Gids voor de invoer van goederen

Is uw bedrijf van plan goederen van buiten de EU in te voeren? Deze rubriek helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is om te importeren en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het invoerproces.

4 stappen in de richting van de invoer vaneen product

 
 

Bent u van plan een product voor het eerst in de EU in te voeren?

Controleer eerst of uw bedrijf klaar is:

 • Kan het product succesvol zijn op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Heeft uw bedrijf de capaciteit om het product op buitenlandse markten buiten de EU te kopen? Beschikt het over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Is uw bedrijf bereid om internationaal te verkopen, het meest geschikte vervoermiddel te kiezen en douaneprocedures te doorlopen?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/ondernemingsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de invoer van producten uit landen buiten de EU?
 • Heeft uw bedrijf een concrete strategie voor de invoer van het product op uw markt? U kunt uw product bijvoorbeeld rechtstreeks bij de producent invoeren of indirect door een derde, een dergelijke distributeur, in dienst te nemen. Zowel directe als indirecte invoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Is de intellectuele eigendom met betrekking tot uw product, indien van toepassing, beschermd op uw exportmarkt?
 • Heeft uw bedrijf de capaciteit om te analyseren en te controleren of het product voldoet aan de EU-normen inzake gezondheid, veiligheid, technische en/of handelsnormen?

Alvorens verder te gaan, bespreek u de bovenstaande vragen zorgvuldig en bespreek ze binnen uw bedrijf om te beslissen of u bereid bent om handel te drijven met landen buiten de EU, of welke stappen u moet ondernemen om zich daarvoor voor te bereiden.

 

1

Stap 1: Zoek een leverancier in het buitenland

Om goederen van buiten de EU in te voeren, om te beginnen de mogelijke leveranciers van het product te identificeren.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsverstrekkers of handelspromotiebureaus die marktanalyse en beoordeling van zakelijke kansen omvatten, kunnen van nut zijn. Deze instellingen leveren vaak studies voor sleutelsectoren.
 • Handelsadviseurs en relevante banken kunnen ook advies geven.

Hoe kunt u uw leveringsmarkten selecteren?

Bekijk potentiële invoermarkten om na te gaan of er sprake is van levering van uw product.

Bekijk de handelsstatistieken van uw potentiële leveringsmarkt.

Hoe kunnen potentiële leveranciers worden gevonden?

Zodra u een leveringsmarkt hebt geselecteerd, kijk dan naar potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

U kunt partners en contactpersonen vinden op:

 

2

De invoervoorwaarden en -rechten controleren en nagaan of het product voldoet aan de EU-voorschriften

De invoervoorwaarden en -rechten zijn afhankelijk van de wijze waarop u wilt invoeren en op uw leveringsmarkt.

Wie kan importeren in de EU?

 • U moet normaal in de EU gevestigd zijn als onderneming of vaste inrichting. Dit houdt ook in dat zij voor btw-doeleinden zijn geregistreerd.
 • Als u buiten de EU woont, moet u beschikken over een werkvergunning om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u als exporteur op te treden (bv. een logistieke dienstverlener of douane-expediteur).

In het algemeen moet u zich ook inschrijven bij het nationale handelsregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke kamer van koophandel. Als EU-importeur moet u een EORI-nummer aanvragen. Het EORI is een identificatienummer dat in de hele EU geldig is.

Let op: EORI-registratie kan enige tijd in beslag nemen, dus plannen en toepassen.

In sommige EU-landen moeten bedrijven van meer dan een bepaalde omvang in een nationaal handelsregister worden ingeschreven.
Raadpleeg voor meer informatie de EU-markt of raadpleeg uw lokale kamer van koophandel.

 • Als u buiten de EU woont, moet u gevestigd zijn als onderneming en/of een werkvergunning hebben die het mogelijk maakt een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen.

Welke invoer- of marketingregels gelden voor uw ingevoerde product in de EU?

Ga na of er invoerbeperkingen zijn in de EU of in een bepaalde lidstaat.

De invoer van bepaalde gevoelige goederen of de invoer van bepaalde goederen uit specifieke landen kan worden verboden of beperkt. Soms hebt u een vergunning, een vergunning of een officieel goedgekeurde kennisgeving van invoer nodig.

Raadpleeg de Taric-databank om te zien of u een invoervergunning voor uw product nodighebt

De belangrijkste soorten producten waarvoor invoerbeperkingen gelden, zijn:

 • landbouwproducten,
 • geneesmiddelen,
 • chemische stoffen,
 • ijzer- en staalproducten,
 • cultureel erfgoed,
 • textielproducten en kleding,
 • wapens,
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen,
 • onwaardige artikelen/publicaties/video-opnamen;
 • bedreigde soorten,
 • afval,
 • sommige levende dieren en producten die dierlijke stoffen bevatten;
 • planten en producten die plantaardige stoffen bevatten.

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Welke invoertarieven gelden voor uw product?

 • Bij binnenkomst in de EU moeten mogelijk invoerrechten worden betaald voor uw product. De EU is een douane-unie, wat betekent dat één invoertarief verschuldigd is op de plaats van binnenkomst waar de invoeraangifte wordt gedaan, ongeacht de EU-lidstaat. Het product kan dan zonder verdere douaneformaliteiten op de EU-markt circuleren.
 • Wie betaalt de tarieven, hangt af van de overeenkomst met de verkoper, maar vaak worden invoerrechten betaald door de importeur.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een EU-handelsovereenkomst?

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waar u wilt invoeren, kunnen de tarieven voor uw product worden verlaagd of zelfs afgeschaft.

 • Deze worden preferentiële tarieftarieven genoemd.
 • het preferentiële tarief is afhankelijk van het feit dat uw product in overeenstemming is met de oorsprongsregels.
 • Er kunnen contingenten worden toegepast, hetzij op basis van de handelsovereenkomst, hetzij op basis van het EU-beleid voor landbouwproducten, voor een specifiek soort producten.

Voor meer informatie over de specifieke regels voor uw product en markt van belang, raadpleeg My Trade Assistant.

Wanneer heeft u een certificaat van oorsprong nodig?

Vaak moet uw leverancier een bewijs van de oorsprong van het product leveren overeenkomstig de oorsprongsregels van de overeenkomst. Dit bewijs kan een certificaat van oorsprong zijn of ook een oorsprongsverklaring die is afgegeven door de toegelaten exporteur of de geregistreerde exporteur (in het REX-systeem), die ook het nummer van de vergunning of registratie vermeldt.

Zijn er aanvullende rechten van toepassing?

 • Het is mogelijk dat de EU handelsbeschermingsmaatregelen toepast op een product dat uit een specifiek land wordt ingevoerd.
 • De meest gebruikte rechten zijn antidumpingmaatregelen. Deze worden weergegeven in My Trade Assistant. Een douaneautoriteit van de EU kan informatie verstrekken over de vraag of op uw product aanvullende rechten zoals antidumpingrechten van toepassing zijn.
 • In het goederengedeelte wordt uitleg gegeven over de verschillende soorten handelsbeschermingsmaatregelen.
 • Als u op zoek bent naar een uitgebreid overzicht van de specifieke maatregelen die elk land toepast, kijkt u naar de marktsectie.

Welke binnenlandse belastingen zijn van toepassing?

De belasting over de toegevoegdewaarde (btw) wordt geheven op goederen die op de EU-markt worden verkocht en dus ook op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd. De btw verschilt per EU-lidstaat en wordt gewoonlijk door de importeur betaald.

 • Het tarief is hetzelfde als wanneer u het product op uw binnenlandse markt koopt.
 • Geregistreerde bedrijven kunnen de btw bij invoer terugvorderen als voorbelasting, net zoals zij hun binnenlandse btw-afdracht kunnen terugvorderen.
 • De berekening van uw btw-afdrachten is gebaseerd op de waarde van uw goederen, uw invoerrechten en, indien van toepassing, de accijnzen. Meer informatie over btw en de tarieven van de lidstaten vindt u hier.
 • Voor geselecteerde goederen moet u accijns betalen, die per EU-land verschilt. Deze belastingen zijn bijvoorbeeld van toepassing op:
  • tabaksproducten,
  • alcoholische dranken,
  • minerale olie,
  • energieproducten.

Hoe zorgt u ervoor dat uw product aan de EU-voorschriften voldoet?

Voor uw ingevoerde goederen gelden dezelfde eisen als voor goederen die in de EU voor de EU-markt zijn geproduceerd.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische vereisten voor uw product en hoe moeten deze worden gecertificeerd?

De meeste producten moeten voldoen aan bepaalde technische en/of gezondheids- en hygiënevoorschriften. Hiervoor kunnen verschillende soorten tests en certificeringen nodig zijn.

Dit is vaak het geval voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen verplichte en vrijwillige eisen.

De productgroepen waarvoor vaak verplichte eisen gelden, zijn:

 • chemische stoffen,
 • cosmetica,
 • geneesmiddelen,
 • landbouwproducten, levensmiddelen en diervoeders,
 • levende dieren,
 • en dierlijke producten.

Fytosanitaire certificaten zijn bijvoorbeeld vereist voor de invoer van:

 • de meeste verse vruchten,
 • groenten,
 • ander plantaardig materiaal
 • producten die bestaan uit dierlijke producten.

Het CE-merkteken geeft aan dat het product voldoet aan de EU-wetgeving.

 • CE-markering is verplicht voor sommige producten, zoals:
  • elektronica,
  • medische hulpmiddelen;
  • speelgoed,
  • elektrische apparaten,
  • bouwproducten.
 • De CE-markering is niet van toepassing op:
  • levensmiddelen,
  • motorvoertuigen,
  • chemische stoffen,
  • cosmetica,
  • farmaceutica
  • en biociden

Deze hebben allemaal hun eigen specifieke regels. Lees meer over C o. E Marking.

Informatie over de specifieke eisen die voor uw product gelden, vindt u in My Trade Assistant.

Wat zijn de voorschriften voor verpakking en etikettering?

De EU-lidstaten hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor de verpakking en etikettering van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden doorgaans verband met de openbare veiligheid, de gezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.
 • Vrijwillige merken zijn bijvoorbeeld merken die de biologische productie van het product van de milieukeur op industrieproducten aangeven.

Gewoonlijk zijn er verschillende agentschappen die verantwoordelijk zijn voor verschillende sectoren, zoals medische, elektrische, voedings- en chemische producten, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

 

3

Voorbereiding van de verkoop en organisatie van het vervoer

Hoe worden de verplichtingen verdeeld tussen u en uw leverancier?

U kunt Incoterms® gebruiken om uw contractuele aansprakelijkheid vast te stellen.

Incoterms® 

 • Vaststellen van de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, verzekering en het vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten
 • bepaal wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de formaliteiten op uw uitvoermarkt.

Voorbeelden

„Free on board” (FOB): dat het de verantwoordelijkheid van uw leverancier is om alle lokale kosten te betalen:

 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • laadkosten
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

Als koper bent u verantwoordelijk voor de kosten van:

 • vervoer vanaf de haven van verzending
 • verzekering
 • lossen
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.

„Kosten, verzekeringen en vracht” (CIF): uw leverancier is verantwoordelijk voor de plaatselijke kosten in het kader van FOB, plus:

 • vrachtkosten
 • verzekering

Volgens CIF is uw leverancier verantwoordelijk voor alle kosten totdat de producten in de haven van bestemming aankomen.

 

4

Opstellen van de documenten voor douaneafhandeling in de EU

Welke documenten moeten op de douane worden voorbereid?

 • U moet een douaneaangifte indienen bij uw nationale douaneautoriteit. Een douanevertegenwoordiger kan u hierover adviseren.
 • U moet een summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) indienen vóór de aankomst van de goederen op het eerste punt van binnenkomst in de EU.
  • De ENS moet worden ingediend bij het eerste douanekantoor van binnenkomst in de EU door de vervoerder van de goederen, of in sommige gevallen door de geadresseerde van de goederen, of door een vertegenwoordiger van de vervoerder of importeur.
  • De termijn voor het indienen van de ENS hangt af van de wijze van vervoer van de goederen. Meer.
 • De EU heeft een gemeenschappelijk invoeraangifteformulier voor alle EU-landen, dat het enig document wordt genoemd. Meer.
  • Afhankelijk van het soort goederen kunnen aanvullende documenten die aan de douaneautoriteiten moeten worden overgelegd, het volgende omvatten:
  • handelsfactuur,
  • vervoersdocumenten,
  • certificaten van oorsprong,
  • invoervergunningen,
  • testresultaten en andere certificaten;
  • controlecertificaten (zoals gezondheidscertificaten, veterinaire of fytosanitaire certificaten).

De inklaring kan worden ingediend door de importeur of door een douanevertegenwoordiger, die door de importeur is aangewezen om alle douaneformaliteiten uit hoofde van de EU-douanewetgeving te vervullen.

Voor meer informatie over de documenten en processen kunt u contact opnemen met uw nationale douaneautoriteit, een kamer van koophandel of handelspromotiebureau. Meer.

Wat gebeurt er wanneer uw goederen bij de grens aankomen?

 • Zij worden in tijdelijke opslag onder douanetoezicht geplaatst (niet langer dan 90 dagen) totdat zij zijn ingeklaard.
  • Uw goederen kunnen worden vrijgegeven op basis van uw ingediende documenten, of
  • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentcontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden vrijgegeven, of
  • Uw goederen kunnen ook worden geselecteerd voor een documentencontrole of fysieke controle.

Kan uw product na de vrijgave overal in de EU worden verkocht?

Wanneer de douaneautoriteiten een product hebben ingeklaard, heeft het dezelfde status als een EU-product en kan het vrij circuleren binnen de EU en overal op de EU-markt worden verkocht.

 • Alle EU-landen passen hetzelfde tarief toe op goederen die van buiten de EU worden ingevoerd.
 • Dezelfde regels gelden voor de invoer, ongeacht het EU-land waar het de EU-markt binnenkomt.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Uw checklist: 4 stappen om een product in te voeren

Stap 1: Zoek een leverancier in het buitenland

 • De potentiële belangstellende landen beoordelen en het concurrentievermogen van potentiële leveranciers vergelijken (bv. vergelijking van prijzen, inclusief invoergerelateerde kosten zoals tarieven en vervoerskosten.
 • Identificatie van zakenpartners/leveranciers.
 • Een agentschap/instelling/partner aanwijzen ter ondersteuning van de formaliteiten van de invoerprocessen (bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten, betalingsvoorwaarden, kredietwaardigheid van de leverancier).

Stap 2: De invoervoorwaarden en -rechten beoordelen en ervoor zorgen dat het product voldoet aan de EU-voorschriften

 • Een registratienummer voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers (EORI) verkrijgen (ruim op voorhand indienen).
 • Controleer of er geen invoerbeperking van toepassing is.
 • Ga na of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waaruit u wilt importeren.
 • Zorg of uw product voldoet aan de relevante oorsprongsregels en vermeld het toepasselijke (preferentiële) tarief.
 • Beoordeel of andere rechten (bv. handelsbescherming) of interne belastingen van toepassing zijn.
 • Vaststellen van gezondheids-, veiligheids-, milieu- en technische vereisten in de EU.
 • Ervoor zorgen dat het product aan de eisen voldoet en dat de leverancier de nodige certificering kan verstrekken.
 • Controleer de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften in de EU.
 • Beoordelen of een certificaat van oorsprong vereist is, dat de exporteur moet verstrekken, en welk soort certificaat moet worden overgelegd, afhankelijk van het al dan niet bestaan van een handelsovereenkomst of -regeling die van toepassing is tussen de EU en het land van oorsprong van de goederen.

Stap 3: Voorbereiding van de verkoop en organisatie van het vervoer

 • Het contract met de leverancier opstellen en ondertekenen, met inbegrip van een overeenkomst over wie aansprakelijk is voor wat, en het vervoersproces organiseren.
 • Coördinatie met potentiële instellingen die het proces ondersteunen.

Stap 4: Opstellen van de documenten voor inklaring aan de grens

 • Contact opnemen met een douanevertegenwoordiger voor advies in geval van twijfel
 • Ervoor zorgen dat de summiere aangifte bij binnenkomst beschikbaar is
 • Aanvullende documenten opstellen voor een douaneafhandeling bij invoer (handelsfactuur, vervoersdocumenten, certificaat van oorsprong (zoals formulier A, Eur.1/Eur.Med, REX-mededeling afgegeven door een geregistreerde exporteur of oorsprongsverklaring afgegeven door een toegelaten exporteur), invoervergunning, testresultaten, controlecertificaten (zoals gezondheids-, veterinaire of fytosanitaire certificaten) Voltooiing en indiening van de invoeraangifte/enig administratief document (ED)
Deze pagina delen:

Snelle links