Gids voor het stelsel van investeringsgerechten

Deze rubriek helpt u te begrijpen hoe u een geschil kunt oplossen in het kader van het stelsel van investeringsgerechten (ICS) in de overeenkomsten van de Europese Unie (EU).

6 stappen om een geschil op te lossen in het kader van het stelsel van investeringsgerechten

 

Voordat u begint — Heeft u een geschil?

 

Om te weten of u een geschil hebt dat onder de desbetreffende overeenkomst valt, moet u kijken naar de bepalingen van die overeenkomst over de reikwijdte van de betrokken geschillen.

In het algemeen ontstaat een geschil wanneer een investeerder van een van de verdragsluitende partij (de staat van herkomst) aanvoert dat de andere verdragsluitende partij (de gaststaat) de overeenkomst heeft geschonden met gevolgen voor een investering van de investeerder in de gaststaat die verlies of schade veroorzaakt.

 

Relevante bepalingen voor het vaststellen van de reikwijdte van geschillen die onder EU-overeenkomsten vallen

 

Als u een geschil heeft, probeer dan een minnelijke schikking te treffen en, indien dat niet mogelijk is, een verzoek om overleg in te dienen.

In geval van een vermeende schending moet het geschil zo veel mogelijk in der minne worden beslecht door middel van alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen.

Alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen bieden de mogelijkheid om tot een schikkingsovereenkomst te komen zonder de kosten van een procedure voor een gerecht te dragen. De EU-overeenkomsten bevorderen altijd de beslechting van geschillen door middel van minnelijke schikking, onder meer door middel van de volgende middelen :

Hoewel deze oplossingen ook na de indiening van het verzoek beschikbaar zijn, is het voordelig om deze zo veel mogelijk voort te zetten vóór de indiening van een verzoek om overleg. Elke partij bij het geschil houdt zich aan en houdt zich aan alle onderling overeengekomen oplossingen.

 

Relevante bepalingen om informatie te vinden over alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen in het kader van EU-overeenkomsten

1

Indiening van een verzoek om overleg

 

Indien een geschil niet via minnelijke schikking kan worden beslecht, kan een partij om overleg verzoeken door middel van een schriftelijk verzoek aan de andere partij waarin de maatregel in kwestie en de bepalingen worden vastgesteld die volgens haar de handelingen van de gaststaat schenden.

 

Het verzoek om overleg is van essentieel belang, aangezien het een verplichte stap is voordat de procedure wordt ingeleid. Het is ook het beginpunt van de termijn voor het indienen van een vordering (zie hieronder).

Het verzoek moet specifieke informatie bevatten en binnen een in de desbetreffende overeenkomst vastgestelde termijn worden ingediend.

De beperking in de tijd houdt met name rekening met de situatie waarin een eiser eerst verhaal zou halen bij de nationale rechter, alvorens een beroep te doen op het stelsel van investeringsgerechten uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst.

 

Relevante bepalingen om informatie te vinden over de vereisten voor het indienen van een verzoek om overleg in het kader van EU-overeenkomsten

Als u al van plan bent een procedure in te leiden, moet u de respondent (s) vóór het einde van de overlegfase een intentieverklaring sturen.

2

Verzending van een intentieverklaring

 

Elke relevante overeenkomst bepaalt dat indien het geschil niet binnen een bepaalde termijn na de indiening van het verzoek om overleg kan worden beslecht, een investeerder de verweerder (s) een intentieverklaring kan doen toekomen, waarin schriftelijk wordt aangegeven dat hij voornemens is de vordering met de relevante informatie voor geschillenbeslechting in te dienen.

 

Deze intentieverklaring is van belang, aangezien indien het geschil tegen de EU en haar lidstaten is gericht, zij de procedure zal inleiden om de juiste verweerder te bepalen.

Indien u niet in kennis is gesteld van de vastberadenheid van de EU, is de respondent de EU waar de in de kennisgeving vermelde maatregelen uitsluitend een maatregel van de EU zijn, terwijl de verweerder een lidstaat is waar de in de kennisgeving vermelde maatregelen uitsluitend maatregelen van die lidstaat zijn.

 

Relevante bepalingen uit hoofde van EU-overeenkomsten om informatie te vinden over de vereisten voor het versturen van een intentieverklaring wanneer het geschil tegen de EU en haar lidstaten is gericht

Als het geschil niet via overleg kan worden opgelost, kunt u uw verzoek indienen bij het Gerecht.

3

Indiening van verzoek bij Gerecht

 

Indien de partijen er niet in slagen het geschil via overleg op te lossen, kan een verzoek bij het Gerecht worden ingediend.

 

De aanvraag moet binnen een specifieke termijn worden ingediend, te beginnen met de indiening van het verzoek om overleg.

De indiening van een vordering moet bepaalde elementen bevatten, zoals de regels op grond waarvan het geschil wordt voorgelegd. 

Indien een investeerder besluit een procedure in het kader van het stelsel van investeringsgerechten van de toepasselijke overeenkomst in te leiden, moet hij, behoudens specifieke uitzonderingen, alle bestaande procedures voor een rechtbank krachtens nationaal of internationaal recht intrekken of beëindigen met betrekking tot een maatregel waarvan wordt gesteld dat hij een in de vordering bedoelde inbreuk vormt. Zij moet ook afzien van zijn recht om op grond van het nationale of internationale recht bij een rechterlijke instantie een vordering of procedure in te stellen met betrekking tot een maatregel waarvan wordt gesteld dat zij een in de vordering bedoelde inbreuk vormt.

 

Relevante bepalingen om informatie te vinden over de vereisten voor het indienen van een vordering en de specifieke termijnen in het kader van EU-overeenkomsten

Na ontvangst en behandeling van uw verzoek beoordeelt het Gerecht van eerste aanleg de zaak en geeft het een voorlopige uitspraak.

4

Beoordeling van de zaak en voorlopige uitspraak

 
 

Het stelsel van investeringsgerechten omvat een tweeledig mechanisme met een Gerecht van eerste aanleg dat de zaak zal behandelen en de uitspraak zal doen overeenkomstig het toepasselijke recht.

Zoals uiteengezet wijkt het stelsel van investeringsgerechten af van het „ad hoc” karakter van arbitrageprocedures, waarbij de partijen bij het geschil hun respectieve door partijen aangewezen arbiters kiezen.

De president van het Gerecht benoemt de rechters van de formatie van het Gerecht die de zaak behandelt. De drie leden van het Gerecht (tenzij een alleensprekende rechter is overeengekomen) worden gekozen uit de lijst van leden die door de overeenkomstsluitende partijen zijn benoemd. Een onderdaan is van een lidstaat van de EU, een onderdaan van de andere overeenkomstsluitende partij en een onderdaan van een derde land die de formatie van het Gerecht die de zaak zal behandelen, zal voorzitten.

Het Gerecht van eerste aanleg zal voorlopige bezwaren en verzoeken om voorlopige maatregelen kunnen behandelen.

 

De uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg is voorlopig, wat betekent dat zij niet bindend (en afdwingbaar) is wanneer beroep wordt ingesteld. Indien echter een bepaalde termijn is verstreken sinds de voorlopige uitspraak is gegeven en geen van de partijen bij het geschil beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, wordt de voorlopige uitspraak definitief en uitvoerbaar.

 

Relevante bepalingen in EU-overeenkomsten om informatie te vinden over de oprichting van het Gerecht en het verloop van de procedure

Tegen de voorlopige uitspraak kan beroep worden ingesteld bij de Beroepsinstantie, die een definitieve uitspraak zal doen.

5

Beroep en definitieve uitspraak

 

 

Indien een partij bij het geschil van mening is dat de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg fouten bevat, kan beroep worden ingesteld. De Beroepsinstantie zal de uitspraak opnieuw bezien en de definitieve uitspraak doen binnen een korte termijn.

Het stelsel van investeringsgerechten omvat een tweeledig mechanisme met een permanent beroepsinstantie. De rechters van de Beroepsinstantie die de zaak behandelt, worden gekozen uit de lijst van leden die bij de inwerkingtreding van de overeenkomst door de overeenkomstsluitende partijen zijn benoemd.

De president van de Beroepsinstantie benoemt de leden van de formatie van de Beroepsinstantie die het beroep behandelt. De Beroepsinstantie zal zaken behandelen in afdelingen bestaande uit drie leden : een onderdaan is van een lidstaat van de EU, een onderdaan van de andere overeenkomstsluitende partij en een onderdaan van een derde land die de formatie van het Gerecht die de zaak zal behandelen, zal voorzitten.

Indien de Beroepsinstantie het beroep afwijst, wordt de voorlopige uitspraak definitief.

Indien het beroep gegrond is, wijzigt of vernietigt de Beroepsinstantie de juridische bevindingen en conclusies in de voorlopige uitspraak geheel of gedeeltelijk. De Beroepsinstantie kan zelf een definitieve beslissing nemen of de zaak terugverwijzen naar het Gerecht van eerste aanleg.

De definitieve beslissing van de Beroepsinstantie of de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg waarbij de zaak wordt terugverwezen, zal definitief en bindend zijn.

 

Relevante bepalingen in EU-overeenkomsten om informatie te vinden over de beroepsprocedure en de definitieve uitspraak

Indien een investeerder een definitieve uitspraak heeft gedaan in zijn voordeel, kan hij een tenuitvoerleggingsprocedure voor nationale rechtbanken inleiden.

6

Tenuitvoerleggingsprocedures voor nationale rechtbanken

 

Zodra een definitieve uitspraak is gedaan, wordt deze uitvoerbaar.

 

Definitieve uitspraken zijn bindend voor de partijen bij het geschil en zijn niet vatbaar voor beroep, toetsing, vernietiging, nietigverklaring of enig ander rechtsmiddel.

Indien een investeerder een definitieve en bindende uitspraak in zijn voordeel heeft, kan hij een executieprocedure starten voor nationale rechtbanken. De tenuitvoerlegging van het vonnis wordt beheerst door de wetten inzake de tenuitvoerlegging van vonnissen of vonnissen die van kracht zijn wanneer om tenuitvoerlegging wordt verzocht.

 

Relevante bepalingen in EU-overeenkomsten om informatie te vinden over de handhaving van definitieve uitspraken in het kader van het stelsel van investeringsgerechten

Deze pagina delen:

Snelle links