Investīcijas

ES ir galvenais ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) avots un galvenais galamērķis pasaulē. Iekšējiem un ārējiem ĀTI ir būtiska nozīme, lai radītu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, uzņēmējdarbības iespējas, nodarbinātību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. Lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), īpaši jaunattīstības valstīs, ļoti svarīgi ir piesaistīt lielākas ĀTI plūsmas. Turklāt ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšana Āfrikā ir viena no darbībām, kas ierosināta ES paziņojumā "Ceļā uz visaptverošu stratēģiju ar Āfriku”.

ES ir viens no atvērtākajiem un pārredzamākajiem ĀTI režīmiem pasaulē. Uzkrātās ĀTI, kas pieder trešo valstu ieguldītājiem ES, ir aptuveni EUR 6,295 miljardi. Uzņēmumi vai privātpersonas iegulda līdzekļus citā valstī, lai atrastu savu ražošanu rentablās vai augsti kvalificētās vietās, iegūtu sastāvdaļas vai izejvielas vai tuvinātos saviem klientiem. ES gadījumā tas nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, kurā ir 500 miljoni patērētāju.

ES saglabā augstus standartus ieguldījumu aizsardzībai savā teritorijā, un apmaiņā pret to cenšas izveidot līdzīgu ieguldījumu vidi, kas būtu pievilcīga ES ieguldījumiem un ieguldītājiem ārvalstīs.

Ieguldījumi ES

Ja vēlaties ieguldīt ES, šeit atradīsiet attiecīgās saites uz ES dalībvalstu investīciju veicināšanas aģentūru tīmekļa vietnēm, kurās sniegta informācija par ieguldījumu iespējām, veicamajiem pasākumiem un piemērojamiem noteikumiem.

Ieguldījumi ārvalstīs

Uzkrātās ĀTI, ko ES rezidenti ieguldītāji glabāja pārējā pasaulē, 2017. gada beigās sasniedza 7,412 miljardus euro. ES ieguldījumu politiku īsteno sarunās (piemēram, Austrālijā, Ķīnā, Indonēzijā un Japānā) un divpusējo nolīgumu īstenošanā vai sadarbībā starptautiskos forumos (piemēram, ESAO, UNCTAD, Enerģētikas hartas nolīgumā un PTO). Investīciju politikā ES mērķis ir:

  • vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana, lai ES ieguldītāji varētu piekļūt ārvalstu tirgiem, netiktu diskriminēti vai ļaunprātīgi izturētos pret tiem;
  • atvieglot ieguldījumus, lai ES ieguldītāji ārvalstīs varētu gūt labumu no paredzamākas un pārredzamākas uzņēmējdarbības vides
  • tādu ieguldījumu veicināšana, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību, cilvēktiesību ievērošanu un augstus darba un vides standartus
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites