Pan-Euro-Middelhavskonventionen (PEM)

Et overblik

Pan-Euro-Middelhavskonventionen om præferenceoprindelsesregler har til formål at fastsætte fælles oprindelsesregler blandt partnerlandene og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i zonen.

Reglerne er under revision, og et nyt sæt oprindelsesregler bør finde anvendelse medio 2021, herunder bestemmelser om kumulation, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om ikkeændring, der vil blive lempet.

Målet er at bevæge sig i retning af anvendelse af identiske oprindelsesregler med henblik på oprindelseskumulation for varer, der handles mellem alle de berørte lande. I sidste ende vil PEM-konventionen erstatte netværket af omkring 60 bilaterale protokoller om oprindelsesregler, der gælder i pan-Euro-Middelhavszonen.

Listen over de kontraherende parter i PEM

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen.

Oprindelsesregler

I dette afsnit introduceres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er handelsvarernes "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny på emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencesatsen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (PEM-konventionen).

Kravene til oprindelsesregler i henhold til PEM-konventionen er fastsat i tillæg I til PEM-konventionen. Disse regler er under revision, og et nyt sæt alternative oprindelsesregler bør finde anvendelse medio 2021, herunder bestemmelser om kumulation, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om ikkeændring (se nedenfor), som lempes.

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen

Er mit produkt "med oprindelse" i henhold til PEM-konventionen?

I PEM-konventionen anses et produkt for at have oprindelse i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen, hvis det:

 • fuldt ud er fremstillet i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen, eller
 • Fremstillet i EU eller i en kontraherende part i PEM-konventionen af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning ved at opfylde de produktspecifikke regler i bilag II
  Se også bilag I "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler. Tillæg II indeholder desuden undtagelser fra de produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke aktiviteter — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstil-, beklædnings- og kemikaliesektoren

 

Du kan finde de produktspecifikke regler i min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulation.

Tolerancer

 • tolerancemargenen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en tærskel for maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • Der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er anført i note 5 og 6 i bilag I "Indledende bemærkninger til listen i bilag II".

Kumulation

PEM-konventionen indeholder tre måder at kumulere oprindelse på:

 • Bilateral kumulation — materialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • Diagonal kumulationmaterialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan anses for at have oprindelse i en anden kontraherende part, når de eksporteres til en tredje kontraherende part i pan-Euro-Med-zonen. Diagonal kumulation finder imidlertid kun anvendelse, hvis der er indgået en handelsaftale mellem alle berørte kontraherende parter, og disse lande anvender de samme oprindelsesregler.
  Tjek " matrixen" (tabel med alle gældende aftaler under PEM-konventionen) for at finde ud af, blandt hvilke kontraherende parter diagonal kumulation kan anvendes.
 • fuld kumulation finder sted mellem EU og Algeriet, Marokko og Tunesien samt mellem landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU, Island, Liechtenstein og Norge). EØS betragtes som et enkelt område med en fælles "EØS-oprindelsesstatus". Fuld kumulation gør det muligt at tage hensyn til den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget af materialer uden oprindelsesstatus i disse lande, for at hjælpe dig med at overholde den produktspecifikke regel.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation forekommer mellem flere forskellige lande, der har samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Dette er, når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en moldovisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til EU, f.eks. anvende stof med oprindelse i Moldova, Georgien og Ukraine (og/eller enhver anden part i PEM-konventionen) til fremstilling af tøj. Kravet om dobbelt forarbejdning (dvs. fremstillet på basis af garn) er opfyldt, og tøj anses for at have oprindelse i Moldova, når det eksporteres til EU, og vil derfor få fri adgang til EU-markedet.

Yderligere forklaringer om PEM cumulation kan findes her

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i konventionen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til en kontraherende part i PEM-konventionen (og omvendt) eller gennem de kontraherende parters territorier, med hvilke der gælder kumulation, uden at de videreforarbejdes i et tredjeland.

Hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn, tillades følgende behandlinger:

 • losning
 • genindlæsning
 • enhver anden behandling, der har til formål at bevare produkter i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end territorierne i de kontraherende parter, der handler som eksporterende og importerende parter.

Som bevis for, at disse betingelser er opfyldt, skal der for indførselslandets toldmyndigheder fremlægges:

 • et gennemgående transportdokument (f.eks. et konnossement), der dækker passage fra eksportlandet gennem det tredjeland, gennem hvilket varerne er i transit
 • en attest udstedt af toldmyndighederne i det tredjeland, gennem hvilket De transporterer Deres varer. Dette certifikat skal attestere, at varerne til enhver tid var under tilsyn af tredjelandets toldmyndigheder Eller
 • i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Toldgodtgørelse

I henhold til PEM-konventionen er det ikke muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres til en præferencetold, undtagen i rent bilateral handel mellem EU og

 • Algeriet
 • Egypten
 • Jordan
 • Marokko
 • Tunesien
 • Gaza og Vestbredden

Rent bilateral handel betyder, at hvis der ikke anvendes diagonal kumulation, og produktet ikke reeksporteres fra et importland til et andet land i zonen.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afsnit V om bevis for oprindelse og afsnit VI om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan der ansøges om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan verificere en vares oprindelse.

Hvordan man ansøger om en præferentiel takst

For at kunne drage fordel af en præferencetold skal importørerne fremlægge dokumentation for oprindelse.

Oprindelsesbeviset kan enten være:

Der kræves ikke bevis for oprindelse, når produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger eller
 • 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedes af udførselslandets toldmyndigheder.
 • Bilag III a og b indeholder modeller til EUR.1- og EUR-MED-certifikater og indeholder anvisninger for udfyldelsen.
 • Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus.

Yderligere forklaringer på, hvornår EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet skal anvendes, findes på side 72 i håndbogen.

Oprindelseserklæring eller EUR-MED-oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i den kontraherende part i PEM-konventionen, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af:

 • en godkendt eksportør
 • enhver eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR.

Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring

Eksportøren skal typealisere, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, der identificerer produktet (bilag IV a):

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelsesnr....) ) Erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse. "

Sådan udfærdiger man en EUR-MED-oprindelseserklæring

Med henblik på udfærdigelse af en EUR-MED-oprindelseserklæring er erklæringen følgende (bilag IV b):

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelsesnr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse.

— kumulation anvendt med... (landets/landenes navn).

— Ingen kumulation anvendt "

Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog eller officielle sprog i PEM-zonen, jf. bilag IV a og b (erklæringen vedrørende kumulation skal altid være på engelsk).

Du skal underskrive din oprindelseserklæring manuelt. Hvis De er en godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at Deres toldmyndigheder skriftligt forpligter Dem til at påtage Dem det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer virksomheden.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. Verifikationen er baseret på:

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i de importerende og eksporterende parter
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.

Den eksporterende parts myndigheder træffer den endelige afgørelse om oprindelse og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Nyttige links

Læs om handelsbilledet af Palæstina * (*Denne betegnelse skal ikke fortolkes som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke EU-medlemsstaternes individuelle holdninger til dette spørgsmål).

Del denne side:

Genveje