Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Moldavien

EU och Moldavien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och avtalet har haft full verkan sedan juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Moldavien och gör tullförfarandena effektivare. Dessutom underlättar avtalet handeln ytterligare genom att gradvis närma Moldaviens lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien undertecknades i juni 2014 och har haft full verkan sedan juli 2016.

Se avtalets fullständiga text och bilagor.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare för er att exportera till och importera från Moldavien (nedan kallat Moldavien)
 • lägre tullar och ett effektivt och snabbt genomförande av tullförfaranden

I avtalet fastställs dessutom en gradvis process för tillnärmning av moldavisk lagstiftning, regler och förfaranden till EU:s, till exempel när det gäller standarder, vilket ytterligare underlättar för näringsidkare.

Vem kan exportera från EU till Moldavien enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

Om du är ett företag som är registrerat i ett EU-land och har erhållit en giltig tulldeklaration – och vid behov en exportlicens – kan du exportera enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Vem kan exportera till EU från Moldavien inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

För att exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Moldavien måste du vara ett företag som är registrerat i Moldavien.

 

EU är en av Moldaviens största handelspartner. De viktigaste handelsvarorna mellan EU och Moldavien är maskiner och apparater, vegetabiliska produkter, textilier och textilvaror samt oädla metaller.

Taxor

Industrivaror

Den dag då avtalet provisoriskt trädde i kraft avskaffade EU alla tullar på industriprodukter från Moldavien, medan Moldavien gradvis började fasa ut tullarna på vissa produkter under en övergångsperiod på 3–5 år, t.ex.

 • vissa typer av plast och liknande produkter
 • möbler
 • olika textilprodukter (t.ex. mattor och kläder)

Moldavien avskaffade helt sina tullar på dessa produkter senast den 1 september 2019.

Jordbruksvaror

Avtalet sänker också tullarna på jordbruksprodukter.

Moldavien gick med på att avskaffa tullarna för de flesta av landets jordbruksprodukter efter en övergångsperiod på upp till tio år. Detta är till exempel relevant för

 • viner
 • vissa livsmedelsberedningar

Dessutom har Moldavien åtagit sig att avskaffa tullar inom ramen för särskilda tullkvoter för ett antal känsliga produkter, t.ex.

 • fläsk
 • fjäderfä
 • mejeriprodukter
 • bearbetade köttprodukter
 • socker

De tullkvoter som beviljas för EU:s export av dessa produkter till Moldavien definieras på följande sätt i bilaga XV-D:

Moldavien – tullkvot (i ton)

 

2020

2021

2022

1. Fläskkött *

4,500

5,000

5,500

2. Fjäderfä *

5,000

5,500

6,000

3. Mjölkprod. *

1,500

2,000

 

4. Bearbetat kött

1,700

   

5. Sockerarter *

7,000

8,000

9,000

6. Sötningsmedel

640

   

* Kvoterna för griskött, fjäderfä, mejeriprodukter och socker sågs över 2020.

EU avskaffade i sin tur sina tullar på jordbruksprodukter från och med dag ett, med undantag för särskilda känsliga produkter, för vilka EU också införde tullkvoter. Detta innebär att endast ett begränsat antal känsliga produkter får handlas tullfritt varje år. De exakta beloppen anges i bilaga 15A till associeringsavtalet.

De tullkvoter som beviljas moldaviska exporter av dessa produkter till EU definieras i bilaga XV-A och omfattas av årliga tullkvoter med nolltullsats (unionen) enligt följande:

EU – Tullkvot (i ton) *

Tomater 2,000
Vitlök 220
Bordsdruvor 20,000
Äpplen 40,000
Körsbär, färska 1,500,000
Plommon 15,000 
Druvsaft 500

* Dessa kvoter förvaltas enligt principen ”först till kvarn”. Ansökningsperioden löper från den 1 januari till den 31 december. Kontrollera återstoden av varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Om importen till EU överskrider dessa tullkvoter kommer en tull för mest gynnad nation att tillämpas. Observera också att vissa frukter och grönsaker kräver betalning av införselpriser i EU. Detta gäller till exempel tomater. Det innebär att tilläggsavgifter kan läggas till importavgifterna för din vara om importpriset är lägre än ett fastställt införselpris.

Dessutom innehåller bilaga XV-C en förteckning över jordbruksprodukter för vilka EU kan tillämpa en mekanism för att motverka kringgående. Detta innebär att om importen från Moldavien överstiger en viss nivå får EU tillfälligt upphäva lägre tullar för dessa produkter under en period av sex månader.

Avtalet tillåter inte exporttullar. Det innehåller också en så kallad standstill-klausul. Denna klausul innebär att varken EU eller Moldavien kan höja tullarna eller införa nya tullar som riktar sig mot varor från den andra parten. Avtalet förbjuder också kvantitativa import- och exportrestriktioner (med undantag för restriktioner som är tillåtna enligt WTO:s regler, såsom artikel XI i GATT).

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Moldavien fastställs i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation bland 25 avtalsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartner från EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Moldavien enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Moldavien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling och regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler som tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom kemisektorn.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. toleranser eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Moldavien kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • Diagonal kumulation – material med ursprung i en avtalsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung i förmånsursprung när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet. diagonal kumulation tillämpas
  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera ”matrisen” (tabell som innehåller alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) där det anges med vilka avtalsslutande parter Moldavien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var EU:s och Moldaviens gemensamma partner som kunde komma i fråga för diagonal kumulation Turkiet och västra Balkan (partner inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet – Cefta).
 • Fullständig kumulation – den bearbetning eller behandling som utförs i en avtalsslutande part i en PEM-part kan betraktas som åtgärder som utförs i en annan avtalsslutande part, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge ursprungsstatus
  Moldavien kan använda fullständig kumulation i handeln inom Cefta.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Det är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda det som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Turkiet för att tillverka kläderna och räkna dem som härrörande från Moldavien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av tyger från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Moldavien vid export till EU och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till EU-marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulering finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Moldavien (och omvänt) eller genom de avtalsslutande parternas territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick.

Bevis för att dessa villkor har uppfyllts ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet genom uppvisande av

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transitering från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen om handel mellan EU och Moldavien är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilaga III a och bilaga III b innehåller mall EUR.1 och EUR-MED-certifikat samt anvisningar för ifyllande av certifikatet.
 • den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas finns på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan göras av antingen

 • godkänd exportör
 • exportör, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur gör man en ursprungsdeklaration?

Exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) Förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur gör man en EUR-MED-ursprungsdeklaration?

I detta fall ska deklarationen vara följande (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation har tillämpats med... (landets/ländernas namn).

— Ingen kumulationhar tillämpats ”

Ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IVa och IV b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheter i importerande och exporterande parter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter. Den importerande parten får inte besöka exportören.

Den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska regler och krav

Moldavien har vidtagit åtgärder för att närma sin lagstiftning, sina standarder och sina förfaranden när det gäller tekniska handelshinder till EU:s. Det gör det lättare för dig att handla mellan Moldavien och EU.

Moldavien har tillnärmat sina förordningar, bland annat

 • ackreditering och saluföring av produkter. Här anges modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
 • allmän produktsäkerhet med kriterier för vad som ska beaktas vid fastställande av att en produkt är säker och fastställande av när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Moldavien har genomfört finns i bilaga XVI till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Moldavien har också samtyckt till att närma sig

 • säkerhetskrav för ett stort antal produkter, bland annat maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl
 • Produkter som inte kräver CE-märkning, t.ex. kosmetiska produkter, motorfordon, kemikalier och läkemedel.

När det gäller standarder har Moldavien

 • har antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis,
 • åtog sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper alla motstridiga GOST-standarder (GosudarstvennyStandart)som används i postsovjetiska delstater – Moldaviens nationella standardiseringsorgan inrättade sju tekniska kommittéer för att identifiera motstridiga standarder för upphävande.

 

Om du vill importera varor till EU från Moldavien från en tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer från Moldavien måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av tillverkaren.

EU:s försäkran om överensstämmelse certifierar och försäkrar att de berörda produkterna uppfyller relevanta krav och standarder. Efter att ha fyllt i detta kan tillverkaren anbringa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, vilket visar att de uppfyller EU:s standarder.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga sektorsvisa produktdirektiven.

Kontakter för tekniska krav

Hur vet jag att de varor jag importerar till EU överensstämmer med EU:s regler och standarder?

Om du importerar varor som utgör en stor risk för allmänintresset (t.ex. tryckkärl, hissar och vissa maskiner) till EU måste en bedömning av överensstämmelse utföras av ett anmält organ (som vanligtvis är en särskild organisation såsom laboratorier eller inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av Moldaviens regering).

Ekonomi- och infrastrukturministeriet övervakar underordnade institutioner som ansvarar för uppgifter som förfaranden för bedömning av överensstämmelse, metrologiska kontroller och ackreditering av företag. Bland dessa institutioner ingår följande:

Observera att för ett stort antal varor måste du få en obligatorisk certifiering, som kan beviljas av en av de ackrediterade institutionerna för bedömning av överensstämmelse.

EU och Moldavien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt att släppa ut vissa industriprodukter som uppfyller kraven på överensstämmelse på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

När det gäller handel med växter, jordbruks- och livsmedelsprodukter som är medvetna om människors och djurs hälsa och säkerhet har Moldavien enats om en tillnärmning av EU:s lagstiftning, bland annat

 • regler för jordbruksbaserade livsmedels säkerhet
 • särskilda bestämmelser för djurfoder
 • bestämmelser om genetiskt modifierade organismer
 • bestämmelser om medicinska produkter för veterinära ändamål

En förteckning över alla produkter som omfattas finns i bilaga XVII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Planerar ni att importera varor till EU från Moldavien?

 • Dina varor måste registreras hos Livsmedelsverket (ANSA)
 • du måste lämna in en deklaration till ANSA om de specifika varor som du importerar
 • du måste få ett sundhetscertifikat utfärdat i Moldavien som gör det möjligt för varorna att föras in i EU.

Observera!

 • om du till EU importerar varor som förtecknas som arter enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) kommer du endast att tillåtas göra detta med tillstånd från Moldaviens ministerium för jordbruk, regional utveckling och miljö. Är du välkommen? Testa här
 • om du importerar giftiga kemiska ämnen och material till EU måste du ha ett importtillstånd från Moldaviens jordbruksministerium.
 • om du importerar giftiga kemikalier måste du kontakta din nationella officiella kontaktpunkt (OCP).

Avdelningen för djurhälsa vid Livsmedelsverket ansvarar för veterinärkontroller av levande djur i Moldavien. En förteckning över detaljerade bestämmelser om hantering av djur-, växt- och fisksjukdomar finns i bilaga XVIII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och kan därför utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar er export till Moldavien med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och enklare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I destegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • Faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i min handelsassistent)
 • packlista
 • Importlicenser för vissa varor
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Ursprungsintyg — ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare upplysningar om vilka dokument du behöver för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och för regler om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För information om tullförfaranden för import och export i allmänhet, besök webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Moldavien.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Moldavien innehåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om varumärkesmyndigheten avslår din ansökan måste du underrättas skriftligen om beslutet, med angivande av skälen för avslaget.

Formgivning och patent

Dina självständigt skapade formgivningar med särprägel skyddas genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje man som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja, importera och/eller exportera den.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska beteckningar som inrättats enligt avtalet mellan EU och Moldavien övervakar genomförandet av avtalet när det gäller geografiska beteckningar och rapporterar till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, livsmedel, typer av vin och spritdrycker finns i bilaga XXX till avtalet mellan EU och Moldavien.

Hur får man skydd?

Moldaviens byrå för skydd av upphovsrätt är den statliga byrån för immateriella rättigheter (AGEPI). Detta organ arbetar med att förbättra den rättsliga ramen och anpassa den till EU:s normer samt öka allmänhetens medvetenhet och bygga upp kapaciteten inom brottsbekämpning.

Du kan ansöka om registrering av immateriella rättigheter hos AGEPI online. Den tid som krävs för att få skydd för immateriella rättigheter i Moldavien varierar beroende på vilken typ av skydd du söker.

 • upphovsrätt: 15–30 dagar
 • varumärken: 10–12 månader
 • patent för växter: Om 1.5–3 år
 • korttidspatent för uppfinning: 7–8 månader
 • långtidspatent för uppfinning: 17–18 månader
 • industriell design: 10–12 månader
 • geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller traditionella specialiteter: 10–12 månader

Handel med tjänster

Både den moldaviska regeringen och EU har angett sina nuvarande begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. En förteckning över Moldaviens särskilda reservationer finns i bilaga XXVII-E till – G i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Hur går du till med bilagorna?

Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien innehåller tre bilagor med reservationer från Moldavien som kan påverka ditt företag

 • vill man starta ett företag i Moldavien? Bilaga XXVII-E innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som du inte har tillgång till. Det innebär att du kan utnyttja möjligheterna inom alla andra sektorer som inte är förtecknade.
 • är du intresserad av gränsöverskridande handel med dina tjänster? Bilaga XXVIII-F innehåller en positivlista över de tjänstesektorer som du har tillgång till. I den här listan anges alla sektorer som du får bedriva handel med.
 • letar du efter praktikanter med akademisk examen eller viktiga möjligheter till personal? Bilaga XXVII-G innehåller en förteckning över de sektorer eller delsektorer där begränsningar tillämpas.
 • är du en oberoende professionell eller avtalsenlig tjänsteleverantör? Bilaga XXVII-H innehåller en förteckning över de reservationer som gjorts.
Vem kan starta ett företag i Moldavien?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Moldavien, gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i Moldavien eller EU.
 • ett enskilt avtal mellan EU och Moldavien ger dig möjlighet att starta och starta företag genom egenföretagande eller företag som du har kontroll över

Dessa bidrag garanterar att du behandlas på samma sätt som moldaviska medborgare.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

I sektorer som beviljats tillträde till Moldavien avskaffar avtalet följande begränsningar:

 • om det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • om det totala antalet tjänstetransaktioner eller den totala mängden tjänster som levererats

Du kommer också att få tillhandahålla tjänster till Moldavien på samma villkor som moldaviska medborgare.

Tillfälliga vistelser

Avtalet mellan EU och Moldavien ger dig möjlighet att tillfälligt flytta till Moldavien (eller EU) för att arbeta som trainee, affärsförsäljare eller nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • Personer som är föremål förföretagsintern överföring (nyckelpersonal i ett företag i Moldavien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • Affärsresenärer ( t.ex. resor för att etablera sig i Moldavien (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • Trainee som inte är föremål för företagsintern överföring — upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Moldavien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis inom specifika sektorer i båda länderna. I detta avseende måste dock tjänsteleverantören

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd vid ett företag som har ett tjänsteavtal på högst 1 år,
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom sektorn,
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker likvärdiga kunskaper och relevanta yrkeskvalifikationer,

För mer information om gränserna för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis, se bilaga XXVII-G och bilaga XXVII-H till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Offentlig upphandling

EU och Moldavien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt och koncessioner inom traditionella sektorer samt inom försörjningssektorn.

Genom avtalet mellan EU och Moldavien säkerställs också att anbudsansökningar behandlas rättvist i båda länderna, med samma behandling av lokala och utländska sökande.

Enligt avtalet ska både EU och Moldavien se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet med angivande av lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det finns ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, som kan stänga av dig från att delta i upphandlingen.
 • det råder insyn i förfarandet för tilldelning av anbud fram till tillkännagivandet av det vinnande anbudet.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran får de sökande en förklaring som gör att du kan analysera beslutet.

Plattformen för elektronisk upphandling via MTender tillhandahåller mer lättillgänglig upphandlingsinformation, bland annat tillkännagivandet av planerad upphandlingsverksamhet, tillgången till elektroniska buddokument, den automatiska nyhetsbladet om offentlig upphandling och framtagandet av en elektronisk anbudsmall för elektroniska operatörer.

Länkar, kontakter, dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationella institutioner

Ekonomiskt råd till Moldaviens premiärminister

Internet: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Avdelningen för handelskontroll av varor med dubbla användningsområden under ekonomi- och infrastrukturministeriet

Moldavien är part i den internationella konventionen om kemiska vapen (CWC) och övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka sådana vapen. Import kan därför kräva ett särskilt tillstånd.

Secillojia control al circulalödiei mărfurilor cu dubla destinaeterna ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Moldaviens centralbank (BNM)

Det organ som ansvarar för valutakontroll och stabilitet är Moldaviens centralbank (BNM). Den nationella kommittén för finansiell stabilitet är underställd BNM.

Banca Nabehandlad ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldaviens tullmyndighet

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 574201, 574206

Teletjänstcentral: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-post: Vama@customs.gov.md

Internet: Http://www.customs.gov.md/

Direktoratet för förebyggande av föroreningar och avfallshantering under jordbruksministeriet

Direcursprungsbeteckning ia prevenire poluării riterii managementul deabilitet eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale kiselal Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Republiken Moldavien

Delegagöringsia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-post: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Republiken Moldaviens beskickning vid Europeiska unionen

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bryssel, Belgien

Tfn: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-post: Mission.bru@mfa.gov.md

Internet: mrmue.mfa.gov.md

Moldaviens handels- och industrikammare

Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldavien

Tfn: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-post: camera@chamber.md

European Business Association Moldova

Asociagöringsia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., av den 7, Chisinau, MD2012, Moldavien

Tfn: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-post: Info@eba.md

EU4Business

Sekretariatet för EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: Secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Moldaviens standardiseringsinstitut (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldavien (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Som en annan organisation som kontrolleras av det angivna ministeriet utses Moldaviens nationella ackrediteringscentrum (Modac) till det enda nationella ackrediteringsorganet i Moldavien.

Katalog över moldaviska standarder och tekniska föreskrifter: www.estandard.md

Ministeriet för hälsovård, arbete och socialt skydd

Ministerul Sănătății, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Myndigheten för offentliga tjänster

Nyimporterade motorfordon ska föras in i public service-myndighetens register över transportmedel. Dessutom måste de tekniska villkoren för motorfordon deklareras och identifieras av importören.

Agenanalia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Vägtransportverket

Den myndighet som ansvarar för kontroll och övervakning av rättsliga åtgärder på vägtransportområdet är Vägtransportverket.

Agenvens ia Nadelsala Transport Auto (ANTA) underordonat Ministerului Transporturilor örers i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationell växtskyddsmyndighet (NPPO)/Direktoratet för växtskydd

Direcursprungsbeteckning ia Protecthalt ia senti Sănătatea plantelor atribuite Agenssjukiei Namäter ionale pentru Siguranrelationa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Avdelningen för djurhälsa vid Livsmedelsverket

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenatorier iei Naonens ionale pentru Siguranthalt a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministeriet för jordbruk, regional utveckling och miljö

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale infordran i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Officiell kontaktpunkt för giftiga kemikalier

Direcursprungsbeteckning ia prevenire poluării riterii managementul deabilitet eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale kiselal Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Nationella kommissionen för biologisk säkerhet

Comisia Najonală pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldavien

Tfn och fax: + 373 22 226874

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar