Preces, kas ražotas saskaņā ar saglabāšanas noteikumiem

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Ozona slāni noārdošu vielu (ONV) un fluorētu siltumnīcefekta gāzu importa ierobežojumi

Līdzekļi, kas noārda ozonu

Lai aizsargātu vidi, Eiropas Savienībā ir aizliegts importēt produktus un iekārtas, kas satur ozona slāni noārdošas vielas (ODS). Šis aizliegums attiecas uz importu no jebkuras valsts, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav pievienojusies 1987. gada Monreālas protokolam par ONV.

Ozona slāni noārdošas vielas

Lai aizsargātu vidi, ozona slāni noārdošu vielu (ODS) imports Eiropas Savienībā (ES) ir atļauts tikai tad, ja tās atbilst konkrētiem nosacījumiem.

Fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošu ražojumu aizliegšana

Ir aizliegts laist tirgū konkrētus ražojumus un iekārtas, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, lai samazinātu to fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas, uz kurām attiecas Kioto protokols.

Tirdzniecības prasības krāsām un lakām

Krāsām un lakām jāatbilst tirdzniecības prasībām, kas izstrādātas, lai novērstu gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju negatīvo ietekmi uz vidi.

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu produktu tirdzniecība

Uz fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu ražojumu un iekārtu tirdzniecību attiecas noteikumi, kas cita starpā attiecas uz tirgus aizliegumiem, marķēšanas prasībām, informācijas paziņošanu un reģistrēšanas pienākumiem.

 

Apdraudēto sugu aizsardzība (Fauna un Flora)

CITES – apdraudēto sugu aizsardzība

To sugu importam, uz kurām attiecas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES), piemēro divkāršas pārbaudes sistēmu, tostarp eksporta un importa kontroli gan izcelsmes valstī, gan ES izraudzītajās ievešanas vietās.

Lielacu tunzivju un zobenzivju tirdzniecības statistiskā uzraudzība

Tunzivju un zobenzivju imports ir atļauts tikai tad, ja attiecīgajai kravai ir pievienots statistisks ievešanas dokuments. Pasākuma mērķis ir saglabāt skartās sugas.

Zilo tunzivju nozvejas dokumentēšanas shēma

Uz zilo tunzivju importu attiecas nozvejas dokumentēšanas shēma, kuras mērķis ir noteikt visu zilo tunzivju izcelsmi, lai regulētu šīs sugas krājumus, uzlabotu statistikas datu kvalitāti un ticamību un aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu zveju.

Dissostichus spp. nozvejas dokumentēšanas shēma

Dissostichus spp. (pazīstamas kā ilkņzivis) importam jāpievieno nozvejas dokuments, lai īstenotu CCAMLR (Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanas konvencijas) uzraudzības pasākumus.

Importa prasības izstrādājumiem no roņiem

Ir aizliegts komerciālos nolūkos importēt roņveidīgo baltās ādas un pūšļotu roņu mazuļu mazuļu ādas un to izstrādājumus. Dažu konkrētu šāda veida produktu importu var atļaut, ja tie atbilst noteiktām prasībām.

Nelegālās zvejas kontrole

Konkrētu zvejas produktu imports tiek kontrolēts, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN zveju).

Nelegālas koksnes un koksnes izstrādājumu kontrole

Ir aizliegts importēt nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no tiem iegūtus izstrādājumus.

FLEGT licencēšanas sistēma kokmateriālu importam

Ir aizliegts importēt koka izstrādājumus, kas eksportēti no valstīm, kuras īsteno šo brīvprātīgo shēmu, ja vien uz kravu neattiecas FLEGT licence.

 

Ražošanas un pēcražošanas procesu kontrole, izmantojot bīstamas vielas

Tirdzniecības prasības baterijām un akumulatoriem

Ņemot vērā tajos esošo bīstamo vielu daudzumu un lai aizsargātu vidi, ir aizliegts laist tirgū dažas baterijas un akumulatorus.

Elektrisko un elektronisko iekārtu tirdzniecības prasības

Dažu bīstamu vielu izmantošana ES tirgū laistajās elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (EEI) ir ierobežota. Šo produktu ražotāji un importētāji ir atbildīgi par atkritumu apsaimniekošanu, jo īpaši par šādu atkritumu atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un cita veida reģenerācijas veicināšanu.

Radioaktīvie produkti

Radioaktīvo produktu imports ir stingri ierobežots, lai pasargātu vidi un sabiedrības veselību no radioaktīva riska.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites