Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Moldavien

EU och Republiken Moldavien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och avtalet har varit i kraft fullt ut sedan juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Moldavien och effektiviserar tullförfarandena. Avtalet underlättar dessutom handeln ytterligare genom en gradvis tillnärmning av Moldaviens lagstiftning, regler och förfaranden, inbegripet standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien undertecknades i juni 2014 och har varit i kraft fullt ut sedan juli 2016.

Se den fullständiga texten och bilagorna till avtalet.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare för dig att exportera till och importera från Moldavien (nedan kallat Moldavien)
 • sänker tullarna och möjliggör ett effektivt och snabbt genomförande av tullförfaranden

Genom avtalet införs dessutom en gradvis process för tillnärmning av moldaviska lagar, regler och förfaranden till EU:s, till exempel när det gäller standarder, vilket ytterligare underlättar för näringsidkare.

Vem kan exportera från EU till Moldavien enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

Om du är ett företag som är registrerat i ett EU-land och har förvärvat en giltig tulldeklaration – och vid behov en exportlicens – kan du exportera enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Vem kan exportera till EU från Moldavien enligt associeringsavtalet mellan EU och Moldavien?

För att kunna exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Moldavien måste du vara ett företag som är registrerat i Moldavien.

EU är en av Moldaviens största handelspartner. De viktigaste handelsvarorna mellan EU och Moldavien är maskiner och apparater, vegetabiliska produkter, textilier och textilvaror samt oädla metaller.

Tariffer

Industrivaror

Den dag då avtalet provisoriskt trädde i kraft avskaffade EU alla tullar på industriprodukter från Moldavien, medan Moldavien gradvis började fasa ut tullarna på vissa produkter under en övergångsperiod på 3–5 år, t.ex.

 • vissa typer av plast och liknande produkter
 • möbler
 • olika textilprodukter (t.ex. mattor och kläder)

Moldavien avskaffade helt tullarna på dessa produkter senast den 1 september 2019.

Jordbruksvaror

Avtalet sänker också tullarna på jordbruksprodukter.

Moldavien enades om att avskaffa tullarna på de flesta av sina jordbruksprodukter efter en övergångsperiod på upp till tio år. Detta är till exempel relevant för

 • vin
 • vissa livsmedelsberedningar

Moldavien har dessutom åtagit sig att avskaffa tullar inom ramen för särskilda tullkvoter för ett antal känsliga produkter, såsom

 • fläsk
 • fjäderfä
 • mejeriprodukter
 • bearbetade köttprodukter
 • sockerarter

De tullkvoter som beviljas för EU:s export av dessa produkter till Moldavien fastställs i bilaga XV-D:s bindningslista över medgivanden enligt följande:

Moldavien – Tullkvot (i ton)

 

2020

2021

2022

1. Fläskkött *

4,500

5,000

5,500

2. Fjäderfä *

5,000

5,500

6,000

3. Mjölkprod. *

1,500

2,000

 

4. Bearbetat kött

1,700

   

5. Sockerarter *

7,000

8,000

9,000

6. Sötningsmedel

640

   

* kvoterna för griskött, fjäderfä, mejeriprodukter och socker sågs över 2020.

EU avskaffade i sin tur sina tullar på jordbruksprodukter från och med första dagen, med undantag för särskilda känsliga produkter, för vilka EU också införde tullkvoter. Detta innebär att endast en begränsad mängd känsliga produkter kan handlas tullfritt varje år. De exakta beloppen anges i bilaga 15A till associeringsavtalet.

De tullkvoter som beviljas Moldaviens export av dessa produkter till EU definieras i bilaga XV-A Produkter som omfattas av årliga tullfria tullkvoter (unionen) enligt följande:

EU – Tullkvot (i ton) *

Tomater 2,000
Vitlök 220
Druvor för konsumtion 20,000
Äpplen 40,000
Körsbär, färska 1,500,000
Plommon 15,000
Druvsaft 500

* Dessa kvoter förvaltas enligt principen ”först till kvarn”. Ansökningsperioden löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Kontrollera saldot för varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Om någon import som anländer till EU överskrider dessa tullkvoter kommer en tull för mest gynnad nation att tillämpas. Observera dessutom att vissa frukter och grönsaker kräver betalning av ingångspriser i EU. Detta gäller till exempel tomater. Det innebär att tilläggsavgifter kan läggas till importavgifterna för din vara om importpriset är lägre än ett visst ingångspris.

Dessutom innehåller bilaga XV-C en förteckning över jordbruksprodukter för vilka EU kan tillämpa en mekanism för att motverka kringgående. Detta innebär att om importen från Moldavien överstiger en viss nivå får EU tillfälligt upphäva lägre tullar för dessa produkter under en period av sex månader.

Enligt avtalet är tullar på export inte tillåtna. Det innehåller också en så kallad standstill-klausul. Denna klausul innebär att varken EU eller Moldavien kan höja tullarna eller införa nya tullar som riktar sig mot varor från den andra parten. Avtalet förbjuder också kvantitativa import- och exportrestriktioner (med undantag för restriktioner som är tillåtna enligt WTO:s regler, såsom artikel XI i GATT).

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Moldavien anges i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om icke-ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartner från EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom zonen.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om hela Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Moldavien enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Moldavien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling och regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler som tolerans eller kumulation.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. toleranser eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II.
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Moldavien kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung för att omfattas av förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet. diagonal kumulation gäller
  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera den ”matris” (tabell som innehåller alla gällande avtal enligt PEM-konventionen) som anger med vilka fördragsslutande parter Moldavien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var de gemensamma partner för EU och Republiken Moldavien som var berättigade till diagonal kumulation Türkiye och västra Balkan (partner inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet – Cefta).
 • fullständig kumulation – den bearbetning eller behandling som utförs i en avtalsslutande part i PEM kan betraktas som åtgärder som utförs i en annan fördragsslutande part i PEM, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge
  Moldavien ursprungsstatus, kan utnyttja full kumulation vid handel inom Cefta.

 

Hur verkar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Türkiye för att tillverka kläderna och kan räkna dem som att de har sitt ursprung i Moldavien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från (icke-ursprungsgarn) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Moldavien när de exporteras till EU och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till EU-marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Moldavien (och vice versa) eller genom de avtalsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick.

För att styrka att dessa villkor har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. konossement) som omfattar transport från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Moldavien är det inte möjligt att få tillbaka tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III a och bilaga III b innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt anvisningar för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av antingen

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (bilaga IVa):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur du gör en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall ska följande deklaration lämnas (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation tillämpad med... (landets/ländernas namn).

- ingen kumulation tillämpad ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i den PEM-zon som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och exporterande parterna
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter. Den importerande parten får inte besöka exportören

Den exporterande partens myndigheter ska slutligt fastställa ursprunget och underrätta den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Moldavien har vidtagit åtgärder för att närma sin lagstiftning, sina standarder och sina förfaranden när det gäller tekniska handelshinder till EU:s lagstiftning, standarder och förfaranden. Det gör det lättare för dig att handla mellan Moldavien och EU.

Moldavien har tillnärmade lagstiftningen bland annat

 • ackreditering och saluföring av produkter. Här fastställs modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
 • allmän produktsäkerhet som fastställer kriterier för vad som ska beaktas när en produkt fastställs som säker och avgör när en produkt ska förbjudas eftersom den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet.

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Moldavien har genomfört finns i bilaga XVI till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Moldavien har också gått med på att närma sig

 • säkerhetskrav för ett stort antal produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl
 • produkter som inte behöver CE-märkning ( Conformité Européenne), t.ex. kosmetiska produkter, motorfordon, kemikalier och läkemedel

När det gäller standarder har Moldavien

 • har antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis
 • åtog sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper alla motstridiga GOST-standarder (GosudarstvennyStandart) somanvänds i postsovjetiska stater – det moldaviska nationella standardiseringsorganet har inrättat sju tekniska kommittéer för att identifiera motstridiga standarder som ska upphävas.

 

Om du vill importera varor till EU från Moldavien från en tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer från Moldavien måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av tillverkaren.

Genom EU-försäkran om överensstämmelse intygas och försäkras att de berörda produkterna uppfyller de relevanta kraven och standarderna. Efter att ha slutfört detta kan tillverkaren fästa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, vilket visar att produkten uppfyller EU:s standarder.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga sektorsspecifika produktdirektiven.

Kontakter för tekniska krav

Hur vet jag att de varor jag importerar till EU uppfyller EU:s regler och standarder?

Om du importerar varor som utgör en stor risk för allmänintresset (t.ex. tryckkärl, hissar och vissa maskiner) till EU måste en bedömning av överensstämmelse utföras av ett anmält organ (som vanligtvis är en särskild organisation såsom laboratorier eller inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av den moldaviska regeringen).

Ekonomi- och infrastrukturministeriet övervakar underordnade institutioner som ansvarar för uppgifter såsom förfaranden för bedömning av överensstämmelse, metrologiska kontroller och ackreditering av företag. Dessa institutioner är bland annat följande:

För ett stort antal varor måste du erhålla obligatorisk certifiering, som kan beviljas av en av de ackrediterade institutionerna för bedömning av överensstämmelse.

EU och Moldavien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt att släppa ut vissa industriprodukter som uppfyller kraven på överensstämmelse på marknaden utan ytterligare provning eller överensstämmelseförfaranden.

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

När det gäller handel med växter, jordbruks- och livsmedelsprodukter som är kognitiva för människors och djurs hälsa och säkerhet har Moldavien enats om att tillnärma EU:s lagar, bland annat

 • säkerhetsregler för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter
 • särskilda bestämmelser för djurfoder
 • regler för genetiskt modifierade organismer
 • bestämmelser om medicinska produkter för veterinära ändamål

En förteckning över alla produkter som omfattas finns i bilaga XVII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Planerar du att importera varor till EU från Moldavien?

 • dina varor måste registreras hos Livsmedelssäkerhetsverket (ANSA)
 • du måste lämna in en deklaration till ANSA om de specifika varor som du importerar.
 • du måste ha ett sundhetscertifikat som utfärdats i Moldavien och som gör det möjligt för dina varor att föras in i EU.

Upplysning:

 • om du till EU importerar varor som förtecknas som arter enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) får du bara göra detta med tillstånd från Moldaviens ministerium för jordbruk, regional utveckling och miljö. Finns det en förteckning över dina varor? Testa här
 • om du importerar giftiga kemiska ämnen och material till EU måste du skaffa ett importtillstånd från Moldaviens jordbruksministerium.
 • om du importerar giftiga kemikalier måste du kontakta din nationella officiella kontaktpunkt (OCP).

Det departement för djurhälsa som har utsetts till Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar för veterinärkontroller av levande djur i Moldavien. En förteckning över detaljerade bestämmelser om hantering av djur- eller växtsjukdomar och fisksjukdomar finns i bilaga XVIII-A till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Moldavien med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I destegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

En beskrivning av hur era produkters ursprung kan styrkas för att ansöka om förmånstullar och regler för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Moldavien.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Moldavien tillhandahåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om din ansökan avslås av varumärkesmyndigheten ska beslutet meddelas dig skriftligen, med angivande av skälen för avslaget.

Formgivningar och patent

Dina självständigt skapade formgivningar som har särprägel skyddas genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje parter som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja eller importera och/eller exportera den.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska beteckningar som inrättats enligt avtalet mellan EU och Moldavien övervakar genomförandet av avtalet när det gäller geografiska beteckningar och rapporterar till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, livsmedel, typer av vin och spritdrycker finns i bilaga XXX till avtalet mellan EU och Moldavien.

Hur kan man få skydd?

Moldaviens byrå för skydd av upphovsrätt är den statliga byrån för immateriella rättigheter (AGEPI). Denna byrå arbetar med att förbättra den rättsliga ramen och anpassa den till EU:s normer samt öka allmänhetens medvetenhet och bygga upp kapaciteten inom brottsbekämpningen.

Du kan ansöka om att registrera immateriella rättigheter hos AGEPI online. Den tid som krävs för att få skydd för immateriella rättigheter i Moldavien varierar beroende på vilken typ av skydd du söker.

 • upphovsrätt: 15–30 dagar
 • varumärken: 10–12 månader
 • patent på växter: 1.5–3 år
 • korttidspatent för uppfinning: 7–8 månader
 • långsiktigt patent för uppfinning: 17–18 månader
 • industriell formgivning: 10–12 månader
 • geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller traditionella specialiteter: 10–12 månader

Handel med tjänster

Både den moldaviska regeringen och EU har angett sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. En förteckning över Moldaviens särskilda reservationer finns i bilaga XXVII-E till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Hur navigerar du genom bilagorna?

Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien innehåller tre bilagor med reservationer från Moldavien som kan påverka ditt företag.

 • vill du starta ett företag i Moldavien? Bilaga XXVII-E innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som du inte har tillgång till. Detta innebär att du kan dra nytta av möjligheterna inom alla andra sektorer som inte förtecknas.
 • är du intresserad av gränsöverskridande handel med dina tjänster? Bilaga XXVIII-F innehåller en positivlista över de tjänstesektorer som du har tillgång till. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel.
 • letar du efter praktikanter med akademisk examen eller möjligheter till nyckelpersonal? Ibilaga XXVII-G förtecknas de sektorer eller delsektorer där begränsningar tillämpas.
 • är du en oberoende professionell eller kontraktsbaserad tjänsteleverantör? Ibilaga XXVII-H förtecknas de reservationer som tillämpats.
Vem kan starta ett företag i Moldavien?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Moldavien gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller ditt representationskontor i Moldavien eller EU.
 • en enskild person, avtalet mellan EU och Moldavien, ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som du har kontroll över.

Dessa bidrag garanterar att du behandlas på samma sätt som moldaviska medborgare.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Inom sektorer som beviljats tillträde till Moldavien undanröjer avtalet följande begränsningar:

 • på det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • om det totala antalet tjänstetransaktioner eller det totala antalet tjänsteutflöden

Du får också tillhandahålla tjänster till Moldavien på samma villkor som moldaviska medborgare.

Tillfälliga vistelser

Avtalet mellan EU och Moldavien gör det möjligt för dig att tillfälligt flytta till Moldavien (eller EU) för att arbeta som praktikant, säljare av företag eller nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • person som är föremål förföretagsintern förflyttning (nyckelpersonal vid ett företag i Moldavien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. för att etablera företag i Moldavien (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Moldavien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste dock tjänsteleverantören

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd i en enhet som har fått ett tjänstekontrakt som inte överstiger 1 år.
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom sektorn
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

För mer information om de begränsningar som gäller för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och avtalsbundna tjänsteleverantörer, se bilaga XXVII-G och bilaga XXVII-H till associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Offentlig upphandling

EU och Moldavien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt och koncessioner inom traditionella sektorer samt inom försörjningssektorn.

Avtalet mellan EU och Moldavien säkerställer också att ansökningar om anbud behandlas rättvist i båda länderna, och att lokala och utländska sökande behandlas på samma sätt.

Enligt avtalet är både EU och Moldavien skyldiga att se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet som visar lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det förekommer ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, vilket skulle kunna göra det omöjligt för dig att delta i upphandlingen.
 • det råder insyn i tilldelningsförfarandet fram till tillkännagivandet av det vinnande anbudet.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran får sökande vars ansökan avslås en förklaring som gör det möjligt för dig att analysera beslutet.

Denelektroniska upphandlingsplattformen för MTF-nätverk tillhandahåller mer lättillgänglig upphandlingsinformation, bland annat tillkännagivande av planerad upphandlingsverksamhet, tillgång till elektroniska anbudshandlingar, den automatiserade bulletinen om offentlig upphandling och framtagandet av en elektronisk mall för anbud för elektroniska operatörer.

Länkar, kontakter, dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationella institutioner

Ekonomiska rådet till Moldaviens premiärminister

Webbplats: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Avdelningen för kontroll av handel med varor med dubbla användningsområden vid ministeriet för ekonomi och infrastruktur

Moldavien är part i den internationella konventionen om kemiska vapen (CWC) och övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka sådana vapen. Import kan därför kräva särskilt tillstånd.

Secmo ia control al circulať iei mărfurilor cu dubla destinaconie ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Moldaviens centralbank (BNM)

Det organ som ansvarar för valutakontroll och stabilitet är Moldaviens centralbank (BNM). Den nationella kommittén för finansiell stabilitet är underställd BNM.

Banca Națională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr 1, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldaviens tullmyndighet

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 574201, 574206

Teletjänstcentral: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-post: vama@customs.gov.md

Webbplats: http://www.customs.gov.md/

Direktoratet för förebyggande av föroreningar och avfallshantering vid jordbruksministeriet

Direktiv ia prevenire poluării ’i managementul destructures eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale’ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Republiken Moldavien

Delegation ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-post: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Republiken Moldaviens beskickning vid Europeiska unionen

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bryssel, Belgien

Tfn: + 32 27400660

Fax: + 32 27400669

E-post: mission.bru@mfa.gov.md

Webbplats: mrmue.mfa.gov.md

Moldaviens handels- och industrikammare

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldavien

Tfn: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-post: camera@chamber.md

European Business Association Moldova (Europeiska näringslivsorganisationen Moldavien)

Asociația Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Chisinau, MD2012, Moldavien

Tfn: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-post: info@eba.md

EU4Business

EU4Affärssekretariatet

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Institutet för standardisering i Moldavien (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Som en annan organisation som kontrolleras av det angivna ministeriet utses Moldaviens nationella centrum för ackreditering (MOLDAC) till det enda nationella ackrediteringsorganet i Moldavien.

Katalog över moldaviska standarder och tekniska föreskrifter: www.estandard.md

Ministeriet för hälsa, arbetsmarknad och socialt skydd

Ministerul SΣnű tű ții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Myndigheten för offentliga tjänster

Nyimporterade motorfordon ska föras in i den offentliga myndighetens register över transportmedel. Dessutom måste importören deklarera och identifiera de tekniska villkoren för motorfordon.

Agentur ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Vägtransportverket

Den myndighet som ansvarar för kontroll och övervakning av rättsliga åtgärder på vägtransportområdet är Vägtransportverket.

Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor ’i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nationella växtskyddsorganisationen (NPPO)/Direktoratet för växtskydd

Direcmo ia Protecinnesia ia Ói sănătatea plantelor atribuite Agenției Nať ionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Avdelningen för djurhälsa tilldelad Livsmedelssäkerhetsverket

Departamentul de sănătate Animală atribuit ’i Agenției NaI-9ionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministeriet för jordbruk, regional utveckling och miljö

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 93 i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Officiell kontaktpunkt (OCP) för giftiga kemikalier

Direktiv ia prevenire poluării ’i managementul destructures eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale’ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldavien

Tfn: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Nationella kommissionen för biologisk säkerhet

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldavien

Tfn och fax: + 373 22 226874

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar