Základné clá

Ak vaša spoločnosť uvažuje o vývoze, tento oddiel vám pomôže zistiť, aké dovozné clá a iné náklady by ste mohli znášať. Neposkytuje informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku. Na tento účel by ste mali používať funkciu vyhľadávania výrobkov.

Ak sa s výrobkom obchoduje na medzinárodnej úrovni, často sa bude uplatňovať clo alebo colný sadzobník.

Ak však existujú osobitné obchodné opatrenia (ako sú dohody o voľnom obchode alebo VSP), niekedy existujú nižšie alebo žiadne clá. Označujú sa ako preferenčné sadzby.

Je tiež možné, že na váš výrobok sa budú vzťahovať antidumpingové, vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia.

 

Ak chcete zistiť, ktoré z týchto ciel alebo opatrení sa vzťahujú na váš tovar, je potrebné najprv určiť správny colný kód alebo kód výrobku.

Aby ste mali vopred právnu istotu, že na svoj tovar uplatňujete správne zatriedenie, môžete požiadať o rozhodnutie o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ).

Preferenčné colné kvóty

V rámci colných kvót možno v danom časovom rámci doviezť určité množstvá tovaru so zníženou alebo nulovou colnou sadzbou. Toto nemá vplyv ani na platné antidumpingové clá.

Takéto kvóty sa bežne nachádzajú v obchodných dohodách a preferenčných dojednaniach medzi krajinami alebo obchodnými blokmi. Podrobnejšie informácie o kvótach zavedených pre váš výrobok nájdete v časti Trhy.

Môj obchodný asistent Vám poskytuje podrobné informácie o sadzbách a opatreniach uplatniteľných na váš výrobok a trh.

Ak sa v obchodných dohodách vymedzuje postupné odstraňovanie ciel na konkrétne skupiny výrobkov, Môj obchodný asistent vám môže pomôcť identifikovať budúci vývoj povinností pre váš výrobok. Takisto si môžete pozrieť harmonogramy odstraňovania ciel (pre EÚ alebo obchodného partnera) priamo v obchodnej dohode (odkazy na právne texty sú uvedené v časti Trhy).

Určovanie colnej hodnoty

Určovanie colnej hodnoty sa vzťahuje na výpočet ekonomickej hodnoty tovaru deklarovaného na vstup na hranici. Existencia štandardného súboru pravidiel na stanovenie hodnoty tohto tovaru má veľký význam z viacerých dôvodov.

Najdôležitejšie je, že clá (a DPH) sa vypočítavajú ako percentuálny podiel hodnoty tovaru. Podniky a colné orgány musia mať jasné pravidlá o tom, ako ohodnotiť tovar.

Po určení hodnoty tovaru sa pri výpočte celkového cla splatného za výrobok môže zohľadniť colný sadzobník a pôvod tovaru.

Viac informácií o tom, ako sa vypočítava colná hodnota v EÚ, nájdete tu.

Hoci sú v EÚ zavedené spoločné pravidlá určovania colnej hodnoty, postupy určovania hodnoty v jednotlivých krajinách sa môžu líšiť. Obchodné dohody EÚ často obsahujú zásady uľahčenia obchodu a môžu zahŕňať zosúladenie s Colným kódexom EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy