Vägledning till investeringsdomstolssystemet

Det här avsnittet hjälper dig att förstå hur du kan lösa en tvist inom ramen för investeringsdomstolssystemet (ICS) i Europeiska unionens (EU) avtal.

6 steg för att lösa en tvist inom ramen för investeringsdomstolssystemet

 

Innan du börjar – har du en tvist?

 

För att veta om du har en tvist som omfattas av det relevanta avtalet bör du titta på bestämmelserna i det avtalet om vilka tvister som omfattas.

I allmänhet uppstår en tvist när en investerare från en avtalsslutande part (hemstat) hävdar att den andra avtalsslutande parten (värdstaten) har brutit mot avtalet och påverkar en investering som investeraren gör i värdlandet och som orsakar förlust eller skada.

 

Relevanta bestämmelser för att fastställa omfattningen av tvister som omfattas av EU-avtal

 • EU-Kanada – artikel8.18
 • Artikel 3.1 i IPA mellan EU ochSingapore
 • Artikel 3.27 i IPA mellan EU ochVietnam
 • Investeringar iramavtalet mellan EU och Chile – artikel10.24

 

Om du har en tvist, försök att lösa den genom uppgörelser i godo och, om detta inte är möjligt, lämna in en begäran om samråd.

Vid en påstådd överträdelse bör tvisten i så stor utsträckning som möjligt lösas i godo genom alternativa tvistlösningsmekanismer.

Alternativa tvistlösningsmekanismer ger möjlighet att nå fram till ett förlikningsavtal utan att ådra sig kostnaderna för ett domstolsförfarande. EU-avtalen uppmuntrar alltid tvistlösning genom uppgörelser i godo, bland annat på följande sätt:

Även om dessa lösningar finns tillgängliga även efter det att ansökan har lämnats in, är det mest fördelaktigt att i möjligaste mån fullfölja dem innan en begäran om samråd lämnas in. Varje part i tvisten ska följa och efterleva varje ömsesidigt godtagbar lösning.

 

Relevanta bestämmelser för att hitta information om alternativa tvistlösningsmekanismer inom ramen för EU-avtal

1

Inlämning av en begäran om samråd

 

Om en tvist inte kan lösas i godo, får en part begära samråd genom en skriftlig begäran till den andra parten, med angivande av vilken åtgärd det är fråga om och de bestämmelser som den anser att värdlandets handlingar har överträtts.

 

Begäran om samråd är nödvändig eftersom det är ett obligatoriskt steg innan ett förfarande inleds. Det är också utgångspunkten för tidsfristen för att lämna in en ansökan (se nedan).

Begäran måste innehålla specifik information och ska lämnas in inom en tidsfrist som anges i det berörda avtalet.

Tidsbegränsningen tar i synnerhet hänsyn till den situation där en kärande först skulle väcka talan vid nationella domstolar, innan den vänder sig till investeringsdomstolssystemet enligt det relevanta avtalet.

 

Relevanta bestämmelser för att hitta information om kraven på att lämna in en begäran om samråd enligt EU-avtal

 • EU-Kanada – artikel8.19
 • Artikel 3.3 i IPA mellan EU ochSingapore
 • Artikel 3.30 i IPA mellan EU ochVietnam
 • Investeringar iramavtalet mellan EU och Chile – artikel10.26

Om du redan har för avsikt att inleda ett förfarande måste du skicka en avsiktsförklaring till svarandena innan samrådsfasen avslutas.

2

Skicka en avsiktsförklaring

 

I varje relevant avtal föreskrivs att om tvisten inte kan lösas inom en viss tid efter det att begäran om samråd lämnades in, får en investerare lämna en avsiktsförklaring till den svarande/de svarande, som skriftligen ska ange din avsikt att lämna in anspråket till tvistlösning med relevant information.

 

Denna avsiktsförklaring är viktig eftersom den, om tvisten riktas mot EU och dess medlemsstater, kommer att utlösa förfarandet för att fastställa rätt svarande.

Om du inte har informerats om EU:s fastställande kommer svarande att vara det EU där de åtgärder som anges i meddelandet uteslutande är EU-åtgärder, medan svaranden kommer att vara en medlemsstat där de åtgärder som anges i meddelandet uteslutande är åtgärder som vidtas av den medlemsstaten.

 

Relevanta bestämmelser i EU-avtal för att hitta information om kraven på att skicka en avsiktsförklaring i händelse av en tvist mot EU och dess medlemsstater

 • EU-Kanada – artikel8.21
 • Artikel 3.5 i IPA mellan EU ochSingapore
 • Artikel 3.32 i IPA mellan EU ochVietnam
 • Investeringar iramavtalet mellan EU och Chile – artikel10.27

Om tvisten inte kan lösas genom samråd kan du vända dig till tribunalen.

3

Ingivande av ett käromål till tribunalen

 

Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd kan ett yrkande inges till tribunalen.

 

Ansökan måste lämnas in inom en viss tidsfrist, från och med inlämnandet av begäran om samråd.

Ingivandet av ett käromål måste innehålla vissa uppgifter, såsom de regler enligt vilka tvisten anhängiggörs. 

Med förbehåll för särskilda undantag måste en investerare, om den beslutar att inleda ett förfarande enligt investeringsdomstolssystemet i det tillämpliga avtalet, återkalla eller avbryta alla befintliga förfaranden vid en tribunal eller domstol enligt nationell eller internationell rätt med avseende på en åtgärd som påstås utgöra en överträdelse som avses i fordran. Den måste också avstå från sin rätt att väcka talan eller väcka talan vid en tribunal eller domstol enligt nationell eller internationell rätt med avseende på en åtgärd som påstås utgöra en överträdelse som avses i fordran.

 

Relevanta bestämmelser för att hitta information om kraven på att lämna in en ansökan och de särskilda tidsramarna enligt EU-avtal

När din ansökan har mottagits och behandlats kommer förstainstansdomstolen att bedöma ärendet och meddela en preliminär skiljedom.

4

Bedömning av ärendet och preliminär skiljedom

 
 

Investeringsdomstolssystemet innehåller en tvåstegsmekanism med en förstainstansdomstol som prövar målet och meddelar sitt avgörande i enlighet med tillämplig lag.

Som förklarats avviker investeringsdomstolssystemet från skiljeförfarandets ”tillfälliga” karaktär, där de tvistande parterna väljer sina respektive skiljedomare.

Personaldomstolens ordförande utser de domare som ska ingå i den avdelning vid personaldomstolen som prövar målet. Tribunalens tre ledamöter (såvida inte en enda domare har godkänts) kommer att väljas från förteckningen över ledamöter som har utsetts av de avtalsslutande parterna. Den ena ska vara medborgare i en av EU:s medlemsstater, en medborgare i den andra avtalsslutande parten och en medborgare i ett tredjeland som ska leda den avdelning vid tribunalen som ska pröva målet.

Förstainstansrätten kommer att kunna pröva såväl preliminära invändningar som ansökningar om interimistiska åtgärder.

 

Denskiljedom som meddelats av förstainstansdomstolen är preliminär, vilket innebär att den inte är bindande (och verkställbar) om ett överklagande inleds. Om en viss tidsperiod har förflutit sedan den preliminära skiljedomen meddelades och ingen av de tvistande parterna har överklagat skiljedomen, ska den preliminära skiljedomen emellertid bli slutgiltig och verkställbar.

 

Relevanta bestämmelser i EU-avtal för att hitta information om författningsdomstolens sammansättning och förfarandets förlopp

Den preliminära skiljedomen kan överklagas till överprövningstribunalen, som kommer att meddela en slutlig skiljedom.

5

Överklagande och slutlig skiljedom

 

 

Om en tvistande part anser att den skiljedom som meddelats av förstainstansrätten innehåller fel kan den överklagas. Överprövningstribunalen kommer att granska skiljedomen och göra den slutliga skiljedomen inom en kort tidsram.

Investeringsdomstolssystemet omfattar en tvåstegsmekanism med en permanent överklagandeinstans. De domare i överprövningstribunalen som prövar målet kommer att väljas från förteckningen över ledamöter som utsetts av de avtalsslutande parterna när avtalet träder i kraft.

Överprövningstribunalens ordförande ska utse de ledamöter som ska ingå i avdelningen vid den överprövningstribunal som prövar överklagandet. Överprövningstribunalen kommer att pröva mål i avdelningar som består av tre ledamöter: den ena ska vara medborgare i en av EU:s medlemsstater, en medborgare i den andra avtalsslutande parten och en medborgare i ett tredjeland som ska leda den avdelning vid tribunalen som ska pröva målet.

Om överprövningstribunalen ogillar överklagandet ska den preliminära skiljedomen bli slutgiltig.

Om överklagandet är välgrundat ska överprövningstribunalen ändra eller upphäva de rättsliga slutsatserna och slutsatserna i den preliminära skiljedomen helt eller delvis. Överprövningstribunalen kan själv fatta ett slutligt beslut eller besluta att återförvisa ärendet till förstainstansdomstolen.

Överprövningstribunalens slutliga avgörande eller avgörandet från den förstainstansdomstol som prövar målet kommer att vara slutgiltigt och bindande.

 

Relevanta bestämmelser i EU-avtal för att hitta information om överklagandeförfarandet och den slutliga tilldelningen

Om en investerare har en slutlig skiljedom till sin fördel kan denne inleda ett verkställighetsförfarande inför inhemska domstolar.

6

Verkställighetsförfaranden i nationella domstolar

 

När en slutlig skiljedom har meddelats blir den verkställbar.

 

Slutliga skiljedomar är bindande mellan parterna i tvisten och får inte överklagas, omprövas, upphävas, ogiltigförklaras eller överklagas.

Om en investerare har en slutlig och bindande skiljedom till sin fördel kan denne inleda ett verkställighetsförfarande inför nationella domstolar. Verkställigheten av skiljedomen ska regleras av de lagar om verkställighet av domar eller skiljedomar som är i kraft när verkställighet begärs.

 

Relevanta bestämmelser i EU-avtal för att hitta information om verkställighet av slutliga skiljedomar som meddelats inom ramen för investeringsdomstolssystemet

Dela sidan:

Genvägar