Global aftale mellem EU og Mexico

De bilaterale handelsforbindelser mellem EU og Mexico reguleres af handelssøjlen i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (også kaldet "den globale aftale").

Denne aftale trådte i kraft i 2000 og omfatter politisk dialog, handelsforbindelser og samarbejde. Den globale aftales handelsbestemmelser udviklede sig senere til en omfattende frihandelsaftale, der omfatter handel med varer og handel med tjenesteydelser. Disse bestemmelser trådte i kraft i henholdsvis oktober 2000 og 2001.

Den Europæiske Union og Mexico besluttede i 2016 at modernisere den globale aftale mellem EU og Mexico på en omfattende og ambitiøs måde. De to parter nåede til principiel enighed om handelsdelen af den moderniserede globale aftale mellem EU og Mexico i april 2018 og afsluttede de endelige tekniske detaljer om offentlige udbud i april 2020. Den moderniserede globale aftale mellem EU og Mexico gennemgår de nødvendige interne procedurer på begge sider.

Læs mere på GD TRADE's side om Mexico

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er den "økonomiske nationalitet" af handlede varer. Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde (EFT L 245 af 29.9.2000, s. 953).

Produktspecifikke regler er blevet tilpasset til de ændringer i tariferingen af varer, der blev indført ved det harmoniserede system fra 2002. Det fælles råds afgørelse nr. 5/2002 (EFT L 44 af 18.2.2003, s. 1) indeholder det gældende tillæg II (sammen med nogle få andre bestemmelser), som er blevet offentliggjort på ny i sin helhed.

Bilag III er blevet ændret for at tage hensyn til EU's udvidelse i 2004 ved det fælles råds afgørelse nr. 3/2004 (EUT L 293 af 16.9.2004, s. 15). Ændringer vedrørende EU's udvidelse i 2007 blev indført ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2008 (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 55) og ændringer vedrørende Kroatiens tiltrædelse ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 1/2020 (EUT L 259 40 af 10.8.2020, s. 40).

Ved afgørelse nr. 1/2007 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 15) blev der indført visse ændringer af oprindelsesreglerne i bilag III, som vedrører følgende:

 • En forlængelse af den midlertidige anvendelse af de produktspecifikke regler, der er fastsat i tillæg II(a), og som vedrører lædervarer, indtil afslutningen af de igangværende WTO-forhandlinger
 • Ændring af den forvaltningsmetode, der anvendes til at tildele årlige kontingenter, jf. tillæg II og II, litra a), for tekstiler og fodtøj, der eksporteres fra EU til Mexico, fra et auktionssystem til "først til mølle"-princippet
 • En ændring af oprindelsesreglerne i tillæg II for produkter henhørende under position 1904 og 7601 i det harmoniserede system

Ved afgørelse nr. 1/2019 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico (EUT L 3 af 7.1.2019, s. 37-40) blev der indført tillæg VI om behandling af produkter med oprindelse i Andorra og San Marino og behandling af produkter med oprindelse i Mexico, som eksporteres til disse to lande.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Mexico i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico?

For at dit produkt er berettiget til den lavere eller nulpræferencetold i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico, skal det have oprindelse i EU eller Mexico.

Et produkt har oprindelse i EU eller Mexico, hvis det er

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst – værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det endelige produkt — f.eks. produktion af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes primært i tekstil- og beklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • tolerance må ikke anvendes til at overskride en maksimumsværditærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er medtaget i note 5-7 til tillæg I "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler

Kumulation

 • Bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Mexico kan medregnes som materialer med oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport. 

Transport gennem et tredjeland: reglen om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Mexico (og omvendt) uden at blive videreforarbejdet i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre behandlinger end:

 • losning
 • genpålæsning
 • enhver behandling, der har til formål at bevare dem i god stand

Du skal fremlægge dokumentation for den direkte transport til toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

I henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico er det ikke muligt at få tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Hvis du ønsker at anmode om en præferencetoldsats, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din anmodning verificeret af toldmyndighederne i det land, hvor du importerer dine varer. Procedurerne er fastsat i afsnit V om oprindelsesbevis og afsnit IV om ordninger for administrativt samarbejde.

Sådan gør du krav på en præferencetakst

For at drage fordel af en præferencetold skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

Oprindelsesbeviset kan enten være

 • et varecertifikat EUR.1 eller
 • en oprindelseserklæring

Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen.

Der kræves intet oprindelsesbevis, hvis sendingens samlede værdi ikke overstiger

 • 500 € for små pakker eller
 • 1.200 € for personlig bagage

Se de forklarende bemærkninger til bilag III (herunder den reviderede forklarende bemærkning til artikel 17) for nærmere oplysninger om udfyldelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser. 

Varecertifikat EUR.1

Varecertifikat EUR.1 udstedes i Mexico af »Secretaría de Economía« (økonomiministeriet). Økonomiministeriet har også ansvaret for

 • udstedelse, overvågning og tilbagekaldelse af tilladelser til godkendte eksportører
 • kontrol efter kontrol efter anmodning fra en toldmyndighed i en EU-medlemsstat

Toldmyndighederne i Mexico kan anmode toldmyndighederne i EU-medlemsstaterne om at kontrollere varernes oprindelsesstatus eller ægtheden af oprindelsesbeviset. Den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Specifikt for Mexico skal den 4-cifrede tarifering af de eksporterede varer angives i rubrik 8 i varecertifikat EUR. 1

Tillæg III indeholder en model til et EUR.1-certifikat og angiver, hvordan det skal udfyldes.

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Mexico, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Det kan gøres ved

 • en godkendt eksportør eller
 • af enhver eksportør, forudsat at produkternes samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR

For at blive godkendt eksportør skal du kunne godtgøre over for de kompetente toldmyndigheder ("Secretaria Economia" under økonomiministeriet på den mexicanske side), at dine produkter har oprindelsesstatus, samt opfylde alle andre krav, de måtte stille. De kompetente myndigheder kan inddrage din godkendte status, hvis du misbruger den på nogen måde. Hvis du vil vide mere om procedurerne, kan du kontakte de kompetente toldmyndigheder ("Secretaria Economia" under økonomiministeriet på den mexicanske side).

Sådan udfærdiges en oprindelseserklæring

eksportøren skal skrive, stemple eller trykke følgende erklæring (på det relevante sprog) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr. ...), erklærer, at disse produkter har ... præferenceoprindelse, medmindre andet klart er angivet.

Teksten til fakturaerklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i tillæg IV. Spørg dine toldmyndigheder om eventuelle ekstra krav, de måtte have.

Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne tilkendegiver, at du påtager dig det fulde ansvar for alle erklæringer, der identificerer dig. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus

Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges indførselslandets toldmyndigheder inden for den frist, der er fastsat i hver parts nationale lovgivning: to år i EU og et år i Mexico

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol udført af lokale toldmyndigheder. Den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt

Myndighederne i den eksporterende part foretager den endelige bestemmelse af oprindelse og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Del denne side: