Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Moldavskom

EÚ a Moldavská republika podpísali dohodu o pridružení v júni 2014 a dohoda je plne účinná od júla 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Moldavska, a zefektívňuje colné postupy. Okrem toho dohoda ďalej uľahčuje obchod postupnou aproximáciou moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou bola podpísaná v júni 2014 a je v plnom rozsahu účinná od júla 2016.

Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčuje vývoz a dovoz z Moldavskej republiky (ďalej len „Moldavsko“)
 • znižuje clá a umožňuje efektívne a rýchle vykonávanie colných režimov

Okrem toho sa dohodou zavádza postupný proces aproximácie moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ, napríklad v oblasti noriem, čím sa ďalej uľahčuje obchodníkom.

Kto môže vyvážať z EÚ do Moldavska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Ak ste spoločnosť registrovaná v členskom štáte EÚ a máte platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete vyvážať na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kto môže vyvážať z Moldavska do EÚ na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Na vývoz do EÚ na základe dohody medzi EÚ a Moldavskom musíte byť spoločnosťou registrovanou v Moldavskej republike.

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Moldavska. Medzi kľúčové obchodné tovary medzi EÚ a Moldavskom patria stroje a zariadenia, rastlinné výrobky, textil a textilné výrobky, ako aj základné kovy.

Sadzby

Priemyselný tovar

V deň, keď dohoda predbežne nadobudla platnosť, EÚ odstránila všetky clá na priemyselné výrobky z Moldavska, zatiaľ čo Moldavsko začalo postupne rušiť clá na určité výrobky počas prechodného obdobia 3 až 5 rokov, ako napríklad

 • určité druhy plastov a podobných výrobkov
 • nábytok
 • rôzne textilné výrobky (napr. koberce a odevy)

Moldavsko do 1. septembra 2019 úplne zrušilo svoje clá na tieto výrobky.

Poľnohospodárske výrobky

Dohodou sa takisto znižujú clá na poľnohospodárske výrobky.

Moldavsko súhlasilo s odstránením ciel na väčšinu svojich poľnohospodárskych výrobkov po prechodnom období do desiatich rokov. Týka sa to napríklad:

 • vína
 • niektoré potravinové prípravky

Okrem toho sa Moldavsko zaviazalo odstrániť clá v rámci osobitných colných kvót pre množstvo citlivých výrobkov, ako napríklad

 • bravčové mäso
 • hydina
 • mliečne výrobky
 • spracované mäsové výrobky
 • cukor

Colné kvóty udelené na vývoz týchto výrobkov z EÚ do Moldavska sú v zozname koncesií prílohy XV-D vymedzené takto:

Moldavsko – colná kvóta (v tonách)

 

2020

2021

2022

1. Bravčové mäso *

4,500

5,000

5,500

2. Hydina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlieko a mliečne výrobky *

1,500

2,000

 

4. Spracované mäso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidlá

640

   

* Kvóty na bravčové mäso, hydinu, mliečne výrobky a cukor sa preskúmali v roku 2020.

Na druhej strane EÚ zrušila svoje clá na poľnohospodárske výrobky od prvého dňa s výnimkou špecifických citlivých výrobkov, pre ktoré zaviedla aj colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže bez cla obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov. Presné sumy sú vymedzené v prílohe 15A k dohode o pridružení.

Colné kvóty udelené moldavskému vývozu týchto výrobkov do EÚ sú vymedzené v prílohe XV-A na výrobky podliehajúce ročným colným kvótam (ďalej len „Únia“) takto:

EÚ – colná kvóta (v tonách)*

Rajčiaky 2,000
Cesnak 220
Stolové hrozno 20,000
Jablká 40,000
Čerstvé čerešne 1,500,000
Slivky 15,000 
Hroznová šťava 500

*Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie prihlášok je od 1. januára do 31. decembra. Pred vývozom skontrolujte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Ak dovoz do EÚ prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod. Okrem toho upozorňujeme, že určité druhy ovocia a zeleniny si vyžadujú platbu vstupných cien v EÚ. Týka sa to napríklad rajčiakov. Znamená to, že k dovozným poplatkom vášho tovaru možno pripočítať prirážky, ak je jeho dovozná cena nižšia ako stanovená vstupná cena.

Okrem toho príloha XV-C obsahuje zoznam poľnohospodárskych výrobkov, v prípade ktorých môže EÚ uplatňovať „mechanizmus proti obchádzaniu“. To znamená, že ak dovoz z Moldavska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky na obdobie šiestich mesiacov.

Dohoda nepovoľuje clá na vývoz. Zahŕňa aj tzv. doložku „standstill“. Táto doložka znamená, že ani EÚ, ani Moldavsko nemôžu zvýšiť clá ani zaviesť nové clá, ktoré sú zamerané na tovar pochádzajúci z druhej strany. Dohodou sa zakazujú aj kvantitatívne obmedzenia dovozu a vývozu (s výnimkou obmedzení povolených podľa pravidiel WTO, ako je článok XI GATT).

 

Colnú sadzbu, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok, nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Moldavskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (dohovor PEM). Tieto pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a o pravidle nepozmenenia (pozri nižšie), ktoré sa zmiernia.

Cieľom Dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode z regiónu južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Má môj výrobok podľa dohovoru PEM pôvod v EÚ alebo Moldavsku?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo Moldavsku.

Výrobok „pôvod“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo Moldavsku, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo v Moldavsku s použitím nepôvodných materiálov, ak boli takéto materiály dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM.
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne pravidlá pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie a pravidlo priamej dopravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú zvyčajne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu.

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Moldavsku možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • Diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok má pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny nárok na preferenčný prístup. Dagonálna kumulácia sa
  však uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými môže Moldavsko uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Moldavskej republiky oprávnení na diagonálnu kumuláciu Turecko a západný Balkán (partneri v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode – CEFTA).
 • Úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane PEM možno považovať za operácie vykonané v inej zmluvnej strane PEM bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie štatútu pôvodu
  Moldavsko, môže využiť úplnú kumuláciu v rámci obchodu v rámci krajín CEFTA.

 

Akým spôsobom diagonálna kumulácia účinkuje?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM moldavský obchodník, ktorý vyrába odevy určené na vývoz do EÚ, môže na výrobu odevu použiť tkaniny s pôvodom v Turecku a môže ich považovať za výrobky s pôvodom v Moldavsku. Požiadavka na dvojitú transformáciu, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do EÚ považujú za výrobky s pôvodom v Moldavsku, a preto budú mať voľný prístup na trh EÚ.

Ďalšie vysvetlenia kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Moldavska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez toho, aby sa ďalej spracúvali v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz o tom, že tieto podmienky boli splnené, sa colným orgánom dovážajúcej krajiny poskytne predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú sa tovar prevážal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete váš tovar
 • ak tieto doklady nie sú k dispozícii, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Moldavskom nie je možné získať vrátenie cla predtým zaplateného za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave VI o dohodách o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace odo dňa jeho vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha IIIa a príloha IIIb obsahujú vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú pokyny na ich vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy používať osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo zmluvnej strany dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže podať buď

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.
Ako podať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... Vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV b):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

— Kumuláciasa neuplatnila“

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohách IV a a b (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky 

Technické pravidlá a požiadavky

Moldavsko podniklo kroky na aproximáciu svojich právnych predpisov, noriem a postupov týkajúcich sa technických prekážok obchodu s právnymi predpismi, normami a postupmi EÚ. To vám uľahčuje obchod medzi Moldavskom a EÚ.

Moldavsko aproximovalo právne predpisy vrátane

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh. Stanovujú sa v ňom moduly postupov posudzovania zhody.
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, v ktorej sa stanovujú kritériá týkajúce sa toho, čo sa má brať do úvahy pri určovaní, či je výrobok bezpečný, a určuje sa, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Moldavsko vykonáva, sa nachádza v prílohe XVI k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Moldavsko sa tiež dohodlo na aproximácii

 • bezpečnostné požiadavky širokého spektra výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob
 • Výrobky, ktoré si nevyžadujú označenie Conformité Européenne (CE), napr. kozmetické výrobky, motorové vozidlá, chemikálie a lieky

Pokiaľ ide o normy, Moldavsko

 • prijíma medzinárodné a európske normy v súlade s najlepšími postupmi,
 • odhodlaný zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. To zahŕňa akékoľvek protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart), ktoré sa používajú v postsovietskych štátoch – moldavský národný normalizačný orgán zriadil sedem technických výborov na identifikáciu protichodných noriem s cieľom zrušiť

 

Ak chcete do EÚ dovážať tovar z Moldavska od výrobcu, ktorý sa rozhodol používať svoje vlastné špecifikácie z Moldavska, musíte získať vyhlásenie o zhode EÚ podpísané výrobcom.

Vyhlásenie o zhode EÚ osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Výrobca môže po vyplnení pripojiť k svojmu tovaru štítok Conformité Européenne (CE), z ktorého vyplýva, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže stáť viac peňazí a času ako prácu s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené podľa existujúcich sektorových smerníc o výrobkoch.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s predpismi a normami EÚ?

Ak dovážate tovar, ktorý predstavuje vysoké riziko pre verejný záujem (napr. tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia) do EÚ, posúdenie zhody musí vykonať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne konkrétnou organizáciou, ako sú laboratóriá alebo kontrolné a certifikačné orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry monitoruje podriadené inštitúcie zodpovedné za úlohy, ako sú postupy posudzovania zhody, metrologické overovania a akreditácia spoločností. Medzi tieto inštitúcie patria:

V prípade veľkého počtu tovarov budete musieť získať povinnú certifikáciu, ktorú môže udeliť jedna z akreditovaných inštitúcií posudzovania zhody.

EÚ a Moldavsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní uvedenie určitých priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na zhodu, na trh bez ďalších skúšok alebo postupov posudzovania zhody.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

V súvislosti s obchodom s rastlinami, poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami, ktoré poznajú zdravie a bezpečnosť ľudí a zvierat, Moldavsko súhlasilo s aproximáciou právnych predpisov EÚ vrátane

 • pravidlá bezpečnosti agropotravinových výrobkov
 • osobitné pravidlá týkajúce sa krmív
 • pravidlá týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov
 • pravidlá týkajúce sa zdravotníckeho tovaru na veterinárne účely

Zoznam všetkých zahrnutých výrobkov sa nachádza v prílohe XVII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Plánujete dovážať tovar z Moldavska do EÚ?

 • Váš tovar musí byť zaregistrovaný v Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín (ANSA).
 • musíte predložiť vyhlásenie oznamujúce ANSA konkrétny tovar, ktorý dovážate
 • musíte získať rastlinolekárske osvedčenie vydané v Moldavsku, ktoré umožňuje vašim tovarom vstúpiť do EÚ.

Poznámka

 • ak dovážate do EÚ akýkoľvek tovar uvedený ako druh podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), budete môcť tak urobiť len na základe povolenia ministerstva poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia Moldavska. Je váš tovar uvedený na zozname? Skúste to!
 • ak dovážate do EÚ akékoľvek toxické chemické látky a materiály, musíte získať povolenie na dovoz od ministerstva poľnohospodárstva Moldavska.
 • ak dovážate akékoľvek toxické chemikálie, musíte sa obrátiť na vaše národné oficiálne kontaktné miesto (OCP).

Odbor zdravia zvierat pridelený Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín je zodpovedný za veterinárne kontroly živých zvierat v Moldavsku. Zoznam podrobných ustanovení o tom, ako zaobchádzať s chorobami zvierat alebo rastlín a rýb, sa nachádza v prílohe XVIII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Moldavska prostredníctvom online formulára – EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia potvrdzujúce váš výrobok sú v súlade s povinnými predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • Dôkaz o pôvode vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré doklady musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Moldavska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom poskytuje spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak správu ochrannej známky zamietne vašu prihlášku, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené v rámci registrácie najviac 25 rokov. Tým získate výlučné právo používať dizajn a zabráni sa tretím stranám, ktoré nemajú Váš súhlas, aby ho používali, obnovili, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre zemepisné označenia zriadený na základe dohody medzi EÚ a Moldavskom monitoruje vykonávanie dohody v súvislosti so zemepisnými označeniami a podáva správy Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, potravín, typov vína a liehovín nájdete v prílohe XXX k dohode medzi EÚ a Moldavskom.

Ako získať ochranu?

Moldavskou agentúrou na ochranu autorských práv je Štátna agentúra pre duševné vlastníctvo (AGEPI). Táto agentúra pracuje na zlepšení právneho rámca a jeho prispôsobení normám EÚ, ako aj na zvyšovaní povedomia verejnosti a budovaní kapacít v oblasti presadzovania práva.

Môžete požiadať o registráciu duševného vlastníctva prostredníctvom aplikácie AGEPI online. Čas potrebný na získanie ochrany práv duševného vlastníctva v Moldavsku sa líši v závislosti od typu ochrany, ktorú hľadáte.

 • autorské práva: 15 – 30 dní
 • ochranné známky: 10 – 12 mesiacov
 • patent na rastliny: 1,5 – 3 roky
 • krátkodobý patent na vynález: 7 – 8 mesiacov
 • dlhodobý patent na vynález: 17 – 18 mesiacov
 • priemyselný dizajn: 10 – 12 mesiacov
 • zemepisné označenia, označenia pôvodu alebo tradičné špeciality: 10 – 12 mesiacov

Obchod so službami

Moldavská vláda aj EÚ stanovili svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou mierou transparentnosti. Zoznam konkrétnych výhrad Moldavska sa nachádza v prílohe XXVII-E až G k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Ako navigujete prostredníctvom príloh?

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskom obsahuje tri prílohy s výhradami zo strany Moldavska, ktoré by mohli mať vplyv na vaše podnikanie.

 • chcete založiť podnik v Moldavsku? Príloha XXVII-E obsahuje negatívny zoznam všetkých sektorov služieb, ku ktorým nemáte prístup. To znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • máte záujem o cezhraničný obchod s vašimi službami? Príloha XXVIII-F obsahuje pozitívny zoznam sektorov služieb, ku ktorým máte prístup. V tomto zozname sa uvádzajú všetky sektory, v ktorých môžete obchodovať.
 • hľadáte stážistu alebo kľúčové pracovné príležitosti pre absolventov vysokých škôl? Vprílohe XXVII-G sa uvádzajú odvetvia alebo pododvetvia, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • ste nezávislý profesionálny alebo zmluvný poskytovateľ služieb? Vprílohe XXVII-H sa uvádzajú uplatňované výhrady.
Kto môže založiť podnik v Moldavsku?

Materstva.

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Moldavskom, vám umožňuje založiť alebo získať pobočky vášho podniku alebo zastupiteľských kancelárií v Moldavsku alebo EÚ.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Moldavskom vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

Tieto príspevky zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie ako s moldavskými štátnymi príslušníkmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

V sektoroch, ktorým bol udelený prístup Moldavsku, sa dohodou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • z celkovej hodnoty transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • z celkového počtu operácií v oblasti služieb alebo celkového množstva výstupov služieb

Takisto budete môcť poskytovať služby Moldavsku za rovnakých podmienok ako moldavskí štátni príslušníci.

Dočasný pobyt

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Moldavska (alebo EÚ), aby ste pracovali ako stážista pre absolventov vysokých škôl, predajca podniku alebo ako kľúčoví zamestnanci spoločnosti v tejto krajine.

Doba dočasného pobytu je takáto:

 • Zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčoví zamestnanci spoločnosti v Moldavsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • Návštevník na účely podnikania (napr. cestovanie s cieľom usadiť sa v Moldavsku (alebo v EÚ) alebo predajca na obchodné účely – až 90 dní v ktoromkoľvek 12-mesačnom období
 • Stážista s vysokoškolským vzdelaním, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku — do 1 roka

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom vytvára aj príležitosti pre poskytovateľov zmluvných služieb v konkrétnych odvetviach v ktorejkoľvek krajine. V tejto súvislosti však poskytovateľ musí:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu 1 rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v sektore,
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu

Viac informácií o limitoch, ktoré sa vzťahujú na personál, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, obchodných predajcov a poskytovateľov zmluvných služieb, sa nachádza v prílohe XXVII-G a prílohe XXVII-H k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Verejné obstarávanie

EÚ a Moldavsko plánujú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

V dohode medzi EÚ a Moldavskom sa takisto zabezpečuje, aby sa posudzovanie žiadostí o verejné súťaže v oboch krajinách uskutočňovalo spravodlivo a aby sa s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi zaobchádzalo rovnako.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Moldavsko, aby zabezpečili, že

 • všetky plánované obstarávania sa zverejnia – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky.
 • predmet zákazky obsahuje nediskriminačný opis, v ktorom sa uvádzajú primerané lehoty a ktorý je prístupný všetkým hospodárskym subjektom.
 • neexistuje žiadna diskriminácia vás ako hospodárskeho subjektu, ktorá by vám mohla znemožniť účasť na výberovom konaní.
 • proces zadávania verejnej zákazky je transparentný až do vyhlásenia víťaznej ponuky.
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – na požiadanie dostanú neúspešní žiadatelia vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Elektronická platforma obstarávania na vytváranie sietí MTender poskytuje ľahšie dostupné informácie o obstarávaní vrátane oznámenia plánovaných činností obstarávania, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatického bulletinu o verejnom obstarávaní a vytvorenia elektronického vzoru ponuky pre elektronických prevádzkovateľov.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Vnútroštátne inštitúcie

Hospodárska rada pri predsedovi vlády Moldavska

Internet: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Divízia pre kontrolu obchodu s tovarom s dvojakým použitím, ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry

Moldavsko je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o chemických zbraniach (CWC) a monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu takýchto zbraní. Dovoz si preto môže vyžadovať osobitné povolenie.

Sec ⁇ ia control al circula ⁇ iei mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Národná banka Moldavska (BNM)

Orgánom zodpovedným za menovú kontrolu a stabilitu je Národná banka Moldavska (BNM). Národný výbor pre finančnú stabilitu je podriadený BNM.

Banca Na ⁇ ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldavská colná správa

Serviciul Vamal al Republicii Moldavsko

Street Asociatiei No. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Telefonické centrum: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Internet: http://www.customs.gov.md/

Riaditeľstvo pre prevenciu znečisťovania a nakladanie s odpadom Ministerstva pôdohospodárstva

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia

Delegácia Európskej únie v Moldavskej republike

Delega ⁇ ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Street Asociatiei No. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiňov, Moldavsko

Telefón: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misia Moldavskej republiky pri Európskej únii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgicko

Tel.: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Internet: mrmue.mfa.gov.md

Obchodná a priemyselná komora Moldavskej republiky

Kamera de Comert si Industrie a Republici Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišiňov, MD2004, Moldavsko

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Európske podnikateľské združenie Moldavsko

Asocia ⁇ ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Kišiňov, MD2012, Moldavsko

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariat

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Moldavský inštitút pre normalizáciu (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Street Asociatiei No. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Ako ďalšia organizácia kontrolovaná uvedeným ministerstvom je Národné centrum pre akreditáciu Moldavskej republiky (MOLDAC) určené ako jediný vnútroštátny akreditačný orgán v Moldavsku.

Katalóg moldavských noriem a technických predpisov: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany

Ministerul Săn 311tății, Muncii si Protectiei Sociale

Street Asociatiei No. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agentúra pre verejné služby

Novo dovezené motorové vozidlá musia zapísať register dopravných prostriedkov Agentúry pre verejné služby. Okrem toho musí dovozca deklarovať a identifikovať technické podmienky motorových vozidiel.

Agen ⁇ ia Servicii Publice

Street Asociatiei No. Pushkin 42, MD-2012 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Národná agentúra pre cestnú dopravu

Orgánom zodpovedným za kontrolu a monitorovanie právnych opatrení v cestnej doprave je Národná agentúra pre cestnú dopravu.

Agen ⁇ ia Na ⁇ ionala Transport Auto (ANTA) Subordonat Ministerului Transporturilor ⁇ i Infrastructurii Drumurilor

Street Asociatiei No. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Národná organizácia na ochranu rastlín (NPPO)/riaditeľstvo pre ochranu zdravia rastlín

Direc ⁇ ia Protec ⁇ ia ⁇ i Sănătatea plantelor atribuite Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Odbor zdravia zvierat pridelený Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerstvo pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ⁇ i Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Národná komisia pre biologickú bezpečnosť

Comisia Na ⁇ ională pentru Securitate Biologică

Street Asociatiei No. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiňov, Moldavsko

Tel. a fax: + 373 22 226874

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy