Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Moldavië

De EU en de Republiek Moldavië hebben in juni 2014 een associatieovereenkomst ondertekend en de overeenkomst is sinds juli 2016 volledig van kracht. De diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Moldavië exporteren en maakt de douaneprocedures efficiënter. Bovendien vergemakkelijkt de overeenkomst de handel verder door geleidelijke aanpassing van de Moldavische wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, aan die van de EU.

De overeenkomst in een oogopslag

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië is in juni 2014 ondertekend en is sinds juli 2016 volledig van kracht.

Zie de volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst

 • maakt het voor u gemakkelijker om naar de Republiek Moldavië (hierna „Moldavië” genoemd) uit te voeren en in te voeren
 • de tarieven verlagen en een efficiënte en snelle toepassing van de douaneprocedures mogelijk maken

Daarnaast voorziet de overeenkomst in een geleidelijke aanpassing van de Moldavische wetgeving, regels en procedures aan die van de EU, bijvoorbeeld op het gebied van normen, waardoor de handelaar verder wordt gefaciliteerd.

Wie kan in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië van de EU naar Moldavië exporteren?

Als u een bedrijf bent dat in een EU-lidstaat is geregistreerd en een geldige douaneaangifte — en indien nodig een uitvoervergunning — hebt verkregen, kunt u exporteren in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

Wie kan in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië vanuit Moldavië naar de EU exporteren?

Om in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Moldavië naar de EU te kunnen exporteren, moet u een bedrijf zijn dat in de Republiek Moldavië is geregistreerd.

 

De EU is een van de grootste handelspartners van Moldavië. De belangrijkste handelsgoederen tussen de EU en Moldavië zijn machines en apparaten, plantaardige producten, textiel en textielartikelen, alsmede onedele metalen.

Tarieven

Industriële goederen

Op de datum van de voorlopige inwerkingtreding van de overeenkomst heeft de EU alle douanerechten op industrieproducten uit Moldavië afgeschaft, terwijl Moldavië in een overgangsperiode van 3 tot 5 jaar begonnen met de geleidelijke afschaffing van de tarieven voor bepaalde producten, zoals

 • bepaalde soorten kunststof en soortgelijke producten
 • meubelen
 • diverse textielproducten (bv. tapijten en kleding)

Moldavië heeft zijn tarieven voor deze producten uiterlijk op 1 september 2019 volledig afgeschaft.

Landbouwproducten

De overeenkomst verlaagt ook de tarieven voor landbouwproducten.

Moldavië heeft ermee ingestemd de tarieven voor het merendeel van zijn landbouwproducten na een overgangsperiode van maximaal tien jaar af te schaffen. Dit is bijvoorbeeld relevant voor:

 • wijnen
 • sommige bereidingen voor menselijke consumptie

Daarnaast heeft Moldavië zich ertoe verbonden de tarieven in het kader van specifieke tariefcontingenten voor een aantal gevoelige producten af te schaffen, zoals:

 • varkensvlees
 • pluimvee
 • zuivelproducten
 • verwerkte vleesproducten
 • suikers

De tariefcontingenten voor de uitvoer van deze producten uit de EU naar Moldavië zijn in bijlage XV-D Lijst van concessies als volgt omschreven:

Moldavië — Tariefcontingent (in ton)

 

2020

2021

2022

1. Varkensvlees *

4,500

5,000

5,500

2. Pluimvee *

5,000

5,500

6,000

3. Zuivel *

1,500

2,000

 

4. Verwerkt vlees

1,700

   

5. Suikers *

7,000

8,000

9,000

6. Zoetstoffen

640

   

* De quota voor varkensvlees, pluimvee, zuivel en suikers zijn in 2020 herzien.

Op haar beurt heeft de EU haar tarieven voor landbouwproducten met ingang van de eerste dag afgeschaft, met uitzondering van specifieke gevoelige producten, waarvoor zij ook tariefcontingenten heeft ingesteld. Dit betekent dat elk jaar slechts een beperkt aantal gevoelige producten vrij van rechten kan worden verhandeld. De exacte bedragen zijn vastgesteld in bijlage 15A bij de associatieovereenkomst.

De tariefcontingenten voor de Moldavische uitvoer van deze producten naar de EU zijn in bijlage XV-A omschreven als volgt:

EU — Tariefcontingent (in ton) *

Tomaten 2,000
Knoflook 220
Tafeldruiven 20,000
Appelen 40,000
Verse kersen 1,500,000
Pruimen 15,000 
Druivensap 500

* Deze contingenten worden beheerd op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Controleer vóór uw uitvoer het saldo van elk van de toepasselijke contingenten.

Als de invoer in de EU deze tariefcontingenten overschrijdt, is een meestbegunstigingsrecht van toepassing. Voor bepaalde groenten en fruit moeten bovendien invoerprijzen in de EU worden betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval voor tomaten. Dit betekent dat toeslagen kunnen worden toegevoegd aan de invoerkosten van uw goed als de invoerprijs lager is dan een vastgestelde invoerprijs.

Daarnaast bevat bijlage XV-C een lijst van landbouwproducten waarvoor de EU een „antiontwijkingsmechanisme” kan toepassen. Dit betekent dat als de invoer uit Moldavië een bepaald niveau overschrijdt, de EU de lagere tarieven voor deze producten voor een periode van zes maanden mag opschorten.

De overeenkomst staat geen douanerechten op uitvoer toe. Het bevat ook een zogenoemde standstillclausule. Deze clausule houdt in dat noch de EU noch Moldavië de douanerechten kan verhogen of nieuwe rechten kan invoeren die gericht zijn op goederen van de andere partij. De overeenkomst verbiedt ook kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen (met uitzondering van beperkingen die zijn toegestaan op grond van WTO-regels, zoals artikel XI van de GATT).

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die van toepassing zijn in het kader van de associatieovereenkomst met Moldavië zijn vastgesteld in aanhangsel I van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (de PEM-conventie). Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel inzake niet-wijziging (zie hieronder), die zullen worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie vast te stellen voor 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en vrijhandelspartners uit de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-mediterraan systeem is te vinden in het Handboek voor de gebruiker.

Is mijn product volgens de PEM-conventie van oorsprong uit de EU of Moldavië?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-conventie moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Moldavië.

Een product „van oorsprong” is indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking en de regel van rechtstreeks vervoer. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Moldavië kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en vice versa) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van het product in de EU
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit een andere partij bij de beoordeling of het eindproduct van oorsprong is om in aanmerking te komen voor preferentiële toegang wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone. diagonale cumulatie is
  echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst is tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen. Controleer de „matrix” (tabel met alle overeenkomsten die in het kader van de PEM-conventie van kracht zijn), waarin wordt aangegeven met welke partijen Moldavië diagonale cumulatie kan toepassen. In april 2020 kwamen de gemeenschappelijke partners van de EU en de Republiek Moldavië in aanmerking voor diagonale cumulatie door Turkije en de Westelijke Balkan (partners in het kader van de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst — CEFTA).
 • volledige cumulatie — de be- of verwerking in een PEM-partij kan worden beschouwd als be- of verwerkingen die in een andere PEM-overeenkomstsluitende partij zijn verricht, ongeacht of de verwerking voldoende is om de oorsprong te verlenen, en
  Moldavië kan volledige cumulatie toepassen in het handelsverkeer binnen de CEFTA-landen.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hanteren en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in elk van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit hun eigen land afkomstig waren. Zo kan een Moldavische handelaar die kleding maakt voor uitvoer naar de EU, op grond van de PEM-overeenkomst weefsels uit Turkije gebruiken om de kleding te vervaardigen en deze als van oorsprong uit Moldavië tellen. Aan de eis van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van de weefsels uit (niet van oorsprong zijnde) garen en de productie van kleding, is voldaan en de kleding wordt geacht van oorsprong te zijn uit Moldavië wanneer zij naar de EU wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de EU-markt genieten.

Meer uitleg over PEM-cumulatie is hierte vinden.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van de Overeenkomst, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Moldavië (en vice versa) of over het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder in een derde land verder te worden verwerkt.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere behandeling om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bv. een cognossement) dat betrekking heeft op het vervoer vanuit het land van uitvoer via het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd.
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van rechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in de handel tussen de EU en Moldavië is het niet mogelijk eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, terug te krijgen.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI betreffende regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe zij preferenties kunnen aanvragen of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan bestaan uit:

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • De bijlagen III a en III b bevatten modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevatten instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Meer uitleg over het gebruik van het EUR.1- of EUR-MED-certificaat is te vinden op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.
Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

De exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV bis)de volgende verklaring typen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

In dit geval gaat het om de volgende verklaring (bijlage IV b):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in elke officiële taal in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV, onder a) en b) (de verklaring betreffende cumulatie moet altijd in het Engels worden opgesteld).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partijen van invoer en van uitvoer
 • controles door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten 

Technische voorschriften en voorschriften

Moldavië heeft stappen ondernomen om zijn wetgeving, normen en procedures inzake technische handelsbelemmeringen aan die van de EU aan te passen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om handel te drijven tussen Moldavië en de EU.

Moldavië heeft de regelgeving aangepast, waaronder:

 • de erkenning en het in de handel brengen van producten. Hierin worden de modules van de conformiteitsbeoordelingsprocedures beschreven.
 • algemene productveiligheid, met criteria voor wat in aanmerking moet worden genomen om een product als veilig te beschouwen en om te bepalen wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Voor een lijst van deze verordeningen en andere wetgeving die Moldavië ten uitvoer heeft gelegd, zie bijlage XVI bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

Moldavië is er ook mee akkoord gegaan om de situatie dichter bij elkaar te brengen.

 • veiligheidseisen voor een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm
 • producten waarvoor geen Conformité Européenne (CE) -keurmerk vereist is, bv. cosmetische producten, motorvoertuigen, chemicaliën en farmaceutische producten

Wat normen betreft, heeft Moldavië:

 • neemt internationale en Europese normen aan volgens de beste praktijken
 • zich ertoe verbonden tegenstrijdige nationale normen in te trekken. Dit omvat alle tegenstrijdige GOST-normen (GosudarstvennyStandart)die in post-Sovjetstaten worden gebruikt — de Moldavische nationale normalisatie-instelling heeft zeven technische comités opgericht om na te gaan of er tegenstrijdige normen moeten worden ingetrokken.

 

Als u goederen uit Moldavië in de EU wilt invoeren van een fabrikant die ervoor heeft gekozen zijn eigen specificaties uit Moldavië te gebruiken, moet u een door de fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring verkrijgen.

De EU-conformiteitsverklaring certificeert en verklaart dat de betrokken producten aan de desbetreffende eisen en normen voldoen. Nadat hij dit heeft ingevuld, kan de fabrikant het Conformité Européenne (CE) -keurmerk aan zijn goederen hechten, waaruit blijkt dat het aan de EU-normen voldoet.

Als uw fabrikant ervoor kiest de conformiteit aan te tonen door middel van een EU-conformiteitsverklaring, kan dit meer geld en tijd kosten dan het werken met de geharmoniseerde EU-normen die gelijkwaardigheid opleveren.

Bekijk de geharmoniseerde normen die in de bestaande sectorale productrichtlijnen zijn gegroepeerd.

Contactpersonen voor technische eisen

Hoe weet ik dat de goederen die ik in de EU invoert, voldoen aan de voorschriften en normen van de EU?

Als u goederen invoert die een hoog risico vormen voor het algemeen belang (bv. drukvaten, liften en bepaalde machines) in de EU, moet een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door een aangemelde instantie (gewoonlijk een specifieke organisatie zoals laboratoria of inspectie- en certificeringsorganen die door de Moldavische regering zijn geaccrediteerd).

Het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur houdt toezicht op ondergeschikte instellingen die verantwoordelijk zijn voor taken zoals conformiteitsbeoordelingsprocedures, metrologische controles en de accreditatie van bedrijven. Tot deze instellingen behoren:

Voor een groot aantal goederen zult u een verplichte certificering moeten verkrijgen, die kan worden afgegeven door een van de geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties.

De EU en Moldavië werken momenteel aan een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning die het mogelijk maakt bepaalde industrieproducten die aan de conformiteitsvereisten voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel te brengen.

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

Met betrekking tot de handel in planten, landbouwproducten en levensmiddelen die cognitief is voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier, heeft Moldavië ingestemd met de onderlinge aanpassing van de EU-wetgeving, waaronder:

 • regels voor de veiligheid van agrovoedingsproducten
 • specifieke voorschriften voor diervoeders
 • voorschriften inzake genetisch gemodificeerde organismen
 • voorschriften inzake medische goederen voor veterinaire doeleinden

Voor een lijst van alle betrokken producten, zie bijlage XVII-A bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

Bent u van plan goederen uit Moldavië in de EU in te voeren?

 • uw goederen moeten worden geregistreerd bij de National Food Safety Agency (ANSA)
 • u moet een verklaring indienen waarin de ANSA in kennis wordt gesteld van de specifieke goederen die u invoert.
 • u moet een in Moldavië afgegeven fytosanitair certificaat verkrijgen waarmee uw goederen de EU kunnen binnenkomen.

Let op:

 • als u goederen invoert die in de EU zijn opgenomen in het kader van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), mag u dit alleen doen met een vergunning van het ministerie van Landbouw, Regionale Ontwikkeling en Milieu van Moldavië. Is uw product in de lijst opgenomen? Lees hier
 • als u giftige chemische stoffen en materialen in de EU invoert, moet u een invoervergunning krijgen van het ministerie van Landbouw van Moldavië.
 • als u giftige chemische stoffen invoert, moet u contact opnemen met uw nationale officiële contactpunt (OCP).

Het Departement Diergezondheid dat is toegewezen aan de Nationale Autoriteit voor voedselveiligheid is verantwoordelijk voor de veterinaire controles van levende dieren in Moldavië. Zie bijlage XVIII-A bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië voor een lijst van gedetailleerde bepalingen inzake de behandeling van dier-, planten- en visziekten.

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • verslag over de stopzetting van uw uitvoer naar Moldavië met behulp van het onlineformulier — de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking.
 • bewijs van oorsprong— oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u naar My Trade Assistant gaan.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Moldavië.

Handelsmerken en auteursrechten

De overeenkomst tussen de EU en Moldavië voorziet in een eerlijk en transparant systeem voor de registratie van handelsmerken. Indien uw aanvraag door de merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing schriftelijk aan u worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor de weigering.

Modellen en octrooien

Uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter worden door inschrijving beschermd voor een periode van maximaal 25 jaar. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en verhindert derden die niet over uw toestemming beschikken om het model te gebruiken, te recreeren, te verkopen, in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische aanduidingen

Een specifiek comité voor geografische aanduidingen dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de EU en Moldavië houdt toezicht op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot geografische aanduidingen en brengt verslag uit aan het Handelscomité. Zie bijlage XXX bij de overeenkomst tussen de EU en Moldavië voor meer informatie over geografische aanduidingen van landbouwproducten, levensmiddelen, soorten wijn en gedistilleerde dranken.

Hoe kunt u bescherming krijgen?

Het Moldavische agentschap voor de bescherming van het auteursrecht is het Staatsagentschap voor intellectuele eigendom (AGEPI). Dit agentschap werkt aan het verbeteren van het rechtskader en het aanpassen ervan aan de EU-normen, alsook aan het vergroten van het bewustzijn bij het publiek en het opbouwen van capaciteit op het gebied van rechtshandhaving.

U kunt zich online inschrijven voor intellectuele eigendom bij AGEPI. De tijd die nodig is om IER in Moldavië te beschermen, hangt af van het soort bescherming dat u zoekt.

 • auteursrecht: 15-30 dagen
 • handelsmerken: 10-12 maanden
 • octrooi voor planten: 1.5-3 jaar
 • kortlopend octrooi voor uitvinding: 7-8 maanden
 • langetermijnoctrooi voor uitvinding: 17-18 maanden
 • ontwerp van nijverheid: 10-12 maanden
 • geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen of traditionele specialiteiten: 10-12 maanden

Handel in diensten

Zowel de Moldavische regering als de EU hebben hun bestaande beperkingen of voorbehouden met betrekking tot het verlenen van diensten uiteengezet, met een hoge mate van transparantie. Voor een lijst van specifieke voorbehouden van Moldavië, zie bijlage XXVII-E bij — G bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

Hoe kunt u door de bijlagen navigeren?

De associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië bevat drie bijlagen met voorbehouden van Moldavië die gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf.

 • op zoek naar een bedrijf in Moldavië? Bijlage XXVII-E bevat een negatieve lijst van alle dienstensectoren waartoe u geen toegang heeft. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheden in alle andere sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen.
 • geïnteresseerd zijn in grensoverschrijdende handel in uw diensten? Bijlage XXVIII-F bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waartoe u toegang heeft. In deze lijst worden alle sectoren genoemd waarin u handel mag drijven.
 • op zoek naar mogelijkheden voor afgestudeerde stagiair of belangrijk personeel? Bijlage XXVII-G bevat een lijst van de sectoren of deeltakken waarvoor beperkingen gelden.
 • bent u een onafhankelijke professionele dienstverlener of dienstverlener op contractbasis? Inbijlage XXVII-H worden de toegepaste voorbehouden opgesomd.
Wie kan een bedrijf oprichten in Moldavië?

Als u bent

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Moldavië biedt u de mogelijkheid om filialen van uw bedrijf of vertegenwoordiging in Moldavië of de EU op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Moldavië biedt u de mogelijkheid om een bedrijf op te richten en op te richten door zich als zelfstandige te vestigen of ondernemingen die onder uw zeggenschap staan

Deze toelagen zorgen ervoor dat u dezelfde behandeling krijgt als Moldavische onderdanen.

Grensoverschrijdende dienstverlening

In sectoren waaraan toegang tot Moldavië is verleend, worden bij de overeenkomst de volgende beperkingen opgeheven:

 • op de totale waarde van dienstentransacties of activa
 • over het totale aantal dienstenverrichtingen of de totale hoeveelheid dienstenoutputs

U mag ook diensten verlenen aan Moldavië onder dezelfde voorwaarden als Moldavische onderdanen.

Tijdelijk verblijf

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Moldavië kunt u tijdelijk naar Moldavië (of de EU) verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of stafpersoneel van een bedrijf in dat land.

De perioden van tijdelijk verblijf zijn als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Moldavië (of de EU), of afgestudeerde stagiairs) — maximaal 3 jaar
 • zakenbezoeker ( bv. reizen om een bedrijf te vestigen in Moldavië (of de EU) of een verkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

De overeenkomst tussen de EU en Moldavië creëert ook kansen voor dienstverleners op contractbasis in specifieke sectoren in beide landen. In dit verband moet de dienstverrichter echter

 • de betrokken dienst tijdelijk verrichten als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van ten hoogste 1 jaar heeft gesloten;
 • beschikken over ten minste 3 jaar werkervaring in de sector;
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt en over relevante beroepskwalificaties;

Voor meer informatie over de beperkingen die gelden voor personeel, afgestudeerde stagiairs, handelsvertegenwoordigers en dienstverleners op contractbasis, zie bijlage XXVII-G en bijlage XXVII-H bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

Overheidsopdrachten

De EU en Moldavië streven naar wederzijdse toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit geldt voor overheidsopdrachten en concessies in traditionele sectoren en in de nutssector.

De overeenkomst tussen de EU en Moldavië zorgt er ook voor dat aanvragen voor inschrijvingen in beide landen eerlijk worden behandeld, waarbij lokale en buitenlandse inschrijvers op dezelfde manier worden behandeld.

De overeenkomst verplicht zowel de EU als Moldavië ervoor te zorgen dat

 • alle voorgenomen aanbestedingen worden openbaar gemaakt — dit gebeurt om de markt open te stellen voor mededinging en om u toegang te geven tot informatie over de voorgenomen aanbesteding voordat de opdracht wordt gegund.
 • er is een niet-discriminerende beschrijving van het voorwerp van de opdracht, met vermelding van passende termijnen, die toegankelijk zijn voor alle ondernemers.
 • er is geen discriminatie van u als ondernemer, waardoor u mogelijk niet in aanmerking komt voor de inschrijving.
 • er is transparantie in de procedure voor de gunning van de inschrijving tot aan de bekendmaking van de winnende inschrijving
 • het definitieve besluit zal aan alle aanvragers worden meegedeeld — op verzoek ontvangen afgewezen aanvragers een toelichting om u in staat te stellen het besluit te analyseren.

Het elektronische aanbestedingsplatform voor MTender biedt gemakkelijker beschikbare aanbestedingsinformatie, waaronder de aankondiging van voorgenomen aanbestedingsactiviteiten, de beschikbaarheid van elektronische biedingsdocumenten, het geautomatiseerde bulletin over overheidsopdrachten en het genereren van een elektronisch inschrijvingsmodel voor elektronische exploitanten.

Links, contacten, documenten

Nationale instellingen

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Contactpersonen voor technische eisen

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nationale instellingen

Economische Raad aan de premier van Moldavië

Web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Afdeling Controle van de handel in goederen voor tweeërlei gebruik, ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur

Moldavië is partij bij het Internationaal Verdrag inzake chemische wapens (CWC) en houdt toezicht op de invoer van stoffen die voor de productie van dergelijke wapens kunnen worden gebruikt. Voor invoer kan dus een bijzondere vergunning vereist zijn.

Secbeit ia controle al circulabeit iei mărfurilor cu dubla destinabeit ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Nationale Bank van Moldavië (BNM)

Het verantwoordelijke orgaan voor monetaire controle en stabiliteit is de Nationale Bank van Moldavië (BNM). Het Nationaal Comité voor financiële stabiliteit is een ondergeschikte van de BNM.

Banca Na19 ională a Moldavei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr. 1, MD-2005 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Douane Moldavië

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Callcenter: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Web: http://www.customs.gov.md/

Directoraat voor de preventie van verontreiniging en afvalbeheer van het Ministerie van Landbouw

Directeur ia Preventiire poluării ′ i managementul debeit eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale bijbehorende Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Moldavië

Afgevaardigde ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldavië

Tel: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Missie van de Republiek Moldavië bij de Europese Unie

Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brussel, België

Tel.: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Web: mrmue.mfa.gov.md

Kamer van koophandel en industrie van de Republiek Moldavië

Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldavië

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Europese ondernemersvereniging Moldavië

Asociația Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., van. 7, Chisinau, MD2012, Moldavië

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobiel: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariaat

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, België

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische eisen

Instituut voor Normalisatie van Moldavië (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Als een andere organisatie die onder de zeggenschap van het genoemde ministerie staat, wordt het nationaal centrum voor accreditatie van de Republiek Moldavië (MOLDAC) aangewezen als de enige nationale accreditatie-instantie in Moldavië.

Catalogus van Moldavische normen en technische voorschriften: www.estandard.md

Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Sociale Bescherming

Ministerul Sbeit nbeit tbeit ții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agentschap voor openbare diensten

Nieuw ingevoerde motorvoertuigen moeten worden ingeschreven in het register van vervoermiddelen van het agentschap voor openbare diensten. Bovendien moeten de technische voorwaarden voor motorvoertuigen door de importeur worden aangegeven en geïdentificeerd.

Agentschap ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Nationaal agentschap voor het wegvervoer

De autoriteit die belast is met de controle van en het toezicht op de wettelijke maatregelen op het gebied van het wegvervoer is het nationale agentschap voor het wegvervoer.

Agentschap ia Nabeit ionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor d.d. i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nationale Plantenbeschermingsorganisatie (NPPO)/directoraat voor de bescherming van de gezondheid van planten

Directeur ia Proteceventuele ia gelei-i sănătatea plantelor atribuite Agenbijbehorende iei Nabeit ionale pentru Siguranbeit a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Afdeling Diergezondheid toegewezen aan de Nationale Autoriteit voor voedselveiligheid

Departamentul de sănătate Animală atribuit and Agenbijbehorende iei Nabeit ionale pentru Siguranbeit a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerie van Landbouw, Regionale Ontwikkeling en Milieu

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale beit i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Officieel contactpunt (OCP) voor giftige stoffen

Directeur ia Preventiire poluării ′ i managementul debeit eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale bijbehorende Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavië

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Nationale Commissie voor biologische beveiliging

Comisia Nabeit ională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldavië

Tel. en fax: + 373 22 226874

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links