Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Vispārējā preferenču shēma (VPS)

Vai jūsu uzņēmums importē produktus no jaunattīstības vai vismazāk attīstītajām valstīm? Šī sadaļa jums palīdz izprast ES VPS.

Par VPS

ES pašreizējo vispārējo preferenču sistēmu (VPS) (Regula (ES) 978/2012)piemēro kopš 2014. gada 1.janvāra.  

Sistēmas trīs mehānismi — vispārējā VPS sistēma, VPS+ veicināšanas sistēma un sistēma “Viss, izņemot ieročus" (EBA) – tiek pastiprināti, pielāgojot preferences un nodrošinot, ka tām ir lielāka ietekme.

VPS tiesīgās valstis ir uzskaitītas VPS regulas I pielikumā. Valstis, kas gūst labumu no jaunajām VPS preferencēm, ir uzskaitītas II pielikumā. Viss, izņemot ieročus” labuma guvēji ir uzskaitīti IV pielikumā.

Kā pieteikties īpašajam veicināšanas režīmam ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, VPS+ ir noteikts Regulā (ES) Nr. 978/2012 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 155/2013.

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti tirdzniecības režīma galvenie izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns attiecībā uz šo tematu, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo likmi, tam jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas pierāda tā izcelsmi.

Kur es varu atrast noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti šādos juridiskajos dokumentos:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie ir visaptveroši noteikumi, kas neattiecas tikai uz izcelsmi. Tomēr Komisijas norādījumi lietotājiem par VPS izcelsmes noteikumiem (EiropasSavienības izcelsmes noteikumi VPS: Norādījumi lietotājiem)ir neoficiāla konsolidēta versija juridiskajam tekstam par VPS izcelsmes noteikumiem.

Vai mana produkta izcelsme ir VPS saņēmējvalstī?

Lai jūsu produktam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar VPS, tā izcelsmei jābūt VPS saņēmējvalstī. Uzskata, ka produkta izcelsme ir VPS saņēmējvalstī, ja tas ir:

 • pilnībā iegūti saņēmējā valstī vai
 • Saņēmējā valstī iegūti materiāli, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnībā iegūti, bet kas ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 22-03. pielikumā, ir divi noteikumu kopumi:
  vienu piemēro vismazāk attīstītajām VPS saņēmējvalstīm, vienu piemēro visām pārējām VPS saņēmējvalstīm.

 

Konkrētu produktunoteikumu galveno veidu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums – visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība izstrādājumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā – šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu apģērbu un ķīmijas nozarē.

 

Īpašos noteikumus par savu preci varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Ir paredzēta papildu elastība, lai palīdzētu ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Iecietība

VPS pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētajam ražojumam piemērojamo noteikumu, ja to neto svars vai vērtība nepārsniedz:

 • 15 % no produkta svara attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas iekļauti Harmonizētās sistēmas 2. un 4.–24. nodaļā, izņemot pārstrādātus zvejniecības produktus, kas iekļauti 16. nodaļā
 • 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas rūpniecības ražojumiem, kas nav tekstilizstrādājumi un apģērbs

Īpašas pielaides attiecas uz tekstilprecēm un apģērbiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti 22-03. pielikuma A pielikuma ievadpiezīmēs 6. un 7. piezīmē.

Šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos.

Kumulācija

VPS paredz šādus izcelsmes kumulācijas veidus:

 • Divpusējā kumulācija, kas ļauj uzskatīt ES izcelsmes materiālus par tādiem, kuru izcelsme ir VPS saņēmējvalstī, ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • Reģionālā kumulācija, kas pieļauj kumulāciju noteiktās valstu reģionālajās grupās. Pašlaik tas attiecas uz

I grupa

 • Kambodža
 • Indonēzija
 • Laosa
 • Mjanma/Birma
 • Filipīnas
 • Vjetnama

III grupa

 • Bangladeša
 • Butāna
 • Indija
 • Nepāla
 • Pakistāna
 • Šrilanka

Šī kumulācija ļauj uzskatīt importētos materiālus no vienas grupas valstīm par noteiktas izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto izstrādājuma ražošanā. Attiecībā uz tekstilizstrādājumiem 22-05. pielikumā ir noteikti konkrēti īpaši nosacījumi un daži izstrādājumi, kas ir izslēgti no reģionālās kumulācijas un uzskaitīti 22-04. pielikumā.

 • Starpreģionālā kumulācija, kas I un III grupas saņēmējvalstīm ļauj izmantot otras valsts materiālu kā noteiktas izcelsmes materiālu. Uz šo kumulāciju attiecas pieprasījums, kas netiek piešķirts automātiski. Pašlaik ir spēkā viena šāda kumulācija.
 • Paplašinātā kumulācija, kas ļauj saņēmējvalstij pieteikties kumulācijai ar valsti, ar kuru Eiropas Savienībai ir brīvās tirdzniecības nolīgums. Pašlaik šo kumulāciju nepiemēro.
 • Kumulācija ar Norvēģiju, Šveici un Turciju ļauj uzskatīt materiālus, kuru izcelsme ir minētajās trīs valstīs, par saņēmējas valsts izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto izstrādājuma ražošanā. Lauksaimniecības preces, kas ietilpst Harmonizētās sistēmas 1.–24. nodaļā, ir izslēgtas no šāda veida kumulācijas.

Atkāpes

Īpašos apstākļos var piešķirt īpašu atkāpi, lai pieļautu elastīgākus izcelsmes noteikumus, kas piemērojami konkrētiem ražojumiem, kuru izcelsme ir konkrētās valstīs. Šāda atkāpe ir piešķirta Kaboverdei un pašlaik ir spēkā attiecībā uz to.

Citas prasības

Jūsu ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām protokola prasībām (piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei, vai neizmainīšanas noteikumam).

Neizmainīšanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no VPS saņēmējvalsts uz ES, tos tālāk nepārstrādājot trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importējošās valsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labos apstākļos
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienesti var pieprasīt pierādījumus par atbilstību noteikumam, piemēram:

 • līguma pārvadājuma dokumenti, piemēram, konosamenti
 • faktiski vai konkrēti pierādījumi, kas balstīti uz iepakojumu marķēšanu vai numerāciju
 • visi pierādījumi, kas attiecas uz pašām precēm

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar VPS sistēmu ir atļauts atmaksāt nodokļus, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu produktu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Eksportētājiem un importētājiem jāievēro izcelsmes procedūras. Izcelsmes procedūras, kas saistītas ar preferenciālā tarifa pieprasījumu, un pārbaude, ko veic muitas dienesti, ir izklāstītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 60. un 70.–112. pantā.Tie precizē, piemēram, kā deklarēt produkta izcelsmi, kā pieprasīt atvieglojumus vai kā muitas iestādes var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Izcelsmes deklarācija

 • Izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs importam uz ES, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 500 par sīkpakām vai EUR 1 200 par personīgo bagāžu.

Izcelsmes apliecinājumi

Saņēmējvalstu eksportētāji var pašdeklarēt, ka to ražojums ir noteiktas izcelsmes, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi, ko var sagatavot:

 • Eksportētājs, kas reģistrēts Reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX)
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6 000.

Paziņojums par izcelsmi ir izcelsmes deklarācija, ko reģistrēts eksportētājs sagatavo ar faktūrrēķinu, pavadzīmi, iepakojuma satura sarakstu vai jebkuru citu tirdzniecības dokumentu, kas ļauj identificēt preces un eksportētāju. Paziņojuma par izcelsmi teksts ir izklāstīts Regulas (ES) 2015/2447 22-07. pielikumā. Noteikumus par paziņojumu par izcelsmi skatīt galvenokārt minētās regulas 92. un 93. pantā.

Pēc 2020. gada 30. jūnija izcelsmes apliecinājums, lai pieprasītu preferenciālā tarifa režīmu saskaņā ar VPS, ir paziņojums par izcelsmi, ko izdevuši eksportētāji, kuri saņēmējvalstī reģistrēti Reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX). A veidlapas sertifikātus pēc šā datuma vairs nepieņem.

Tomēr, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izraisītos traucējumus, ir iespējams pieprasīt pagarināt pārejas periodu. Valstis, kurās pandēmijas dēļ REX sistēmu nevarēja izvērst vai izmantot, var izmantot ar Regulu (ES) 2020/750 noteiktā pārejas perioda pagarinājumu līdz 2020. gada 31. decembrim. Lai iepazītos ar regulāriem atjauninājumiem, lūdzu, apmeklējiet REX tīmekļa vietni.

Paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no tā sniegšanas dienas.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām. VPS pamatā ir šādi principi:

 • pārbaudes pamatā ir saņēmējvalsts un ES muitas iestāžu administratīvā sadarbība.
 • produktu izcelsmes pārbaudes veic saņēmējvalsts muitas dienesti, bet vajadzības gadījumā Komisija vai ES dalībvalstu iestādes var piedalīties šādā izmeklēšanā.
 • kad pārbaude ir pabeigta, saņēmējvalsts iestādes paziņo rezultātus ES dalībvalsts pieprasījuma iesniedzējām iestādēm, kuras veic galīgo izcelsmes noteikšanu.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

Produktu prasības un tirdzniecības režīmi, kuriem precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.

 

Meklējiet īpašās normas un noteikumus, kas piemērojami jūsu precei un tās izcelsmes valstij, izmantojot manu tirdzniecības asistentu.

Lai aplūkotu prasības, kas attiecas uz jūsu preci, vispirms jums būs jāidentificē tās muitas kods. Ja nezināt muitas kodu, varat to meklēt ar sava produkta nosaukumu iebūvētajā meklētājprogrammā.

Veselības un drošības prasības, sanitārie un fitosanitārie standarti

Uzziniet par veselības, drošības, sanitārajiem un fitosanitārajiem (SFS) standartiem, kuriem precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.

 

Savā tirdzniecības asistentā meklējiet veselības, drošības un SPS noteikumus, kas attiecas uz jūsu produktu un tā izcelsmes valsti.

Muitošanas dokumenti un procedūras

Izcelsmes apliecinājums

Lai varētu pretendēt uz preferenciālām nodokļu likmēm, produktiem, kuru izcelsme ir ES VPS saņēmējvalstīs, jāpievieno izcelsmes apliecinājums. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus pēc izdošanas. Izcelsmes apliecinājums var būt

 • A veidlapas izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas saņēmējvalsts kompetentās iestādes. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Sertifikāts jādara pieejams eksportētājam, tiklīdz preces ir izvestas. Tomēr izņēmuma kārtā sertifikātu var izdot pēc eksportēšanas, ievērojot dažus nosacījumus.
 • Eksportētāja sagatavota rēķindeklarācija * – sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 6 000. Aizpildot rēķindeklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

* Lai sagatavotu rēķindeklarāciju, uz rēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta uzrakstīt, apzīmogot vai izdrukāt šādu deklarāciju (angļu vai franču valodā): “to produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir... preferenciāla izcelsme saskaņā ar Eiropas Kopienas vispārējās preferenču sistēmas izcelsmes noteikumiem.” Rēķindeklarācija ir jāparaksta ar roku.

Citi dokumenti

Muitas procedūras importam un eksportam.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

 • ES noteikumi par
  • Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
  • ES intelektuālā īpašuma politika un jaunattīstības valstis

Tirdzniecība ar pakalpojumiem

Publiskais iepirkums

Investīcijas

Noderīgas saites un dokumenti

Pārbaudiet īpašos noteikumus un tarifus, ko piemēro precei, kuru vēlaties importēt/eksportēt manā tirdzniecības asistentā.

Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējām tarifa preferencēm.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites