Vägledning för import av varor

Planerar ditt företag att importera varor från länder utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att importera och beskriver de olika stegen i importprocessen.

4 steg mot import av en produkt

 
 

Planerar du att importera en produkt till EU för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Kan produkten bli framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att köpa produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och rättsliga resurser?
 • Är ert företag redo att bedriva internationell försäljning, välja det lämpligaste transportmedlet och gå igenom tullförfaranden?
 • Har ert företag en heltäckande ekonomisk plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för import av produkter från länder utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur produkten ska importeras till er marknad? Du kan t.ex. importera din produkt direkt från tillverkaren eller indirekt genom att anställa en tredje part, en sådan distributör. Både direkt och indirekt import kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, är den immateriella rättigheten för din produkt skyddad på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet att analysera och kontrollera om produkten uppfyller EU:s hälso-, säkerhets-, teknik- och/eller handelsnormer?

Innan du fortsätter, gå igenom frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du behöver vidta för att förbereda dig för att göra det.

 

1

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

Att importera varor från länder utanför EU, börja med att identifiera möjliga leverantörer av produkten.

 • Handelskamrarna kan ge dig information om marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ som utför marknadsanalyser och bedömningar av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa institutioner tillhandahåller ofta studier för viktiga sektorer.
 • Handelskonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina leveransmarknader?

Titta på potentiella importmarknader för att bedöma om det finns tillgång till din produkt.

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella utbudsmarknad.

Hur hittar man potentiella leverantörer?

När du har valt en utbudsmarknad, titta på potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

 

2

Kontrollera importvillkor och importtullar och se till att produkten uppfyller EU:s krav

Importvillkoren och importtullarna beror på hur du vill importera och på din leveransmarknad.

Vem får importera till EU?

 • Du måste normalt vara etablerad i EU som ett företag eller ett fast driftställe. Detta inbegriper momsregistrering.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva en självständig näringsverksamhet. dessutom måste du hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera för din räkning som exportör (t.ex. logistikleverantör eller tullombud).

I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella handelsregistret. För mer information, kontakta din lokala handelskammare. Som importör i EU måste du ansöka om ett EORI-nummer. Eori-numret är ett identifikationsnummer som gäller i hela EU.

Tips: Eori-registreringen kan ta tid, så planera och ansöka i god tid.

I vissa EU-länder måste företag över en viss storlek registreras i ett nationellt handelsregister.
För mer information, kontakta EU-marknaden eller kontakta din lokala handelskammare.

 • Om du är bosatt utanför EU måste du vara etablerad som ett företag och/eller ha ett arbetstillstånd som gör det möjligt för dig att bedriva en självständig kommersiell verksamhet.

Vilka import- eller saluföringsregler gäller för din importerade produkt i EU?

Kontrollera om det finns några importrestriktioner i EU eller i en viss medlemsstat.

Import av vissa känsliga varor eller import av vissa varor från vissa länder kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva tillstånd, licens eller en officiellt godkänd importanmälan.

Kolla i Taric-databasen för att se om du behöver en importlicens för din produkt.

De viktigaste typerna av produkter som omfattas av importrestriktioner är följande:

 • jordbruksprodukter,
 • läkemedel,
 • kemikalier
 • järn- och stålprodukter.
 • kulturtillgångar.
 • textilprodukter och kläder.
 • vapen.
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor,
 • oanständiga artiklar/publikationer/videoinspelningar.
 • utrotningshotade arter,
 • avfall,
 • vissa levande djur och produkter som innehåller animaliskt material,
 • växter och produkter som innehåller vegetabiliska ämnen.

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Vilka importtullar gäller för din produkt?

 • Importtull kan behöva betalas för din produkt när den förs in i EU. EU är en tullunion, vilket innebär att en enda importtull ska betalas på den införselplats där importdeklarationen lämnas, oavsett EU-medlemsstat. Produkten kan sedan cirkulera på EU-marknaden utan ytterligare tullformaliteter.
 • Vem som betalar för tarifferna beror på avtalet med säljaren, men ofta betalas importtullar av importören.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett EU-handelsavtal?

Om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från kan tullarna på din produkt sänkas eller till och med avskaffas.

 • Dessa kallas förmånstullsatser.
 • den förmånliga tullsatsen är beroende av att din produkt överensstämmer med ursprungsreglerna.
 • Kvoter kan tillämpas, antingen på grundval av handelsavtalet eller på grundval av EU:s politik för jordbruksprodukter, en särskild typ av produkter.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din produkt och marknad, kontakta min handelsassistent.

När behöver du ett ursprungsintyg?

Ofta måste din leverantör tillhandahålla bevis på produktens ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i avtalet. Detta bevis kan vara ett ursprungsintyg eller även en ursprungsdeklaration som utfärdats av den godkände exportören eller den registrerade exportören (i REX-systemet), som också ska ange sina tillstånds- eller registreringsnummer.

Finns det några tilläggstullar som gäller?

 • Det är möjligt att EU tillämpar handelspolitiska skyddsåtgärder på en produkt som importeras från ett visst land.
 • De tullar som oftast används är antidumpningsåtgärder. Dessa visas i Min handelsassistent. En EU-tullmyndighet kan lämna information om huruvida tilläggstullar som antidumpningstullar gäller för din produkt.
 • En förklaring av olika typer av handelspolitiska skyddsåtgärder ges i varuavsnittet.
 • Om du söker en heltäckande översikt över de särskilda åtgärder som tillämpas i varje land, besök marknadsavsnittet.

Vilka interna skatter tillämpas?

Mervärdesskatt tillämpaspå varor som säljs på EU-marknaden och därmed även på varor som importeras från länder utanför EU. Momsen varierar i varje EU-land och betalas vanligtvis av importören.

 • Avgiften är densamma som om du köpte produkten på din hemmamarknad.
 • Momsregistrerade företag kan begära återbetalning av mervärdesskatt vid import som ingående skatt, precis som de kan kräva tillbaka sina inhemska momsbetalningar.
 • Beräkningen av dina momsbetalningar baseras på värdet på dina varor, din importtull och dina punktskatter om de tillämpas. Läs mer om moms och medlemsländernas skattesatser här.
 • För utvalda varor kommer du att behöva betala punktskatt, som varierar från EU-land till EU-land. Dessa skatter gäller till exempel
  • tobaksvaror,
  • alkoholhaltiga drycker,
  • mineralolja,
  • energiprodukter.

Hur ser du till att din produkt uppfyller EU:s krav?

För dina importerade varor gäller samma krav som för varor som tillverkas i EU för EU-marknaden.

Vilka är hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav för din produkt och hur certifierar du dem?

De flesta produkter måste uppfylla vissa tekniska krav och/eller hälso- och hygienkrav. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter och hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

Det är viktigt att skilja mellan obligatoriska krav och frivilliga krav.

De produktgrupper där obligatoriska krav ofta tillämpas är följande:

 • kemikalier
 • kosmetika,
 • läkemedel,
 • jordbruksprodukter, livsmedel och foder.
 • levande djur.
 • och animaliska produkter.

Sundhetscertifikat krävs t.ex. för import av

 • de flesta färska frukter,
 • grönsaker,
 • annat växtmaterial
 • produkter som består av animaliska produkter.

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen.

 • CE-märkning är obligatorisk för vissa produkter, t.ex.
  • elektronik.
  • medicintekniska produkter
  • leksaker,
  • elektriska apparater,
  • byggprodukter.
 • CE-märkningen gäller inte
  • livsmedel,
  • motorfordon,
  • kemikalier
  • kosmetika,
  • läkemedel
  • och biocider

Alla dessa har sina egna särskilda regler. Läs mer om C delningsmärkning.

Du hittar information om de särskilda krav som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Vilka krav gäller för förpackning och märkning?

EU:s medlemsstater har ofta detaljerade krav på förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och etiketter på konsumentprodukter och deras förpackningar är vanligtvis kopplade till hänsyn till allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan ge information såsom ingredienserna eller sista förbrukningsdag.
 • Frivilliga märken är t.ex. sådana som anger den ekologiska produktionen av varan med miljömärket på industriprodukter.

Vanligtvis finns det olika organ som ansvarar för olika branscher, t.ex. medicinska, elektriska, livsmedel och kemikalier, som alla har mycket olika krav.

 

3

Förbereda försäljningen och organisera transporten

Hur fördelas ansvaret mellan dig och din leverantör?

Du kan använda Incoterms® för att definiera ditt avtalsansvar.

Incoterms®

 • Fastställa säljarnas och köparnas ansvar för leverans, försäkring och transport av varor enligt försäljningsavtal
 • fastställa vem som ansvarar för tullformaliteterna vid export i EU och formaliteterna på din exportmarknad.

Exempel

”Fritt ombord” (FOB): innebär att det är din leverantörs ansvar att betala alla lokala kostnader:

 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • lastningskostnader
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

Som köpare är du ansvarig för kostnaderna för

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamn till slutdestination.

”Kostnad, försäkring och frakt” (CIF) innebär att din leverantör ansvarar för de lokala kostnaderna enligt fob, plus

 • fraktkostnader
 • försäkring

Enligt CIF ansvarar er leverantör för alla kostnader fram till dess att produkterna anländer till destinationshamnen.

 

4

Förbereda dokument för tullklarering i EU

Vilka dokument ska förberedas för tullen?

 • Du måste lämna en tulldeklaration till din nationella tullmyndighet. Ett tullombud kan ge dig råd i denna viktiga fråga.
 • Du måste lämna in en summarisk införseldeklaration innan varorna anländer till det första införselstället i EU.
  • Den summariska införseldeklarationen ska uppvisas för det första införseltullkontoret till EU av fraktföraren, eller i vissa fall av mottagaren, eller ett ombud för fraktföraren eller importören.
  • Tidsfristen för att lämna in den summariska införseldeklarationen beror på transportsätt för varorna. Mer.
 • EU har ett gemensamt importdeklarationsformulär för alla EU-länder, som kallas det administrativa enhetsdokumentet. Mer.
  • Beroende på varuslag kan ytterligare dokument som ska uppvisas för tullmyndigheterna omfatta följande:
  • faktura.
  • transportdokument.
  • ursprungsintyg.
  • importlicenser.
  • provningsresultat och andra intyg.
  • inspektionsintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg för växter).

Tullklareringen kan lämnas in av importören eller av ett tullombud, som är den person som utsetts av importören för att fullgöra alla tullformaliteter som krävs enligt EU:s tullagstiftning.

För mer information om dokument och processer, vänd dig till din nationella tullmyndighet, en handelskammare eller ett organ för handelsfrämjande åtgärder. Mer.

Vad händer när varorna anländer till gränsen?

 • De placeras i tillfällig förvaring under tullövervakning (högst 90 dagar) tills de klareras.
  • Dina varor kan säkerhetsprövas på grundval av inlämnade handlingar, eller
  • Dina varor kan väljas ut för en dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan varorna kan klareras, eller
  • Dina varor kan också väljas ut för en dokumentkontroll eller fysisk kontroll.

Kan din produkt säljas var som helst i EU efter att ha klarerats?

När tullmyndigheterna har klarerat en produkt har den samma status som en EU-produkt och kan cirkulera fritt inom EU och säljas var som helst på EU-marknaden.

 • Alla EU-länder tillämpar samma tulltaxa för varor som importeras från länder utanför EU.
 • Samma regler gäller för import, oavsett via vilket EU-land det kommer in på EU-marknaden.

Var kan jag få mer information?

Din checklista: 4 steg för import av en produkt

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

 • Bedöma potentiella intressanta länder och jämföra potentiella leverantörers konkurrenskraft (t.ex. jämförelse av priser inklusive importrelaterade kostnader som tariffer och transportkostnader.
 • Identifiera affärspartner/leverantörer.
 • Ange ett organ/en institution/partner som kan hjälpa till med formaliteterna i importprocessen (t.ex. för att förbereda avtal, betalningsvillkor, leverantörens kreditvärdighet).

Steg 2: Bedöma importvillkoren och importtullarna och se till att produkten uppfyller EU:s krav

 • Få ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer ( ansöka i god tid).
 • Kontrollera att inga importrestriktioner gäller.
 • Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land som du vill importera från.
 • Nöjet om din produkt uppfyller relevanta ursprungsregler och ange tillämplig (förmånlig) tullsats.
 • Bedöma om andra tullar (t.ex. handelspolitiska skyddsåtgärder) eller interna skatter tillämpas.
 • Fastställa hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav i EU.
 • Se till att produkten uppfyller kraven och leverantören kan tillhandahålla den certifiering som krävs.
 • Läs om förpacknings- och märkningsreglerna i EU.
 • Bedöma om det krävs ett ursprungsintyg, som exportören måste tillhandahålla, och vilken typ av certifikat som ska uppvisas beroende på om det finns ett handelsavtal eller en överenskommelse som är tillämplig mellan EU och varornas ursprungsland.

Steg 3: Förbereda försäljningen och organisera transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med leverantören, inklusive ett avtal om vem som är ansvarig för vad, och organisera transportprocessen.
 • Samordna med potentiella institutioner som stöder processen.

Steg 4: Förbereda dokument för tullklarering vid gränsen

 • Kontakta en tullombud för råd i tveksamma fall.
 • Se till att den summariska införseldeklarationen finns tillgänglig
 • Utarbeta ytterligare dokument för tullklarering vid import (faktura, transportdokument, ursprungsintyg (t.ex. formulär A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelande utfärdat av en registrerad exportör eller ursprungsdeklaration som utfärdats av en godkänd exportör), importlicens, testresultat, kontrollintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg för växter) Fyll i och lämna in importdeklarationen/det administrativa enhetsdokumentet
Dela sidan:

Genvägar