Gids voor de invoer van goederen

Is uw bedrijf van plan goederen van buiten de EU in te voeren? Deze rubriek helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is om in te voeren en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het invoerproces.

4 stappen op weg naar de invoer van een product

 
 

Bent u van plan een product voor het eerst in de EU in te voeren?

Controleer alvorens dit te doen of uw bedrijf klaar is:

 • Kan het product succesvol zijn op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit om het product op buitenlandse markten buiten de EU te kopen? Beschikt zij over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Is uw onderneming bereid om internationale verkopen te doen, het meest geschikte vervoermiddel te kiezen en douaneprocedures te doorlopen?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/bedrijfsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de invoer van producten uit landen buiten de EU?
 • Heeft uw onderneming een concrete strategie om het product op uw markt in te voeren? U kunt bijvoorbeeld uw product rechtstreeks van de producent importeren of indirect door een derde in dienst te nemen, een dergelijke distributeur. Zowel directe als indirecte invoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Indien van toepassing, wordt de intellectuele eigendom met betrekking tot uw product op uw exportmarkt beschermd?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit om te analyseren en te controleren of het product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids-, technische en/of handelsnormen van de EU?

Bekijk de bovenstaande vragen voordat u verder gaat en bespreek deze binnen uw bedrijf om te beslissen of u bereid bent om handel te drijven met niet-EU-landen of welke stappen u moet ondernemen om dat te doen.

 

1

Stap 1: Zoek een leverancier in het buitenland

Om goederen van buiten de EU in te voeren, moeten eerst mogelijke leveranciers van het product worden geïdentificeerd.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsaanbieders of handelspromotiebureaus die de marktanalyse en de beoordeling van zakelijke kansen bestrijken, kunnen nuttig zijn. Deze instellingen verstrekken vaak studies voor belangrijke sectoren.
 • Ookhandelsadviseurs en relevante banken kunnen advies verstrekken.

Hoe kunt u uw leveringsmarkten selecteren?

Potentiële invoermarkten screenen om na te gaan of er sprake is van levering van uw product.

Controleer de handelsstatistieken van uw potentiële aanbodmarkt.

Hoe vind ik potentiële leveranciers?

Als u eenmaal een leveringsmarkt hebt geselecteerd, kijk dan naar potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

Partners en contactpersonen zijn te vinden op:

 

2

De invoervoorwaarden en -rechten controleren en nagaan of het product aan de EU-voorschriften voldoet

De invoervoorwaarden en -rechten zijn afhankelijk van de manier waarop u wilt importeren en van uw leveringsmarkt.

Wie mag de EU invoeren?

 • U moet normaal gezien in de EU gevestigd zijn als bedrijf of vaste inrichting. Dit houdt ook in dat zij voor btw-doeleinden zijn geregistreerd.
 • Als u een niet-EU-ingezetene bent, moet u een werkvergunning hebben om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u als exporteur op te treden (bv. een logistieke dienstverlener of douane-expediteur).

In het algemeen moet u zich ook inschrijven bij het nationale handelsregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale kamer van koophandel. Als EU-importeur moet u een EORI-nummer aanvragen. Het EORI is een identificatienummer dat geldig is in de hele EU.

Punt: EORI-registratie kan enige tijd in beslag nemen, dus plannen en aanvragen ruim vooruit.

In sommige EU-landen moeten bedrijven boven een bepaalde omvang in een nationaal handelsregister worden opgenomen.
Raadpleeg voor meer informatie de EU-markt of neem contact op met uw lokale kamer van koophandel.

 • Als u buiten de EU woont, moet u gevestigd zijn als bedrijf en/of in het bezit zijn van een werkvergunning die u in staat stelt een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen.

Welke invoer- of afzetregels gelden voor uw ingevoerde product in de EU?

Controleer of er invoerbeperkingen zijn in de EU of in een bepaalde lidstaat.

De invoer van bepaalde gevoelige goederen of de invoer van bepaalde goederen uit specifieke landen kan worden verboden of beperkt. U kunt een vergunning nodig hebben, een vergunning nodig hebben of een officieel goedgekeurde kennisgeving van invoer indienen.

Controleer de Taric-databank om na te gaan of u een invoervergunning voor uw product nodighebt

De belangrijkste soorten producten waarvoor invoerbeperkingen gelden, zijn:

 • landbouwproducten,
 • geneesmiddelen,
 • chemische stoffen,
 • ijzer- en staalproducten,
 • culturele goederen,
 • textielproducten en kleding,
 • wapens,
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen,
 • ondeugdelijke artikelen/publicaties/video-opnamen,
 • bedreigde soorten,
 • afval,
 • sommige levende dieren en producten die dierlijke stoffen bevatten,
 • planten en producten die plantaardige stoffen bevatten.

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Welke invoertarieven gelden voor uw product?

 • Hetis mogelijk dat erinvoerrechten moeten worden betaald voor uw product wanneer het de EU binnenkomt. De EU is een douane-unie, wat betekent dat één invoertarief verschuldigd is op de plaats van binnenkomst waar de invoeraangifte wordt gedaan, ongeacht de EU-lidstaat. Het product kan dan zonder verdere douaneformaliteiten op de EU-markt circuleren.
 • Wie de tarieven betaalt, hangt af van de overeenkomst met de verkoper, maar vaak worden invoerrechten betaald door de importeur.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een handelsovereenkomst van de EU?

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waaruit u wilt importeren, kunnen de tarieven op uw product worden verlaagd of zelfs afgeschaft.

 • Dit worden preferentiële tarieven genoemd.
 • Het preferentiële tarief is afhankelijk van de voorwaarde dat uw product in overeenstemming is met de oorsprongsregels.
 • Quota kunnen van toepassing zijn, hetzij op basis van de handelsovereenkomst, hetzij op basis van het EU-beleid voor landbouwproducten, een specifieke soort producten.

Voor meer informatie over de specifieke regels voor uw product en markt kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Wanneer heeft u een certificaat van oorsprong nodig?

Vaak moet uw leverancier een bewijs van de oorsprong van het product overleggen overeenkomstig de oorsprongsregels van de overeenkomst. Dit bewijs kan een certificaat van oorsprong of een verklaring van oorsprong zijn, afgegeven door de toegelaten exporteur of de geregistreerde exporteur (in het REX-systeem), die ook het nummer van de vergunning of registratie vermeldt.

Zijn er aanvullende verplichtingen van toepassing?

 • Het is mogelijk dat de EU handelsbeschermingsmaatregelen toepast op een product dat uit een specifiek land wordt ingevoerd.
 • De meest gebruikte rechten zijn antidumpingmaatregelen. Deze zijn te vinden in My Trade Assistant. Een EU-douaneautoriteit kan informatie verstrekken over de vraag of op uw product aanvullende rechten zoals antidumpingrechten van toepassing zijn.
 • Een toelichting op de verschillende soorten handelsbeschermingsmaatregelen is te vinden in de afdeling goederen.
 • Als u op zoek bent naar een uitgebreid overzicht van de specifieke maatregelen die door elk land worden toegepast, bezoekt u het marktgedeelte.

Welke binnenlandse belastingen zijn van toepassing?

De belasting over de toegevoegdewaarde (btw) wordt geheven op goederen die op de EU-markt worden verkocht en dus ook op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd. De btw verschilt per EU-lidstaat en wordt gewoonlijk door de importeur betaald.

 • Het tarief is hetzelfde als wanneer u het product op uw binnenlandse markt koopt.
 • Btw-geregistreerde bedrijven kunnen de btw bij invoer terugvorderen als voorbelasting, net zoals zij hun binnenlandse btw-betalingen kunnen terugvorderen.
 • De berekening van uw btw-afdrachten is gebaseerd op de waarde van uw goederen, uw invoerrechten en eventuele accijnzen. Meer informatie over btw en de tarieven van de lidstaten vindt u hier.
 • Voor geselecteerde goederen moet u accijnzen betalen, die van EU-land tot EU-land verschillen. Deze belastingen zijn bijvoorbeeld van toepassing op:
  • tabaksproducten,
  • alcoholhoudende dranken,
  • minerale olie,
  • energieproducten.

Hoe waarborgt u dat uw product aan de EU-voorschriften voldoet?

Voor uw ingevoerde goederen gelden dezelfde eisen als voor goederen die in de EU worden geproduceerd voor de EU-markt.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische voorschriften voor uw product en hoe deze te certificeren?

De meeste producten moeten voldoen aan bepaalde technische en/of gezondheids- en hygiënevoorschriften. Hiervoor kunnen verschillende soorten tests en certificering nodig zijn.

Dit geldt vaak voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen verplichte en vrijwillige eisen.

De productgroepen waarvoor vaak verplichte eisen worden toegepast, zijn:

 • chemische stoffen,
 • cosmetica,
 • geneesmiddelen,
 • landbouwproducten, levensmiddelen en diervoeders,
 • levende dieren,
 • en dierlijke producten.

Fytosanitaire certificaten zijn bijvoorbeeld vereist voor de invoer van:

 • de meeste verse vruchten,
 • groenten,
 • ander plantaardig materiaal
 • producten die bestaan uit dierlijke producten.

De CE-markering geeft aan dat het product in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

 • De CE-markering is verplicht voor bepaalde producten, zoals:
  • elektronica,
  • medische hulpmiddelen
  • speelgoed,
  • elektrische toestellen,
  • bouwproducten.
 • De CE-markering is niet van toepassing op:
  • levensmiddelen,
  • motorvoertuigen,
  • chemische stoffen,
  • cosmetica,
  • farmaceutische producten,
  • en biociden

Deze hebben allemaal hun eigen specifieke regels. Lees meer over het markeren van C oor E.

In My Trade Assistant vindt u informatie over de specifieke eisen die van toepassing zijn op uw product.

Wat zijn de vereisten voor verpakking en etikettering?

De EU-lidstaten hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor het verpakken en etiketteren van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden gewoonlijk verband met de openbare veiligheid, de gezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.
 • Vrijwillige merktekens zijn bijvoorbeeld die welke wijzen op de biologische productie van het product van de milieukeur op industriële producten.

Gewoonlijk zijn er verschillende agentschappen die verantwoordelijk zijn voor verschillende sectoren, zoals medische, elektrische, voedings- en chemische producten, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

 

3

Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

Hoe worden de verplichtingen tussen u en uw leverancier gedeeld?

U kunt Incoterms® gebruiken om uw contractuele verplichtingen vast te stellen.

Incoterms® 

 • vaststellen van de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, verzekering en vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten
 • bepaal wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de formaliteiten op uw exportmarkt.

Voorbeelden

„Free on Board” (FOB): dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van uw leverancier is om alle lokale kosten te betalen:

 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • laadkosten
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

Als koper bent u verantwoordelijk voor de kosten van:

 • vervoer vanaf de haven van verzending
 • verzekering
 • plaats
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.

„Cost, Insurance and Freight” (CIF) betekent dat uw leverancier verantwoordelijk is voor de lokale kosten in het kader van FOB, plus:

 • vrachtkosten
 • verzekering

Onder cif is uw leverancier verantwoordelijk voor alle kosten totdat de producten in de haven van bestemming aankomen.

 

4

Stel de documenten voor de douane-inklaring in de EU op

Welke documenten ter voorbereiding van de douane?

 • U moet een douaneaangifte indienen bij uw nationale douaneautoriteit. Een douanevertegenwoordiger kan u hierover adviseren.
 • U moet een summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) indienen voordat de goederen op het eerste punt van binnenkomst in de EU aankomen.
  • De ENS moet bij het eerste douanekantoor van binnenkomst in de EU worden ingediend door de vervoerder van de goederen, of in sommige gevallen door de importeur/geadresseerde, of door een vertegenwoordiger van de vervoerder of importeur.
  • De termijn voor het indienen van de ENS hangt af van de wijze van vervoer van de goederen. Meer.
 • De EU beschikt over een gemeenschappelijk invoeraangifteformulier voor alle EU-landen, het enig document (ED). Meer.
  • Afhankelijk van het soort goederen kunnen aanvullende documenten die aan de douaneautoriteiten moeten worden overgelegd, het volgende omvatten:
  • handelsfactuur,
  • vervoersdocumenten,
  • certificaten van oorsprong,
  • invoervergunningen,
  • testresultaten en andere certificaten,
  • keuringscertificaten (zoals gezondheidscertificaten, veterinaire certificaten of fytosanitaire certificaten).

De inklaring kan worden ingediend door de importeur of door een douanevertegenwoordiger, die de persoon is die door de importeur is aangewezen om alle douaneformaliteiten uit hoofde van de douanewetgeving van de EU te vervullen.

Voor meer informatie over de documenten en processen kunt u contact opnemen met uw nationale douaneautoriteit, een kamer van koophandel of handelsbevorderingsbureau. Meer.

Wat gebeurt er wanneer uw goederen aan de grens aankomen?

 • Zij worden in tijdelijke opslag onder douanetoezicht geplaatst (niet langer dan 90 dagen) totdat zij zijn ingeklaard.
  • Uw goederen kunnen worden vrijgegeven op basis van de door u ingediende documenten, of
  • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentencontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden ingeklaard, of
  • Uw goederen kunnen ook worden geselecteerd voor een documenten- of fysieke controle.

Mag uw product overal in de EU worden verkocht nadat het is ingeklaard?

Wanneer de douaneautoriteiten een product hebben ingeklaard, heeft het dezelfde status als een EU-product en kan het vrij circuleren binnen de EU en overal op de EU-markt worden verkocht.

 • Alle EU-landen passen hetzelfde tarief toe op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd.
 • Dezelfde regels gelden voor de invoer, ongeacht het EU-land waar deze op de EU-markt wordt gebracht.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Uw checklist: 4 stappen om een product in te voeren

Stap 1: Zoek een leverancier in het buitenland

 • De potentiële belangstellende landen beoordelen en het concurrentievermogen van potentiële leveranciers vergelijken (bv. vergelijking van prijzen, met inbegrip van invoergerelateerde kosten zoals tarieven en vervoerskosten).
 • Zakenpartners/leveranciers te identificeren.
 • Een agentschap/instelling/partner aanwijzen voor ondersteuning bij de formaliteiten van de invoerprocessen (bijvoorbeeld om contracten op te stellen, betalingsvoorwaarden, kredietwaardigheid van de leverancier).

Stap 2: De invoervoorwaarden en -rechten beoordelen en nagaan of het product aan de EU-voorschriften voldoet

 • Een EORI-registratienummer (registratie en identificatie van marktdeelnemers) verkrijgen ( ruim van tevoren aanvragen).
 • Controleer of er geen invoerbeperking van toepassing is.
 • Controleer of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waaruit u wilt importeren.
 • als uw product voldoet aan de relevante oorsprongsregels en vermeld het toepasselijke (preferentiële) tarief.
 • Beoordelen of er andere rechten (bv. handelsbescherming) of binnenlandse belastingen van toepassing zijn.
 • Vaststellen van gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische voorschriften in de EU.
 • Ervoor zorgen dat het product aan de eisen voldoet en de leverancier de nodige certificering kan verstrekken.
 • Controleer de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften in de EU.
 • Beoordelen of een certificaat van oorsprong vereist is, dat de exporteur moet verstrekken, en welk type certificaat moet worden overgelegd, afhankelijk van de vraag of er al dan niet een handelsovereenkomst of -regeling van toepassing is tussen de EU en het land van oorsprong van de goederen.

Stap 3: Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

 • Het contract met de leverancier voorbereiden en ondertekenen, met inbegrip van een overeenkomst over wie aansprakelijk is, en het vervoersproces organiseren.
 • Coördineren met potentiële instellingen die het proces ondersteunen.

Stap 4: Opstellen van de documenten voor inklaring aan de grens

 • Neem contact op met een douanevertegenwoordiger voor advies in geval van twijfel
 • Ervoor zorgen dat de summiere aangifte bij binnenbrengen beschikbaar is
 • Aanvullende documenten opstellen voor douaneafhandeling bij invoer (handelsfactuur, vervoersdocumenten, certificaat van oorsprong (zoals formulier A, Eur.1/Eur.Med, REX-mededeling afgegeven door een geregistreerde exporteur of oorsprongsverklaring afgegeven door een toegelaten exporteur), invoervergunning, testresultaten, inspectiecertificaten (zoals gezondheids-, veterinaire of fytosanitaire certificaten) en indiening van de invoeraangifte/enig document (ED)
Deze pagina delen:

Snelle links