Earraí a tháirgtear le rialacha caomhnaithe

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Srianta allmhairithe ar Shubstaintí Ídithe Ózóin (ODS) agus ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe

Táirgí ídithe ózóin

D’fhonn an comhshaol a chosaint, tá toirmeasc ar allmhairiú táirgí agus trealaimh ina bhfuil substaintí a ídíonn an t-ózón (ODS) isteach san Aontas Eorpach. Tá feidhm ag an toirmeasc seo maidir le hallmhairí ó aon tír, bíodh sí ina páirtí i bprótacal Montréal 1987 maidir le SÍÓanna nó ná bíodh.

Substaintí a ídíonn an t-ózón

D’fhonn an comhshaol a chosaint, ní údaraítear allmhairí substaintí a ídíonn ózón (ODS) ach amháin má chomhlíonann siad coinníollacha áirithe.

Toirmeasc ar tháirgí ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

Tá toirmeasc ar tháirgí agus ar threalamh áirithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe a chur ar an margadh d’fhonn astaíochtaí na ngás ceaptha teasa fluairínithe a thagann faoi Phrótacal Kyoto a laghdú.

Ceanglais mhargaíochta maidir le péinteanna agus vearnaisí

Ní mór do phéinteanna agus vearnaisí na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh a cheaptar chun éifeachtaí diúltacha comhshaoil ó astaíochtaí comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (CSO) a chosc.

Margú táirgí ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

Tá margú táirgí agus trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe faoi réir forálacha a bhaineann, i measc nithe eile, le toirmisc mhargaidh, ceanglais lipéadaithe, tuairisciú faisnéise agus oibleagáidí clárúcháin.

 

Speicis i mbaol a chosaint (Fauna agus Flora)

CITES – Cosaint Speiceas i mBaol

Allmhairí speiceas atá cumhdaithe ag an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) tá siad faoi réir córas seiceála dúbailte lena n-áirítear rialuithe onnmhairithe agus allmhairithe ag an tír thionscnaimh agus ag pointí iontrála ainmnithe AE araon

Faireachán staidrimh ar thrádáil i dtuinnín mórshúileach agus i gcolgáin

Ní cheadófar tuinníní agus colgáin a allmhairiú ach amháin má tá an doiciméad allmhairithe staidrimh ag gabháil leis an lasta lena mbaineann. Is é aidhm an bhirt na speicis atá buailte a chaomhnú.

Scéim um dhoiciméadú ar ghabháil tuinnín ghoirm

Tá allmhairithe tuinníní gorma faoi réir scéim um dhoiciméadú ar ghabháil lena mbeartaítear tionscnamh gach tuinnín ghoirm a shainaithint d’fhonn stoic den speiceas sin a rialáil, chun cáilíocht agus iontaofacht na sonraí staidrimh a fheabhsú agus chun iascaireacht neamhdhleathach a chosc, a dhíspreagadh agus deireadh a chur léi.

Scéim um dhoiciméadú gabhálacha do Dissostichus spp

Ní mór doiciméad um ghabháil a bheith ag gabháil le hallmhairí Dissostichus spp (ar a dtugtar iasc fiaclach de ghnáth) chun bearta monatóireachta CCAMLR (Coinbhinsiún um Chaomhnú Acmhainní Muirí Beo san Antartach) a chur chun feidhme

Ceanglais allmhairiúcháin maidir le táirgí róin

Toirmisctear allmhairí a dhéanamh chun críocha tráchtála de chraicne fionnaidh laonna cótaí geala ó rónta cruit agus laonna rónta cochallacha, agus earraí atá déanta astu. Féadfar allmhairí táirgí sonracha áirithe den chineál sin a cheadú má chomhlíonann siad ceanglais áirithe.

Rialú ar iascaireacht neamhdhleathach

Rialaítear allmhairí táirgí iascaigh áirithe d’fhonn iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú (NNN)

Rialú ar adhmad neamhdhleathach agus ar tháirgí adhmaid neamhdhleathacha

Tá toirmeasc ar adhmad arna lománú go neamhdhleathach agus ar a dtáirgí díorthaithe a allmhairiú.

Scéim ceadúnúcháin FLEGT le haghaidh allmhairí adhmaid

Tá toirmeasc ar allmhairiú táirgí adhmaid a onnmhairítear ó thíortha a bhfuil an scéim dheonach seo á cur chun feidhme acu mura gcumhdaítear an lastas le ceadúnas FLEGT

 

Rialú ar phróisis táirgthe agus iartháirgthe ag baint úsáide as substaintí contúirteacha

Ceanglais mhargaíochta maidir le cadhnraí agus taisc-cheallraí

I bhfianaise an méid substaintí contúirteacha atá iontu agus d’fhonn an comhshaol a chosaint, tá toirmeasc ar chadhnraí agus taisc-cheallraí áirithe a chur ar an margadh.

Ceanglais mhargaíochta maidir le trealamh leictreach agus leictreonach

Tá srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (TLL) a chuirtear ar mhargadh an AE. Tá monaróirí agus allmhaireoirí na dtáirgí sin freagrach as bainistiú dramhaíola, go háirithe as athúsáid, athchúrsáil agus cineálacha eile aisghabhála dramhaíola den sórt sin a chur chun cinn.

Táirgí radaighníomhacha

Cuirtear srian mór ar allmhairí táirgí radaighníomhacha chun an comhshaol agus an tsláinte phoiblí a chosaint ó riosca radaighníomhach.

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa