Služby v obchodných dohodách EÚ

Obchodné dohody, ktoré EÚ uzatvorila alebo o ktorej rokuje, pokrývajú obchod so službami. Cieľom EÚ v dvojstranných obchodných rokovaniach je zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb EÚ mohli poskytovať služby na zahraničných trhoch a neboli diskriminovaní vo vzťahu k vnútroštátnym prevádzkovateľom alebo iným zahraničným subjektom v tom istom odvetví.

Obchodné dohody EÚ zvyčajne obsahujú širokú škálu regulačných zásad v určitých kľúčových sektoroch, ako sú:

  • telekomunikácie
  • finančné služby
  • námorná doprava
  • digitálny obchod

Okrem toho zmluvné strany podrobne uvádzajú svoje podmienky prístupu na trh vo svojich „listinách špecifických záväzkov“.

Obchodné rokovania o službách nie sú ani o privatizácii, ani o deregulácii, ale len o postupnom uľahčovaní obchodu prostredníctvom väčšej otvorenosti voči zahraničným poskytovateľom služieb.

Ako obchodné dohody EÚ pokrývajú obchod so službami a investície?

Vo všeobecnosti existujú dve kľúčové kategórie záväzkov

  • záväzok prístupu na trh
  • záväzok národného zaobchádzania

Záväzok týkajúci sa prístupu na trh

Je to záväzok dať všetkým ostatným poskytovateľom služieb alebo investorom prístup na domáci trh služieb a uložiť kvantitatívne obmedzenia, ako napríklad obmedzenia týkajúce sa

  • počet dodávateľov alebo servisných operácií
  • celková hodnota transakcií
  • podiel zahraničného kapitálu podľa množstva

Záväzok národného zaobchádzania

Toto je záväzok zaobchádzať s zahraničnými poskytovateľmi služieb alebo investormi nie menej priaznivo ako s vlastnými poskytovateľmi služieb alebo investormi.

Každá zmluvná strana môže stanoviť podmienky alebo výnimky z jej záväzkov, ktoré sa často označujú ako „obmedzenia“ alebo „výhrady“. Záväzky a výnimky sú uvedené v tzv. schémach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodnej dohody.

Aj keď niektorá zmluvná strana nezahrnie do svojho zoznamu výnimky, a prijme tzv. plné záväzky, neznamená to, že toto odvetvie je alebo bude deregulované.

Zmluvná strana môže pokračovať v regulácii tohto odvetvia, ale musí tak urobiť bez toho, aby uložila kvóty alebo diskriminovala, takže pravidlá by sa mali uplatňovať rovnako na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb, ako aj investorov.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy