ES un Meksikas vispārējais nolīgums

ES un Meksikas divpusējās tirdzniecības attiecības reglamentē ES un Meksikas Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma (saukta arī par "Vispārējo nolīgumu") tirdzniecības pīlārs.

Šis nolīgums stājās spēkā 2000. gadā, un tas attiecas uz politisko dialogu, tirdzniecības attiecībām un sadarbību. Vispārējā nolīguma tirdzniecības noteikumi vēlāk tika pārveidoti par visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas aptver preču tirdzniecību un pakalpojumu tirdzniecību. Šie noteikumi stājās spēkā attiecīgi 2000. gada oktobrī un 2001. gada oktobrī.

Eiropas Savienība un Meksika 2016. gadā nolēma visaptveroši un vērienīgi modernizēt ES un Meksikas vispārējo nolīgumu. Abas puses 2018. gada aprīlī panāca principiālu vienošanos par modernizētā ES un Meksikas vispārējā nolīguma tirdzniecības daļu un 2020. gada aprīlī pabeidza galīgās tehniskās detaļas par publisko iepirkumu. ES un Meksikas modernizētajam globālajam nolīgumam abās pusēs tiek piemērotas nepieciešamās iekšējās procedūras.

Lasiet vairāk Tirdzniecības ģenerāldirektorāta lapā par Meksiku

Izcelsmes noteikumi

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Pārbaudiet interaktīvo“Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)” sadaļā “Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču "ekonomiskā valstspiederība". Ja esat jauns temats, preču sadaļā varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti III pielikumā EK un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumam Nr. 2/2000 par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 245, 29.9.2000., 953. lpp.).

Noteikumi par konkrētiem ražojumiem ir pielāgoti preču klasifikācijas izmaiņām, kas ieviestas ar 2002. gada harmonizēto sistēmu. Apvienotās padomes Lēmumā Nr. 5/2002 (OV L 44, 18.2.2003., 1. lpp.) ir ietverts piemērojamais II pielikums (kopā ar dažiem citiem noteikumiem), kas ir pilnībā pārpublicēts.

III pielikums ir grozīts, lai ņemtu vērā ES paplašināšanos 2004. gadā, ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004 (OV L 293, 16.9.2004., 15. lpp.). Grozījumi saistībā ar 2007. gada ES paplašināšanos tika ieviesti ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2008 (OV L 198, 26.7.2008., 55. lpp.) un grozījumi saistībā ar Horvātijas pievienošanos – ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 1/2020 (OV L 259 40, 10.8.2020., 40.–48. lpp.).

Ar ES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007 (OV L 279, 23.10.2007., 15. lpp.) III pielikumā ietvertajos izcelsmes noteikumos tika ieviesti daži grozījumi, kas attiecas uz turpmāk minēto.

 • II papildinājuma a) punktā izklāstīto konkrētiem ražojumiem piemērojamo noteikumu pagaidu piemērošanas pagarināšana attiecībā uz ādas izstrādājumiem līdz pašreizējo PTO sarunu noslēgumam
 • II un II a) papildinājumā noteikto gada kvotu piešķiršanai tekstilizstrādājumiem un apaviem, ko eksportē no ES uz Meksiku, izmantotās pārvaldības metodes maiņa no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • II papildinājumā izklāstītā izcelsmes noteikuma maiņa ražojumiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas pozīcijās 1904 un 7601

Ar ES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2019 (OV L 3, 7.1.2019., 37.–40. lpp.) tika ieviests VI papildinājums par režīmu Andoras un Sanmarīno izcelsmes izstrādājumiem un režīmu Meksikas izcelsmes izstrādājumiem, kurus eksportē uz šīm divām valstīm.

Vai mana produkta izcelsme ir ES vai Meksikā saskaņā ar ES un Meksikas Vispārējo nolīgumu?

Lai jūsu ražojumam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Meksikā.

Produkta izcelsme ir ES vai Meksikā, ja tas ir:

 

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa);
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā un apģērbu ražošanā, kā arī ķīmiskajā rūpniecībā;

Ieteikumi, kas palīdzēs ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, par toleranci vai kumulāciju.

Iecietība

 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētajam ražojumam piemērojamo noteikumu, līdz 10 % apmērā no ražojuma ražotāja cenas.
 • Pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumos.
 • īpašas pielaides piemēro tekstilizstrādājumiem un apģērbam, kas klasificēti HS 50.–63. nodaļā un ir iekļauti I papildinājuma “Ievadpiezīmes” 5.–7. piezīmē par konkrētiem ražojumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem.

Kumulācija

 • Divpusējā kumulācija – Meksikas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā

Citas prasības

Produktam ir jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas norādītas protokolā, piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde vai noteikums par tiešu transportēšanu. 

Pārvadājumi caur trešo valsti: tiešās transportēšanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Meksiku (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Pārkraušana vai pagaidu uzglabāšana trešā valstī ir atļauta, ja produkti paliek muitas dienestu uzraudzībā un ar tiem neveic citas darbības kā vien

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • jebkura darbība, kas paredzēta, lai saglabātu tos labā stāvoklī

Importētājas valsts muitas dienestiem būs jāiesniedz pierādījumi par tiešo transportēšanu.

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu nav iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti tāda ražojuma ražošanā, ko eksportē saskaņā ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras, un jūsu pieprasījumu pārbaudīs tās valsts muitas dienesti, kurā importējat preces. Procedūras ir izklāstītas V sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un IV sadaļā par administratīvās sadarbības kārtību.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Lai gūtu labumu no preferenciāla tarifa, importētājiem ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

Izcelsmes apliecinājums var būt vai nu:

 • pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai
 • izcelsmes deklarācija

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas.

Izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz

 • 500 eiro par maziem iepakojumiem vai
 • 1200 eiro par personīgo bagāžu

Sīkāku informāciju par izcelsmes apliecinājumu aizpildīšanu vai sagatavošanu skatīt III pielikuma paskaidrojumos (tostarp pārskatītajā 17. panta paskaidrojumā). 

Pārvadājumu sertifikāts EUR.1

Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 Meksikā izdod "Secretaría de Economía" (Ekonomikas ministrija). Ekonomikas ministrija ir atbildīga arī par

 • atļauju piešķiršana atzītajiem eksportētājiem, to uzraudzība un atsaukšana
 • pēcpārbaudes pārbaudes pēc ES dalībvalsts muitas dienesta pieprasījuma

Meksikas muitas dienests var pieprasīt ES dalībvalstu muitas dienestiem pārbaudīt preču noteiktas izcelsmes statusu vai izcelsmes apliecinājuma autentiskumu. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Konkrēti, attiecībā uz Meksiku preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 8. ailē jānorāda eksportēto preču 4 ciparu tarifa klasifikācija.

III papildinājumā ir iekļauts EUR.1 sertifikāta paraugs un norādes par tā aizpildīšanu.

Izcelsmes deklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēt, ka to ražojuma izcelsme ir ES vai Meksikā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju. To var izgatavot

 • atzīts eksportētājs vai
 • jebkurš eksportētājs, ja izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000;

Lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj pierādīt kompetentajām muitas iestādēm (Ekonomikas ministrijas Sekretariātam (Secretaria Economia) Meksikas pusē) jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statuss, kā arī visas citas prasības, ko tās var noteikt. Kompetentās iestādes var atsaukt jūsu apstiprināto statusu, ja jūs to jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar kompetentajām muitas iestādēm (Ekonomikas ministrijas Sekretariātu (Secretaria Economia) no Meksikas puses).

Kā sagatavot izcelsmes deklarāciju

eksportētājam rēķinā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā, kurā attiecīgie izstrādājumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt, būtu jāieraksta, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija (attiecīgajā valodā).

To izstrādājumu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr. ...), deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem izstrādājumiem ir ... preferenciāla izcelsme.

Faktūras deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams IV papildinājumā. Sazinieties ar muitas dienestiem, lai noskaidrotu, kādas papildu prasības tiem varētu būt.

Rēķina deklarācija jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, uz jums šī prasība neattiecas, ja vien iesniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, kas jūs identificē. Aizpildot rēķindeklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu.

Eksportētājs rēķindeklarāciju var sagatavot tad, kad izstrādājumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas ar nosacījumu, ka importētājvalsts muitas dienestam ne ilgāk kā katras Puses tiesību aktos noteiktajā laikposmā iesniedz: divi gadi ES un viens gads Meksikā

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Verifikācijas pamatā ir:

 • administratīvā sadarbība starp importētājas un eksportētājas puses muitas dienestiem;
 • pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti.

Eksportētājas Puses iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites