Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Moldavien

EU och Republiken Moldavien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och avtalet har varit i full verkan sedan juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det minskar de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Moldavien och gör tullförfarandena effektivare. Dessutom underlättar avtalet handeln ytterligare genom att gradvis närma Moldaviens lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien undertecknades i juni 2014 och har varit i kraft fullt ut sedan juli 2016.

Se den fullständiga texten och bilagorna till avtalet.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare för dig att exportera till och importera från Moldavien (nedan kallad Moldavien)
 • sänker tullarna och möjliggör ett effektivt och snabbt genomförande av tullförfaranden

Genom avtalet införs dessutom en gradvis tillnärmning av Moldaviens lagstiftning, regler och förfaranden till EU:s, till exempel när det gäller standarder, vilket ytterligare underlättar för näringsidkarna.

Vem kan exportera från EU till Moldavien enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

Om du är ett företag som är registrerat i ett EU-land och har erhållit en giltig tulldeklaration – och vid behov en exportlicens – kan du exportera inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Vem kan exportera till EU från Moldavien inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

För att exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Moldavien måste du vara ett företag som är registrerat i Moldavien.

 

EU är en av Moldaviens största handelspartner. De viktigaste handelsvarorna mellan EU och Moldavien är maskiner och apparater, vegetabiliska produkter, textilier och textilvaror samt oädla metaller.

Tariffer

Industrivaror

Den dag då avtalet preliminärt trädde i kraft avskaffade EU alla tullar på industriprodukter från Moldavien, medan Moldavien gradvis började fasa ut tullarna på vissa produkter under en övergångsperiod på 3–5 år, t.ex.

 • vissa typer av plast och liknande produkter
 • möbler
 • olika textilprodukter (t.ex. mattor och kläder)

Moldavien har fullständigt avskaffat sina tullar på dessa produkter senast den 1 september 2019.

Jordbruksvaror

Avtalet sänker också tullarna på jordbruksprodukter.

Moldavien gick med på att avskaffa tullarna för de flesta av sina jordbruksprodukter efter en övergångsperiod på upp till tio år. Detta är till exempel relevant för

 • vin
 • vissa livsmedelsberedningar

Moldavien har dessutom åtagit sig att avskaffa tullarna inom ramen för särskilda tullkvoter för ett antal känsliga produkter, såsom

 • griskött
 • fjäderfä
 • mejeriprodukter
 • bearbetade köttprodukter
 • socker

De tullkvoter som beviljas för EU:s export av dessa produkter till Moldavien definieras i bilaga XV-D lista över medgivanden enligt följande:

Moldavien – tullkvot (i ton)

 

2020

2021

2022

1. Griskött *

4,500

5,000

5,500

2. Fjäderfä *

5,000

5,500

6,000

3. Mejeriprodukter *

1,500

2,000

 

4. Bearbetat kött

1,700

   

5. Socker *

7,000

8,000

9,000

6. Sötningsmedel

640

   

* Kvoterna för griskött, fjäderfä, mejeriprodukter och socker sågs över 2020.

EU avskaffade i sin tur sina tullar på jordbruksprodukter från och med dag ett, med undantag för vissa känsliga produkter, för vilka unionen också införde tullkvoter. Detta innebär att endast ett begränsat antal känsliga produkter kan handlas tullfritt varje år. De exakta beloppen anges i bilaga 15A till associeringsavtalet.

De tullkvoter som beviljas Moldaviens export av dessa produkter till EU definieras i bilaga XV-A Produkter som omfattas av årliga tullfria tullkvoter (unionen) enligt följande:

EU – Tullkvot (i ton) *

Tomater 2,000
Vitlök 220
Bordsdruvor 20,000
Äpplen 40,000
Färska körsbär 1,500,000
Plommon 15,000 
Druvsaft 500

* Dessa kvoter förvaltas enligt principen ”först till kvarn”. Ansökningsperioden löper från den 1 januari till den 31 december. Kontrollera balansen för varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Om någon import som anländer till EU överskrider dessa tullkvoter kommer en MGN-tullsats att tillämpas. Observera dessutom att vissa frukter och grönsaker kräver betalning av ingångspriser i EU. Detta gäller till exempel tomater. Det innebär att tilläggsavgifter kan läggas till importavgifterna för er vara om importpriset är lägre än det fastställda ingångspriset.

Bilaga XV-C innehåller dessutom en förteckning över jordbruksprodukter för vilka EU kan tillämpa en mekanism för att motverka kringgående. Detta innebär att om importen från Moldavien överstiger en viss nivå har EU rätt att tillfälligt upphäva lägre tullar för dessa produkter under en period på sex månader.

Avtalet tillåter inte tullar på export. Den innehåller också en så kallad standstill-klausul. Denna klausul innebär att varken EU eller Moldavien kan höja tullarna eller införa nya tullar på varor från den andra parten. Avtalet förbjuder också kvantitativa import- och exportrestriktioner (med undantag för restriktioner som är tillåtna enligt WTO:s regler, t.ex. artikel XI i GATT).

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Moldavien fastställs i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändringar (se nedan) som kommer att mjukas upp.

PEM-konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartner från EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Förteckningen över de fördragsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Moldavien i enlighet med PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Moldavien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den antingen

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling och regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler som tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och kemisektorerna.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. toleranser eller kumulation.

Tolerans
 • enligt toleransregeln får tillverkaren använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II
Kumulation

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Moldavien kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprungsstatus för att åtnjuta förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part inom Europa-Medelhavstäckande zonen. diagonal kumulation gäller
  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera ”matrisen” (tabell med alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) som anger de fördragsslutande parter med vilka Moldavien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var Turkiet och västra Balkan (partner inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet – Cefta) de av EU:s och Moldaviens gemensamma partner som var berättigade till diagonal kumulation.
 • fullständig kumulation – den bearbetning eller behandling som utförs i en fördragsslutande part i PEM kan betraktas som åtgärder som utförts i en annan fördragsslutande part i PEM, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge ursprungsstatus
  Moldavien kan använda fullständig kumulation i handeln inom Cefta.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Detta är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Turkiet för att tillverka kläder och kan räkna dem som varor med ursprung i Moldavien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Moldavien när de exporteras till EU och kommer därför att åtnjuta fritt tillträde till EU-marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Moldavien (och vice versa) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick

För att styrka att dessa villkor är uppfyllda ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Moldavien är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilagorna IIIa och IIIb innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED-certifikat och innehåller anvisningar för ifyllande av dessa certifikat.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan självdeklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att lämna en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av antingen

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten typange, stämpla eller trycka följande deklaration (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur man upprättar en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall är deklarationen följande (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation som tillämpas med... (landets/ländernas namn).

ingen kumulation tillämpas ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på något av de officiella språken i PEM-zonen enligt vad som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter. Den importerande parten får inte besöka exportören.

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska regler och krav

Moldavien har vidtagit åtgärder för att tillnärma sin lagstiftning, sina standarder och sina förfaranden avseende tekniska handelshinder till EU:s. Det gör det lättare för dig att handla mellan Moldavien och EU.

Moldavien har tillnärmat förordningar som omfattar

 • ackreditering och saluföring av produkter. I denna fastställs modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
 • allmän produktsäkerhet med kriterier för vad som ska beaktas när en produkt fastställs som säker och för att avgöra när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Moldavien har genomfört finns i bilaga XVI till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Moldavien har också gått med på att närma sig

 • säkerhetskrav för ett stort antal produkter, inklusive maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl
 • produkter som inte kräver Conformité Européennes ( CE) märkning, t.ex. kosmetiska produkter, motorfordon, kemikalier och läkemedel

När det gäller standarder har Moldavien

 • antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis
 • åtar sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper eventuella motstridiga GOST-standarder (GosudarstvennyStandart) somanvänds i de postsovjetiska delstaterna. Det moldaviska nationella standardiseringsorganet inrättade sju tekniska kommittéer för att identifiera motstridiga standarder som ska upphävas.

 

Om du vill importera varor till EU från Moldavien från en tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer från Moldavien måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av tillverkaren.

I EU-försäkran om överensstämmelse intygas och intygas att de berörda produkterna uppfyller de relevanta kraven och standarderna. Efter att ha fyllt i detta kan tillverkaren fästa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, vilket visar att den uppfyller EU:s standarder.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse med hjälp av en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga produktdirektiven.

Kontakter för tekniska krav

Hur vet jag att de varor som jag importerar till EU uppfyller EU:s regler och standarder?

Om du importerar varor som utgör en hög risk för allmänintresset (t.ex. tryckkärl, hissar och vissa maskiner) till EU måste en bedömning av överensstämmelse göras av ett anmält organ (som vanligtvis är en särskild organisation såsom laboratorier eller inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av den moldaviska regeringen).

Ministeriet för ekonomi och infrastruktur övervakar underordnade institutioner som ansvarar för uppgifter som förfaranden för bedömning av överensstämmelse, metrologiska kontroller och ackreditering av företag. Bland dessa institutioner ingår

Observera att för ett stort antal varor måste du erhålla obligatorisk certifiering, som kan beviljas av en av de ackrediterade institutionerna för bedömning av överensstämmelse.

EU och Moldavien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt för vissa industriprodukter som uppfyller kraven för överensstämmelse att släppas ut på marknaden antingen utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

När det gäller handel med växter, jordbruks- och livsmedelsprodukter som är medvetna om människors och djurs hälsa och säkerhet enades Moldavien om att tillnärma EU:s lagstiftning, bland annat

 • regler för jordbruksbaserade livsmedels säkerhet
 • särskilda bestämmelser för djurfoder
 • regler om genetiskt modifierade organismer
 • regler om medicinska varor för veterinära ändamål

En förteckning över alla produkter som omfattas finns i bilaga XVII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Planerar du att importera varor till EU från Moldavien?

 • dina varor måste registreras hos den nationella myndigheten för livsmedelssäkerhet (ANSA).
 • du måste lämna in en försäkran till ANSA om de specifika varor som du importerar.
 • du måste ha ett sundhetscertifikat som utfärdats i Moldavien och som gör det möjligt för dina varor att föras in i EU.

Vänligen notera

 • om du importerar varor som förtecknas som arter i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) till EU får du endast göra detta med tillstånd från Moldaviens ministerium för jordbruk, regional utveckling och miljö. Finns du med på listan? Läsmer här
 • om du importerar giftiga kemiska ämnen och material till EU måste du få ett importtillstånd från Moldaviens jordbruksministerium.
 • om du importerar giftiga kemikalier måste du kontakta din nationella officiella kontaktpunkt (OCP).

Den avdelning för djurhälsa som är underställd den nationella myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarar för veterinärkontroller av levande djur i Moldavien. För en förteckning över detaljerade bestämmelser om hantering av djur-, växt- och fisksjukdomar, se bilaga XVIII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed bli en stor börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ner ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som hindrar din export till Moldavien med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer mer öppna och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Dokument

I handledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör utarbeta för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av nedanstående uppgifter.

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll hos min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull påpekas att du kan ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

För närmare upplysningar om vilka handlingar du måste uppvisa för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För beskrivningar av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Moldavien.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Moldavien utgör ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om varumärkesmyndigheten avslår din ansökan ska beslutet meddelas dig skriftligen, med angivande av skälen till avslaget.

Formgivning och patent

Dina självständigt skapade formgivningar med särprägel skyddas genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje man som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja, importera och/eller exportera den.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska beteckningar som inrättats enligt avtalet mellan EU och Moldavien övervakar genomförandet av avtalet när det gäller geografiska beteckningar och rapporterar till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, livsmedel, typer av vin och spritdrycker finns i bilaga XXX till avtalet mellan EU och Moldavien.

Hur kan man få skydd?

Moldaviens byrå för skydd av upphovsrätt är den statliga immaterialrättsmyndigheten (AGEPI). Byrån arbetar med att förbättra den rättsliga ramen och anpassa den till EU:s normer samt öka allmänhetens medvetenhet och bygga upp kapaciteten inom brottsbekämpning.

Du kan ansöka om registrering av immateriella rättigheter hos AGEPI online. Tidsåtgången för att få skydd för immateriella rättigheter i Moldavien varierar beroende på vilken typ av skydd du söker.

 • upphovsrätt: 15 till 30 dagar
 • varumärken: 10–12 månader
 • patent för växter: Vart 1.5:e- 3:e år
 • kortfristigt patent för uppfinningar: 7–8 månader
 • långsiktigt patent för uppfinningar: 17–18 månader
 • industriell design: 10–12 månader
 • geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller traditionella specialiteter: 10–12 månader

Handel med tjänster

Både den moldaviska regeringen och EU har angett sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. För en förteckning över Moldaviens särskilda reservationer, se bilaga XXVII-E till – G i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Hur går du igenom bilagorna?

Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien innehåller tre bilagor med förbehåll från Moldavien som kan påverka ditt företag

 • vill du starta ett företag i Moldavien? Bilaga XXVII-E innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som ni inte har tillträde till. Det innebär att du kan dra nytta av möjligheterna inom alla andra sektorer som inte finns med i listan.
 • är du intresserad av gränsöverskridande handel med dina tjänster? Bilaga XXVIII-F innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer som ni har tillträde till. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel.
 • letar du efter praktikanter med akademisk examen eller viktiga personalmöjligheter? Ibilaga XXVII-G förtecknas de sektorer eller delsektorer där begränsningar tillämpas.
 • är du en oberoende professionell eller avtalsenlig tjänsteleverantör? Ibilaga XXVII-H förtecknas de reservationer som gjorts.
Vem kan starta ett företag i Moldavien?

Om du är

 • ett företag, enligt avtalet mellan EU och Moldavien kan du etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i Moldavien eller EU.
 • en enskild person, avtalet mellan EU och Moldavien ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

Dessa bidrag garanterar att du behandlas på samma sätt som moldaviska medborgare.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

När det gäller sektorer som beviljats tillträde till Moldavien undanröjs följande begränsningar i avtalet:

 • om det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • om det totala antalet tjänsteverksamheter eller den totala mängden tjänsteresultat

Du får också tillhandahålla tjänster till Moldavien på samma villkor som moldaviska medborgare.

Tillfälliga vistelser

Avtalet mellan EU och Moldavien gör det möjligt för dig att tillfälligt flytta till Moldavien (eller EU) för att arbeta som praktikanter med akademisk examen, som säljare av företag eller som nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • personer som är föremål förföretagsintern förflyttning (nyckelpersonal vid ett företag i Moldavien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. resa för att etablera ett företag i Moldavien (eller EU) eller en affärssäljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är en person som är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Moldavien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste dock tjänsteleverantören

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd hos en enhet som har fått ett tjänstekontrakt på högst 1 år.
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom sektorn.
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikation som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

För mer information om de begränsningar som gäller för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis, se bilaga XXVII-G och bilaga XXVII-H till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Offentlig upphandling

EU och Moldavien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt och koncessioner inom traditionella sektorer samt inom försörjningssektorn.

Avtalet mellan EU och Moldavien säkerställer också att bedömningen av anbudsansökningar i båda länderna sker på ett rättvist sätt och att lokala och utländska sökande behandlas på samma sätt.

Enligt avtalet ska både EU och Moldavien se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet, med lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det förekommer ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, vilket kan göra det omöjligt för dig att kvalificera dig för anbudet.
 • det finns insyn i förfarandet för tilldelning av anbudet fram till dess att det vinnande anbudet tillkännages.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran kommer sökande som fått avslag att få en förklaring så att du kan analysera beslutet.

Den elektroniska upphandlingsplattformen MTender Network tillhandahåller mer lättillgänglig upphandlingsinformation, bland annat tillkännagivande av planerad upphandlingsverksamhet, tillgång till elektroniska budgivningsdokument, den automatiska bulletinen för offentlig upphandling och framtagning av en elektronisk anbudsmall för elektroniska aktörer.

Länkar, kontakter, dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationella institutioner

Ekonomiska rådet till Moldaviens premiärminister

Webben: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Enheten för kontroll av handel med varor med dubbla användningsområden under ekonomi- och infrastrukturministeriet

Moldavien är part i den internationella konventionen om kemiska vapen (CWC) och övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka sådana vapen. Import kan därför kräva ett särskilt tillstånd.

Secůia control al circulaůiei mărfurilor cu dubla destinaůie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Moldaviens centralbank (BNM)

Det organ som ansvarar för valutakontroll och stabilitet är Moldaviens centralbank (BNM). Den nationella kommittén för finansiell stabilitet är underställd BNM.

Banca Naźională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr 1, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldaviens tullmyndigheter

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 574201, 574206

Anropscentrum: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-post: vama@customs.gov.md

Webben: http://www.customs.gov.md/

Jordbruksministeriets direktorat för förebyggande av föroreningar och avfallshantering

Direcůia prevenire poluării űi managementul de-eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale nedanMediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Republiken Moldavien

Delegation ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-post: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Republiken Moldaviens beskickning vid Europeiska unionen

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bryssel, Belgien

Tfn: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-post: mission.bru@mfa.gov.md

Webben: mrmue.mfa.gov.md

Moldaviens handels- och industrikammare

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldavien

Tfn: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-post: camera@chamber.md

European Business Association Moldova

Asociaű ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., av 7, Chisinau, MD2012, Moldavien

Tfn: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-post: info@eba.md

EU4Business

Sekretariatet för EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Moldaviens standardiseringsinstitut (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Som en annan organisation som kontrolleras av det angivna ministeriet utses Moldaviens nationella ackrediteringscentrum (MOLDAC) till ett enda nationellt ackrediteringsorgan i Moldavien.

Katalog över moldaviska standarder och tekniska föreskrifter: www.estandard.md

Ministeriet för hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd

Ministerul Soczek tűții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Byrån för offentliga tjänster

Nyimporterade motorfordon måste föras in i public service-myndighetens register över transportmedel. Dessutom måste de tekniska villkoren för motorfordon deklareras och identifieras av importören.

Agent ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Nationella byrån för vägtransporter

Den myndighet som ansvarar för kontroll och övervakning av rättsliga åtgärder på vägtransportområdet är Vägtrafikverket.

Agenůia Naůionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor -i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationella växtskyddsmyndigheten (NPPO)/direktoratet för växtskydd

Direcůia Protecůia ůi sănătatea plantelor atribuite Agenůiei Naůionale pentru Siguranű a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Avdelningen för djurhälsa vid den nationella myndigheten för livsmedelssäkerhet

Departamentul de sănătate Animală atribuit Σi Agenůiei Naůionale pentru Siguranű a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministeriet för jordbruk, regional utveckling och miljö

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale m.fl./i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Officiell kontaktpunkt (OCP) för giftiga kemikalier

Direcůia prevenire poluării űi managementul de-eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale nedanMediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Nationella kommissionen för biologisk säkerhet

Comisia Naůională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldavien

Tfn och fax: + 373 22 226874

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar