Gids voor de invoer van goederen

Is uw bedrijf van plan goederen van buiten de EU in te voeren? Dit deel helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is om in te voeren en schetst de verschillende stappen van het invoerproces.

4 stappen in de richting van de invoer van een product

 
 

Bent u van plan een product voor het eerst in de EU in te voeren?

Controleer eerst of uw bedrijf klaar is :

 • Kan het product succesvol zijn op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Beschikt uw onderneming over de capaciteit om het product op buitenlandse markten buiten de EU te kopen? Beschikt zij over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Is uw onderneming bereid internationale verkopen te doen, het meest geschikte vervoermiddel te kiezen en douaneprocedures te doorlopen?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/bedrijfsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de invoer van producten uit landen buiten de EU?
 • Heeft uw bedrijf een concrete strategie voor de invoer van het product op uw markt? U kunt bijvoorbeeld uw product rechtstreeks van de producent invoeren of indirect door een derde in dienst te nemen, zoals een distributeur. Zowel directe als indirecte invoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Indien van toepassing, wordt de intellectuele eigendom van uw product op uw exportmarkt beschermd?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit om te analyseren en te controleren of het product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids-, technische en/of handelsnormen van de EU?

Bekijk de bovenstaande vragen zorgvuldig en bespreek ze binnen uw bedrijf om te beslissen of u bereid bent handel te drijven met niet-EU-landen, dan wel welke stappen u moet ondernemen om uzelf dit voor te bereiden.

 

1

Salarisstap 1 : Een leverancier in het buitenland vinden

Om goederen van buiten de EU in te voeren, eerst mogelijke leveranciers van het product te identificeren.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over markten en zakenpartners, en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsaanbieders of handelspromotiebureaus die marktanalyse en beoordeling van zakelijke kansen behandelen, kunnen van nut zijn. Deze instellingen verstrekken vaak studies voor belangrijke sectoren.
 • Ookhandelsadviseurs en relevante banken kunnen advies verstrekken.

Hoe selecteert u uw leveringsmarkten?

Eventuele invoermarkten screenen om na te gaan of er sprake is van een aanbod van uw product.

Controleer de handelsstatistieken van uw potentiële leveringsmarkt.

Hoe vind je potentiële leveranciers?

Zodra u een aanbodmarkt hebt geselecteerd, bekijk dan potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

Partners en contactpersonen zijn te vinden op :

 

2

De invoervoorwaarden en -rechten controleren en ervoor zorgen dat het product aan de EU-voorschriften voldoet

De invoervoorwaarden en -rechten hangen af van de wijze waarop u wilt invoeren en van uw leveringsmarkt.

Wie mag in de EU invoeren?

 • Normaal gesproken moet u in de EU gevestigd zijn als onderneming of vaste inrichting. Dit omvat ook registratie voor btw-doeleinden.
 • Als u buiten de EU woont, moet u een werkvergunning hebben om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u als exporteur op te treden (bv. een aanbieder van logistieke diensten of douane-expediteur).

In het algemeen moet u zich ook inschrijven in het nationale handelsregister. Raadpleeg voor meer informatie uw plaatselijke kamer van koophandel. Als EU-importeur moet u een EORI-nummer aanvragen. Het EORI is een identificatienummer dat in de hele EU geldig is.

Uiteinde : EORI-registratie kan enige tijd in beslag nemen, dus plannen en indienen.

In sommige EU-landen moeten ondernemingen boven een bepaalde omvang in een nationaal handelsregister worden ingeschreven.
Raadpleeg voor meer informatie de EU-markt of neem contact op met uw plaatselijke kamer van koophandel.

 • Als u buiten de EU woont, moet u gevestigd zijn als bedrijf en/of over een werkvergunning beschikken die u in staat stelt een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen.

Welke invoer- of afzetregels zijn van toepassing op uw ingevoerde product in de EU?

Controleer of er invoerbeperkingen zijn in de EU of in een bepaalde lidstaat.

De invoer van bepaalde gevoelige goederen of de invoer van bepaalde goederen uit specifieke landen kan worden verboden of beperkt. U kunt vergunningen, een vergunning nodig hebben of een officieel goedgekeurde kennisgeving van invoer overleggen.

Controleer de Taric-databank om na te gaan of u een invoervergunning nodig heeft voor uw product

De belangrijkste soorten producten waarvoor invoerbeperkingen gelden, zijn :

 • landbouwproducten,
 • geneesmiddelen,
 • chemische stoffen,
 • ijzer- en staalproducten;
 • culturele goederen,
 • textielproducten en kleding,
 • wapens,
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen,
 • onwaardige artikelen/publicaties/video-opnamen,
 • bedreigde soorten,
 • afval,
 • sommige levende dieren en producten die dierlijke stoffen bevatten,
 • planten en producten die plantaardige stoffen bevatten.

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Welke invoertarieven zijn van toepassing op uw product?

 • Het is mogelijk dat voor uw product invoertarieven moeten worden betaald wanneer het de EU binnenkomt. De EU is een douane-unie, wat betekent dat één enkel invoertarief verschuldigd is op de plaats van binnenkomst waar de invoeraangifte wordt gedaan, ongeacht de EU-lidstaat. Het product kan dan zonder verdere douaneformaliteiten in de EU in het verkeer worden gebracht.
 • Wie de tarieven betaalt, hangt af van de overeenkomst met de verkoper, maar vaak worden invoerrechten betaald door de importeur.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een handelsovereenkomst van de EU?

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waaruit u wilt invoeren, kunnen de tarieven voor uw product worden verlaagd of zelfs afgeschaft.

 • Dit worden preferentiële tarieftarieven genoemd.
 • Het preferentiële tarief is afhankelijk van de voorwaarde dat uw product voldoet aan de oorsprongsregels.
 • Er kunnen contingenten van toepassing zijn, hetzij op basis van de handelsovereenkomst, hetzij op basis van het EU-beleid voor landbouwproducten.

Raadpleeg My Trade Assistant voor meer informatie over de specifieke regels voor uw product en markt.

Wanneer heeft u een certificaat van oorsprong nodig?

Vaak moet uw leverancier een bewijs van de oorsprong van het product overleggen overeenkomstig de oorsprongsregels van de overeenkomst. Dit bewijs kan een certificaat van oorsprong zijn of ook een oorsprongsverklaring die is afgegeven door de toegelaten exporteur of de geregistreerde exporteur (in het REX-systeem), die ook het nummer van de vergunning of registratie moet vermelden.

Zijn er aanvullende rechten van toepassing?

 • Het is mogelijk dat de EU handelsbeschermingsmaatregelen toepast op een product dat uit een bepaald land wordt ingevoerd.
 • De meest gebruikte rechten zijn antidumpingmaatregelen. Deze zijn te zien in Mijn handelsassistent. Een EU-douaneautoriteit kan informatie verstrekken over de vraag of op uw product aanvullende rechten zoals antidumpingrechten van toepassing zijn.
 • In de afdeling goederen wordt een toelichting gegeven op de verschillende soorten handelsbeschermingsmaatregelen.
 • Als u op zoek bent naar een uitgebreid overzicht van de specifieke maatregelen die door elk land worden toegepast, ga dan naar de rubriek „Markten”.

Welke binnenlandse belastingen zijn van toepassing?

De belasting over de toegevoegdewaarde (btw) wordt geheven op goederen die op de EU-markt worden verkocht en dus ook op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd. De btw verschilt per EU-lidstaat en wordt gewoonlijk betaald door de importeur.

 • Het tarief is hetzelfde als wanneer u het product op uw binnenlandse markt koopt.
 • Btw-plichtige bedrijven kunnen de btw bij invoer terugvorderen als voorbelasting, net zoals zij hun binnenlandse btw-betalingen kunnen terugvorderen.
 • De berekening van uw btw-betalingen is gebaseerd op de waarde van uw goederen, uw invoerrechten en eventuele accijnzen. Meer informatie over de btw en de tarieven van de lidstaten vindt u hier.
 • Voor bepaalde goederen moet u accijnzen betalen, die van EU-land tot EU-land verschillen. Deze belastingen zijn bijvoorbeeld van toepassing op :
  • tabaksproducten,
  • alcoholhoudende dranken,
  • minerale olie,
  • energieproducten.

Hoe zorgt u ervoor dat uw product aan de EU-voorschriften voldoet?

Voor uw ingevoerde goederen gelden dezelfde eisen als voor goederen die in de EU voor de EU-markt worden geproduceerd.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische eisen voor uw product en hoe kunt u deze certificeren?

De meeste producten moeten voldoen aan bepaalde technische en/of gezondheids- en hygiënevoorschriften. Hiervoor kunnen verschillende soorten tests en certificering nodig zijn.

Dit is vaak het geval voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen verplichte en vrijwillige vereisten.

De productgroepen waarvoor vaak verplichte vereisten worden toegepast, zijn onder meer :

 • chemische stoffen,
 • cosmetica,
 • geneesmiddelen,
 • landbouwproducten, levensmiddelen en diervoeders,
 • levende dieren,
 • en dierlijke producten.

Fytosanitaire certificaten zijn bijvoorbeeld vereist voor de invoer van :

 • de meeste verse vruchten,
 • groenten,
 • ander plantaardig materiaal
 • producten bestaande uit dierlijke producten.

De CE-markering geeft aan dat het product in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

 • CE-markering is verplicht voor sommige producten, zoals :
  • elektronica,
  • medische hulpmiddelen
  • speelgoed,
  • elektrische toestellen,
  • bouwproducten.
 • De CE-markering is niet van toepassing op :
  • levensmiddelen,
  • motorvoertuigen,
  • chemische stoffen,
  • cosmetica,
  • farmaceutische producten,
  • en biociden

Deze hebben allemaal hun eigen specifieke regels. Lees meer over C : E Marking.

Informatie over de specifieke eisen die voor uw product gelden, vindt u in My Trade Assistant.

Wat zijn de eisen voor verpakking en etikettering?

De EU-lidstaten hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor het verpakken en etiketteren van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden doorgaans verband met de openbare veiligheid, de gezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.
 • Vrijwillige merktekens zijn bijvoorbeeld merken die de biologische productie van het goed van de milieukeur op industriële producten aangeven.

Gewoonlijk zijn er verschillende agentschappen die verantwoordelijk zijn voor verschillende bedrijfstakken, zoals medische, elektrische, voedings- en chemische producten, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

 

3

Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

Hoe worden de aansprakelijkheden verdeeld tussen u en uw leverancier?

U kunt Incoterms® gebruiken om uw contractuele verplichtingen vast te stellen.

Incoterms® 

 • de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, de verzekering en het vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten
 • bepaal wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de formaliteiten op uw exportmarkt.

Voorbeelden

„Free on board” (FOB): betekent dat het de verantwoordelijkheid van uw leverancier is om alle lokale kosten te betalen :

 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • laadkosten
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

Als koper bent u verantwoordelijk voor de kosten van :

 • vervoer vanaf de haven van verzending
 • verzekering
 • plaats
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.

„Kosten, verzekering en vracht” (CIF): uw leverancier is verantwoordelijk voor de lokale kosten in het kader van de fob-regeling, plus :

 • vrachttarieven
 • verzekering

Onder CIF is uw leverancier verantwoordelijk voor alle kosten tot de producten in de haven van bestemming aankomen.

 

4

Stel de documenten voor de douane-inklaring in de EU op

Welke documenten moeten worden voorbereid op de douane?

 • U moet een douaneaangifte indienen bij uw nationale douaneautoriteit. Een douanevertegenwoordiger kan u hierover adviseren.
 • U moet een summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) indienen vóór de aankomst van de goederen op de eerste plaats van binnenkomst in de EU.
  • De ENS moet bij het eerste douanekantoor van binnenkomst in de EU worden ingediend door de vervoerder van de goederen, of in sommige gevallen door de invoerder of een vertegenwoordiger van de vervoerder of importeur.
  • De termijn voor het indienen van de ENS hangt af van de wijze van vervoer van de goederen. Meer.
 • De EU beschikt over een gemeenschappelijk formulier voor de aangifte ten invoer voor alle EU-landen, het enig document (ED). Meer.
  • Afhankelijk van het soort goederen kunnen de volgende aanvullende documenten aan de douaneautoriteiten worden overgelegd :
  • handelsfactuur,
  • vervoersdocumenten,
  • certificaten van oorsprong,
  • invoervergunningen,
  • testresultaten en andere certificaten;
  • controlecertificaten (zoals gezondheidscertificaten, veterinaire of fytosanitaire certificaten).

De inklaring kan worden ingediend door de importeur of door een douanevertegenwoordiger, die de persoon is die door de importeur is aangewezen om alle douaneformaliteiten uit hoofde van de EU-douanewetgeving te vervullen.

Voor meer informatie over de documenten en processen kunt u contact opnemen met uw nationale douaneautoriteit, een kamer van koophandel of een agentschap voor handelsbevordering. Meer.

Wat gebeurt er wanneer uw goederen aan de grens aankomen?

 • Zij worden onder douanetoezicht (niet langer dan 90 dagen) in tijdelijke opslag geplaatst totdat zij zijn ingeklaard.
  • Uw goederen kunnen worden vrijgegeven op basis van de door u ingediende documenten, of
  • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentencontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden ingeklaard, of
  • Uw goederen kunnen ook worden geselecteerd voor een document of fysieke controle.

Kan uw product overal in de EU worden verkocht nadat het is uitgeklaard?

Wanneer de douaneautoriteiten een product hebben ingeklaard, heeft het dezelfde status als een EU-product en kan het vrij binnen de EU worden verhandeld en overal op de EU-markt worden verkocht.

 • Alle EU-landen passen hetzelfde tarief toe op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd.
 • Dezelfde regels gelden voor de invoer, ongeacht het EU-land waar de invoer de EU-markt binnenkomt.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Uw checklist : 4 stappen voor de invoer van een product

Salarisstap 1 : Een leverancier in het buitenland vinden

 • De potentiële belangstellende landen beoordelen en het concurrentievermogen van potentiële leveranciers vergelijken (bv. vergelijking van prijzen inclusief invoergerelateerde kosten zoals tarieven en vervoerskosten).
 • Identificatie van zakenpartners/leveranciers.
 • Een agentschap/instelling/partner aanwijzen voor ondersteuning bij de formaliteiten van de invoerprocessen (bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten, betalingsvoorwaarden, kredietwaardigheid van de leverancier).

Salarisstap 2 : De invoervoorwaarden en -rechten beoordelen en ervoor zorgen dat het product aan de EU-voorschriften voldoet

 • Een EORI-registratienummer (registratie en identificatie van marktdeelnemers) aanvragen (ruim van tevoren).
 • Controleer of er geen invoerbeperking geldt.
 • Controleer of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waaruit u wilt importeren.
 • Sess of uw product voldoet aan de relevante oorsprongsregels en vermeld het toepasselijke (preferentiële) tarief.
 • Beoordeel of andere rechten (bv. handelsbescherming) of binnenlandse belastingen van toepassing zijn.
 • Gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische eisen in de EU in kaart te brengen.
 • Ervoor zorgen dat het product aan de eisen voldoet en dat de leverancier de nodige certificering kan verstrekken.
 • Controleer de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften in de EU.
 • Na te gaan of een certificaat van oorsprong vereist is dat de exporteur moet verstrekken en welk soort certificaat moet worden overgelegd, afhankelijk van de vraag of er al dan niet een handelsovereenkomst of regeling van toepassing is tussen de EU en het land van oorsprong van de goederen.

Salarisstap 3 : Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

 • Opstellen en ondertekenen van het contract met de leverancier, met inbegrip van een overeenkomst over wie daarvoor aansprakelijk is, en organisatie van het vervoersproces.
 • Coördinatie met potentiële instellingen die het proces ondersteunen.

Salarisstap 4 : Opstellen van de documenten voor inklaring aan de grens

 • Neem contact op met een douanevertegenwoordiger voor advies in geval van twijfel
 • Ervoor zorgen dat de summiere aangifte bij binnenbrengen beschikbaar is
 • Aanvullende documenten opstellen voor een inklaring van invoer (handelsfactuur, vervoersdocumenten, certificaat van oorsprong (zoals formulier A, Eur.1/Eur.Med, REX-mededeling afgegeven door een geregistreerde exporteur of oorsprongsverklaring afgegeven door een toegelaten exporteur), invoervergunning, testresultaten, controlecertificaten (zoals gezondheidscertificaten, veterinaire of fytosanitaire certificaten) invullen en de invoeraangifte/enig document ( ED) indienen
Deze pagina delen:

Snelle links