Vägledning för import av varor

Planerar ditt företag att importera varor från länder utanför EU? Det här avsnittet hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att importera och beskriver de olika stegen i importprocessen.

4 steg mot import av en produkt

 
 

Planerar du att importera en produkt till EU för första gången?

Kontrollera innan du gör det, kontrollera om ditt företag är redo:

 • Kan produkten bli framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att köpa produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och rättsliga resurser?
 • Är ert företag redo att sälja internationellt, välja det lämpligaste transportmedlet och gå igenom tullförfaranden?
 • Har ditt företag en omfattande finans-, marknadsförings- eller affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för importprodukter från länder utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur produkten ska importeras till din marknad? Du kan till exempel importera din produkt direkt från tillverkaren eller indirekt genom att anlita en tredje part, en sådan distributör. Både direkt och indirekt import kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, är de immateriella rättigheter som är kopplade till din produkt skyddade på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet att analysera och kontrollera om produkten uppfyller EU:s hälso-, säkerhets-, teknik- och/eller handelsnormer?

Innan du fortsätter, titta noga på frågorna ovan och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du måste vidta för att förbereda dig för detta.

 

1

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

Att importera varor från länder utanför EU, börja med att identifiera möjliga leverantörer av produkten.

 • Handelskamrarna kan ge dig information om marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa institutioner tillhandahåller ofta studier för viktiga sektorer.
 • Handelskonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du ut era leveransmarknader?

Granska potentiella importmarknader för att bedöma om det finns tillgång till din produkt.

Kontrollera handelsstatistiken över din potentiella utbudsmarknad.

Hur hittar man potentiella leverantörer?

När du har valt en utbudsmarknad, titta närmare på potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

 

2

Kontrollera importvillkor och importtullar och se till att produkten uppfyller EU:s krav

Importvillkoren och importtullarna beror på hur du vill importera och på din leveransmarknad.

Vem kan importera till EU?

 • Du måste normalt vara etablerad i EU som ett företag eller ett fast driftställe. Detta inbegriper att vara momsregistrerad.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva en självständig kommersiell verksamhet. du måste också hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera för din räkning som exportör (t.ex. en leverantör av logistiktjänster eller tullombud).

I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella företagsregistret. För mer information, kolla med din lokala handelskammare. Som EU-importör måste du ansöka om ett Eori-nummer. Eori-numret är ett identifieringsnummer som är giltigt i hela EU.

Tips: Eori-registreringen kan ta tid, så planera och tillämpa i god tid.

I vissa EU-länder måste företag över en viss storlek registreras i ett nationellt handelsregister.
Läs mer på EU-marknaden eller kolla med din lokala handelskammare.

 • Om du är bosatt utanför EU måste du vara etablerad som ett företag och/eller ha ett arbetstillstånd som gör det möjligt för dig att bedriva självständig affärsverksamhet.

Vilka import- eller saluföringsregler gäller för din importerade produkt i EU?

Kontrollera om det finns några importrestriktioner i EU eller i en viss medlemsstat.

Import av vissa känsliga varor eller import av vissa varor från vissa länder kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva tillstånd, licens eller uppvisa en officiellt godkänd importanmälan.

Kontrollera Taric-databasen för att se om du behöver en importlicens för din produkt

De viktigaste typerna av produkter som omfattas av importrestriktioner är följande:

 • jordbruksprodukter,
 • läkemedel,
 • kemikalier.
 • järn- och stålprodukter.
 • kulturtillgångar,
 • textilprodukter och kläder.
 • vapen,
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor.
 • oanständiga artiklar/publikationer/videoinspelningar.
 • utrotningshotade arter,
 • avfall,
 • vissa levande djur och produkter som innehåller animaliska ämnen.
 • växter och produkter som innehåller vegetabiliska ämnen.

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Vilka importtullar gäller för din produkt?

 • Importtull kan behöva betalas för din produkt när den förs in i EU. EU är en tullunion, vilket innebär att en enda importtull ska betalas på den införselort där importdeklarationen upprättas, oavsett EU-medlemsstat. Produkten kan sedan cirkulera på EU-marknaden utan ytterligare tullformaliteter.
 • Vem som betalar för tullarna beror på avtalet med säljaren, men ofta betalas importtullar av importören.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett EU-handelsavtal?

Om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från kan tullarna på din produkt sänkas eller till och med avskaffas.

 • Dessa kallas förmånstullsatser.
 • Förmånstullsatsen är beroende av att din produkt överensstämmer med ursprungsreglerna.
 • Kvoter kan tillämpas, antingen på grundval av handelsavtalet eller på grundval av EU:s politik för jordbruksprodukter, för en viss typ av produkter.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din produkt och marknad av intresse, rådfråga min handelsassistent.

När behöver du ett ursprungsintyg?

Din leverantör måste ofta tillhandahålla ett bevis på produktens ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i avtalet. Detta bevis kan vara ett ursprungscertifikat eller även en ursprungsdeklaration som utfärdats av den godkände exportören eller den registrerade exportören (i REX-systemet), som också ska ange tillstånds- eller registreringsnummer.

Finns det några tilläggstullar som gäller?

 • Det är möjligt att EU tillämpar handelspolitiska skyddsåtgärder på en produkt som importeras från ett visst land.
 • De tullar som oftast används är antidumpningsåtgärder. Dessa visas i Min handelsassistent. En tullmyndighet i EU kan ange om din produkt omfattas av tilläggstullar, t.ex. antidumpningstullar.
 • En förklaring av olika typer av handelspolitiska skyddsåtgärder ges i avsnittet om varor.
 • Om du letar efter en heltäckande översikt över de särskilda åtgärder som tillämpas av varje land kan du besöka marknadssektionen.

Vilka interna skatter gäller?

Mervärdesskatt (moms) tillämpas på varor som säljs på EU-marknaden och därmed även på varor som importeras från länder utanför EU. Momsen varierar i varje EU-land och betalas vanligtvis av importören.

 • Priset är detsamma som om du köpte produkten på din hemmamarknad.
 • Momsregistrerade företag kan återkräva mervärdesskatten vid import som ingående mervärdesskatt, precis som de kan kräva tillbaka sina inhemska mervärdesskattebetalningar.
 • Beräkningen av dina momsinbetalningar baseras på värdet på dina varor, din importtull och punktskatter om de tillämpas. Här kan du läsa mer om moms och medlemsstaternas momssatser.
 • För vissa varor måste du betala punktskatter, som varierar från EU-land till EU-land. Dessa skatter gäller till exempel
  • tobaksvaror,
  • alkoholhaltiga drycker,
  • mineralolja,
  • energiprodukter.

Hur ser du till att din produkt uppfyller EU:s krav?

För importerade varor gäller samma krav som för varor som tillverkas i EU för EU-marknaden.

Vilka hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav gäller för din produkt och hur ska de certifieras?

De flesta produkter måste uppfylla vissa tekniska krav och/eller hälso- och hygienkrav. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter och hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

Det är viktigt att skilja mellan obligatoriska krav och frivilliga krav.

De produktgrupper där obligatoriska krav ofta tillämpas omfattar följande:

 • kemikalier.
 • kosmetika,
 • läkemedel,
 • jordbruksprodukter, livsmedel och foder,
 • levande djur,
 • och animaliska produkter.

Sundhetscertifikat krävs till exempel för import av

 • de flesta färska frukter.
 • grönsaker,
 • annat växtmaterial
 • produkter som består av animaliska produkter.

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen.

 • CE-märkning är obligatorisk för vissa produkter, t.ex.
  • elektronik,
  • medicintekniska produkter
  • leksaker,
  • elektriska apparater,
  • byggprodukter.
 • CE-märkningen gäller inte
  • livsmedel,
  • motorfordon,
  • kemikalier.
  • kosmetika,
  • läkemedel,
  • och biocider

Alla dessa har sina egna särskilda regler. Läs mer om C and E Marking.

Information om de särskilda krav som gäller för din produkt finns i Min handelsassistent.

Vilka krav ställs på förpackning och märkning?

EU:s medlemsstater har ofta detaljerade krav på förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och märkningar på konsumentprodukter och deras förpackningar är vanligtvis kopplade till allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan tillhandahålla information såsom ingredienserna eller sista förbrukningsdag.
 • Frivilliga märkningar är till exempel de som anger ekologisk produktion av miljömärket på industriprodukter.

Vanligtvis finns det olika organ som ansvarar för olika branscher, t.ex. medicinska, elektriska, livsmedelsrelaterade och kemiska produkter, som alla har mycket olika krav.

 

3

Förbered försäljningen och ordna med transporten

Hur delas ansvaret mellan dig och din leverantör?

Du kan använda Incoterms® för att definiera dina avtalsenliga skyldigheter.

Incoterms® 

 • fastställa säljarnas och köparnas ansvar för leverans, försäkring och transport av varor enligt köpeavtal.
 • fastställa vem som ansvarar för tullformaliteterna för export i EU och formaliteterna på din exportmarknad.

Exempel

”Fritt ombord” (FOB): det är din leverantörs ansvar att betala alla lokala kostnader:

 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • kostnader för lastning
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

Som köpare ansvarar du för följande kostnader:

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamnen till slutdestinationen.

Kostnad, försäkring och frakt (CIF): din leverantör ansvarar för de lokala kostnaderna enligt FOB, plus

 • fraktavgifter
 • försäkring

Enligt cif ansvarar din leverantör för alla kostnader fram till ankomsten till destinationshamnen.

 

4

Färdigställ dokumenten för tullklarering i EU

Vilka handlingar ska förberedas för tullen?

 • Du måste lämna in en tulldeklaration till din nationella tullmyndighet. Ett tullombud kan ge dig råd i denna viktiga fråga.
 • Du måste uppvisa en summarisk införseldeklaration innan varorna anländer till den första införselplatsen i EU.
  • Den summariska införseldeklarationen bör uppvisas för det första införseltullkontoret i EU av fraktföraren eller i vissa fall av importörens eller importörens företrädare.
  • Tidsfristen för att lämna in den summariska införseldeklarationen beror på varornas transportsätt. Mer.
 • EU har ett gemensamt formulär för importdeklaration för alla EU-länder, som kallas det administrativa enhetsdokumentet. Mer.
  • Beroende på varutyp kan ytterligare dokument som ska uppvisas för tullmyndigheterna omfatta följande:
  • faktura.
  • transportdokument.
  • ursprungsintyg,
  • importlicenser,
  • provningsresultat och andra intyg.
  • kontrollintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg för växter).

Tullklareringen kan inges av importören eller av ett tullombud, som är den person som importören utsett för att fullgöra alla tullformaliteter som krävs enligt EU:s tullagstiftning.

För mer information om dokument och förfaranden, kontakta din nationella tullmyndighet, en handelskammare eller ett handelsfrämjande organ. Mer.

Vad händer när dina varor anländer till gränsen?

 • De placeras i tillfällig förvaring under tullövervakning (högst 90 dagar) till dess att de har klarerats.
  • Dina varor kan klareras på grundval av de inlämnade handlingarna, eller
  • Dina varor kan väljas ut för en dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan dina varor klareras, eller
  • Dina varor kan också väljas ut för en dokumentkontroll eller fysisk kontroll.

Kan din produkt säljas var som helst i EU efter att ha klarerats?

När tullmyndigheterna har klarerat en produkt har den samma status som en EU-produkt och kan cirkuleras fritt inom EU och säljas var som helst på EU-marknaden.

 • Alla EU-länder tillämpar samma tulltaxa på varor som importeras från länder utanför EU.
 • Samma regler gäller för import, oavsett genom vilket EU-land den kommer in på EU-marknaden.

Var kan jag få mer information?

Checklista: 4 åtgärder för att importera en produkt

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

 • Bedöma potentiella intressanta länder och jämföra potentiella leverantörers konkurrenskraft (t.ex. jämförelse av priser inklusive importrelaterade kostnader såsom tullar och transportkostnader.
 • Identifiera affärspartner/leverantörer.
 • Identifiera en byrå/institution/partner som kan få stöd när det gäller formaliteterna i importprocesserna (t.ex. för att utarbeta kontrakt, betalningsvillkor, leverantörens kreditvärdighet).

Steg 2: Bedöma importvillkoren och importtullarna och se till att produkten uppfyller EU:s krav

 • Erhålla ett Eori-nummer för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer ( ange i god tid i förväg).
 • Kontrollera att inga importrestriktioner gäller.
 • Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från.
 • Sess om din produkt uppfyller relevanta ursprungsregler och ange den tillämpliga tullsatsen ( förmånstull).
 • Bedöma om andra tullar (t.ex. handelspolitiska skyddsåtgärder) eller interna skatter är tillämpliga.
 • Identifiera hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav i EU.
 • Se till att produkten uppfyller kraven och att leverantören kan tillhandahålla den certifiering som krävs.
 • Läs om förpacknings- och märkningsreglerna i EU.
 • Bedöma om ett ursprungsintyg krävs, vilket exportören måste tillhandahålla, och vilken typ av certifikat som ska uppvisas beroende på om det finns ett handelsavtal eller en handelsordning som är tillämplig mellan EU och varornas ursprungsland.

Steg 3: Förbered försäljningen och ordna med transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med leverantören, inklusive ett avtal om vem som är ansvarig för vad, och organisera transportprocessen.
 • Samordna med potentiella institutioner som stöder processen.

Steg 4: Förbereda dokumenten för tullklarering vid gränsen

 • Kontakta ett tullombud för rådgivning i tveksamma fall.
 • Se till att den summariska införseldeklarationen finns tillgänglig.
 • Utarbeta ytterligare dokument för tullklarering vid import (handelsfaktura, transportdokument, ursprungsintyg (t.ex. formulär A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelande utfärdat av en registrerad exportör eller ursprungsdeklaration utfärdad av en godkänd exportör), importlicens, testresultat, kontrollintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg). Fyll i och lämna in importdeklarationen/det administrativa enhetsdokumentet.
Dela sidan:

Genvägar