EU's indre marked

I EU's indre marked — undertiden kaldet det indre marked — kan mennesker, varer, tjenesteydelser og penge bevæge sig frit.Gensidig anerkendelse garanterer, at ethvert produkt, der lovligt sælges i ét EU-land, kan sælges i alle andre EU-lande. EU-borgere kan studere, bo, handle, arbejde og gå på pension i et hvilket som helst EU-land — og få fat i varer fra hele Europa.

Fordele

EU's virksomheder drager fordel af

 • et "hjemmemarked" med over 450 mio. forbrugere for deres produkter
 • lettere adgang for en lang række leverandører
 • lavere enhedsomkostninger
 • større kommercielle muligheder

EU-borgere nyder godt af

 • lavere priser
 • mere innovation og hurtigere teknologisk udvikling
 • højere standarder for sikkerhed og miljøbeskyttelse

Lovgivningen

Lovgivningen om det indre marked for varer har til formål at sikre, at produkter, der markedsføres i EU, opfylder høje sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav, og at produkter, der må sælges i EU, kan cirkulere uden handelshindringer, hvorved den administrative byrde holdes på et minimum.

Centrale elementer

Det indre marked for varer har følgende centrale elementer:

 • Sikkerhed — produkter, der markedsføres i EU, skal opfylde høje sikkerheds- og miljøkrav
 • Standarder — standarder definerer tekniske krav eller kvalitetskrav til produkter, produktionsprocesser, tjenesteydelser eller prøvningsmetoder. Standardisering er et redskab for industrien til at sikre produkters ydeevne, sikkerhed og interoperabilitet. Mere om europæisk standardisering
 • Overensstemmelsesvurdering — der skal gennemføres en overensstemmelsesvurderingsprocedure, før et produkt kan bringes i omsætning i EU. En fabrikant kan kun bringe et produkt i omsætning på EU-markedet, hvis det opfylder alle gældende krav. Mere om overensstemmelsesvurderingsproceduren
 • Akkreditering — akkreditering er det sidste niveau af offentlig kontrol i det europæiske system for overensstemmelsesvurdering. Den skal sikre, at overensstemmelsesvurderingsorganerne har den tekniske kapacitet til at udføre deres opgaver. Mere om akkreditering.
 • Bemyndigede organer — et bemyndiget organ er en organisation, der er udpeget af et EU-land til at vurdere visse produkters overensstemmelse, inden de bringes i omsætning. Mere om bemyndigede organer
 • Markedsovervågning — markedsovervågning sikrer, at nonfoodprodukter på EU-markedet ikke bringer Europas forbrugere og arbejdsstyrke i fare, og at andre offentlige interesser — såsom miljøbeskyttelse, sikkerhed og retfærdighed i handelen — beskyttes. Mere om markedsovervågning
 • ICSMS — informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) er en IT-platform, der skal lette kommunikationen mellem markedsovervågningsorganer i EU og EFTA-landene. Mere om ICSMS.
 • CE-mærkning — CE-mærket betyder, at et produkt, der sælges i EU, opfylder alle gældende sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav. Mere om CE-mærkning
 • Retlig metrologi — anvendelse af lovkrav på måleinstrumenter. EU's lovgivning om juridisk metrologi er en af grundpillerne i det indre marked for produkter. EU's krav har til formål at fremme teknologisk innovation, beskytte sundhed og miljø, sikre den offentlige sikkerhed og fremme fair handel. Mere om juridisk metrologi
 • Ydre grænser — EU-landene kontrollerer produkter, der kommer fra lande uden for EU.
 • Nye lovgivningsmæssige rammer — for at forbedre det indre marked for varer og styrke betingelserne for markedsføring af en lang række produkter på EU-markedet blev der vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme i 2008. Mere om de nye lovgivningsmæssige rammer.

Fri bevægelighed

Mange produkter på EU-markedet er omfattet af harmoniserede regler, der beskytter forbrugerne, folkesundheden og miljøet. Harmoniserede regler forhindrer vedtagelsen af eventuelt divergerende nationale regler og sikrer varernes frie bevægelighed inden for EU. Nogle sektorer er dog stadig underlagt nationale bestemmelser. Princippet om frie varebevægelser sikrer, at disse bestemmelser ikke skaber uberettigede handelshindringer.

Harmoniserede sektorer

Harmoniserede sektorer er underlagt fælles regler i hele EU. De udgør en klar og forudsigelig retlig ramme for virksomhederne. Hvis producenterne følger disse regler, kan deres produkter frit sælges på markedet.

 • I de fleste sektorer (f.eks. elektronisk og elektrisk udstyr, maskiner, elevatorer og medicinsk udstyr) er EU-lovgivningen begrænset til væsentlige sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav — for at påvise overholdelse af disse krav kan fabrikanterne frivilligt anvende standarder eller andre tekniske specifikationer.
 • I andre sektorer (f.eks. biler og kemikalier) indeholder lovgivningen detaljerede krav om, at visse produkttyper skal have de samme tekniske specifikationer.
 • EU's harmoniseringslovgivning, der giver mulighed for fri bevægelighed for farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, forvaltes af Generaldirektoratet for Miljø.

Ikke-harmoniserede sektorer

Ikke-harmoniserede sektorer er ikke underlagt fælles EU-regler og kan være omfattet af nationale regler. Disse sektorer bør stadig være omfattet af traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for varer i henhold til artikel. 34-36 I TEUF. Nationale regler for disse produkter er underlagt en meddelelsesprocedure, der sikrer, at de ikke skaber unødige handelshindringer.

For at sikre fri bevægelighed for varer i ikke-harmoniserede sektorer, princippet om gensidig anerkendelse, notifikationsproceduren 2015/1535 og anvendelsen af artikel. 34-36 I TEUF er afgørende.

Del denne side: