Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Moldavskom

EÚ a Moldavská republika podpísali dohodu o pridružení v júni 2014 a dohoda je plne účinná od júla 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Moldavska, a zefektívňuje colné postupy. Okrem toho dohoda ďalej uľahčuje obchod postupnou aproximáciou moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou bola podpísaná v júni 2014 a v plnej miere platí od júla 2016.

Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčuje vám vývoz do Moldavskej republiky a dovoz z nej (ďalej len „Moldavsko“)
 • znižuje clá a umožňuje efektívne a rýchle zavedenie colných režimov

Okrem toho sa v dohode stanovuje postupný proces aproximácie moldavských právnych predpisov, pravidiel a postupov s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ, napríklad v oblasti noriem, čím sa obchodníkom ďalej uľahčuje.

Kto môže vyvážať z EÚ do Moldavska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Ak ste spoločnosťou zaregistrovanou v členskom štáte EÚ a ste získali platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete vyvážať na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kto môže vyvážať do EÚ z Moldavska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom?

Na vývoz do EÚ podľa dohody medzi EÚ a Moldavskom musíte byť spoločnosťou zaregistrovanou v Moldavskej republike.

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Moldavska. Medzi kľúčové obchodné výrobky medzi EÚ a Moldavskom patria stroje a zariadenia, rastlinné výrobky, textílie a textilné výrobky, ako aj základné kovy.

Sadzby

Priemyselné výrobky

V deň predbežného nadobudnutia platnosti dohody EÚ zrušila všetky clá na priemyselné výrobky z Moldavska, zatiaľ čo Moldavsko začalo postupne rušiť clá na určité výrobky počas prechodného obdobia 3 až 5 rokov, ako napríklad

 • určité druhy plastov a podobné výrobky
 • nábytok
 • rôzne textilné výrobky (napr. koberce a odevy)

Moldavsko úplne zrušilo svoje clá na tieto výrobky do 1. septembra 2019.

Poľnohospodárske výrobky

Dohodou sa takisto znižujú clá na poľnohospodárske výrobky.

Moldavsko súhlasilo so zrušením ciel na väčšinu svojich poľnohospodárskych výrobkov po uplynutí prechodného obdobia trvajúceho až desať rokov. To je dôležité napríklad pre

 • vína
 • niektoré potravinové prípravky

Moldavsko sa okrem toho zaviazalo odstrániť clá v rámci osobitných colných kvót na niekoľko citlivých výrobkov, ako sú:

 • bravčové mäso
 • hydina
 • ¨ mliečne výrobky
 • spracované mäsové výrobky
 • cukry

Colné kvóty udelené na vývoz týchto výrobkov z EÚ do Moldavska sú vymedzené v zozname koncesií v prílohe XV takto:

Moldavsko – colná kvóta (v tonách)

 

2020

2021

2022

1. Bravčové mäso *

4,500

5,000

5,500

2. Hydina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlieko a mliečne výrobky *

1,500

2,000

 

4. Spracované mäso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidlá

640

   

* kvóty na bravčové mäso, hydinu, mlieko a cukor boli preskúmané v roku 2020

EÚ na druhej strane zrušila svoje clá na poľnohospodárske výrobky od prvého dňa s výnimkou konkrétnych citlivých výrobkov, pre ktoré zaviedla aj colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže bez cla obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov. Presné sumy sú vymedzené v prílohe 15A k dohode o pridružení.

Colné kvóty udelené moldavskému vývozu týchto výrobkov do EÚ sú v prílohe XV-A vymedzené v prílohe XV-A, na ktoré sa vzťahujú ročné colné kvóty bez cla (Únia) takto:

EÚ – colná kvóta (v tonách)*

Rajčiaky 2,000
Cesnak 220
Stolové hrozno 20,000
Jablká 40,000
Čerstvé čerešne 1,500,000
Slivky 15,000
Hroznová šťava 500

*Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie žiadostí je od 1. januára do 31. decembra. Pred vývozom si overte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Ak akýkoľvek dovoz, ktorý prichádza do EÚ, prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod. Okrem toho upozorňujeme, že určité druhy ovocia a zeleniny si vyžadujú platbu vstupných cien v EÚ. Týka sa to napríklad rajčiakov. Znamená to, že k dovozným poplatkom za váš tovar sa môžu pripočítať príplatky, ak je jeho dovozná cena nižšia ako stanovená vstupná cena.

Okrem toho príloha XV-C obsahuje zoznam poľnohospodárskych výrobkov, v prípade ktorých môže EÚ uplatňovať „mechanizmus proti obchádzaniu“. To znamená, že ak dovoz z Moldavska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky na obdobie šiestich mesiacov.

Dohoda nepovoľuje clá na vývoz. Obsahuje aj tzv. doložku „standstill“. Táto doložka znamená, že EÚ ani Moldavsko nemôžu zvýšiť clá ani zaviesť nové clá, ktoré sa zameriavajú na tovar druhej zmluvnej strany. V dohode sa takisto zakazujú množstvové obmedzenia na dovoz a vývoz (s výnimkou obmedzení povolených podľa pravidiel WTO, ako je článok XI GATT).

Colná sadzba, ktorá sa uplatňuje na váš výrobok, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Moldavskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor PEM“). Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle o nezmenení (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode z regiónu južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Pochádza môj výrobok podľa dohovoru PEM z EÚ alebo Moldavska?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohovoru PEM, musí pochádzať z EÚ alebo Moldavska.

Výrobok „pochádza“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo v Moldavsku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v Moldavsku s použitím nepôvodných materiálov, ak boli takéto materiály dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie a pravidlo priamej dopravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II.
Kumulácia

V dohovore PEM sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Moldavsku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú na výrobu výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či je konečný výrobok pôvodný, aby sa naň mohol vzťahovať preferenčný prístup pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. diagonálna kumulácia sa
  však uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľka obsahujúcu všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM), v ktorej sa špecifikujú zmluvné strany, s ktorými môže Moldavsko uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Moldavskej republiky oprávnení na diagonálnu kumuláciu Türkiye a západný Balkán (partneri v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode – CEFTA).
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane PEM možno považovať za operácie vykonané v inej zmluvnej strane PEM bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie statusu pôvodu
  Moldavsku, môže sa využiť úplná kumulácia v rámci obchodu v rámci krajín CEFTA.

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. To je prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, akoby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý tvorí oblečenie na vývoz do EÚ, použiť na výrobu odevu tkaniny s pôvodom v Türkiye a môže ich považovať za tovar s pôvodom v Moldavsku. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba textílií z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odev sa pri vývoze do EÚ považuje za tovar s pôvodom v Moldavsku, a preto bude mať voľný prístup na trh EÚ.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Moldavska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa uplatňuje kumulácia bez toho, aby boli v tretej krajine ďalej spracované.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, a to predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Moldavskom nie je možné získať vrátenie predtým zaplatených ciel za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o preukazovaní pôvodu a hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú sa v nich napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha IIIa a príloha IIIb obsahujú vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú sa v nich pokyny na ich vyplnenie.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť buď

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR
Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV b):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV písm. a) a b) (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Moldavsko podniklo kroky na aproximáciu svojich právnych predpisov, noriem a postupov týkajúcich sa technických prekážok obchodu s právnymi predpismi, normami a postupmi EÚ. Vďaka tomu môžete ľahšie obchodovať medzi Moldavskom a EÚ.

Moldavsko aproximovalo právne predpisy vrátane

 • akreditácia a uvádzanie výrobkov na trh. Stanovujú sa v ňom moduly postupov posudzovania zhody.
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, v ktorej sa stanovujú kritériá toho, čo sa má zvážiť pri určovaní výrobku ako bezpečného, a určenie, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Moldavsko vykonalo, sa nachádza v prílohe XVI k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Moldavsko tiež súhlasilo s aproximáciou

 • bezpečnostné požiadavky na širokú škálu výrobkov vrátane strojových zariadení, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob
 • výrobky, ktoré si nevyžadujú označenie Conformité Européenne (CE), napr. kozmetické výrobky, motorové vozidlá, chemické látky a lieky

Pokiaľ ide o normy, Moldavsko má

 • prijímala medzinárodné a európske normy podľa najlepších postupov
 • odhodlaný zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. To zahŕňa akékoľvek protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovietskych štátoch – moldavský národný normalizačný orgán zriadil sedem technických výborov na určenie protichodných noriem, ktoré sa majú zrušiť.

 

Ak chcete dovážať tovar z Moldavska do EÚ od výrobcu, ktorý sa rozhodol použiť svoje vlastné špecifikácie z Moldavska, musíte získať vyhlásenie o zhode EÚ podpísané výrobcom.

Vyhlásením o zhode EÚ sa osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Po dokončení môže výrobca pripojiť k svojmu tovaru etiketu Conformité Européenne (CE), z ktorej vyplýva, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže to stáť viac peňazí a času ako práca s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené v existujúcich odvetvových smerniciach o výrobkoch.

Kontakty pre technické požiadavky

Ako viem, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s nariadeniami a normami EÚ?

Ak do EÚ dovážate tovar, ktorý predstavuje vysoké riziko pre verejný záujem (napr. tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia), posúdenie zhody musí vykonať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne osobitnou organizáciou, ako sú laboratóriá alebo inšpekčné a certifikačné orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry monitoruje podriadené inštitúcie zodpovedné za úlohy, ako sú postupy posudzovania zhody, metrologické overovania a akreditácia spoločností. Medzi tieto inštitúcie patria:

V prípade veľkého počtu tovarov budete musieť získať povinnú certifikáciu, ktorú môže udeliť jedna z akreditovaných inštitúcií posudzovania zhody.

EÚ a Moldavsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní uvedenie určitých priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na zhodu, na trh bez ďalšieho testovania alebo postupov zhody.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

V súvislosti s obchodom s rastlinami, poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami, ktoré sú kognizantmi zdravia a bezpečnosti ľudí a zvierat, Moldavsko súhlasilo s aproximáciou právnych predpisov EÚ vrátane

 • pravidlá bezpečnosti agropotravinových výrobkov
 • osobitné pravidlá pre krmivo pre zvieratá
 • pravidlá týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov
 • pravidlá týkajúce sa zdravotníckeho tovaru na veterinárne účely

Zoznam všetkých zahrnutých výrobkov sa nachádza v prílohe XVII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Plánujete dovážať tovar z Moldavska do EÚ?

 • váš tovar musí byť zaregistrovaný v Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín (ANSA).
 • musíte predložiť vyhlásenie s informáciou ANSA o konkrétnom tovare, ktorý dovážate.
 • musíte získať rastlinolekárske osvedčenie vydané v Moldavsku, ktoré umožňuje, aby váš tovar vstúpil do EÚ.

Všimnite si, prosím,

 • ak dovážate do EÚ akýkoľvek tovar uvedený ako druh podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), budete môcť tak urobiť len s povolením ministerstva poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia Moldavska. Uvádza sa váš tovar? Viac informácií nájdete tu
 • ak dovážate do EÚ akékoľvek toxické chemické látky a materiály, musíte získať povolenie na dovoz od Ministerstva poľnohospodárstva Moldavska.
 • ak dovážate toxické chemikálie, musíte sa obrátiť na svoje národné oficiálne kontaktné miesto (OCP).

Ministerstvo zdravia zvierat poverené Národnou agentúrou pre bezpečnosť potravín je zodpovedné za veterinárne kontroly živých zvierat v Moldavsku. Zoznam podrobných ustanovení o tom, ako zaobchádzať s chorobami zvierat alebo rastlín a rýb, sa nachádza v prílohe XVIII-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky pre medzinárodný obchod, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • informujte o zastavení vášho vývozu do Moldavska pomocou online formulára – EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme primerané opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Moldavska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom poskytuje spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak administratíva ochrannej známky vašu prihlášku zamietne, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše samostatne vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené zápisom na obdobie do 25 rokov. To vám poskytne výlučné právo používať dizajn a zabráni tretím stranám, ktoré nemajú váš súhlas, aby ho používali, opätovne vytvárali, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre zemepisné označenia zriadený na základe dohody medzi EÚ a Moldavskom monitoruje vykonávanie dohody v súvislosti so zemepisnými označeniami a podáva správy Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, potravín, druhov vína a liehovín sa nachádza v prílohe XXX k dohode medzi EÚ a Moldavskom.

Ako získať ochranu?

Moldavskou agentúrou na ochranu autorských práv je štátna agentúra pre duševné vlastníctvo (AGEPI). Táto agentúra pracuje na zlepšení právneho rámca a jeho prispôsobení normám EÚ, ako aj na zvyšovaní informovanosti verejnosti a budovaní kapacít v oblasti presadzovania práva.

O registráciu duševného vlastníctva v systéme AGEPI môžete požiadať online. Čas potrebný na získanie ochrany práv duševného vlastníctva v Moldavsku sa líši v závislosti od typu ochrany, ktorú hľadáte.

 • autorské práva: 15 – 30 dní
 • ochranné známky: 10 – 12 mesiacov
 • patent na rastliny: 1,5 – 3 roky
 • krátkodobý patent na vynález: 7 – 8 mesiacov
 • dlhodobý patent na vynález: 17 – 18 mesiacov
 • dizajn: 10 – 12 mesiacov
 • zemepisné označenia, označenia pôvodu alebo tradičné špeciality: 10 – 12 mesiacov

Obchod so službami

Moldavská vláda aj EÚ uviedli svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Zoznam konkrétnych výhrad Moldavska sa nachádza v prílohe XXVII-E k –G k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Ako prechádzate prílohami?

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskom obsahuje tri prílohy s výhradami Moldavska, ktoré by mohli mať vplyv na vaše podnikanie.

 • hľadáte si podnik v Moldavsku? Príloha XXVII-E obsahuje negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, ku ktorým nemáte prístup. To znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • máte záujem o cezhraničný obchod s vašimi službami? Príloha XXVIII-F obsahuje pozitívny zoznam odvetví služieb, ku ktorým máte prístup. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • hľadáte stážistu s vysokoškolským vzdelaním alebo príležitosti kľúčového personálu? Vprílohe XXVII-G sa uvádza zoznam odvetví alebo pododvetví, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • ste nezávislý profesionálny alebo zmluvný poskytovateľ služieb? Vprílohe XXVII-H sa uvádza zoznam uplatnených výhrad.
Kto môže založiť podnik v Moldavsku?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Moldavskom, vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľských kancelárií v Moldavsku alebo v EÚ.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Moldavskom, vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie vášho podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

Tieto príspevky zabezpečujú, aby sa s vami zaobchádzalo rovnako ako s moldavskými štátnymi príslušníkmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

V odvetviach, ktorým bol udelený prístup Moldavsku, sa dohodou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • z celkovej hodnoty transakcií so službami alebo aktív
 • o celkovom počte operácií v oblasti služieb alebo celkovom množstve výstupov služieb

Takisto budete môcť poskytovať služby Moldavsku za rovnakých podmienok ako moldavskí štátni príslušníci.

Dočasný pobyt

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Moldavska (alebo do EÚ), aby ste pracovali ako stážista, predajca pre podniky alebo ako kľúčový personál spoločnosti v danej krajine.

Obdobia dočasného pobytu sú tieto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčový personál spoločnosti v Moldavsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • obchodný návštevník (napr. cestujúci na účely založenia podniku v Moldavsku (alebo EÚ) alebo predajca podniku) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – až 1 rok

Dohoda medzi EÚ a Moldavskom takisto vytvára príležitosti pre poskytovateľov zmluvných služieb v konkrétnych odvetviach v oboch krajinách. V tejto súvislosti však poskytovateľ musí:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu jeden rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v sektore,
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu,

Viac informácií o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na personál, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, obchodných predajcov a poskytovateľov zmluvných služieb, nájdete v prílohe XXVII-G a prílohe XXVII-H k dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.

Verejného obstarávania

EÚ a Moldavsko plánujú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

Dohodou medzi EÚ a Moldavskom sa takisto zabezpečuje, aby sa posudzovanie žiadostí o predkladanie ponúk v oboch krajinách uskutočňovalo spravodlivo a aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Moldavsko, aby zabezpečili, že

 • všetky plánované obstarávania sa zverejnia – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky.
 • existuje nediskriminačný opis predmetu zákazky s uvedením primeraných lehôt, ktorý je dostupný všetkým hospodárskym subjektom.
 • nedochádza k diskriminácii ako hospodárskeho subjektu, ktorý by vás mohol znemožniť uchádzať sa o výberové konanie.
 • proces zadávania verejnej súťaže je transparentný až do oznámenia víťaznej ponuky.
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – neúspešní žiadatelia dostanú na požiadanie vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Sieťová platforma elektronického obstarávania MTender poskytuje ľahšie dostupné informácie o obstarávaní vrátane oznámenia plánovaných činností obstarávania, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatizovaného bulletinu o verejnom obstarávaní a vytvorenia elektronického vzoru ponuky pre elektronických prevádzkovateľov.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontakty pre technické požiadavky

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Vnútroštátne inštitúcie

Hospodárska rada pri predsedovi vlády Moldavska

Internetová stránka: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Divízia pre kontrolu obchodu s tovarom s dvojakým použitím pod ministerstvom hospodárstva a infraštruktúry

Moldavsko je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o chemických zbraniach (CWC) a monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu takýchto zbraní. Dovoz si preto môže vyžadovať osobitné povolenie.

Kontrola Secěia al circulaěiei mărfurilor cu dubla destinaěie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Národná banka Moldavska (BNM)

Orgánom zodpovedným za menovú kontrolu a stabilitu je Národná banka Moldavska (BNM). Národný výbor pre finančnú stabilitu je podriadený BNM.

Banca Naěională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru č. 1, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldavské colné orgány

Serviciul Vamal al Republicii Moldavsko

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Telefonické centrum: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Internetová stránka: http://www.customs.gov.md/

Riaditeľstvo pre prevenciu znečisťovania a nakladanie s odpadom pod Ministerstvom pôdohospodárstva

Direcěia prevenire poluării ◻i managementul de Κeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ◻ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Delegácia Európskej únie v Moldavskej republike

Delegaěia Uniunii Europene în Republica Moldavsko

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misia Moldavskej republiky pri Európskej únii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgicko

Tel.: + 32 27400660

Fax: + 32 27400669

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Internetová stránka: mrmue.mfa.gov.md

Obchodná a priemyselná komora Moldavskej republiky

Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldavsko

151, Stefan cel Mare blv., Kišiňov, MD2004, Moldavsko

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Európske obchodné združenie Moldavsko

Asociaěia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str. z. 7, Kišiňov, MD2012, Moldavsko

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariat (Sekretariát EU4Business)

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky

Inštitút pre normalizáciu Moldavska (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Ako ďalšia organizácia kontrolovaná uvedeným ministerstvom je Národné centrum pre akreditáciu Moldavskej republiky (MOLDAC) určené ako jediný vnútroštátny akreditačný orgán v Moldavsku.

Katalóg moldavských noriem a technických predpisov: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany

Ministerul Sěnětěții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agentúra pre verejné služby

Novo dovezené motorové vozidlá musia byť zapísané v registri dopravných prostriedkov Agentúry pre verejné služby. Okrem toho musí dovozca deklarovať a identifikovať technické podmienky pre motorové vozidlá.

Ageněia Servicii Publice

Str. Puškin 42, MD-2012 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Národná agentúra cestnej dopravy

Orgánom zodpovedným za kontrolu a monitorovanie právnych opatrení v cestnej doprave je Národná agentúra pre cestnú dopravu.

Ageněia Naěionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor ◻i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Národná organizácia pre ochranu rastlín (NPPO)/Riaditeľstvo pre ochranu zdravia rastlín

Direcěia Protecěia Κi sănătatea plantelor atribuite Ageněiei Naěionale pentru Siguraněa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Odbor zdravia zvierat poverený Národnou agentúrou pre bezpečnosť potravín

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Ageněiei Naěionale pentru Siguraněa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerstvo pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ◻i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Direcěia prevenire poluării ◻i managementul de Κeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ◻ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiňov, Moldavsko

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Národná komisia pre biologickú bezpečnosť

Comisia Naěională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiňov, Moldavsko

Tel. a fax: + 373 22 226874

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy