Služby – štatistika

V EÚ predstavujú služby jednu najdynamickejšiu hospodársku činnosť, ktorá predstavuje približne 75 % HDP a zamestnanosti.

Služby zahŕňajú širokú škálu odvetví vrátane dopravy, telekomunikácií, odborných služieb, finančných služieb, poštových a kuriérskych služieb, maloobchodu a distribúcie, environmentálnych služieb a cestovného ruchu.

EÚ je najväčším svetovým vývozcom a dovozcom služieb s približne 25 % podielom na svetovom obchode so službami. Obchod so službami predstavuje aj tretinu celkovej kombinovanej hodnoty obchodu s tovarom a službami v EÚ, pričom dodatočné služby sú zahrnuté aj do hodnoty väčšiny tovarov.

Eurostat poskytuje štatistiky na úrovni sektorov za tieto hlavné sektory:

 • výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb
 • údržbárske a opravárenské služby, inde nezahrnuté
 • doprava
 • cestovanie
 • stavebníctvo
 • poisťovacie a dôchodkové služby
 • finančné služby
 • poplatky za používanie duševného vlastníctva, inde nezahrnuté
 • telekomunikačné, počítačové a informačné služby
 • iné obchodné služby
 • osobné, kultúrne a rekreačné služby
 • výrobky a služby verejnej správy, inde nezahrnuté

Štatistika medzinárodného obchodu so službami zaznamenáva transakcie so službami, ktoré sa vyskytnú

 • medzi osobami s pobytom v členských štátoch EÚ
 • medzi osobami s pobytom v členských štátoch EÚ a rezidentmi z nečlenských krajín

Tieto štatistiky poskytujú peňažné hodnoty podľa druhu služby a podľa partnerskej krajiny na základe transakcií zaznamenaných v rámci platobnej bilancie krajiny.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy