Trh EÚ

EÚ je colná únia – jej 27 členských štátov tvorí na colné účely jednotné územie.

To znamená, že

 • na tovar, ktorý sa prepravuje medzi členskými štátmi EÚ, sa neplatia žiadne clá
 • Členské štáty EÚ uplatňujú spoločný colný sadzobník na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ
 • tovar, ktorý bol legálne dovezený, môže byť v obehu po celej EÚ bez ďalších colných kontrol.

Podniky v EÚ a mimo nej majú prospech

 • trh pre ich výrobky s viac ako 400 miliónmi spotrebiteľov
 • ľahší prístup k širokej škále dodávateľov a spotrebiteľov
 • nižšie jednotkové náklady
 • väčšie obchodné príležitosti.

27 členských štátov EÚ tvorí na colné účely jednotné územie. To znamená, že EÚ je colná únia, čo znamená, že jej členské štáty nemajú medzi sebou žiadne colné prekážky a všetky majú spoločný colný sadzobník pre dovážaný tovar. Okrem toho po riadnom zaplatení cla a kontrole dodržiavania dovozných podmienok sa dovážaný tovar môže voľne pohybovať v rámci zvyšku EÚ bez akýchkoľvek ďalších colných kontrol.

Colné územie Únie zahŕňa územia týchto členských štátov:

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Českej republiky
 • Dánsko, okrem Faerských ostrovov a Grónska
 • Nemecko, okrem ostrova Helgoland a územia Büsingen
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko, okrem Ceuty a Melilly
 • Francúzsko, okrem Novej Kaledónie, Saint-Pierre a Miquelon, Wallisových ostrovov a Futuna, Francúzskej Polynézie a francúzskych južných a antarktických území, ale vrátane zámorských departementov Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martinik, Mayotte a ostrovov Réunion
 • Taliansko, okrem obce Livigno
 • Cyprus (do vyriešenia cyperského problému sa uplatňovanie acquis Únie pozastavuje v tých oblastiach, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu)
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Holandsko v Európe
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovenskej republiky
 • Fínsko
 • Švédsko

Colné územie Únie zahŕňa výsostné vody, vnútrozemské vody a vzdušný priestor členských štátov okrem teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru území nachádzajúcich sa mimo colného územia Únie.

Za súčasť colného územia Únie sa považuje aj územie kniežatstva Monaka vrátane jeho teritoriálnych vôd, vnútrozemských morských vôd a vzdušného priestoru, hoci sa nachádza mimo územia Únie.

 

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Českej republike

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenskej republiky

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Územie Monackého kniežatstva (vrátane jeho teritoriálnych vôd, vnútrozemských morských vôd a vzdušného priestoru) sa takisto považuje za súčasť colného územia EÚ.

 

Trh EÚ sa tiež týka

 • scieľom zlepšiť vnútorný trh s tovarom a posilniť podmienky uvádzania širokej škály výrobkov na trh EÚ bol v roku 2008 prijatý nový legislatívny rámec.
 • základné prvky jednotného trhu – cieľom právnych predpisov o jednotnom trhu s tovarom je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali vysoké zdravotné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky – výrobky, ktoré sa môžu predávať v EÚ, sa môžu pohybovať bez prekážok obchodu a s minimálnou administratívnou záťažou
 • voľný pohyb v harmonizovaných a neharmonizovaných odvetviach – zásada voľného pohybu tovaru zabezpečuje, aby tieto ustanovenia neviedli k vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu
 • medzinárodné aspekty jednotného trhu – prostredníctvom svojich vzťahov s nečlenskými krajinami sa EÚ snaží zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre medzinárodný obchod s regulovanými výrobkami

Usmernenie k pravidlám EÚ pre výrobky

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy