Mondiale overeenkomst EU-Mexico

De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico vallen onder de handelspijler van de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (ook wel de "algemene overeenkomst" genoemd).

Deze overeenkomst is in 2000 in werking getreden en heeft betrekking op de politieke dialoog, de handelsbetrekkingen en de samenwerking. De handelsbepalingen van de algemene overeenkomst zijn later uitgegroeid tot een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst, die betrekking heeft op de handel in goederen en de handel in diensten. Deze bepalingen zijn respectievelijk in oktober 2000 en 2001 in werking getreden.

De Europese Unie en Mexico hebben in 2016 besloten de mondiale overeenkomst tussen de EU en Mexico op alomvattende en ambitieuze wijze te moderniseren. De twee partijen bereikten in april 2018 een “beginselovereenkomst” over het handelsgedeelte van de gemoderniseerde mondiale overeenkomst tussen de EU en Mexico en sloten in april 2020 de definitieve technische details over overheidsopdrachten. De gemoderniseerde algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico ondergaat aan beide zijden de nodige interne procedures.

Lees meer op de pagina van DG TRADE over Mexico

Oorsprongsregels

 

Om voor preferentiële behandeling in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg het interactieveinstrument voor zelfbeoordeling van oorsprongsregels (ROSA) in Mijn handelsassistent om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in deze rubriek.

Oorsprong is de 'economische nationaliteit' van verhandelde goederen. Als u nieuw bent in het onderwerp, kunt u een inleiding tot de belangrijkste concepten vinden in de sectie goederen.

Waar kan ik de oorsprongsregels vinden?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking (PB L 245 van 29.9.2000, blz. 953).

De productspecifieke regels zijn aangepast aan de wijzigingen in de indeling van goederen die door het geharmoniseerde systeem van 2002 zijn ingevoerd. Besluit nr. 5/2002 van de Gezamenlijke Raad (PB L 44 van 18.2.2003, blz. 1) bevat het toepasselijke aanhangsel II (samen met enkele andere bepalingen) dat in zijn geheel opnieuw is bekendgemaakt.

Bijlage III is gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de EU in 2004 bij Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad (PB L 293 van 16.9.2004, blz. 15). Wijzigingen in verband met de uitbreiding van de EU in 2007 zijn ingevoerd bij Besluit nr. 2/2008 van de Gezamenlijke Raad (PB L 198 van 26.7.2008, blz. 55) en wijzigingen in verband met de toetreding van Kroatië bij Besluit nr. 1/2020 van de Gezamenlijke Raad (PB L 259 van 10.8.2020, blz. 40).

Bij Besluit nr. 1/2007 van de Gemengde Commissie EU-Mexico (PB L 279 van 23.10.2007, blz. 15) zijn bepaalde wijzigingen van de oorsprongsregels in bijlage III aangebracht, die betrekking hebben op:

 • Een verlenging van de tijdelijke toepassing van de productspecifieke regels in aanhangsel II, onder a), met betrekking tot lederproducten, tot de afronding van de lopende WTO-onderhandelingen
 • Wijziging van de beheersmethode voor de toewijzing van de in de aanhangsels II en II, onder a), vermelde jaarlijkse contingenten voor textiel en schoeisel dat uit de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar een "wie het eerst komt, het eerst maalt"-systeem
 • Een wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld onder de posten 1904 en 7601 van het geharmoniseerd systeem

Bij Besluit nr. 1/2019 van het Gemengd Comité EU-Mexico (PB L 3 van 7.1.2019, blz. 37-40) is aanhangsel VI ingevoerd betreffende de behandeling van producten van oorsprong uit Andorra en San Marino en de behandeling van producten van oorsprong uit Mexico die naar deze twee landen worden uitgevoerd.

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Mexico volgens de Mondiale Overeenkomst EU-Mexico?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Mexico.

Een product is van oorsprong uit de EU of uit Mexico, als dat het geval is.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling – het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct – bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en de chemische sector

Tips om u te helpen voldoen aan de productspecifieke regels

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • de tolerantie mag niet worden gebruikt om een drempelwaarde voor de maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen die in de productspecifieke voorschriften zijn opgenomen, te overschrijden
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I "Inleidende aantekeningen" bij productspecifieke oorsprongsregels

Cumulatie

 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Mexico kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer. 

Vervoer door een derde land: Regel voor direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Mexico (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • uitladen
 • herladen
 • elke handeling die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren;

U moet het bewijs van het rechtstreekse vervoer overleggen aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van rechten

Op grond van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico is het niet mogelijk een restitutie te krijgen voor eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de productie van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw claim laten verifiëren door de douaneautoriteiten van het land waarin u uw goederen invoert. De procedures zijn uiteengezet in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel IV betreffende regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe een preferentieel tarief aanvragen

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan zijn:

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, of
 • een oorsprongsverklaring

Het bewijs van oorsprong blijft tien maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • €500 voor kleine pakketten of
 • €1.200 voor persoonlijke bagage

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III (met inbegrip van de herziene toelichting bij artikel 17)voor nadere informatie over het invullen of opstellen van bewijzen van oorsprong. 

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Mexico afgegeven door het "Secretaría de Economía" (ministerie van Economische Zaken). Het ministerie van Economische Zaken is ook verantwoordelijk voor

 • verlenen, controleren en intrekken van vergunningen aan toegelaten exporteurs
 • controles na controle naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Mexico kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn. Met name voor Mexico moet de 4-cijferige tariefindeling van de uitgevoerde goederen worden vermeld in vak 8 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en geeft aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Mexico door een oorsprongsverklaring te verstrekken. Het kan worden gemaakt door

 • een toegelaten exporteur, of
 • door elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet hoger is dan 6 000 EUR

Om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten ("Secretaria Economia" van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde) kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en dat zij aan andere voorwaarden voldoen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw goedgekeurde status intrekken als u er op enigerlei wijze misbruik van maakt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten ("Secretaria Economia" van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde).

Hoe een oorsprongsverklaring op te stellen

de exporteur moet de volgende verklaring (in de passende taal) typen, stempelen of afdrukken op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument waarin de betrokken producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

De exporteur van de onder dit document vallende producten (douanevergunning nr. ...) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.

De tekst van de factuurverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is te vinden in aanhangsel IV. Neem contact op met uw douaneautoriteiten voor eventuele extra eisen die zij kunnen hebben.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor elke aangifte die u identificeert. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten in te dienen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt

Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, op voorwaarde dat zij bij de douaneautoriteit van het land van invoer wordt ingediend binnen de in de nationale wetgeving van elke partij vastgestelde termijn: twee jaar in de EU en één jaar in Mexico

Verificatie van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controle uitgevoerd door de lokale douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Deze pagina delen:

Snelle links