Vejledning i investeringsdomstolssystemet

Dette afsnit hjælper dig med at forstå, hvordan du kan løse en tvist under investeringsdomstolssystemet (ICS) i Den Europæiske Unions (EU's) aftaler.

6 skridt til at løse en tvist inden for rammerne af investeringsdomstolssystemet

 

Før du går i gang — har du en tvist?

 

For at vide, om du har en tvist, der falder ind under den relevante aftale, bør du se på aftalens bestemmelser om omfanget af de tvister, der er omfattet.

Generelt opstår der en tvist, når en investor fra en af de kontraherende parter (hjemlandet) hævder, at den anden kontraherende part (værtsstaten) har overtrådt aftalen, som påvirker en investering foretaget af investoren i værtsstaten, som forårsager tab eller skade.

 

Relevante bestemmelser med henblik på at fastlægge omfanget af tvister, der er omfattet af EU-aftaler

 • CETA mellem EU og Canada — artikel8.18
 • IPA mellem EU og Singapore — artikel 3, stk.1
 • IPA mellem EU og Vietnam — artikel 3, stk.27
 • Investeringer iAFA mellem EU og Chile — artikel10.24

 

Hvis du har en tvist, skal du forsøge at løse den ved hjælp af mindelige løsninger, og hvis det ikke er muligt, indsende en anmodning om konsultationer.

I tilfælde af en påstået overtrædelse bør tvisten så vidt muligt bilægges i mindelighed gennem alternative tvistbilæggelsesmekanismer.

Alternative tvistbilæggelsesmekanismer giver mulighed for at nå frem til en forligsaftale uden at pådrage sig omkostningerne ved en retssag. EU-aftalerne tilskynder altid til bilæggelse af tvister gennem mindelige løsninger, herunder ved hjælp af følgende midler:

Selv om disse løsninger er tilgængelige selv efter indgivelsen af anmodningen, er det mest fordelagtigt at forfølge dem så vidt muligt inden indgivelsen af en anmodning om konsultationer. Hver af tvistens parter skal overholde og overholde enhver gensidigt acceptabel løsning.

 

Relevante bestemmelser for at finde oplysninger om alternative tvistbilæggelsesmekanismer i henhold til EU-aftaler

1

Indgivelse af en anmodning om konsultationer

 

Hvis en tvist ikke kan løses ved hjælp af mindelige midler, kan en part anmode om konsultationer ved skriftlig anmodning til den anden part med angivelse af den pågældende foranstaltning og de bestemmelser, som den anser værtsstatens handlinger for at være i strid med.

 

Anmodningen om konsultationer er af afgørende betydning, da det er et obligatorisk skridt, inden der indledes en procedure. Det er også begyndelsestidspunktet for fristen for indgivelse af en anmodning (se nedenfor).

Anmodningen skal indeholde specifikke oplysninger og skal indgives inden for en frist, der er fastsat i den relevante aftale.

Tidsbegrænsningen tager navnlig hensyn til den situation, hvor en sagsøger først vil anlægge sag ved de nationale domstole, inden han henvender sig til investeringsdomstolssystemet i henhold til den relevante aftale.

 

Relevante bestemmelser for at finde oplysninger om kravene til at indgive en anmodning om konsultationer i henhold til EU-aftaler

 • CETA mellem EU og Canada — artikel8.19
 • IPA mellem EU og Singapore — artikel 3, stk.3
 • IPA mellem EU og Vietnam — artikel 3, stk.30
 • Investeringer iAFA mellem EU og Chile — artikel10.26

Hvis du allerede har til hensigt at indlede en sag, skal du sende en hensigtserklæring til respondenten/respondenterne, inden høringsfasen slutter.

2

Afsendelse af en hensigtserklæring

 

I henhold til hver relevant aftale kan en investor, hvis tvisten ikke kan bilægges inden for et bestemt tidsrum siden indgivelsen af anmodningen om konsultationer, afgive en hensigtserklæring til den eller de indklagede (e), som skriftligt skal angive, at du agter at indgive kravet til tvistbilæggelse sammen med de relevante oplysninger.

 

Denne hensigtserklæring er vigtig, da den i tilfælde af, at tvisten er rettet mod EU og dets medlemsstater, vil udløse proceduren til bestemmelse af den korrekte indklagede.

Hvis du ikke er blevet underrettet om EU's afgørelse, er respondenten det EU, hvor de foranstaltninger, der er angivet i meddelelsen, udelukkende er foranstaltninger truffet af EU, mens respondenten vil være en medlemsstat, hvor de foranstaltninger, der er angivet i meddelelsen, udelukkende er foranstaltninger truffet af den pågældende medlemsstat.

 

Relevante bestemmelser i EU-aftaler for at finde oplysninger om kravene til at sende en hensigtserklæring, hvis tvisten er rettet mod EU og dets medlemsstater

 • CETA mellem EU og Canada — artikel8.21
 • IPA mellem EU og Singapore — artikel 3, stk.5
 • IPA mellem EU og Vietnam — artikel 3, stk.32
 • Investeringer iAFA mellem EU og Chile — artikel10.27

Hvis tvisten ikke kan bilægges gennem konsultationer, kan du indgive din klage til retten.

3

Indgivelse af en klage til retten

 

Hvis det ikke lykkes parterne at bilægge tvisten gennem konsultationer, kan der indgives klage til retten.

 

Anmodningen skal indgives inden for en bestemt frist regnet fra indgivelsen af anmodningen om konsultationer.

Indgivelsen af et krav skal omfatte visse elementer, såsom de regler, der gælder for sagens anlæg. 

Hvis en investor beslutter at indlede en sag inden for rammerne af den gældende aftales investeringsdomstolssystem, skal investoren med specifikke undtagelser trække enhver eksisterende sag ved en domstol eller domstol i henhold til national eller international ret tilbage eller indstille den med hensyn til en foranstaltning, der påstås at udgøre en overtrædelse, der er omhandlet i kravet. Den skal også give afkald på sin ret til at anlægge sag ved en domstol eller domstol i henhold til national eller international ret vedrørende en foranstaltning, der hævdes at udgøre en overtrædelse som omhandlet i kravet.

 

Relevante bestemmelser for at finde oplysninger om kravene til at indgive en ansøgning og de specifikke tidsfrister i henhold til EU-aftaler

Når Deres krav er modtaget og behandlet, vil førsteinstansretten vurdere sagen og afsige en foreløbig kendelse.

4

Vurdering af sagen og foreløbig kendelse

 
 

Investeringsdomstolssystemet omfatter en tostrenget mekanisme med en førsteinstansret, der skal behandle sagen og afsige dom i henhold til gældende ret.

Som forklaret afviger investeringsdomstolssystemet fra voldgiftsprocedurernes "ad hoc-karakter", hvor tvistens parter udvælger deres respektive partiudpegede voldgiftsmænd.

Personalerettens formand udnævner de dommere, der udgør den afdeling af retten, der behandler sagen. De tre medlemmer af retten (medmindre der opnås enighed om en enedommer) udvælges fra listen over medlemmer, der er udpeget af de kontraherende parter. Den ene skal være statsborger i en EU-medlemsstat, en statsborger fra den anden kontraherende part og en statsborger i et tredjeland, der varetager formandskabet for den afdeling af retten, der skal behandle sagen.

Retten i Første Instans vil kunne behandle indledende indsigelser og anmodninger om foreløbige forholdsregler.

 

Førsteinstansrettens kendelse er foreløbig, hvilket betyder, at den ikke er bindende (og kan fuldbyrdes), hvis der iværksættes appel. Hvis der er gået en bestemt periode, siden den foreløbige kendelse blev afsagt, og ingen af tvistens parter har appelleret kendelsen, bliver den foreløbige kendelse imidlertid endelig og eksigibel.

 

Relevante bestemmelser i EU-aftaler med henblik på at finde oplysninger om domstolens sammensætning og sagens forløb

Den foreløbige kendelse kan appelleres til appelretten, som afsiger en endelig kendelse.

5

Appel og endelig kendelse

 

 

Hvis en part i tvisten finder, at førsteinstansrettens kendelse er behæftet med fejl, kan den appelleres. Appelretten vil gennemgå kendelsen og afsige den endelige kendelse inden for en kort frist.

Investeringsdomstolssystemet omfatter en tostrenget mekanisme med en permanent klageinstans. Dommerne ved appelretten, der behandler sagen, udvælges fra listen over medlemmer, der er udpeget af de kontraherende parter, når aftalen træder i kraft.

Appelrettens formand udpeger de medlemmer, der udgør den afdeling af appelretten, der behandler appellen. Appelretten behandler sager i afdelinger bestående af tre medlemmer: den ene skal være statsborger i en EU-medlemsstat, en statsborger fra den anden kontraherende part og en statsborger i et tredjeland, der varetager formandskabet for den afdeling af retten, der skal behandle sagen.

Hvis appelretten afviser appellen, bliver den foreløbige kendelse endelig.

Hvis appellen er begrundet, ændrer eller omgør appelretten de retlige konklusioner og konklusioner i den foreløbige kendelse helt eller delvist. Appelretten kan selv træffe en endelig afgørelse eller beslutte at hjemvise sagen til Retten i Første Instans.

Appelrettens endelige afgørelse eller kendelsen fra retten i første instans, der behandler sagen, vil være endelig og bindende.

 

Relevante bestemmelser i EU-aftaler for at finde oplysninger om klagesagen og den endelige kendelse

Hvis en investor har en endelig kendelse til sin fordel, kan vedkommende indlede en tvangsfuldbyrdelsesprocedure ved de nationale domstole.

6

Fuldbyrdelsesprocedurer ved nationale domstole

 

Når en endelig kendelse er afsagt, bliver den eksigibel.

 

Endelige kendelser er bindende mellem tvistens parter og kan ikke gøres til genstand for appel, prøvelse, ophævelse, annullering eller andre retsmidler.

Hvis en investor har en endelig og bindende kendelse til fordel for investoren, kan vedkommende indlede en tvangsfuldbyrdelsesprocedure ved de nationale domstole. Fuldbyrdelsen af kendelsen er underlagt den lovgivning om fuldbyrdelse af domme eller kendelser, der gælder, når der anmodes om fuldbyrdelse.

 

Relevante bestemmelser i EU-aftaler for at finde oplysninger om håndhævelse af endelige kendelser afsagt i henhold til investeringsdomstolssystemet

Del denne side: