ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums

ES un Apvienotā Karaliste ir panākušas vienošanos par ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, ko provizoriski piemēro no 2021. gada1. janvāra un kas stājās spēkā 2021. gada 1. maijā.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums attiecas ne tikai uz preču, pakalpojumu, ieguldījumu, publiskā iepirkuma un intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecību, bet arī uz daudzām citām svarīgām jomām, kas ir ES interesēs, piemēram, gaisa transportu un autotransportu, enerģētiku un ilgtspēju, zivsaimniecību un sociālā nodrošinājuma koordināciju. Tirdzniecības un ieguldījumu noteikumu pamatā ir visaptverošas saistības attiecībā uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un ilgtspējīgu attīstību.

 • Tas paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm, kas atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.
 • Tas ļauj ES ieguldītājiem izveidot savus uzņēmumus Apvienotās Karalistes teritorijā un tos brīvi izmantot lielākajā daļā nozaru.
 • Tā nodrošina piekļuvi tirgum ārpus tās, par ko panākta vienošanās, piemēram, ar Japānu, un ietver reglamentējošus noteikumus daudzām svarīgām pakalpojumu nozarēm.
 • Tā nodrošina, ka ES uzņēmumi, kas jau veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, netiks diskriminēti publiskā iepirkuma procedūrās.
 • Tā nodrošina tālākpārdošanas tiesības ES māksliniekiem, uz kurām neattiecas starptautiskās IĪT konvencijas.
 • Tas nodrošina neizkropļotu tirdzniecību un konkurenci ES uzņēmumiem enerģētikas un izejvielu nozarēs un rūpniecībai kopumā.
 • Tajā ir nodaļa par MVU, kas paredzēta, lai veicinātu MVU dalību nolīgumā.
 • Abas puses ir apņēmušās nodrošināt stabilus vienlīdzīgus konkurences apstākļus, saglabājot augstu aizsardzības līmeni tādās jomās kā:
  • vides aizsardzība;
  • cīņa pret klimata pārmaiņām un oglekļa cenas noteikšana;
  • sociālās un darba tiesības;
  • nodokļu pārredzamība un valsts atbalsts;
  • ar efektīvu izpildi iekšzemē, saistošu strīdu izšķiršanas mehānismu un iespēju abām pusēm veikt korektīvus pasākumus.

Uz preču tirdzniecību starp ES un Ziemeļīriju attiecas Izstāšanās līgumā iekļautais Protokols par Īriju un Ziemeļīriju.

Sūdzības

Iesniegt sūdzību

Nolīguma teksts un pārskats

Pakalpojumi

ES un Apvienotā Karaliste ir galvenie partneri pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecības jomā. Apvienotā Karaliste 2021. gadā bija ES otrā lielākā pakalpojumu tirdzniecības partnere pēc Amerikas Savienotajām Valstīm. Galvenās pakalpojumu nozares, ko tirgoja starp ES un Apvienoto Karalisti, bija tā sauktie “citi uzņēmējdarbības pakalpojumi” (t. i., pētniecības un izstrādes pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, arhitektūras pakalpojumi utt.), finanšu pakalpojumi un telekomunikācijas, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nepiedalās ES vienotajā tirgū un tādējādi vairs negūst labumu no principiem par personu brīvu pārvietošanos, pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tā rezultātā Apvienotās Karalistes pakalpojumu sniedzējiem, lai piedāvātu pakalpojumus visā ES, var nākties veikt uzņēmējdarbību ES, lai turpinātu darbību. Tiem jāievēro vietējie noteikumi, procedūras un atļaujas, ko piemēro to darbībai katrā dalībvalstī, kurā tie darbojas. Tas pats attiecas uz ES operatoriem, t. i., tiem ir jāievēro Apvienotās Karalistes iekšzemes noteikumi, lai varētu sniegt pakalpojumus Apvienotajā Karalistē.

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums (TSN) nodrošina ievērojamu atvērtību pakalpojumu tirdzniecībai un ieguldījumiem daudzās nozarēs, tostarp profesionālos un uzņēmējdarbības pakalpojumus (piemēram, juridiskos, revīzijas, arhitektūras pakalpojumus), piegādes un telekomunikāciju pakalpojumus, ar datoriem saistītus un digitālus pakalpojumus, finanšu pakalpojumus, pētniecības un izstrādes pakalpojumus, lielāko daļu transporta pakalpojumu un vides pakalpojumu. Turklāt tas attiecas arī uz ieguldījumiem citās nozarēs, kas nav tādi pakalpojumi kā ražošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, enerģētika un citas primārās nozares.

Faktiskais tirgus piekļuves līmenis būs atkarīgs no pakalpojuma sniegšanas veida: vai to sniedz pāri robežām no piegādātāja piederības valsts, piemēram, internetā (“1. veids”), vai to sniedz patērētājam pakalpojumu sniedzēja valstī, piemēram, tūristam, kas ceļo uz ārzemēm un pērk pakalpojumus (“2. veids”), sniedz vietējais uzņēmums, kura īpašnieks ir ārzemju pakalpojumu sniedzējs (“3. veids”), vai, uz laiku uzturoties citas valsts teritorijā, ar pakalpojumu sniedzēja, kurš ir fiziska persona, starpniecību (“4. veids”). Praksē faktiskā spēja sniegt konkrētu pakalpojumu vai ieguldīt konkrētā nozarē ir atkarīga arī no īpašām atrunām, kas izklāstītas TSN un ko var piemērot ES pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot pakalpojumus Apvienotajā Karalistē dažās nozarēs, un otrādi.

Attiecībā uz fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos uzņēmējdarbības nolūkā (kā minēts iepriekš kā “4. režīms”) ES un Apvienotā Karaliste ir vienojušās par plašu savstarpējo saistību klāstu. Puses nevar atteikt šādu ieceļošanu un uzturēšanos ekonomisku iemeslu dēļ (piemēram, kvotu, ekonomisko vajadzību pārbaužu dēļ), lai gan dažos gadījumos varētu būt atrunas pret saistībām. Turklāt dažos gadījumos joprojām var būt vajadzīga vīza un/vai uzturēšanās vai darba atļauja.

Nolīgums attiecas uz šādām personu kategorijām:

 • Viesdarbinieki uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā, piemēram, vadītājs, kas ierodas Apvienotajā Karalistē, lai izveidotu meitasuzņēmumu. Šīs personas var ieceļot 90 dienas sešu mēnešu laikposmā.
 • Uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki, piemēram, vadītājs, kuru ES uzņēmums X nosūta strādāt savā meitasuzņēmumā Y Apvienotajā Karalistē). Šīs personas var ieceļot 3 gadus (ja vien tās nav praktikanti, un tādā gadījumā uzturēšanās ilgums nepārsniedz vienu gadu).
 • Īstermiņa viesdarbinieki: šīm personām ir atļauts ieceļot ES vai Apvienotajā Karalistē, lai veiktu dažas (vienpadsmit) darbības, kas uzskaitītas 21. pielikuma 8. punktā. Viņi var ierasties 90 dienas sešu mēnešu laikposmā. Tomēr dalībvalstis un Apvienotā Karaliste var izteikt atrunas attiecībā uz dažām no šīm darbībām.
 • Līgumpakalpojumu sniedzēji: šīs personas var ieceļot ES (vai Apvienotajā Karalistē), lai īstenotu pakalpojumu līgumu, kas to uzņēmumam ir ar ES (vai ar Apvienotās Karalistes) klientu, uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, vai uz līguma darbības laiku — atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks. Viņiem jābūt akadēmiskajam grādam un profesionālajai pieredzei, kas saistīta ar sniegto pakalpojumu. Tie var sniegt 22. pielikuma 10. punktā uzskaitītos pakalpojumus. Tomēr dalībvalstis var izteikt atrunas attiecībā uz dažām no šīm darbībām: sk. 22. pielikuma 12. punktu, proti, konkrēta pakalpojuma sniegšanas nosacījumi var būt ierobežojošāki vai pat neiespējami.
 • Neatkarīgi speciālisti. Tāpat kā līgumpakalpojumu sniedzēji, bet tie ir pašnodarbinātie. Atļauto pakalpojumu saraksts ir iekļauts 22. pielikuma 11. punktā.

Turklāt piemēro visus valsts noteikumus par profesionālo kvalifikāciju. Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā ir ietverts satvars, saskaņā ar kuru Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste vēlāk, izskatot katru gadījumu atsevišķi un attiecībā uz konkrētām profesijām, var vienoties par papildu pasākumiem konkrētu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kas kļūtu par paša nolīguma pielikumu. Šādi pasākumi ir jāpieņem Partnerības padomei.

Praktiska informācija ES pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus Apvienotajā Karalistē

Licences meklētājs

Lai sniegtu pakalpojumu Apvienotajā Karalistē, licence, kas vajadzīga uzņēmējdarbības vai citu darbību veikšanai.

Kā izveidot uzņēmumu Apvienotajā Karalistē

Prasības uzņēmuma izveidei Apvienotajā Karalistē būs atkarīgas no tā, kāda veida uzņēmumu vēlaties izveidot, kur jūs strādājat un vai jūs uzņematies palīdzēt. Rokasgrāmata par to, kā izveidot uzņēmumu Apvienotajā Karalistē

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālai kvalifikācijai, kas nav Apvienotās Karalistes valstspiederīgā, būs jābūt oficiāli atzītai Apvienotās Karalistes regulatīvajai iestādei, lai strādātu profesijā, kas ir reglamentēta Apvienotajā Karalistē. Informācija par regulatīvajām iestādēm un reglamentētajām profesijām Apvienotajā Karalistē

Sīkāka informācija par reglamentētajām profesijām ir pieejama Apvienotās Karalistes Profesionālo kvalifikāciju centra tīmekļa vietnē.

Informācija par juridiskajiem pakalpojumiem un jūras transporta pakalpojumiem

Jaunais pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecības asistents, kas pieejams portālā Access2Markets, piedāvā informāciju ES uzņēmumiem, kuri vēlas sniegt juridiskos pakalpojumus un jūras transporta pakalpojumus uz Apvienoto Karalisti. Tā ietver informāciju par prasībām, kas tām jāizpilda, kā arī attiecīgo regulatīvo iestāžu kontaktinformāciju.

Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi attiecībā uz kvalificētu personālu

Vispārīga informācija par vīzas prasībām dažādām pieteikuma iesniedzēju kategorijām.

Konkrētāk attiecībā uz kvalificētu personālu:

 1. Noteikumi par viesdarbiniekiem
 2. Kvalificēta darba ņēmēja vīza
 3. Uzņēmuma iekšējā vīza
 4. T5 Darba ņēmēju un starptautisko līgumu pagaidu darbinieks
 5. Aizjūras uzņēmumu pārstāvis

Publiskais iepirkums

ES un Apvienotās Karalistes TSN ir iekļauts PTO Nolīgums par publisko iepirkumu (GPA), un tas ir plašāks par to. Tas nozīmē, ka visi ieguvumi saistībā ar divpusējiem noteikumiem un ES uzņēmumu piekļuvi Apvienotās Karalistes tirgum, kas izriet no GPA, ir apstiprināti arī saskaņā ar TSN un uz tiem attiecas divpusēja strīdu izšķiršana.

TSN pārsniedz GPA saistības un nodrošina papildu piekļuvi tirgum:

 • Aptverot iepirkuma veicējus, kas pārvalda gāzes un siltuma tīklus, un privātas iepirkuma iestādes, kurām ir monopoltiesības visās komunālo pakalpojumu nozarēs,
 • Aptver dažus papildu pakalpojumus, piemēram:
  • Viesnīcu un restorānu pakalpojumi (CPC Prov. 641)
  • Ēdināšanas pakalpojumi (CPC Prov. 642)
  • Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi (CPC Prov. 643)
  • Ar telesakariem saistīti pakalpojumi (CPC Prov. 754)
  • Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata (CPC Prov. 8220)
  • Citi uzņēmējdarbības pakalpojumi (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Izglītības pakalpojumi (CPC Prov. 92)

TSN arī paplašina piemērojamo noteikumu kopumu un tādējādi atvieglo piekļuvi tirgum, pateicoties:

 • plašāka elektronisko līdzekļu izmantošana,
 • vienots portāls visiem paziņojumiem,
 • pašdeklarāciju akceptēšana,

TSN mēs iekļāvām arī nediskrimināciju attiecībā uz ES īpašumā esošiem uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, attiecībā uz visiem publiskajiem iepirkumiem, tostarp neaptvertajiem iepirkumiem, piemēram, mazas vērtības iepirkumiem (valsts režīms zem GPA robežvērtības).

 

Plašāka informācija par piekļuvi Apvienotās Karalistes iepirkuma tirgum:

Publiskie līgumi, kuru vērtība pārsniedz 10 000 sterliņu mārciņu

Publiskie iepirkumi Skotijā

Velsas publiskie līgumi

Ziemeļīrijas publiskie līgumi: eSourcing NI — eTenders NI

Publiskie līgumi, kuru vērtība pārsniedz GBP 118 000

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites