovoru (Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu z 12. októbra 1929). Na viacnásobné zásielky tovaru sa môže použiť jeden letecký nákladný list. Obsahuje tri originály a niekoľko ďalších kópií. Jeden originál uchováva každá zo strán zapojených do prepravy (odosielateľ, príjemca a dopravca). Kópie sa môžu vyžadovať na letisku odoslania/miesta určenia, počas dodávky a v niektorých prípadoch aj ďalšími dopravcami nákladnej dopravy. Letecký nákladný list je nákladný list, v ktorom je uvedená zmluva o preprave. Dokazuje prijatie tovaru.

Štandardný letecký nákladný list IATA je špecifický druh leteckého nákladného listu, ktorý používajú dopravcovia patriaci do Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA). Vo všeobecnosti obsahuje štandardné podmienky stanovené vo Varšavskom dohovore.

Železničný nákladný list (CIM)

Železničný nákladný list (CIM) je doklad potrebný na prepravu tovaru po železnici. Upravuje ho Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave z roku 1980 (COTIF-CIM). Prepravca vydáva CIM v piatich kópiách. Originál sprevádza tovar. Odosielateľ uchováva duplikát originálu. Dopravca uchováva tri zostávajúce kópie na interné účely. CIM sa považuje za zmluvu o železničnej preprave.

Karnet ATA

KarnetyATA (Admission Temporaire/dočasné použitie) sú medzinárodné colné doklady vydávané obchodnými komorami vo väčšine priemyselného sveta s cieľom umožniť dočasný dovoz tovaru bez ciel a daní. Karnety ATA sa môžu vydávať pre tieto kategórie tovaru: Obchodné vzorky, profesionálne vybavenie a tovar na prezentáciu alebo použitie na veľtrhoch, výstavách, výstavách atď. Navštívte webové sídlo Medzinárodnej obchodnej komory. 

Karnet TIR

Karnety TIR sú colné tranzitné doklady používané na medzinárodnú prepravu tovaru, ak sa časť cesty musí uskutočniť po ceste. Umožňujú prepravu tovaru v režime nazývanom režim TIR. Režim TIR bol ustanovený v Dohovore TIR z roku 1975 a podpísaný pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN). Systém TIR vyžaduje, aby sa tovar prepravoval v zabezpečených vozidlách alebo kontajneroch. Na všetky clá a dane, ktoré sa majú zaplatiť za tovar, sa vzťahuje medzinárodne platná záruka. Karnet TIR stanovuje, že túto záruku musia prijať krajiny tranzitu a krajiny určenia.

Baliaci list

Baliaci list (P/L) je obchodný doklad sprevádzajúci obchodnú faktúru a prepravné doklady. Poskytuje informácie o dovážaných položkách a podrobnosti o balení každej zásielky (hmotnosť, rozmery, otázky manipulácie atď.).

Vyžaduje sa na colné vybavenie ako súpis prichádzajúceho nákladu.

Baliaci list vo všeobecnosti obsahuje:

 • informácie o vývozcovi, dovozcovi a prepravnej spoločnosti
 • dátum vydania
 • číslo faktúry za prepravu tovaru
 • druh balenia (bubon, prepravka, kartón, škatuľa, sud, vrecko atď.)
 • počet balíkov
 • obsah každého balíka (opis tovaru a počet kusov na balík)
 • značky a čísla
 • čistá hmotnosť, hrubá hmotnosť a meranie balení

Nevyžaduje sa žiadny osobitný formulár. Vývozca pripraví baliaci list v súlade so štandardnou obchodnou praxou. Musí sa predložiť originál dokumentu a aspoň jedna kópia. Vo všeobecnosti nie je potrebné podpisovať. V praxi sa však originál a kópia baliaceho listu často podpisujú. Baliaci list sa môže pripraviť v ktoromkoľvek jazyku. Odporúča sa však preklad do angličtiny.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy