Prekės, gaminamos laikantis išsaugojimo taisyklių

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto produktų reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Išsamią informaciją rasite skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštės aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų importo apribojimai

Ozono sluoksnį ardantys produktai

Siekiant apsaugoti aplinką, į Europos Sąjungą draudžiama importuoti produktus ir įrangą, kurių sudėtyje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM). Šis draudimas taikomas importui iš bet kurios šalies, nepaisant to, ar ji yra 1987 m. Monrealio protokolo dėl OAM šalis.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

Siekiant apsaugoti aplinką, į Europos Sąjungą (ES) leidžiama įvežti ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) tik jei jos atitinka tam tikras sąlygas.

Produktų, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, draudimas

Siekiant sumažinti išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, draudžiama pateikti į rinką tam tikrus produktus ir įrangą, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Dažų ir lakų prekybos reikalavimai

Dažai ir lakai turi atitikti prekybos reikalavimus, skirtus išvengti neigiamo lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimo poveikio aplinkai.

Prekyba produktais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, prekybai taikomos nuostatos dėl, be kita ko, rinkos draudimų, ženklinimo reikalavimų, informacijos teikimo ir registravimo įpareigojimų.

 

Nykstančių rūšių apsauga (Fauna ir Flora)

CITES. Nykstančių rūšių apsauga

Importuojamoms rūšims, kurioms taikoma Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES), taikoma dvigubo patikrinimo sistema, apimanti eksporto ir importo kontrolę tiek kilmės šalyje, tiek ES nustatytuose įvežimo punktuose.

Prekybos didžiaakiais tunais ir durklažuvėmis statistinė stebėsena

Importuoti tunus ir durklažuves leidžiama tik tuo atveju, jei prie atitinkamo krovinio pridedamas statistinis importo dokumentas. Priemonės tikslas – išsaugoti paveiktas rūšis.

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo sistema

Paprastųjų tunų importui taikoma sugavimo dokumentavimo sistema, skirta visų paprastųjų tunų kilmei nustatyti, siekiant reguliuoti šios rūšies išteklius, gerinti statistinių duomenų kokybę ir patikimumą ir užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

Dissostichus spp. laimikio dokumentavimo sistema

Norint įgyvendinti CCAMLR (Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos) priemones, importuojant Dissostichus spp (paprastai vadinamus nototeniniais dygliarykliais) turi būti pateikiamas sugavimo dokumentas.

Produktų iš ruonių importo reikalavimai

Draudžiama komerciniais tikslais importuoti gelsvapelekių ruonių jauniklių kailius ir ruonio ruoniukų kailius bei iš jų pagamintus dirbinius. Gali būti leidžiama importuoti kai kuriuos konkrečius šios rūšies produktus, jei jie atitinka tam tikrus reikalavimus.

Neteisėtos žvejybos kontrolė

Tam tikrų žuvininkystės produktų importas kontroliuojamas siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

Neteisėtos medienos ir medienos produktų kontrolė

Draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą medieną ir jos produktus.

FLEGT licencijavimo schema medienos importui

Medienos produktų, eksportuojamų iš šią savanorišką schemą įgyvendinančių šalių, importas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai siuntai išduota FLEGT licencija

 

Gamybos ir pogamybinių procesų, kuriuose naudojamos pavojingos medžiagos, kontrolė

Baterijoms ir akumuliatoriams taikomi prekybos reikalavimai

Atsižvelgiant į juose esančių pavojingų medžiagų kiekį ir siekiant apsaugoti aplinką, draudžiama pateikti rinkai tam tikras baterijas ir akumuliatorius.

Prekybos elektros ir elektronine įranga reikalavimai

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimas ES rinkai pateikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) ribojamas. Šių produktų gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už atliekų tvarkymą, visų pirma už tokių atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo skatinimą.

Radioaktyvieji produktai

Radioaktyviųjų produktų importas yra griežtai ribojamas siekiant apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą nuo radioaktyviojo pavojaus.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos