ES un Ukrainas padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona

ES un Ukraina kopš 2014. gada novembra provizoriski piemēro asociācijas nolīgumu. Šā asociācijas nolīguma ietvaros kopš 2016. gada janvāra tiek provizoriski piemērots padziļināts un visaptverošs brīvās tirdzniecības nolīgums (DCFTA). Tas samazina tarifus, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi, eksportējot uz Ukrainu. Nolīgums atvieglo tirdzniecību, padarot muitas procedūras efektīvākas un Ukrainas tiesību aktus, noteikumus un procedūras, tostarp standartus, pakāpeniski tuvinot ES tiesību aktiem, noteikumiem un procedūrām.

Īsumā par vienošanos

ES un Ukraina kopš 2016. gada 1. janvāra provizoriski piemēro savu padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA) kā daļu no plašāka asociācijas nolīguma (AN), kura politiskos un sadarbības noteikumus provizoriski piemēro kopš 2014. gada novembra. DCFTA atver abu pušu preču un pakalpojumu tirgus, pamatojoties uz paredzamiem un izpildāmiem tirdzniecības noteikumiem.

Nolīguma pilns teksts un pielikumi

Kādi ir jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Asociācijas nolīgums

 • padara ES uzņēmumiem vieglāku un pieejamāku importu no Ukrainas un eksportu uz to
 • ievieš dažādus ieguvumus jūsu uzņēmumam, piemēram, tarifu atcelšanu, kā arī efektīvu un ātru satiksmes atvieglošanu caur muitu pie starptautiskajām robežām;

ESir viens no Ukrainas lielākajiem tirdzniecības partneriem, un tas nozīmē, ka ir vairākas iespējas importēt un eksportēt no ES uz Ukrainu un otrādi. Galvenās eksporta preces ir izejvielas, piemēram, dzelzs, tērauds, kalnrūpniecības produkti, lauksaimniecības produkti, iekārtas un ķīmiskie produkti. Ukraina pašlaik strādā pie tā, lai racionalizētu politiku, kas sniedz labumu mazajiem uzņēmumiem, kad tie veic tirdzniecību ar ES. Arī mazie uzņēmumi var saņemt atbalstu no ES MVU pamatiniciatīvas.

Tarifi

ES un Ukrainas nolīgums uzlabo Eiropas uzņēmumu konkurētspēju Ukrainas tirgū un otrādi. Kopumā attiecībā uz preču tirdzniecību ar nolīgumu tika atcelta lielākā daļa tarifu — ES: 98,1 % un Ukraina: 99,1 %.

Rūpniecības preces

Lai gan liela daļa tarifu rūpniecības precēm tika atcelti, kad nolīgums stājās spēkā, tika panākta vienošanās par pārejas periodiem vairākām ražojumu līnijām.

ES

Ar nolīgumu tika atcelti 94,7 % tarifa pozīciju.

Attiecībā uz dažām precēm ES joprojām pakāpeniski atceļ tarifus ar sekojošiem pārejas periodiem.

 • minerāli — 2019. gads
 • ķimikālijas — 2021. gads
 • mēslošanas līdzekļi — 2023. gads
 • koksnes izstrādājumi — 2021. gads
 • apavi — 2021. gads
 • vara izstrādājumi — 2021. gads
 • alumīnija izstrādājumi — 2023. gads
 • automobiļi un lielākā daļa mehānisko transportlīdzekļu — 2023. gads
Ukraina

Stājoties spēkā nolīgumam, 49,2 % rūpniecības ražojumu varētu ievest Ukrainā bez nodokļiem.

Paredzams, ka Ukrainas liberalizētā ES eksporta daļa līdz 2023. gadam palielināsies līdz 96 %. Šī turpmākā pakāpeniskā tarifu atcelšana attiecas uz šādām ražojumu līnijām:

 • minerāli — 2023. gads
 • organiskās ķīmiskās vielas — 2019. gads
 • mēslošanas līdzekļi — 2019. gads
 • gumijas riepas — 2021. gads
 • ādas izstrādājumi — 2021. gads
 • tekstilizstrādājumi, piemēram, galvassegas — 2019. gads

Ukrainas mehānisko transportlīdzekļu nozarei būs arī pārejas periods, kas ilgs līdz 2026. gadam, un tas ir rezultāts sarunām, par kurām PTO vienojās 2008. gadā.

Lauksaimniecības preces

ES

Ievedmuitas nodokļi lielākajai daļai ES importēto lauksaimniecības preču 2016. gadā tika samazināti līdz nullei. Tarifa kvotas piemēro pārējām lauksaimniecības precēm, kas nav liberalizētas. Šo kvotu pārvaldību veic vai nu rindas kārtībā, vai arī izmantojot importa licences. Visu ES un Ukrainas tarifa kvotu saraksts ir atrodams I-A pielikuma 1. un 2. papildinājumā.

Ukraina

Gandrīz puse no Ukrainas lauksaimniecības precēm tika liberalizētas, kad nolīgums stājās spēkā, bet uz nelielu skaitu preču attiecas pārejas periods, kas ilgst līdz 2023. gadam.

Ne visi Ukrainas ievedmuitas nodokļi tiks samazināti līdz nullei

 • līdz 2026. gadam 8,7 % lauksaimniecības pārtikas tarifu precēm, piemēram, piena produktiem, olām, cukuram, dzīvnieku eļļām un taukiem, piemēros ierobežotus lineārus samazinājumus par 20–60 % — pēc tam tiks piemērots atlikušais tarifs.
 • cukuram, mājputnu gaļai un cūkgaļai piemēro tarifa likmes kvotas (TK) — preces, kas importētas norādītajā daudzumā, ir atbrīvotas no nodokļiem

ES un Ukrainas nolīgums aizliedz abām pusēm izmantot izvedmuitas nodokļus. Tomēr Ukrainas valdība vienojās līdz 2026. gadam pakāpeniski atcelt spēkā esošos izvedmuitas nodokļus konkrētām precēm, tostarp lauksaimniecības dzīvniekiem un slēptām izejvielām, dažu eļļas ieguves kultūru veidu sēklām un metāla veidiem. Plašāka informācija par to atrodama ES un Ukrainas nolīguma I pielikuma C daļā.

Ir paredzēts īpašs aizsardzības pasākumu mehānisms Ukrainas eksportam, kas ilgst līdz 2031. gadam. Tas nozīmē, ka Ukrainai ir atļauts piemērot eksporta nodokļa uzcenojumu vairākām precēm, piemēram, jēlmateriāliem, saulespuķu sēklām un metāla, tērauda un vara veidiem, ja gada laikā kopējais eksporta apjoms no Ukrainas uz ES pārsniedz robežlīmeni. Plašāka informācija par to atrodama ES un Ukrainas nolīguma I pielikuma D daļā.

Atrodiet savai precei piemērojamo tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

Izcelsmes noteikumi

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo režīmu, tam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Lūdzu, pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA) manā tirdzniecības asistentā, lai novērtētu, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem, un noskaidrojiet, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Kur varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi, kas piemērojami saskaņā ar Asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, ir PEM konvencijas ( Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem) noteikumi(OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.). Prasības attiecībā uz PEM konvencijas izcelsmes noteikumiem ir noteiktas PEM konvencijas I papildinājuma 2. pielikumā. Minētie noteikumi tiek pārskatīti, un 2021. gada vidū būtu jāpiemēro jauns alternatīvu izcelsmes noteikumu kopums, tostarp noteikumi par kumulāciju, nodokļu atmaksu, pielaidi un neizmainīšanas noteikumu (sk. turpmāk), kas tiks mīkstināti.

PEM konvencijas par izcelsmes noteikumiem mērķis ir izveidot kopīgus izcelsmes un kumulācijas noteikumus starp 25 līgumslēdzējām pusēm (ES, EBTA, Balkānu valstīm un BTN partneriem ES dienvidu un austrumu kaimiņreģionā) un ES, lai veicinātu tirdzniecību un integrētu piegādes ķēdes šajā zonā.

PEM līgumslēdzēju pušu saraksts

Sīkāka informācija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sistēmu ir pieejama Lietotāja rokasgrāmatā.

Vai saskaņā ar PEM konvenciju mana produkta izcelsme ir ES vai Ukrainā?

Lai jūsu produkts atbilstu zemākajam vai nulles preferenciālajam tarifam saskaņā ar PEM konvenciju, tā izcelsmei jābūt ES vai Ukrainā.

Produkts “izcelsme”, ja tas ir vai nu

 • pilnībā iegūti ES vai Ukrainā, vai
 • ražoti ES vai Ukrainā, izmantojot nenoteiktas izcelsmes materiālus, ar noteikumu, ka šādi materiāli ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti saskaņā ar konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem (PSR), kas izklāstīti PEM konvencijas I papildinājuma II pielikumā; Sk.
  arī I pielikumu “Ievadpiezīmes” pie konkrētiem ražojumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem. Attiecībā uz dažiem ražojumiem ir alternatīvi noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem — sk. II papildinājumu.

Ražojumam ir jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas norādītas nodaļā, piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde vai tiešās transportēšanas noteikums. Pastāv arī dažas papildu elastības iespējas, lai palīdzētu jums ievērot noteikumus par konkrētiem ražojumiem, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

ES tirdzniecības nolīgumos iekļauto konkrētu produktu noteikumu galveno veidu piemēri

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē un ķīmijas nozarē.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrēto ražojumu.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo vērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos.
 • īpašas pielaides attiecas uz HS 50.–63. nodaļā klasificētiem tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas iekļauti I pielikuma “Ievadpiezīmes II pielikuma sarakstam” 5. un6. piezīmē.
Atbalsta kumulācija

PEM konvencija paredz divus veidus, kā kumulēt izcelsmi

 • divpusējā kumulācija — Ukrainas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto izstrādājuma ražošanā ES
 • diagonālā kumulācija — materiālus, kuru izcelsme ir vienā PEM konvencijas līgumslēdzējā pusē, var uzskatīt par materiāliem ar izcelsmi citā Līgumslēdzējā pusē, novērtējot, vai galaproduktam ir preferenciāla piekļuve, ja to eksportē uz trešo Līgumslēdzēju pusi Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā — diagonālo kumulāciju piemēro tikai tad, ja starp visām attiecīgajām Līgumslēdzējām pusēm ir noslēgts tirdzniecības nolīgums un minētās valstis piemēro tos pašus izcelsmes noteikumus.
  Lūdzu, pārbaudiet “matricu” (tabula, kurā iekļauti visi spēkā esošie nolīgumi, izmantojot PEM konvenciju), kurā norādītas līgumslēdzējas puses, ar kurām Ukraina var piemērot diagonālo kumulāciju (2020. gada aprīlī ES un Ukrainas kopīgie partneri, kas ir tiesīgi izmantot diagonālo kumulāciju, bija Islande, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu) un Norvēģija)

Kā darbojas diagonālā kumulācija?

Diagonālā kumulācija notiek starp vairākām dažādām valstīm, kurām ir vieni un tie paši izcelsmes noteikumi un kurām savstarpēji ir BTN. Tas ir tad, ja preču ražotājs jebkurā valstī var importēt materiālus un izmantot tos tā, it kā to izcelsme būtu savā valstī. Piemēram, saskaņā ar PEM konvenciju Ukrainas tirgotājs, kas izgatavo apģērbu Ukrainā eksportam uz Šveici, var izmantot ES izcelsmes audumus, lai ražotu apģērbu, un var uzskatīt, ka to izcelsme ir Ukrainā. Ir izpildīta divkāršās pārveidošanas prasība, t. i., audumu ražošana no (nenoteiktas izcelsmes) dzijas un apģērbu ražošana, un apģērbu uzskata par Ukrainas izcelsmes apģērbu, kad to eksportē uz Šveici, un tāpēc tam būs brīva piekļuve Šveices tirgum.

Sīkāki paskaidrojumi par PEM kumulāciju ir atrodami šeit.

Citas prasības

Produktam ir jāatbilst arī visām citām piemērojamām Konvencijā noteiktajām prasībām, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai tiešas transportēšanas noteikumam.

Noteikums par tiešo transportu

Noteiktas izcelsmes izstrādājumi jātransportē no ES uz Ukrainu (un otrādi) vai caur Līgumslēdzēju pušu teritorijām, ar kurām piemēro kumulāciju, bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • jebkura cita darbība, kas paredzēta, lai produktus saglabātu labā stāvoklī

Importētājvalsts muitas dienestiem iesniedz pierādījumus, ka šie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot:

 • vienots pārvadājuma dokuments (piemēram, konosaments), kas attiecas uz tranzītu no eksportētājvalsts caur trešo valsti, caur kuru preces šķērsoja tranzītā;
 • sertifikāts, ko izdevuši tās trešās valsts muitas dienesti, caur kuru jūs pārvadājat savas preces;
 • ja tādu nav, jebkuri pamatojoši dokumenti

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar PEM konvenciju tirdzniecībā starp ES un Ukrainu nav iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Eksportētājiem un importētājiem jāievēro izcelsmes procedūras. Procedūras ir izklāstītas V sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un VI sadaļā par administratīvās sadarbības kārtību. Tie precizē, piemēram, kā deklarēt produkta izcelsmi, kā pieprasīt preferences vai kā muitas dienesti var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Lai gūtu labumu no preferenciāla tarifa, importētājiem ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

Izcelsmes apliecinājums var būt:

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus no izdošanas dienas.

Preču aprites sertifikāti EUR.1 vai EUR.MED

 • preču aprites sertifikātus EUR.1 vai EUR.MED izdod eksportētājvalsts muitas iestādes
 • III pielikumā ir iekļauti EUR.1 un EUR-MED sertifikātu paraugi un sniegti norādījumi to aizpildīšanai.
 • eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu.

Sīkāki paskaidrojumi par to, kad izmantot EUR.1 vai EUR-MED sertifikātu, ir sniegti rokasgrāmatas 72. lappusē.

Izcelsmes deklarācija vai EUR.MED izcelsmes deklarācija

Eksportētāji, iesniedzot izcelsmes deklarāciju, var paši deklarēt, ka to ražojuma izcelsme ir ES vai PEM konvencijas līgumslēdzēja puse. Izcelsmes deklarāciju var sagatavot:

 • atzītais eksportētājs
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000
Kā sagatavot izcelsmes deklarāciju

Eksportētājam uz faktūrrēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta, ar ko identificē ražojumu, ir jāiespiež, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija (IV pielikums):

“To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir... preferenciāla izcelsme.”

Kā sagatavot EUR-MED izcelsmes deklarāciju

Šajā gadījumā deklarācija ir šāda (IV pielikums)

“To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr....), deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir [..] preferenciāla izcelsme.

piemērota kumulācija ar... (valsts/valstu nosaukums).

- kumulācija netiek piemērota”

Izcelsmes deklarāciju var sagatavot jebkurā ES oficiālajā valodā vai IV pielikumā minētās PEM zonas oficiālajās valodās (ar kumulāciju saistītajam paziņojumam vienmēr jābūt angļu valodā).

Izcelsmes deklarācija jums jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvojat no šīs prasības ar nosacījumu, ka jūs iesniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Pārbaudes pamatā ir:

 • administratīvā sadarbība starp muitas iestādēm importētājā un eksportētājā pusē
 • pārbaudes, ko veic vietējā muita — importētājai Pusei nav atļauts apmeklēt eksportētāju

Eksportētājas puses iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

ES un Ukrainas nolīgums paredz tiesību aktu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru saskaņošanu starp Ukrainu un ES. Tāpēc Ukrainas ražotājiem ir jāatbilst tikai vienam prasību kopumam, lai savus ražojumus varētu laist gan ES, gan Ukrainas tirgū.

Ukrainas tuvinātie noteikumi ietver:

 • ražojumu akreditācija un tirdzniecība, kurā noteikti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi;
 • produkta vispārīgais drošums, nosakot kritērijus attiecībā uz to, kas jāņem vērā, novērtējot, vai ražojums ir drošs, un nosakot, kad aizliegt ražojumu, jo tas rada nopietnu risku veselībai un drošībai

Sarakstu ar visiem 27 noteikumiem, kas attiecas uz drošības prasībām plašam izstrādājumu klāstam, tostarp mašīnām, liftiem, rotaļlietām, medicīnas ierīcēm un vienkāršām spiedtvertnēm, skatīt ES un Ukrainas Asociācijas nolīguma III pielikumā.

Attiecībā uz standartiem Ukraina ir

 • pieņēma starptautiskus un Eiropas standartus saskaņā ar paraugpraksi
 • apņēmušās atcelt jebkādus pretrunīgus valsts standartus. Tas ietver jebkādus pretrunīgus GOST standartus (Gosudarstvenny Standart), ko izmanto postpadomju valstīs.
Kā es zināšu, ka preces, ko importēšu ES, atbilst ES noteikumiem un standartiem?

Pušu sadarbība tirgus uzraudzības un atbilstības novērtēšanas procedūrās nozīmē, ka tad, ja uz ES eksportējat augsta riska preces, piemēram, spiedtvertnes, liftus un noteiktas mašīnas, jums ir vajadzīgs tikai paziņotās struktūras (laboratoriju vai citu Ukrainas valdības akreditētu inspekcijas un sertifikācijas struktūru) veikts atbilstības novērtējums.

Atrast sarakstu ar 114 Ukrainas pilnvarotajām iestādēm, kas iesaistītas ražojumu atbilstības novērtēšanā, kuras visas ir akreditējusi Ukrainas Valsts akreditācijas aģentūra

Ja vēlaties importēt ES preces no Ukrainas, jums būs jāveic atbilstības apliecināšanas process, izmantojot ES atbilstības deklarāciju, ko parakstījis jūsu ražotājs. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, ražotājs var uzlikt CE zīmi uz saviem ražojumiem, ja tas ir nepieciešams.

Saskaņā ar ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu tiks noslēgts Nolīgums par rūpniecisko izstrādājumu atbilstību un novērtēšanu un atzīšanu (ACAA). Tas ir ES un Ukrainas savstarpējās atzīšanas nolīguma veids. Saskaņā ar šo nolīgumu ES un Ukraina ļaus ACAA pielikumos uzskaitītos rūpniecības ražojumus, kas atbilst atbilstības prasībām, laist tirgū bez papildu testēšanas vai atbilstības procedūrām.

Kontaktinformācija par tehniskajām prasībām

Veselības aizsardzības un drošības prasības — SPS

Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku un augu veselība

Lai jūs varētu netraucēti eksportēt no Ukrainas vai importēt uz ES no Ukrainas vai otrādi, ir daži noteikumi, kas attiecas uz augu un dzīvnieku veselību un drošību starp Ukrainu un ES un kas jums būtu jāzina. ES un Ukrainas asociācijas nolīgums saskaņoja daudzus SPS noteikumus un aizliedza pusēm ieviest jebkādus nepamatotus šķēršļus.

Attiecībā uz dzīvnieku vai augu slimībām, tostarp kaitīgajiem organismiem, pastāv procedūras, lai atzītu, ka attiecīgajos reģionos ir no kaitēkļiem brīva reģiona statuss. Tas ir paredzēts tirdzniecības mērķiem un sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības apdraudējuma paziņošanai. Gadījumā, ja importētājvalstij ir jāveic pasākumi, lai kontrolētu nopietnu veselības apdraudējumu, ES un Ukrainas asociācijas nolīgums ļauj veikt pagaidu ierobežojošus pasākumus attiecībā uz importu. Tomēr tie tiek īstenoti tā, lai līdz minimumam samazinātu traucējumus tirdzniecībā starp abām valstīm. Plašāku informāciju par procedūrām skatīt ES un Ukrainas nolīguma VI pielikumā.

Sanitārā un fitosanitārā kontrole Ukrainā

Valdība īsteno trīs robežkontroles veidus:

Sanitārā un epidemioloģiskā kontrole

Tā mērķis ir aizsargāt valsti no slimību izplatīšanās, kā arī veikt testus, kas nodrošina preču atbilstību sanitārajiem standartiem. Šāda veida kontrole ir obligāta, un to galvenokārt īsteno attiecībā uz importētiem pārtikas produktiem, dažiem patēriņa produktiem, kā arī saulespuķu eļļu eksportu. Precēm, kas ietilpst lauksaimniecības produktu kategorijā, nepiemēros sanitāro un epidemioloģisko kontroli.

Veterinārā un sanitārā kontrole

Šīs kontroles mērķis ir novērst dzīvnieku slimību izplatīšanos. Veterināro un sanitāro kontroli parasti piemēro dzīvnieku, reproduktīvā materiāla, bioloģisko produktu, patoloģisko materiālu, veterināro preparātu, dzīvnieku kopšanas produktu, barības piedevu, premiksu un dzīvnieku izcelsmes produktu (tostarp gaļas produktu, olu, piena, zivju un medus) eksportam, importam un tranzītam.

Fitosanitārā kontrole

Šāda veida kontrole ne tikai novērš kaitīgo organismu izplatīšanos, bet ir arī paredzēta karantīnas režīmu uzraudzībai. Fitosanitāro kontroli piemēro augu un augu produktu (tostarp pārtikas produktu), iepakojuma, transportēšanas līdzekļu, augsnes un citu produktu, kas izplata reglamentētus kaitīgos organismus, eksportam, importam un tranzītam.

Kontaktinformācija sanitārajām/fitosanitārajām prasībām (SFS)

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var radīt šķēršļus starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var būt ievērojams slogs jums kā eksportētājam.

 • ja uzskatāt, ka jūs saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai liedz eksportēt, varat mums pastāstīt
 • ziņojiet par to, kas aptur jūsu eksportu uz Ukrainu, izmantojot tiešsaistes veidlapu — ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazināties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Nolīgums nodrošina pārredzamākas un vienkāršotas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

C2.3Stratēģiskie dokumenti

Rokasgrāmatās soli pa solim ir aprakstīti dažādi dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu atmuitošanai.

Atkarībā no jūsu ražojuma muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk norādītajiem elementiem.

 • faktūrrēķins (precizēt īpašās prasības attiecībā uz tā formu un saturu manā tirdzniecības asistentā).
 • iepakojumu saraksts
 • importa licences attiecībā uz dažām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina jūsu produktu, atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības aizsardzības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam.
 • izcelsmes apliecinājums — izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai — jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai informācijai par izcelsmi.

Sīkāku informāciju par to, kādi dokumenti jums jāuzrāda, lai atmuitotu savu produktu, varat saņemt sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Izcelsmes pierādīšanas un pārbaudes procedūras

Aprakstus par to, kā pierādīt jūsu ražojumu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālus tarifus, un par noteikumiem, kas attiecas uz izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatīt iepriekš minētajā iedaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūrām importam un eksportam kopumā, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskie rādītāji

Nolīgums aizsargā jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, importējot un/vai eksportējot preces uz Ukrainu.

Preču zīmes un autortiesības

ES un Ukrainas nolīgums atbilst vairākiem starptautiskiem nolīgumiem, kas reglamentē preču zīmju un autortiesību pārvaldību, nodrošinot taisnīgu un pārredzamu preču zīmju reģistrācijas sistēmu. Ja preču zīmju administrācija pieteikumu noraida, lēmums pieteikuma iesniedzējam jāpaziņo rakstiski un atteikuma iemesli. Preču zīmi var anulēt, ja tā nav faktiski izmantota 5 gadu laikā teritorijā, kurā tā reģistrēta.

Dizainparaugi un patenti

Saskaņā ar ES un Ukrainas nolīgumu jūsu neatkarīgi radītie dizainparaugi, kuriem ir individuāla būtība, tiek aizsargāti, reģistrējot tos uz laiku līdz 25 gadiem. Tas jums nodrošinās ekskluzīvas tiesības izmantot dizainparaugu un neļaus trešām personām to izmantot, atjaunot, pārdot vai importēt un/vai eksportēt bez jūsu piekrišanas.

Tiesības attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm,

Īpaša ģeogrāfisko rādītāju komiteja, kas izveidota saskaņā ar ES un Ukrainas nolīgumu, uzraudzīs nolīguma īstenošanu intelektuālā īpašuma jomā un ziņos Tirdzniecības komitejai.

Preču zīmes,

Preču zīmju pieteikumi jāiesniedz Ukrainas Intelektuālā īpašuma institūtā (Ukrainas PTO), kas ir valsts uzņēmums.

Ja vēlaties iesniegt preču zīmi Ukrainā, jums būs vajadzīgi šādi dokumenti un informācija:

 • vārds un uzvārds
 • reģistrācijas valsts
 • adrese un WIPO valsts kods
 • jūsu pieprasītās zīmes attēls un apraksts
 • apraksts, ja preču zīme ietver vārdisku elementu
 • norāde par preču zīmes krāsu
 • to preču un/vai pakalpojumu saraksts, par kuriem iesniegts pieteikums saskaņā ar attiecīgo Nicas starptautisko klasifikāciju
 • prioritārā pieteikuma datums, valsts un numurs vai izstādes datums (ja pieprasa prioritāti saskaņā ar Parīzes konvenciju);
 • prioritātes pieteikuma vai dokumenta apliecināta kopija, kas apstiprina to, ka oficiāli atzītā starptautiskā izstādē tiek demonstrēti pierādījumi, kuros iekļauta preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums
 • pilnvara, ko pieteikuma iesniedzēja vārdā parakstījusi pilnvarota persona

Reģistrācijas process ir šāds:

 • ja jūsu pieteikuma dokumenti atbilst prasībām, jums tiks paziņots iesniegšanas datums.
 • jūsu iesniegtie dokumenti tiek pārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tie atbilst Ukrainas Preču zīmju likuma formālajām prasībām — ja jūsu pieteikums atbilst prasībām, tad tiek veikta pārbaude pēc būtības.
 • pārbaude pēc būtības — tiek pārbaudīta jūsu preču zīmes pieteikuma atbilstība aizsardzībai, kā noteikts Ukrainas tiesību aktos, un tiek meklēta identitāte un līdzība

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Pirmkārt, lai reģistrētos ģeogrāfiskās izcelsmes norādei Ukrainā, pieteikums jāiesniedz ukraiņu valodā. Dokumentus varat iesniegt svešvalodā un tulkojumu ukraiņu valodā ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Tiklīdz jūsu pieteikums un apliecinošie dokumenti būs saņemti, tos izvērtēs Ukrainas Intelektuālā īpašuma institūts.

Jūsu pieteikumā jābūt šādiem dokumentiem:

 • pieprasījums reģistrēt preču cilmes vietas nosaukumu, preču ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai tiesības izmantot reģistrēto kvalificēto preču izcelsmes norādi ar informāciju par pieteikuma iesniedzēju un tā adresi
 • jūsu pieteikto preču cilmes vietas nosaukums vai jūsu pieteikto preču ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
 • to preču nosaukums, par kurām jūs pieprasāt konkrētās izcelsmes norādes reģistrāciju vai tiesības izmantot reģistrēto kvalificēto izcelsmes norādi
 • ģeogrāfiskās vietas, kurā preces ražo un uz kuru attiecas konkrētās īpašības, īpašības vai reputācija, nosaukums un robežas;
 • preču īpašo īpašību, īpašību, reputācijas vai citu īpašību apraksts;
 • dati par to, kā uz etiķetes un preču marķējumā ir izmantota norādītā kvalificētā preču izcelsmes norāde
 • dati par to, kā preču konkrētās īpašības, reputācijas īpašības ir saistītas ar konkrētās ģeogrāfiskās vietas dabiskajiem apstākļiem vai cilvēkfaktoru

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums kā ārvalstu pieteikuma iesniedzējam Ukrainā kopā ar pieteikumu būs jāiesniedz arī citi apliecinoši dokumenti. Šiem dokumentiem būtu jāapstiprina

 • jūsu pieprasītās kvalificētās preču izcelsmes norādes tiesiskā aizsardzība attiecīgajā ES dalībvalstī
 • jūsu tiesības izmantot kvalificētu preču izcelsmes norādi

Pakalpojumu tirdzniecība

Gan Ukrainas valdība, gan ES ir izklāstījušas visus savus spēkā esošos ierobežojumus vai atrunas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni. Ukrainas pieņemtās atrunas ir atrodamas XVI pielikuma D līdz F daļā.

Kā jūs izmantojat pielikumus?

ES un Ukrainas nolīgumam ir trīs pielikumi, par kuriem jums būtu jāzina, eksportējot. Tajos ir ietvertas atrunas, ko Ukraina izvirzīja ES eksportētājiem.

 • XVI pielikuma D daļā ir sniegts negatīvs saraksts ar visām pakalpojumu nozarēm, uz kurām attiecas īpaši ierobežojumi, kad tās veic uzņēmējdarbību Ukrainā. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot iespējas visās neminētajās nozarēs. Ierobežojumi ir sadalīti to ierobežojumu sarakstā, kas attiecas uz visām nozarēm vai apakšnozarēm, un sarakstā, kurā ir izklāstītas īpašās atrunas pa nozarēm vai apakšnozarēm.
 • XVI-E pielikumā sniegts pozitīvs to pakalpojumu nozaru saraksts, kurās varat veikt pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību. Šajā sarakstā ir uzskaitītas visas nozares, kurās drīkstat tirgoties.
 • XVI pielikuma F daļā ir uzskaitītas atrunas attiecībā uz līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgajiem profesionāļiem

Kas var dibināt uzņēmumu Ukrainā?

Ja esat

 • uzņēmums, ES un Ukrainas nolīgums ļauj jums izveidot vai iegādāties sava uzņēmuma filiāles vai pārstāvniecības jebkurā valstī.
 • ES un Ukrainas nolīgums sniedz jums iespējas izveidot un dibināt savu uzņēmumu, izmantojot pašnodarbinātību vai uzņēmumus, kas ir jūsu kontrolē.

Jūs saņemsiet tādu pašu attieksmi kā pret Ukrainas valstspiederīgajiem un otrādi. XVI pielikuma D daļā ir sniegts to nozaru saraksts, kurās ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu.

Pārrobežu pakalpojumu sniegšana

Ja jūs interesē pārrobežu pakalpojumu sniegšana, jūs drīkstat sniegt Ukrainai (un otrādi) ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Ukrainas valstspiederīgajiem. Piemēro šādus izņēmumus:

 • tādas nozares kā notāru pakalpojumi, mežu īpašumtiesības vai izglītības iestāžu vadīšana, ja Ukrainas valdība pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējam būtu Ukrainas valstspiederība, vai pasta pakalpojumi, kuros pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem licence;
 • nozares, kas ir pilnībā izslēgtas no nolīguma, piemēram, audiovizuālie pakalpojumi, iekšzemes jūras kabotāža un iekšzemes un starptautiskie gaisa transporta pakalpojumi — ES un Ukrainas nolīguma 92. pantā ir sniegts šo konkrēto pakalpojumu saraksts.

Nozarēs, kurās jums ir atļauta piekļuve tirgum Ukrainā (un otrādi), ES un Ukrainas nolīgums atceļ šādus ierobežojumus:

 • pakalpojumu sniedzēju skaita ierobežojums
  • to var panākt, vai nu pieprasot ekonomisko vajadzību pārbaudi, piemērojot kvotu sistēmu, vai pieņemot tiesību aktus, kas veicina monopolus vai ekskluzīvus pakalpojumu sniedzējus, tādējādi ierobežojot citu pakalpojumu sniedzēju ienākšanu tirgū.
 • pakalpojumu darījumu vai aktīvu kopējā vērtība
 • kopējais pakalpojumu operāciju skaits vai kopējais pakalpojuma izlaides daudzums

XVI-E pielikumā sniegts pozitīvs to pakalpojumu nozaru saraksts, kurās varat veikt pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību. Šajā sarakstā ir uzskaitītas visas nozares, kurās drīkstat tirgoties. Tā rezultātā jebkurai pakalpojumu nozarei, kas nav iekļauta sarakstā, ir ierobežojumi. Plašāku informāciju par to pakalpojumu nozaru sarakstu, kurās jums ir piekļuve tirgum, atradīsiet ES un Ukrainas nolīguma XIV-E pielikumā.

Uzturēšanās neilgu laiku

Saskaņā ar ES un Ukrainas nolīgumu jums ir atļauts uz laiku pārcelties uz Ukrainu, lai strādātu kā stažieris ar augstāko izglītību, darījumu pārdevējs vai viens no uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem šajā valstī. Piemēram, ja esat vecākais darbinieks, kas atbild par iestādes izveidi vai darbību.

Pagaidu uzturēšanās periodi ir šādi:

 • uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks (Ukrainas (vai ES) uzņēmuma galvenais personāls vai stažieri ar augstāko izglītību) — līdz 3 gadiem
 • viesdarbinieks (piemēram, ceļojums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību Ukrainā (vai ES) vai darījumu pārdevējs) — līdz 90 dienām jebkurā 12 mēnešu periodā
 • stažieris ar augstāko izglītību, kas nav uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks — līdz 1 gadam

Ja esat līgumpakalpojumu sniedzējs, ES un Ukrainas nolīgums jums paver arī iespējas konkrētās nozarēs jebkurā valstī. Tomēr šajā sakarā jums ir

 • uz laiku sniedz attiecīgo pakalpojumu kā tāda uzņēmuma darbinieks, kas ir ieguvis pakalpojumu līgumu uz laiku līdz vienam gadam;
 • jābūt vismaz 3 gadu profesionālai darba pieredzei nozarē, kurā piedāvājat līgumpakalpojumus
 • jābūt universitātes grādam vai kvalifikācijai, kas apliecina līdzvērtīga līmeņa zināšanas un attiecīgu profesionālo kvalifikāciju;

Plašāka informācija par

Publiskais iepirkums

Saskaņā ar ES un Ukrainas nolīgumu ES un Ukraina apņemas nodrošināt, ka jums ir piekļuve publiskā iepirkuma tirgiem katrā valstī valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Tas attiecas uz publiskiem preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumiem un koncesijām tradicionālajās nozarēs, kā arī komunālo pakalpojumu nozarē. Tirgus atvēršana notiek pakāpeniski saskaņā ar ES un Ukrainas nolīgumu.

Nolīgums arī nodrošina, ka Ukrainas un ES pretendentiem tiek piemērota vienāda attieksme, iesniedzot piedāvājumus vienam otram.

ES un Ukrainas nolīgums uzliek par pienākumu gan ES, gan Ukrainai nodrošināt, ka attiecībā uz konkursu tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 • uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus tiek pienācīgi publicēti un publiskoti internetā. Tas ļauj ikvienam ieinteresētajam uzņēmumam piekļūt informācijai par gaidāmajiem konkursiem.
 • publicētā informācija ietver svarīgākos piedāvājuma elementus, piemēram, gaidāmā līguma priekšmetu, piemērojamos termiņus vai nosacījumus konkursam.
 • nav tiešas vai netiešas diskriminācijas pret uzņēmumiem no Ukrainas vai ES, kas liegtu tiem pretendēt uz konkursu.
 • visā konkursa procedūrā tiek nodrošināta pārredzamība un vienlīdzīga attieksme
 • lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņo visiem pretendentiem, un pēc pieprasījuma tiek norādīti iemesli, kāpēc tas nav uzvarējušais pretendents.
 • strīda gadījumā uzņēmumiem ir likumīgas tiesības izvirzīt jautājumus kompetentajām valsts pārskatīšanas iestādēm.

Saites, kontaktinformācija un dokumenti

Kontaktinformācija par tehniskajām prasībām

Kontaktinformācija sanitārajām/fitosanitārajām prasībām (SFS)

Kontaktinformācija par tehniskajām prasībām

Ukrainas Sertifikācijas, standartu un kvalitātes zinātniskais, pētniecības un mācību centrs

2 Svyatoshinskaya iela, 03115 Kijeva, Ukraina

Tālr.: + 380 44452–3396

Tālr. un fakss: + 380 44452–6907

E-pasts: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetā: http://uas.org.ua

Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības valsts inspekcija

174 Antonovycha Street, 03680 Kijeva, Ukraina

Tālr.: + 380 44528–9244

Internetā: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainas
Valsts regulatīvais dienests

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kyiv, Ukraina

Tālr.: + 380 44254–5673

Fakss: + 380 44254–4393

E-pasts: inform@dkrp.gov.ua

Internetā: http://www.drs.gov.ua

Ukrainas Ekonomikas attīstības un tirdzniecības ministrijas Tehnisko noteikumu departaments

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kyiv, Ukraina

Tālr.: + 380 44528–8564

Fakss: + 380 44528–9014

E-pasts: dtr@me.gov.ua

Internetā: http://www.me.gov.ua

Internetā: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktinformācija sanitārajām/fitosanitārajām prasībām (SFS)

Ukrainas Lauksaimniecības un pārtikas ministrija

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kyiv, Ukraina

Kontaktinformācija pilsoņu pārsūdzībām:

Tālr.: + 380 44279–8474

E-pasts: zvg@minagro.gov.ua


Korespondences apstrādes nodaļa:

Tālr.: + 380 44278–8171

Tālr. un fakss: + 380 44278–7602

E-pasts: info@minagro.gov.ua

Ekonomikas attīstības un tirdzniecības ministrija

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyiv, Ukraina

Tālr.: + 380 44253–9394

Fakss: + 380 44253–6371

E-pasts: meconomy@me.gov.ua

Ukrainas Veselības aprūpes ministrija

Valsts uzņemšanas birojs

41 Yaroslavska iela, 04071 Kijeva, Ukraina

Tālr.: + 380 44425–0526

Ekoloģijas un dabas resursu ministrija

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyiv 03035, Ukraina

Publiska uzņemšana

Tālr.: + 380 44206–3302

E-pasts: gr_priem@menr.gov.ua

Publiskā atsauces vienība

Tālr.: + 380 44206–3115

Preses centrs

Tālr.: + 380 44206–3174

E-pasts: press@menr.gov.ua

Citas saites

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites