Earraí a tháirgtear le rialacha caomhnaithe

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Srianta allmhairiúcháin ar Shubstaintí Ídithe Ózóin (ODS) agus ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe

Táirgí a ídíonn ózón

Agus é mar aidhm an comhshaol a chosaint, tá toirmeasc ar allmhairiú táirgí agus trealaimh ina bhfuil substaintí ídithe ózóin (ODSanna) isteach san Aontas Eorpach. Tá feidhm ag an toirmeasc seo maidir le hallmhairí ó thír ar bith, bíodh siad ina bpáirtithe i bprótacal Montréal 1987 maidir le SÍÓnna nó ná bíodh.

Substaintí a ídíonn ózón

D’fhonn an comhshaol a chosaint, ní údaraítear allmhairiú substaintí a ídíonn ózón (ODS) isteach san Aontas Eorpach (AE) ach amháin má chomhlíonann siad coinníollacha áirithe.

Toirmeasc ar tháirgí ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

Tá toirmeasc ar tháirgí agus trealamh áirithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe a chur ar an margadh chun astaíochtaí na ngás ceaptha teasa fluairínithe a chumhdaítear le Prótacal Kyoto a laghdú.

Ceanglais mhargaíochta maidir le péinteanna agus vearnaisí

Ní mór do phéinteanna agus vearnaisí na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh, ar ceanglais iad atá ceaptha chun éifeachtaí diúltacha ar an gcomhshaol a bhaineann le hastaíochtaí ó chomhdhúile so-ghalaithe orgánacha (CSO) a chosc.

Margú táirgí ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

Tá margú táirgí agus trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe faoi réir forálacha maidir le, i measc nithe eile, toirmisc ar an margadh, ceanglais lipéadaithe, tuairisciú faisnéise agus oibleagáidí clárúcháin.

 

Cosaint speiceas i mbaol (Fauna agus Flora)

Cites — Cosaint Speiceas i mBaol

Tá allmhairí speiceas a chumhdaítear leis an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) faoi réir córas seiceála dúbailte lena n-áirítear rialuithe onnmhairiúcháin agus allmhairithe ag an tír thionscnaimh agus ag pointí iontrála ainmnithe an Aontais araon

Faireachán staidrimh ar thrádáil i dtuinnín mórshúileach agus i gcolgán

Ní cheadaítear tuinníní agus colgáin a allmhairiú ach amháin má tá an doiciméad staitistiúil allmhairithe ag gabháil leis an lasta lena mbaineann. Is é is aidhm don bheart na speicis atá buailte a chaomhnú.

Scéim doiciméadaithe gabhála do thuinníní gorma

Tá allmhairiú tuinníní gorma faoi réir scéim doiciméadaithe gabhála atá ceaptha tionscnamh na dtuinníní gorma uile a shainaithint d’fhonn stoic an speicis seo a rialáil, chun cáilíocht agus iontaofacht sonraí staidrimh a fheabhsú agus chun iascaireacht neamhdhleathach a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú.

Scéim doiciméadaithe gabhála le haghaidh Dissostichus spp

Ní mór doiciméad um ghabháil a bheith ag gabháil le hallmhairí Dissostichus spp (ar a dtugtar an déadéisc de ghnáth) chun bearta faireacháin CCAMLR (an Coinbhinsiún um Chaomhnú Beo-Acmhainní Muirí Antartacha) a chur chun feidhme

Ceanglais allmhairiúcháin le haghaidh táirgí róin

Tá toirmeasc ar sheithí fionnaidh laonna fionnaidh ó rónta cruit agus laonna rónta cochallacha, agus earraí déanta díobh, a allmhairiú chun críocha tráchtála. Féadfar allmhairí táirgí sonracha áirithe den chineál sin a cheadú má chomhlíonann siad ceanglais áirithe.

Iascaireacht neamhdhleathach a rialú

Rialaítear allmhairiú táirgí iascaigh áirithe chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN) a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú

Rialú ar adhmad neamhdhleathach agus ar tháirgí adhmaid neamhdhleathacha

Toirmisctear adhmad a lománaíodh go neamhdhleathach agus a dtáirgí díorthaithe a allmhairiú.

Scéim ceadúnúcháin FLEGT i gcás allmhairí adhmaid

Tá toirmeasc ar allmhairí táirgí adhmaid a onnmhairítear ó thíortha a chuireann an scéim dheonach seo chun feidhme mura gcumhdaítear an lastas le ceadúnas FLEGT

 

Próisis táirgthe agus iartháirgthe a rialú trí shubstaintí contúirteacha a úsáid

Ceanglais mhargaíochta maidir le ceallraí agus taisc-cheallraí

I bhfianaise líon na substaintí contúirteacha atá iontu agus chun an comhshaol a chosaint, tá toirmeasc ar cheallraí agus taisc-cheallraí áirithe a chur ar an margadh.

Ceanglais mhargaíochta maidir le trealamh leictreach agus leictreonach

Tá srian ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (TLL) a chuirtear ar mhargadh an AE. Tá freagracht ar mhonaróirí agus ar allmhaireoirí na dtáirgí sin maidir le bainistiú dramhaíola, go háirithe as athúsáid, athchúrsáil agus cineálacha eile aisghabhála dramhaíola den sórt sin a chur chun cinn.

Táirgí radaighníomhacha

Tá srian mór ar allmhairí táirgí radaighníomhacha chun an comhshaol agus an tsláinte phoiblí a chaomhnú ó riosca radaighníomhach.

 
Roinn an leathanach seo: