Övergripande avtal mellan EU och Mexiko

De bilaterala handelsförbindelserna mellan EU och Mexiko styrs av handelspelaren i avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (även kallat det övergripande avtalet).

Detta avtal trädde i kraft 2000 och omfattar politisk dialog, handelsförbindelser och samarbete. Det övergripande avtalets handelsbestämmelser utvecklades senare till ett omfattande frihandelsavtal som omfattar handel med varor och handel med tjänster. Dessa bestämmelser trädde i kraft i oktober 2000 respektive 2001.

Europeiska unionen och Mexiko beslutade 2016 att modernisera det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko på ett övergripande och ambitiöst sätt. De båda parterna nådde ett principavtal om handelsdelen av det moderniserade övergripande avtalet mellan EU och Mexiko i april 2018 och slutförde de slutliga tekniska detaljerna om offentlig upphandling i april 2020. Det moderniserade övergripande avtalet mellan EU och Mexiko genomgår de nödvändiga interna förfarandena på båda sidor.

Läs mer på GD Handels sida om Mexiko

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna och ursprungsförfarandena finns i detta avsnitt.

Ursprunget är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som det handlas med. Om du är ny på ämnet, kan du hitta en introduktion till de viktigaste begreppen i avsnittet varor.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna anges i bilaga III till beslut nr 2/2000 av Gemensamma rådet EG–Mexiko av den 23 mars 2000 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete (EGT L 245, 29.9.2000, s. 953).

Produktspecifika regler har anpassats till de ändringar av klassificeringen av varor som infördes genom Harmoniserade systemet 2002. Gemensamma rådets beslut nr 5/2002 (EUT L 44, 18.2.2003, s. 1) innehåller det tillämpliga tillägg II (tillsammans med några andra bestämmelser) som har offentliggjorts på nytt i sin helhet.

Bilaga III har ändrats för att ta hänsyn till EU:s utvidgning 2004 genom gemensamma rådets beslut nr 3/2004 (EUT L 293, 16.9.2004, s. 15). Ändringar i samband med 2007 års EU-utvidgning infördes genom gemensamma rådets beslut nr 2/2008 (EUT L 198, 26.7.2008, s. 55) och ändringar i samband med Kroatiens anslutning genom gemensamma rådets beslut nr 1/2020 (EUT L 259 40, 10.8.2020, s. 40).

Genom beslut nr 1/2007 av gemensamma kommittén EU–Mexiko (EUT L 279, 23.10.2007, s. 15) infördes vissa ändringar av ursprungsreglerna i bilaga III som rör följande:

 • En förlängning av den tillfälliga tillämpningen av de produktspecifika regler som anges i tillägg II a och som avser läderprodukter, till dess att de pågående WTO-förhandlingarna har avslutats.
 • Ändring av förvaltningsmetoden för tilldelning av årliga kvoter enligt tilläggen II och II a för textilier och skodon som exporteras från EU till Mexiko, från ett auktionssystem till ”först till kvarn”-principen.
 • Ändring av ursprungsregeln i tillägg II för produkter som klassificeras enligt nummer 1904 och 7601 i Harmoniserade systemet

Genom beslut nr 1/2019 av gemensamma kommittén EU–Mexiko (EUT L 3, 7.1.2019, s. 37-40) infördes tillägg VI om behandling av produkter med ursprung i Andorra och San Marino och behandling av produkter med ursprung i Mexiko som exporteras till dessa två länder.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Mexiko enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko?

För att din produkt ska omfattas av den lägre tullen eller nolltullsatsen enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko måste den ha sitt ursprung i EU eller Mexiko.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Mexiko, om den

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • Ändring av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och beklädnadssektorn och den kemiska sektorn

Tips som hjälper dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, såsom tolerans eller kumulering.

Tolerans

 • Toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik.
 • Toleransen får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt HS-kapitlen 50–63 och som ingår i anmärkningarna 5–7 i tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulation

 • Bilateral kumulation – material med ursprung i Mexiko kan räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när de används vid tillverkningen av en produkt

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkt transport. 

Transport genom ett tredjeland: direkttransportregel

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Mexiko (och vice versa) utan att vidarebearbetas i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna kvarstår under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår andra åtgärder än

 • lossning
 • omlastning
 • Varje åtgärd som är avsedd att bevara dem i gott skick.

Du måste lämna bevis på den direkta transporten till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsprocedurerna och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land där du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning IV om arrangemang för administrativt samarbete.

Så här ansöker du om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsbeviset kan vara antingen

 • ett varucertifikat EUR.1, eller
 • en ursprungsdeklaration

Ursprungsbeviset är giltigt i tio månader från och med utfärdandedagen.

Inget ursprungsbevis krävs om sändningens totala värde inte överstiger

 • 500 euro för småpaket eller
 • 1 200 euro för personligt bagage

Se de förklarande anmärkningarna till bilaga III (inklusive den reviderade förklarande anmärkningen till artikel 17) för närmare uppgifter om ifyllande eller upprättande av ursprungsintyg. 

Varucertifikat EUR.1

Varucertifikat EUR.1 utfärdas i Mexiko av "Secretaría de Economía" (ekonomiministeriet). Ekonomiministeriet ansvarar också för

 • Beviljande, övervakning och återkallande av tillstånd för godkända exportörer
 • Kontroller efter kontroll på begäran av en tullmyndighet i en EU-medlemsstat

Tullmyndigheten i Mexiko kan begära att tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater kontrollerar varornas ursprungsstatus eller ursprungsintygets äkthet. Den exportör som ansöker om licensen bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. När det gäller Mexiko ska den fyrsiffriga tullklassificeringen av de exporterade varorna anges i fält 8 på varucertifikatet EUR.1

Tillägg III innehåller en förlaga till ett EUR.1-certifikat och anger hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Mexiko genom att lämna en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att produkternas totala värde inte överstiger 6 000 euro

För att bli godkänd exportör måste du kunna visa för de behöriga tullmyndigheterna (”Secretaria Economia” vid ekonomiministeriet på den mexikanska sidan) att dina produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de kan ställa. De behöriga myndigheterna kan återkalla din godkända status om du missbrukar den på något sätt. För mer information om förfarandena, kontakta de behöriga tullmyndigheterna ("Secretaria Economia" vid ekonomiministeriet på den mexikanska sidan).

Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören skall skriva, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr ...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har ... förmånsberättigande ursprung.

Fakturadeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i tillägg IV. Kontrollera med dina tullmyndigheter för eventuella extra krav som de kan ha.

Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna om att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten på villkor att den inte uppvisas för importlandets tullmyndighet längre än den period som fastställs i vardera partens inhemska lagstiftning två år i EU och ett år i Mexiko

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • Administrativt samarbete mellan den importerande och den exporterande partens tullmyndigheter
 • Kontroll utförd av lokala tullen. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Dela sidan:

Genvägar