Kombinētā nomenklatūra

Kombinētā nomenklatūra (KN) ir ES astoņu ciparu kodēšanas sistēma, ko veido harmonizētās sistēmas (HS) kodi ar citām ES apakšnodaļām. Tas kalpo ES kopējam muitas tarifam un sniedz statistiku par tirdzniecību ES iekšienē un starp ES un pārējo pasauli.

Kā tas darbojas?

Katru nomenklatūras apakšnodaļu sauc par “KN kodu”. Tam ir 8 ciparu kods, kam seko apraksts un maksājuma likme. Atkarībā no konkrētā gadījuma tajā var būt papildu mērvienība.

KN apakšpozīcijas, kas norādītas importa un eksporta deklarācijās, nosaka:

  • kuru muitas nodokļa likmi piemēro konkrētai precei
  • kā ar precēm rīkojas statistikā un noteikumos

Kas ir nomenklatūrā?

  • ievada noteikumi (vispārīgi klasifikācijas noteikumi, noteikumi par nodokļiem vai nomenklatūrām utt.)
  • preču apraksti
  • papildu iedaļas/nodaļas piezīmes un zemsvītras piezīmes, kas attiecas uz KN apakšnodaļām
  • līgtās nodokļu likmes – ES tarifu saistības PTO un daži ES autonomie nodokļi
  • papildu vienības
  • ar tarifiem saistītu pielikumu kopums (lauksaimniecība, ķīmija u. c.) un īpaša kodēšanas sistēma (98. un 99. nodaļa)

Skatīt Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu. Nomenklatūru atjaunina katru gadu un publicē ES Oficiālajā Vēstnesī.

Lai jums palīdzētu, izmantojiet Kombinētās nomenklatūras skaidrojumus, kuros sniegti sīki paskaidrojumi par katru produktu kategoriju. Ņemiet vērā, ka paskaidrojumi nav juridiski saistoši.

Produktu klasifikācijas piemērs

HS nodaļa

2 cipari

18 Kakao un kakao izstrādājumi

HS pozīcija

4 cipari

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao

HS apakšpozīcija

6 cipari

1806 10 kakao pulveris ar cukura vai saldinātāju piedevu

KN apakšpozīcija

8 cipari

1806 10 15 Kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites