Infheistíocht — na colúin

Tá beartas infheistíochta idirnáisiúnta an Aontais bunaithe ar thrí phríomhcholún

Éascú infheistíochta

Is coincheap leathan é éascú na hinfheistíochta a bhfuil aitheantas méadaithe faighte aige i gciorcail infheistíochta le blianta beaga anuas mar bhealach tábhachtach chun infheistíocht a mhealladh.

Díríonn bearta éascaithe ar é a dhéanamh níos éasca d’infheisteoirí infheistíochtaí a bhunú, a oibriú agus a leathnú. Ar an iomlán, tugann na bearta sin aghaidh ar thrédhearcacht agus intuarthacht na timpeallachta infheistíochta a fheabhsú, nósanna imeachta/ceanglais infheistíochta agus riaracháin a shimpliú agus a chuíchóiriú agus foráil a dhéanamh maidir le nósanna imeachta achomhairc agus athbhreithnithe.

I dtéarmaí nithiúla, áirítear ar na bearta sin ceanglais éagsúla foilsithe agus faisnéise maidir le hinfheistíocht a iontráil agus a oibriú, pointí teagmhála agus fiosrúcháin a bhunú, ceanglais maidir le doiciméadacht agus déileáil le hiarratais neamhiomlána, sásraí d’ionaid ilfhreastail chun roinnt bheag díobh a lua. I suirbhéanna infheisteoirí, tarraingíodh aird ar na réimsí sin mar thosca criticiúla ina gcinneadh infheistíocht a dhéanamh.

Léirscaoileadh infheistíochta

Is é is aidhm don léirscaoileadh infheistíochta cothrom iomaíochta a bhaint amach d’infheisteoirí coigríche ar mhargaí tríú tíortha.

Cumhdaítear le léirscaoileadh prionsabail (e.g. rochtain ar an margadh, cóir náisiúnta agus cóir an náisiúin barrfhabhair) agus gealltanais, lena gceadaítear margaí tríú tíortha a oscailt d’infheisteoirí an Aontais. Is é is aidhm do na rialacha sin bunú fiontar (fochuideachtaí, brainsí, oifigí ionadaíocha) i seirbhísí agus neamhsheirbhísí (e.g. monaraíocht, talmhaíocht, eastóscadh, táirgeadh fuinnimh) a cheadú nó a éascú.

Mar shampla, d’fhéadfaí a áireamh leis na rialacha maidir le rochtain ar an margadh deireadh a chur le teorainneacha ar líon na n-oibreoirí nó ar luach na n-idirbheart (e.g. cuótaí, monaplachtaí, agus tástálacha riachtanas eacnamaíoch), ceanglais úinéireachta eachtraí nó ceanglais maidir le comhfhiontair a laghdú nó a dhíothú.

Cosaint infheistíochta

Tugann caighdeáin chosanta infheistíochta ráthaíochtaí d’infheisteoirí agus dá n-infheistíochtaí chomh maith leis an gceart atá ag na rialtais óstacha rialáil a dhéanamh ar chuspóirí dlisteanacha beartais phoiblí.

Áirítear ar na gealltanais i gcomhaontuithe cosanta infheistíochta prionsabail amhail neamh-idirdhealú, cóir chothrom agus chothrom (FET) d’infheisteoirí nó cúiteamh i gcás díshealbhaithe i ndáil le sócmhainní infheisteoirí i dtríú tíortha.

Is féidir le comhaontuithe cosanta infheistíochta cabhrú leis na rioscaí a mheastar a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i dtíortha áirithe a laghdú. Ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm in 2009, tá inniúlacht eisiach ag AE maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche a chosaint. Sna comhaontuithe is déanaí dá chuid, tá rialacha níos soiléire tugtha isteach ag an Aontas maidir leis an gceart rialála le haghaidh cuspóirí beartais phoiblí agus rinne sé athbhreithniú suntasach freisin ar an sásra um réiteach díospóidí(Córas na Cúirte Infheistíochta, Treoir don Chóras Cúirte Infheistíochta).

Go traidisiúnta, áiríodh i gcomhaontuithe cosanta infheistíochta sásraí um réiteach díospóidí idir infheisteoirí agus an stát (ISDS) a thugann rochtain dhíreach d’infheisteoirí ar eadráin i gcoinne Stát.

Roinn an leathanach seo: