Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Moldavskom

EÚ a Moldavská republika podpísali dohodu o pridružení v júni 2014 a dohoda je v plnom rozsahu účinná od júla 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Moldavska, a zefektívňuje colné postupy. Okrem toho dohoda ďalej uľahčuje obchod postupnou aproximáciou moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou bola podpísaná v júni 2014 a v plnom rozsahu platí od júla 2016.

Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčuje vám vývoz do Moldavskej republiky a dovoz z nej (ďalej len „Moldavsko“)
 • znižuje clá a umožňuje efektívne a rýchle vykonávanie colných režimov

Okrem toho sa v dohode zavádza postupný proces aproximácie moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ, napríklad v oblasti noriem, čím sa obchodník ďalej uľahčuje.

Kto môže vyvážať z EÚ do Moldavska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Ak ste spoločnosť registrovaná v členskom štáte EÚ a ste získali platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete vyvážať podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kto môže vyvážať do EÚ z Moldavska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Na vývoz do EÚ na základe dohody medzi EÚ a Moldavskom musíte byť spoločnosťou registrovanou v Moldavskej republike.

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Moldavska. Medzi kľúčové obchodné výrobky medzi EÚ a Moldavskom patria stroje a zariadenia, rastlinné výrobky, textil a textilné výrobky, ako aj základné kovy.

Tarify

Priemyselné výrobky

V deň predbežného nadobudnutia platnosti dohody EÚ zrušila všetky clá na priemyselné výrobky z Moldavska, zatiaľ čo Moldavsko začalo postupne rušiť clá na určité výrobky počas prechodného obdobia 3 až 5 rokov, ako napríklad

 • určité druhy plastov a podobných výrobkov
 • nábytok
 • rôzne textilné výrobky (napr. koberce a odevy)

Moldavsko úplne zrušilo svoje clá na tieto výrobky do 1. septembra 2019.

Poľnohospodárske výrobky

Dohodou sa tiež znižujú clá na poľnohospodárske výrobky.

Moldavsko súhlasilo so zrušením ciel na väčšinu svojich poľnohospodárskych výrobkov po prechodnom období do desiatich rokov. To je relevantné napríklad pre:

 • vína
 • niektoré potravinové prípravky

Moldavsko sa okrem toho zaviazalo odstrániť clá v rámci osobitných colných kvót na niekoľko citlivých výrobkov, ako sú:

 • bravčové mäso
 • hydina
 • mliečne výrobky
 • spracované mäsové výrobky
 • cukry

Colné kvóty udelené na vývoz týchto výrobkov z EÚ do Moldavska sú vymedzené v prílohe XV-D Zoznam koncesií takto:

Moldavsko – colná kvóta (v tonách)

 

2020

2021

2022

1. Bravčové mäso *

4,500

5,000

5,500

2. Hydina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlieko a mliečne výrobky *

1,500

2,000

 

4. Spracované mäso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidlá

640

   

* Kvóty na bravčové mäso, hydinu, mlieko a mliečne výrobky a cukry boli preskúmané v roku 2020

EÚ na druhej strane zrušila svoje clá na poľnohospodárske výrobky od prvého dňa s výnimkou osobitných citlivých výrobkov, v prípade ktorých zaviedla aj colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov oslobodených od cla. Presné sumy sú vymedzené v prílohe 15A k dohode o pridružení.

Colné kvóty udelené moldavskému vývozu týchto výrobkov do EÚ sú vymedzené v prílohe XV-A Výrobky podliehajúce ročným bezcolným kvótam (Únia) takto:

EÚ – colná kvóta (v tonách)*

Rajčiaky 2,000
Cesnak 220
Stolové hrozno 20,000
Jablká 40,000
Čerstvé čerešne 1,500,000
Slivky 15,000 
Hroznová šťava 500

*Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie žiadostí je od 1. januára do 31. decembra. Pred vývozom skontrolujte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Ak akýkoľvek dovoz, ktorý prichádza do EÚ, prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod. Okrem toho upozorňujeme, že určité druhy ovocia a zeleniny si vyžadujú platbu vstupných cien v EÚ. Je to tak napríklad v prípade rajčiakov. Znamená to, že príplatky sa môžu pripočítať k dovozným poplatkom za váš tovar, ak je jeho dovozná cena nižšia ako stanovená vstupná cena.

Okrem toho príloha XV-C obsahuje zoznam poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré môže EÚ uplatňovať „mechanizmus proti obchádzaniu“. To znamená, že ak dovoz z Moldavska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky na obdobie šiestich mesiacov.

Dohoda nepovoľuje vývozné clá. Obsahuje aj tzv. klauzulu „standstill“. Táto doložka znamená, že ani EÚ, ani Moldavsko nemôžu zvýšiť clá ani zaviesť nové clá, ktoré sa zameriavajú na tovar druhej zmluvnej strany. Dohoda tiež zakazuje množstvové obmedzenia dovozu a vývozu (s výnimkou obmedzení povolených podľa pravidiel WTO, ako je článok XI GATT).

 

Colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Moldavskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (Dohovor PEM). Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle nepozmeňovania (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, krajiny Balkánu a partneri dohody o voľnom obchode z regiónu južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Moldavsku podľa dohovoru PEM?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo Moldavsku.

Výrobok „pôvodný“, ak je buď

 • úplne získaný v EÚ alebo v Moldavsku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v Moldavsku s použitím nepôvodných materiálov, ak boli tieto materiály dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM.
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne špecifické pravidlá – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie a pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II.
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Moldavsku sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok s pôvodom využíva výhody preferenčného prístupu pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. diagonálna kumulácia sa
  však uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými príslušnými zmluvnými stranami a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými môže Moldavsko uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Moldavskej republiky oprávnení na diagonálnu kumuláciu Turecko a západný Balkán (partneri v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode – CEFTA).
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane PEM sa môže považovať za operácie vykonané v inej zmluvnej strane PEM bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie štatútu pôvodu, môže
  Moldavsko využiť úplnú kumuláciu v rámci obchodu v rámci krajín CEFTA.

 

Ako diagonálna kumulácia funguje?

Diagonálna kumulácia prebieha medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali zo svojej vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý vytvára oblečenie na vývoz do EÚ, použiť tkaniny s pôvodom v Turecku na výrobu odevov a môže ich považovať za výrobky s pôvodom v Moldavsku. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do EÚ považujú za výrobky s pôvodom v Moldavsku, a preto budú mať voľný prístup na trh EÚ.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Výrobky s pôvodom sa musia prepravovať z EÚ do Moldavska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia určená na konzervovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Moldavskom nie je možné získať náhradu ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha IIIa a príloha III b obsahujú vzor osvedčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny na ich vyplnenie.
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo osvedčenie EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo zmluvnej strane dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť buď

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.
Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV b):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- Neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV a a b (potvrdenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy vývozcu zo strany dovážajúcej zmluvnej strany nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok 

Technické pravidlá a požiadavky

Moldavsko podniklo kroky na aproximáciu svojich právnych predpisov, noriem a postupov týkajúcich sa technických prekážok obchodu s právnymi predpismi, normami a postupmi EÚ. To vám uľahčuje obchod medzi Moldavskom a EÚ.

Moldavsko aproximovalo právne predpisy vrátane

 • akreditácia a uvádzanie výrobkov na trh. Stanovujú sa v ňom moduly postupov posudzovania zhody.
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, v ktorej sa stanovujú kritériá toho, čo sa má brať do úvahy pri určovaní výrobku za bezpečný a kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Moldavsko vykonalo, sa nachádza v prílohe XVI k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Moldavsko tiež súhlasilo s aproximáciou

 • bezpečnostné požiadavky na širokú škálu výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob
 • výrobky, ktoré si nevyžadujú označenie Conformité Européenne (CE), napr. kozmetické výrobky, motorové vozidlá, chemické látky a lieky

Pokiaľ ide o normy, Moldavsko

 • prijíma medzinárodné a európske normy v súlade s najlepšími postupmi
 • zaviazané zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. Patria sem všetky protichodné normy GOST (GosudarstvennyStandart), ktoré sa používajú v post-Sovietskych štátoch – moldavský národný normalizačný orgán zriadil sedem technických výborov na identifikáciu protichodných noriem, ktoré sa majú zrušiť.

 

Ak chcete do EÚ dovážať tovar z Moldavska od výrobcu, ktorý sa rozhodol použiť svoje vlastné špecifikácie z Moldavska, musíte získať vyhlásenie o zhode EÚ podpísané výrobcom.

Vyhlásenie o zhode EÚ osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Po vyplnení môže výrobca pripojiť na svoj tovar štítok Conformité Européenne (CE), na ktorom je uvedené, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže to stáť viac peňazí a času ako práca s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené v existujúcich sektorových smerniciach o výrobkoch.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s právnymi predpismi a normami EÚ?

Ak dovážate do EÚ tovar, ktorý predstavuje vysoké riziko pre verejný záujem (napr. tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia), posúdenie zhody musí vykonať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne osobitnou organizáciou, ako sú laboratóriá alebo inšpekčné a certifikačné orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry monitoruje podriadené inštitúcie zodpovedné za úlohy, ako sú postupy posudzovania zhody, metrologické overovanie a akreditácia spoločností. Medzi tieto inštitúcie patria:

Upozorňujeme, že pri veľkom množstve tovaru budete musieť získať povinnú certifikáciu, ktorú môže udeliť jedna z akreditovaných inštitúcií posudzovania zhody.

EÚ a Moldavsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní, aby sa určité priemyselné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na zhodu, uvádzali na trh bez ďalšieho testovania alebo postupov zhody.

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Pokiaľ ide o obchod s rastlinami, poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami, ktorý si uvedomuje zdravie a bezpečnosť ľudí a zvierat, Moldavsko súhlasilo s aproximáciou právnych predpisov EÚ vrátane

 • pravidlá bezpečnosti agropotravinových výrobkov
 • osobitné pravidlá pre krmivo pre zvieratá
 • pravidlá týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov
 • pravidlá týkajúce sa zdravotníckeho tovaru na veterinárne účely

Zoznam všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, sa nachádza v prílohe XVII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Plánujete dovážať tovar z Moldavska do EÚ?

 • váš tovar musí byť zaregistrovaný v Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín (ANSA)
 • musíte predložiť vyhlásenie, v ktorom oznámite ANSA konkrétny tovar, ktorý dovážate.
 • musíte získať rastlinolekárske osvedčenie vydané v Moldavsku, ktoré umožňuje vstup vášho tovaru do EÚ

Upozorňujeme, že:

 • ak dovážate do EÚ akýkoľvek tovar uvedený ako druh podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), môžete tak urobiť len s povolením ministerstva poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia Moldavska. Je váš tovar uvedený na zozname? Viac informácií nájdete tu
 • ak dovážate do EÚ akékoľvek toxické chemické látky a materiály, musíte získať povolenie na dovoz od ministerstva poľnohospodárstva Moldavska.
 • ak dovážate akékoľvek toxické chemikálie, musíte sa obrátiť na vaše národné oficiálne kontaktné miesto (OCP).

Oddelenie pre zdravie zvierat pridelené Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín je zodpovedné za veterinárne kontroly živých zvierat v Moldavsku. Zoznam podrobných ustanovení o zaobchádzaní s chorobami zvierat, rastlín a rýb sa nachádza v prílohe XVIII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu predstavovať značnú záťaž pre vás ako vývozcu.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára uveďte, čo zastavuje váš vývoz do Moldavska – EÚ bude Vašu situáciu analyzovať a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie.
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Moldavska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom poskytuje spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak správny orgán pre ochranné známky zamietne vašu prihlášku, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené na základe zápisu na obdobie až 25 rokov. Tým sa vám poskytne výhradné právo používať dizajn a zabráni sa tomu, aby ho tretie strany, ktoré nemajú váš súhlas, používali, opätovne vytvárali, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre zemepisné označenia zriadený na základe dohody medzi EÚ a Moldavskom monitoruje vykonávanie dohody v súvislosti so zemepisnými označeniami a podáva správy Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, potravín, druhov vína a liehovín sa nachádza v prílohe XXX k dohode medzi EÚ a Moldavskom.

Ako získať ochranu?

Moldavskou agentúrou na ochranu autorských práv je Štátna agentúra pre duševné vlastníctvo (AGEPI). Táto agentúra pracuje na zlepšovaní právneho rámca a jeho prispôsobovaní normám EÚ, ako aj na zvyšovaní povedomia verejnosti a budovaní kapacít v oblasti presadzovania práva.

O registráciu duševného vlastníctva môžete požiadať prostredníctvom aplikácie AGEPI online. Čas potrebný na získanie ochrany práv duševného vlastníctva v Moldavsku sa líši v závislosti od typu ochrany, ktorú hľadáte

 • autorské práva: 15 – 30 dní
 • ochranné známky: 10 – 12 mesiacov
 • patent na rastliny: 1,5 – 3 roky
 • krátkodobý patent na vynález: 7 – 8 mesiacov
 • dlhodobý patent na vynález: 17 – 18 mesiacov
 • priemyselný dizajn: 10 – 12 mesiacov
 • zemepisné označenia, označenia pôvodu alebo tradičné špeciality: 10 – 12 mesiacov

Obchod so službami

Moldavská vláda aj EÚ vyjadrili svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Zoznam konkrétnych výhrad Moldavska sa nachádza v prílohe XXVII-E k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom v prílohe XXVII-E k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Ako sa riadite prílohami?

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskom obsahuje tri prílohy s výhradami zo strany Moldavska, ktoré by mohli mať vplyv na váš podnik

 • chcete založiť podnik v Moldavsku? Príloha XXVII-E obsahuje negatívny zoznam všetkých sektorov služieb, ku ktorým nemáte prístup. Znamená to, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných sektoroch, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • zaujíma vás cezhraničný obchod s vašimi službami? Príloha XXVIII-F obsahuje pozitívny zoznam odvetví služieb, ku ktorým máte prístup. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • hľadáte stážistu alebo kľúčové pracovné príležitosti? Vprílohe XXVII-G sa uvádza zoznam odvetví alebo pododvetví, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • ste nezávislý odborník alebo poskytovateľ zmluvných služieb? Vprílohe XXVII-H sú uvedené uplatnené výhrady.
Kto si môže založiť podnik v Moldavsku?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Moldavskom vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v Moldavsku alebo EÚ.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Moldavskom, vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

Tieto príspevky zabezpečujú, aby sa s vami zaobchádzalo rovnako ako s moldavskými štátnymi príslušníkmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

V odvetviach, ktorým bol udelený prístup do Moldavska, sa dohodou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • z celkovej hodnoty transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • o celkovom počte operácií v oblasti služieb alebo celkovom množstve výstupov v oblasti služieb

Takisto budete môcť poskytovať služby Moldavsku za rovnakých podmienok ako moldavskí štátni príslušníci.

Dočasné pobyty

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Moldavska (alebo do EÚ) a pracovať ako stážista s vysokoškolským vzdelaním, predajca podniku alebo ako kľúčový personál spoločnosti v danej krajine.

Obdobia dočasného pobytu sú takéto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku [kľúčový personál spoločnosti v Moldavsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním] – najviac 3 roky
 • návštevník pre obchod (napr. cestovanie s cieľom usadiť sa v Moldavsku (alebo v EÚ) alebo predajca podniku) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – do 1 roka

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom takisto vytvára príležitosti pre poskytovateľov zmluvných služieb v konkrétnych odvetviach v oboch krajinách. V tejto súvislosti však poskytovateľ musí:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec subjektu, ktorý získal zmluvu o poskytovaní služieb na dobu nepresahujúcu 1 rok,
 • aspoň 3 roky odbornej praxe v tomto odvetví
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a relevantnú odbornú kvalifikáciu,

Viac informácií o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, predajcov služieb pre podniky a poskytovateľov zmluvných služieb, sa nachádza v prílohe XXVII-G a prílohe XXVII-H k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Verejné obstarávanie

EÚ a Moldavsko plánujú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

Dohodou medzi EÚ a Moldavskom sa takisto zabezpečuje, aby sa žiadosti o výberové konania posudzovali spravodlivo a aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Moldavsko, aby zabezpečili, že

 • všetky plánované obstarávania sa zverejňujú – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky
 • existuje nediskriminačný opis predmetu zákazky s primeranými lehotami, ktorý je dostupný pre všetky hospodárske subjekty.
 • neexistuje žiadna diskriminácia voči vám ako hospodárskemu subjektu, ktorá by vás mohla znemožniť kvalifikovať sa na predloženie ponuky.
 • proces zadávania verejnej súťaže je transparentný až do oznámenia víťaznej ponuky
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – neúspešní žiadatelia dostanú na požiadanie vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Elektronická platforma pre obstarávanie na vytváranie sietí MTender poskytuje ľahšie dostupné informácie o obstarávaní vrátane oznámenia o zamýšľaných činnostiach obstarávania, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatizovaného bulletinu verejného obstarávania a vytvorenia elektronického vzoru ponúk pre elektronické subjekty.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Vnútroštátne inštitúcie

Hospodárska rada predsedu vlády v Moldavsku

Webová stránka: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Oddelenie pre kontrolu obchodu s tovarom s dvojakým použitím v rámci ministerstva hospodárstva a infraštruktúry

Moldavsko je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o chemických zbraniach (CWC) a monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu takýchto zbraní. Dovoz si preto môže vyžadovať osobitné povolenie.

Secěia control al circula iei mărfurilor cu dubla destinaАie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Národná banka Moldavska (BNM)

Orgánom zodpovedným za kontrolu meny a stabilitu je Národná banka Moldavska (BNM). Národný výbor pre finančnú stabilitu je podriadený BNM.

Banca Naěională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru č. 1, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldavské colné orgány

Serviciul Vamal al Republicii Moldavsko

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Telefonické centrum: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Webová stránka: http://www.customs.gov.md/

Riaditeľstvo pre prevenciu znečisťovania a nakladanie s odpadom Ministerstva pôdohospodárstva

Direcěia prevenire poluării Κi managementul de Żeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale – Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Delegácia Európskej únie v Moldavskej republike

Delegaěia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiňov, Moldavsko

Tel: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misia Moldavskej republiky pri Európskej únii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgicko

Tel.: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Webová stránka: mrmue.mfa.gov.md

Obchodná a priemyselná komora Moldavskej republiky

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldavsko

151, Stefan cel Mare blv., Kišiňov, MD2004, Moldavsko

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Európske obchodné združenie Moldavsko

Asociația Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., z. 7, Kišiňov, MD2012, Moldavsko

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobilný telefón: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

Sekretariát EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Inštitút pre normalizáciu Moldavska (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Ako ďalšia organizácia kontrolovaná uvedeným ministerstvom je Národné centrum pre akreditáciu Moldavskej republiky (MOLDAC) určené ako jediný vnútroštátny akreditačný orgán v Moldavsku.

Katalóg moldavských noriem a technických predpisov: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany

Ministerul Sяn-t-ții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agentúra pre verejné služby

Novo dovezené motorové vozidlá musia byť zapísané do registra dopravných prostriedkov Agentúry pre verejné služby. Okrem toho musí dovozca deklarovať a identifikovať technické podmienky pre motorové vozidlá.

Ageněia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Národná agentúra pre cestnú dopravu

Orgánom zodpovedným za kontrolu a monitorovanie právnych opatrení týkajúcich sa cestnej dopravy je Národná agentúra pre cestnú dopravu.

Ageněia Naěionala Transport Auto (ANTA) podriadená Ministerului Transporturilor -i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Národná organizácia na ochranu rastlín (NPPO)/Riaditeľstvo pre ochranu rastlín

Direcěia Protecěia Аi sănătatea plantelor atribuite Ageněiei Naěionale pentru Siguraněa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Odbor zdravia zvierat pridelený Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Ageněiei Naěionale pentru Siguraněa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerstvo poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Κi Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Direcěia prevenire poluării Κi managementul de Żeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale – Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Národná komisia pre biologickú bezpečnosť

Comisia Naěională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiňov, Moldavsko

Tel. a fax: + 373 22 226874

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy