Infheistíocht – na colúin

Tá beartas infheistíochta idirnáisiúnta an Aontais bunaithe ar thrí phríomhcholún

Éascú infheistíochta

Is coincheap leathan é éascú na hinfheistíochta agus tá méadú tagtha ar an aitheantas a thugtar do chiorcail infheistíochta le blianta beaga anuas mar mhodh tábhachtach chun infheistíocht a mhealladh.

Díríonn bearta éascaithe ar é a dhéanamh níos éasca d’infheisteoirí infheistíochtaí a bhunú, a oibriú agus a leathnú. Ar an iomlán, tugtar aghaidh leis na bearta sin ar thrédhearcacht agus intuarthacht na timpeallachta infheistíochta a fheabhsú, ar infheistíocht agus ar nósanna imeachta/riachtanais riaracháin a shimpliú agus a chuíchóiriú agus ar fhoráil a dhéanamh maidir le nósanna imeachta achomhairc agus athbhreithnithe.

I dtéarmaí nithiúla, áirítear ar na bearta sin ceanglais éagsúla maidir le foilsiú agus faisnéis maidir le hiontráil agus oibriú na hinfheistíochta, bunú pointí teagmhála agus fiosrúcháin, ceanglais maidir le doiciméadú agus cóireáil ar fheidhmchláir neamhiomlána, sásraí de chineál ionad uileghnó chun líon beag daoine a lua. D’aibhsigh suirbhéanna infheisteoirí na réimsí sin mar fhachtóirí criticiúla agus iad ag cinneadh infheistíocht a dhéanamh.

Léirscaoileadh infheistíochta

Féachann léirscaoileadh infheistíochta le cothrom na Féinne a thabhairt d’infheisteoirí coigríche i margaí tríú tíortha.

Leis an léirscaoileadh, cumhdaítear prionsabail (e.g. rochtain ar an margadh, cóir náisiúnta agus cóir náisiún barrfhabhair) agus gealltanais, lena gceadaítear margaí tríú tíortha a oscailt d’infheisteoirí an AE. Is é is aidhm do na rialacha sin cead a thabhairt nó éascú a dhéanamh ar bhunú fiontar (fochuideachtaí, brainsí, oifigí ionadaíocha) i seirbhísí agus i seirbhísí nach seirbhísí iad (e.g. monarú, talmhaíocht, eastóscadh, táirgeadh fuinnimh).

Mar shampla, i measc na rialacha maidir le rochtain ar an margadh is féidir deireadh a chur le srianta ar líon na n-oibreoirí nó luach na n-idirbheart (e.g. cuótaí, monaplachtaí, agus tástálacha ar riachtanais eacnamaíocha), ceanglais úinéireachta coigríche a laghdú nó deireadh a chur leo nó ceanglais maidir le comhfhiontair.

Cosaint infheistíochta

Le caighdeáin cosanta infheistíochta, tugtar ráthaíochtaí d’infheisteoirí agus dá n-infheistíochtaí chomh maith leis an gceart atá ag na rialtais óstacha rialáil a dhéanamh ar chuspóirí dlisteanacha beartais phoiblí.

Áirítear sna gealltanais i gcomhaontuithe cosanta infheistíochta prionsabail amhail neamh-idirdhealú, cóir agus cothrom (FET) d’infheisteoirí nó cúiteamh i gcás díshealbhú i ndáil le sócmhainní infheisteoirí i dtríú tíortha.

Is féidir le comhaontuithe cosanta infheistíochta cabhrú chun na rioscaí a mheastar a bhaineann le hinfheistíocht i dtíortha áirithe a laghdú. Ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm in 2009, tá inniúlacht eisiach ag an AE infheistíocht dhíreach choigríche a chosaint. Sna comhaontuithe is déanaí uaidh, tá rialacha níos soiléire tugtha isteach ag an Aontas maidir leis an gceart chun rialú a dhéanamh ar chuspóirí beartais phoiblí agus rinne sé athbhreithniú suntasach freisin ar shásra an réitigh díospóidí (Córas na Cúirte Infheistíochta).

Go traidisiúnta, bhí sásraí chun díospóidí idir infheisteoir agus stát a réiteach ar áireamh i gcomhaontuithe cosanta infheistíochta a thugann rochtain dhíreach d’infheisteoirí ar eadráin i gcoinne Stát.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa