Pan-Euro-Middelhavskonventionen (PEM)

Et overblik

Pan-Euro-Middelhavs-konventionen om præferenceoprindelsesregler har til formål at fastsætte fælles oprindelses- og kumulationsregler mellem de kontraherende parter i PEM (EFTA-landene, Türkiye, de lande, der har undertegnet Barcelonaerklæringen, Vestbalkan, Færøerne, Republikken Moldova, Georgien og Ukraine, se listen over de kontraherende parter i PEM) og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i zonen.

Reglerne i PEM-konventionen er ved at blive revideret. Et stort antal kontraherende parter i PEM anvender allerede disse reviderede regler bilateralt, indtil alle kontraherende parter i PEM har vedtaget den reviderede konvention. Disse såkaldte "overgangsregler" gælder alternativt for reglerne i den nuværende PEM-konvention, som fortsat vil finde fuld anvendelse blandt alle kontraherende parter i PEM.

Yderligere oplysninger om PEM-konventionen og dens revisionsproces findes på Taxud-websiden.

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencesatsen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (PEM-konventionen)

Kravene til oprindelsesregler i henhold til PEM-konventionen er defineret i tillæg I til PEM-konventionen. Disse regler er ved at blive revideret, og et nyt sæt alternative oprindelsesregler bør finde anvendelse medio 2021, herunder bestemmelser om kumulation, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om, at der ikke skal foretages ændringer (se nedenfor), som vil blive lempet.

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen

Har mit produkt "oprindelsesstatus" i henhold til PEM-konventionen?

I PEM-konventionen anses et produkt for at have oprindelse i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen, hvis det er:

 • fuldt ud er fremstillet i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen, eller
 • fremstillet i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning ved at opfylde de produktspecifikke regler i bilag II
  Se også bilag I "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler. Desuden indeholdertillæg II undtagelser fra de produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes for det meste inden for tekstil-, beklædnings- og kemikaliesektoren

 

Du kan finde de gældende produktspecifikke regler i Mine handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er indeholdt i note 5 og 6 i bilag I "Indledende bemærkninger til listen i bilag II".

Kumulation

PEM-konventionen indeholder tre muligheder for kumulering af oprindelse:

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan betragtes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • diagonal kumulationmaterialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan betragtes som havende oprindelse i en anden kontraherende part, når de eksporteres til en tredje kontraherende part inden for pan-Euro-Middelhavszonen. Diagonal kumulation finder dog kun anvendelse, hvis der er indgået en handelsaftale mellem alle berørte kontraherende parter, og disse lande anvender de samme oprindelsesregler.
  — Se " matrix" (tabel med alle gældende aftaler under anvendelse af PEM-konventionen) for at finde ud af, hvilke kontraherende parter der kan anvendes diagonal kumulation.
 • der erfuld kumulation mellem EU og Algeriet, Marokko og Tunesien samt mellem landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU, Island, Liechtenstein og Norge). EØS betragtes som et enkelt område med fælles "EØS-oprindelsesstatus". Fuld kumulation giver mulighed for at tage hensyn til den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget af materialer uden oprindelsesstatus i disse lande, for at hjælpe dig med at overholde den produktspecifikke regel.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation forekommer mellem flere forskellige lande, der har de samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Det er når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en moldovisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til EU, f.eks. anvende stoffer med oprindelse i Moldova, Georgien og Ukraine (og/eller enhver anden part i PEM-aftalen) til fremstilling af tøj. Kravet om dobbelt forarbejdning (dvs. fremstillet af garn) er opfyldt, og tøjet anses for at have oprindelse i Moldova, når det eksporteres til EU, og vil derfor drage fordel af fri adgang til EU-markedet.

 

Yderligere forklaringer om PEM-kumulation kan findes her.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i konventionen, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til en kontraherende part i PEM-konventionen (og omvendt) eller gennem de kontraherende parters territorier, med hvilke der gælder kumulation, uden at de forarbejdes yderligere i et tredjeland.

Hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn, tillades følgende transaktioner:

 • losning
 • genlæsning
 • enhver anden behandling, der har til formål at konservere produkterne i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end territorierne i de kontraherende parter, der handler som eksporterende og importerende parter.

Som dokumentation for, at disse betingelser er opfyldt, skal der for indførselslandets toldmyndigheder fremlægges:

 • et gennemgående transportdokument (f.eks. et konnossement), der dækker passage fra eksportlandet gennem det tredjeland, som varerne blev transporteret igennem
 • en attest udstedt af toldmyndighederne i det tredjeland, gennem hvilket du transporterer dine varer. Dette certifikat skal attestere, at varerne til enhver tid har været under tilsyn af tredjelandets toldmyndigheder eller
 • i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Toldgodtgørelse

I henhold til PEM-konventionen er det ikke muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til at fremstille et produkt, som eksporteres til en præferencetold, undtagen i rent bilateral handel mellem EU og

 • Algeriet
 • Egypten
 • Jordan
 • Marokko
 • Tunesien
 • Gaza og Vestbredden

Rent bilateral handel betyder, hvis der ikke anvendes diagonal kumulation, og produktet ikke genudføres fra et importland til et af de andre lande i zonen.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afsnit V om oprindelsesbevis og afsnit VI om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan præferencebehandling kan påberåbes, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Sådan ansøger du om en præferencetakst

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

Oprindelsesbeviset kan enten være:

Der kræves ikke oprindelsesbevis, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger eller
 • 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • Varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED udstedes af udførselslandets toldmyndigheder.
 • Bilag III a og b indeholder model EUR.1- og EUR-MED-certifikater og en vejledning i udfyldelsen.
 • Den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus.

Der gives yderligere forklaringer på, hvornår EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet skal anvendes, på side 72 i håndbogen.

Oprindelseserklæring eller EUR-MED-oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i den kontraherende part i PEM-konventionen, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af:

 • en godkendt eksportør
 • enhver eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR.

Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring

Eksportøren skal på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument til identifikation af produktet (bilag IV a) afgive følgende erklæring:

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse. "

Sådan udfærdiges en EUR-MED-oprindelseserklæring

Til udfærdigelse af en EUR-MED-oprindelseserklæring er erklæringen følgende (bilag IV b):

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse.

— kumulation anvendt med... (landets/landenes navn).

— ingen kumulation anvendt "

Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog eller officielle sprog i PEM-zonen, jf. bilag IV a og b (erklæringen om kumulation bør altid være på engelsk). 

Du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på:

 • administrativt samarbejde mellem de importerende og de eksporterende parters toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.

Den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige bestemmelse af oprindelsen og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Nyttige links

 • Læs om handelsbilledet af Palæstina * (*Denne betegnelse skal ikke fortolkes som anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke EU-medlemsstaternes individuelle holdninger til dette spørgsmål).
 • Regionale helpdeske for handel
Del denne side:

Genveje