Vägledning för import av varor

Planerar ditt företag att importera varor från länder utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att importera och beskriver de olika stegen i importprocessen.

4 steg mot import av en produkt

 
 

Planerar du att importera en produkt till EU för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Kan produkten bli framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att köpa produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och juridiska resurser?
 • Är ditt företag berett att bedriva internationell försäljning, välja det lämpligaste transportmedlet och gå igenom tullförfaranden?
 • Har ditt företag en omfattande finansiell plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för import av produkter från länder utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur man importerar produkten till din marknad? Du kan till exempel importera din produkt direkt från tillverkaren eller indirekt genom att anlita en tredje part, en sådan distributör. Både direkt och indirekt import kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, skyddas de immateriella rättigheterna för din produkt på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet att analysera och kontrollera om produkten uppfyller EU:s hälso- och säkerhetsnormer, tekniska standarder och/eller handelsnormer?

Innan du fortsätter, överväga frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är beredd att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du måste vidta för att förbereda dig för detta.

 

1

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

För att importera varor från länder utanför EU, börja med att identifiera möjliga leverantörer av produkten.

 • Handelskammare kan ge dig information om marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande byråer som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa institutioner tillhandahåller ofta studier för viktiga sektorer.
 • Handelskonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina leveransmarknader?

Granska potentiella importmarknader för att bedöma om det finns tillgång till din produkt.

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella utbudsmarknad.

Hur hittar man potentiella leverantörer?

När du har valt ut en leveransmarknad, titta på potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du kan hitta partner och kontakter på följande webbplats:

 

2

Kontrollera importvillkor och importtullar och se till att produkten uppfyller EU:s krav

Importvillkoren och importtullarna beror på hur du vill importera och på din leveransmarknad.

Vem får importera till EU?

 • Du måste normalt vara etablerad i EU som ett företag eller ett fast driftställe. Detta inbegriper momsregistrering.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva självständig affärsverksamhet. dessutom måste du hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera för din räkning som exportör (t.ex. en logistikleverantör eller tullombud).

I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella handelsregistret. För mer information, kontakta din lokala handelskammare. Som importör i EU måste du ansöka om ett Eori-nummer. Eori-numret är ett identifikationsnummer som är giltigt i hela EU.

Spets: Eori-registrering kan ta viss tid, så planera och ansöka i god tid.

I vissa EU-länder måste företag över en viss storlek registreras i ett nationellt handelsregister.
Läs mer på EU:s marknad eller kontakta din lokala handelskammare.

 • Om du är bosatt utanför EU måste du vara etablerad som ett företag och/eller ha ett arbetstillstånd som gör det möjligt för dig att bedriva självständig kommersiell verksamhet.

Vilka import- eller marknadsföringsregler gäller för din importerade produkt i EU?

Kontrollera om det finns några importrestriktioner i EU eller i en viss medlemsstat.

Import av vissa känsliga varor eller import av vissa varor från vissa länder kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva tillstånd, licens eller en officiellt godkänd importanmälan.

Gå in i Taric-databasen för att se om du behöver en importlicens för din produkt

De viktigaste typerna av produkter som omfattas av importrestriktioner är följande:

 • jordbruksprodukter,
 • läkemedel,
 • kemikalier,
 • järn- och stålprodukter,
 • kulturtillgångar,
 • textilprodukter och kläder.
 • vapen,
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor,
 • oanständiga artiklar/publikationer/videoinspelningar.
 • utrotningshotade arter,
 • avfall,
 • vissa levande djur och produkter som innehåller animaliska ämnen,
 • växter och produkter som innehåller vegetabiliska ämnen.

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Vilka importtullar gäller för din produkt?

 • Importavgifter kan behöva betalas för din produkt när den förs in i EU. EU är en tullunion, vilket innebär att en enda importtull ska betalas på den införselort där importdeklarationen görs, oavsett EU-medlemsstat. Produkten kan sedan cirkulera på EU-marknaden utan ytterligare tullformaliteter.
 • Vem som betalar tullarna beror på avtalet med säljaren, men importtullarna betalas ofta av importören.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett EU-handelsavtal?

Om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från kan tullarna på din produkt sänkas eller till och med avskaffas.

 • Dessa kallas förmånliga tullsatser.
 • Förmånstullen förutsätter att din produkt överensstämmer med ursprungsreglerna.
 • Kvoter kan tillämpas, antingen på grundval av handelsavtalet eller på grundval av EU:s politik för jordbruksprodukter av en viss typ av produkter.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din produkt och marknad av intresse, kontakta Min handelsassistent.

När behöver du ett ursprungsintyg?

Ofta måste din leverantör tillhandahålla ett bevis på produktens ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i avtalet. Detta bevis kan utgöras av ett ursprungscertifikat eller även en ursprungsdeklaration som utfärdats av den godkända exportören eller den registrerade exportören (i REX-systemet), som också ska ange tillstånds- eller registreringsnumret.

Finns det några tilläggstullar som gäller?

 • Det är möjligt att EU tillämpar handelspolitiska skyddsåtgärder för en produkt som importeras från ett visst land.
 • De tullar som oftast används är antidumpningsåtgärder. Dessa visas i Min handelsassistent. En EU-tullmyndighet kan lämna information om huruvida tilläggstullar som antidumpningstullar gäller för din produkt.
 • En förklaring av olika typer av handelspolitiska skyddsåtgärder ges i avsnittet om varor.
 • Om du söker en heltäckande översikt över de specifika åtgärder som tillämpas av varje land besöker du marknadsavsnittet.

Vilka interna skatter gäller?

Mervärdesskatt (moms) tillämpas på varor som säljs på EU-marknaden och därmed även på varor som importeras från länder utanför EU. Momsen varierar mellan EU-länderna och betalas vanligtvis av importören.

 • Taxan är densamma som om du köpte produkten på din hemmamarknad.
 • Momsregistrerade företag kan återkräva mervärdesskatt vid import som ingående skatt, precis som de kan kräva tillbaka sina inhemska momsbetalningar.
 • Beräkningen av dina momsbetalningar baseras på värdet på dina varor, din importtull och eventuella punktskatter. Läs mer om moms och medlemsstaternas momssatser här.
 • För vissa varor måste du betala punktskatter, som varierar från EU-land till EU-land. Dessa skatter gäller till exempel följande:
  • tobaksvaror,
  • alkoholhaltiga drycker,
  • mineralolja,
  • energiprodukter.

Hur ser du till att din produkt uppfyller EU:s krav?

För dina importerade varor gäller samma krav som för varor som produceras i EU för EU-marknaden.

Vilka hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav gäller för din produkt och hur de certifieras?

De flesta produkter måste uppfylla vissa tekniska krav och/eller hälso- och hygienkrav. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter och hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

Det är viktigt att skilja mellan obligatoriska krav och frivilliga krav.

De produktgrupper där obligatoriska krav ofta tillämpas omfattar följande:

 • kemikalier,
 • kosmetika,
 • läkemedel,
 • jordbruksprodukter, livsmedel och foder.
 • levande djur.
 • och animaliska produkter.

Sundhetscertifikat krävs till exempel för import av

 • de flesta färska frukter,
 • grönsaker,
 • annat växtmaterial
 • produkter som består av animaliska produkter.

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen.

 • CE-märkning är obligatorisk för vissa produkter, t.ex.
  • elektronik,
  • medicintekniska produkter
  • leksaker,
  • elektriska apparater,
  • byggprodukter.
 • CE-märkningen gäller inte för
  • livsmedel,
  • motorfordon,
  • kemikalier,
  • kosmetika,
  • läkemedel,
  • och biocider

Alla dessa har sina egna särskilda regler. Läs mer om C- E Marking.

Du hittar information om de särskilda krav som gäller för din produkt i min handelsassistent.

Vilka krav gäller för förpackning och märkning?

EU:s medlemsstater har ofta detaljerade krav för förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och märkningar på konsumentprodukter och deras förpackningar hänger vanligtvis samman med frågor som rör allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan ge information om t.ex. ingredienserna eller sista förbrukningsdag.
 • Frivilliga märkningar är till exempel sådana som anger ekologisk produktion av miljömärket för industriprodukter.

Vanligtvis finns det olika organ med ansvar för olika branscher, t.ex. medicinska, elektriska, livsmedels- och kemikalier, som alla har mycket olika krav.

 

3

Förbered försäljningen och ordna med transporten

Hur delas ansvaret mellan dig och din leverantör?

Du kan använda Incoterms® för att definiera dina avtalsförpliktelser.

Incoterms® 

 • fastställa säljares och köpares ansvar för leverans, försäkring och transport av varor enligt försäljningsavtal
 • fastställa vem som ansvarar för tullformaliteterna för export i EU och formaliteterna på din exportmarknad.

Exempel

Fri ombord (FOB): det innebär att det är din leverantörs ansvar att betala alla lokala kostnader:

 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • lastningskostnader
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

Som köpare är du ansvarig för kostnaderna för

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamnen till slutdestinationen.

Kostnad, försäkring och frakt (CIF): er leverantör ansvarar för de lokala kostnaderna enligt FOB, plus

 • fraktkostnader
 • försäkring

Enligt CIF är din leverantör ansvarig för alla kostnader fram till dess att produkterna anländer till destinationshamnen.

 

4

Färdigställ dokumenten för tullklarering i EU

Vilka dokument ska förbereda tullen?

 • Du måste lämna en tulldeklaration till din nationella tullmyndighet. Ett tullombud kan ge dig råd i denna viktiga fråga.
 • Du måste visa upp en summarisk införseldeklaration innan varorna anländer till den första införselorten till EU.
  • Den summariska införseldeklarationen bör uppvisas vid det första införseltullkontoret till EU av fraktföraren för varorna, eller i vissa fall av importmottagaren eller en företrädare för fraktföraren eller importören.
  • Tidsfristen för att lämna in den summariska införseldeklarationen beror på transportsättet för varorna. Mer.
 • EU har ett gemensamt formulär för importdeklaration för alla EU-länder, som kallas det administrativa enhetsdokumentet. Mer.
  • Beroende på varutyp kan ytterligare dokument som ska uppvisas för tullmyndigheterna omfatta följande:
  • faktura.
  • transportdokument.
  • ursprungsintyg,
  • importlicenser.
  • provningsresultat och andra intyg.
  • inspektionsintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg för växter).

Tullklareringen kan inges av importören eller av ett tullombud, som är den person som importören utsett för att fullgöra alla tullformaliteter som krävs enligt EU:s tullagstiftning.

För mer information om dokument och processer, kontakta din nationella tullmyndighet, en handelskammare eller ett handelsfrämjande organ. Mer.

Vad händer när dina varor anländer till gränsen?

 • De placeras i tillfällig lagring under tullövervakning (högst 90 dagar) tills de klareras.
  • Dina varor kan säkerhetsprövas på grundval av dina inlämnade handlingar, eller
  • Dina varor kan väljas ut för en dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan dina varor kan klareras.
  • Dina varor kan också väljas ut för dokumentkontroll eller fysisk kontroll.

Kan din produkt säljas var som helst i EU efter klarering?

När tullmyndigheterna har klarerat en produkt har den samma status som en EU-produkt och kan cirkuleras fritt inom EU och säljas var som helst på EU-marknaden.

 • Alla EU-länder tillämpar samma tulltaxa på varor som importeras från länder utanför EU.
 • Samma regler gäller för importen, oavsett i vilket EU-land den kommer in på EU-marknaden.

Var kan jag få mer information?

Checklista: 4 steg för att importera en produkt

Steg 1: Hitta en leverantör utomlands

 • Bedöma potentiella länder av intresse och jämföra potentiella leverantörers konkurrenskraft (t.ex. jämförelse av priser inklusive importrelaterade kostnader som tullar och transportkostnader.
 • Identifiera affärspartner/leverantörer.
 • Ange ett organ/en institution/partner för stöd i formaliteterna i importprocesserna (t.ex. för att utarbeta kontrakt, betalningsvillkor, leverantörens kreditvärdighet).

Steg 2: Bedöma importvillkor och importtullar och se till att produkten uppfyller EU:s krav

 • Erhålla ett registreringsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) (ansök i god tid).
 • Kontrollera att inga importrestriktioner gäller.
 • Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land som du vill importera från.
 • se om din produkt uppfyller gällande ursprungsregler och ange tillämplig (förmånlig) tullsats.
 • Bedöma om andra tullar (t.ex. handelspolitiska skyddsåtgärder) eller interna skatter tillämpas.
 • Identifiera hälso-, säkerhets-, miljö- och tekniska krav i EU.
 • Se till att produkten uppfyller kraven och att leverantören kan tillhandahålla den nödvändiga certifieringen.
 • Kontrollera förpacknings- och märkningsreglerna i EU.
 • Bedöma om det krävs ett ursprungsintyg, som exportören måste tillhandahålla, och vilken typ av certifikat som ska uppvisas, beroende på om det finns ett handelsavtal eller en överenskommelse som är tillämplig mellan EU och varornas ursprungsland.

Steg 3: Förbered försäljningen och ordna med transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med leverantören, inklusive en överenskommelse om vem som är ansvarig för vad, och organisera transportprocessen.
 • Samordna med potentiella institutioner som stöder processen.

Steg 4: Förbereda dokumenten för tullklarering vid gränsen

 • Kontakta ett tullombud för rådgivning i tveksamma fall.
 • Se till att den summariska införseldeklarationen finns tillgänglig
 • Utarbeta ytterligare dokument för tullklarering vid import (handelsfaktura, transportdokument, ursprungsintyg (t.ex. formulär A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelande utfärdat av en registrerad exportör eller ursprungsdeklaration som utfärdats av en godkänd exportör), importlicens, provningsresultat, kontrollintyg (t.ex. hälsointyg, veterinärintyg eller sundhetsintyg för växter) Fyll i och lämna in importdeklarationen/det administrativa enhetsdokumentet (SAD).
Dela sidan:

Genvägar