Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

TháinigComhaontú Saorthrádála AE-Vítneam i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

Tiocfaidhan Comhaontú Cosanta Infheistíochta idir an tAontas agus Vítneam i bhfeidhm tar éis do Bhallstáit uile an Aontais a dtoiliú foirmiúil a thabhairt.

An comhaontú trádála

 • cuireann sé deireadh le dleachtanna custaim, maorlathas agus bacainní eile a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag onnmhairiú chuig Vítneam
 • é a dhéanamh níos éasca earraí tábhachtacha a thrádáil amhail earraí leictreonacha, táirgí bia agus cógais
 • osclaíonn sé margadh Vítneam d’easpórtálacha seirbhísí AE, mar shampla in earnáil an iompair agus i réimse na teileachumarsáide.

A luaithe a bheidh an comhaontú infheistíochta i bhfeidhm, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

 • tuilleadh feabhais a chur ar an timpeallacht infheistíochta
 • níos mó cinnteachta a thabhairt d’infheisteoirí na hEorpa agus Vítneam.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Téann an comhaontú trádála chun tairbhe do ghnólachtaí tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • deireadh a chur le 99 % de na taraifí uile agus deireadh a chur go páirteach leis an 1 % atá fágtha trí chuótaí dleachta nialasacha teoranta;
 • bacainní rialála a laghdú agus rómhaorlathas a fhorluí
 • cearta maoine intleachtúla a chosaint, lena n-áirítear tásca geografacha a bhronntar ar tháirgí speisialta réigiúnacha bia agus dí, amhail Cognac, fíonta Rioja nó Feta
 • margaí seirbhísí agus soláthair phoiblí a oscailt suas
 • a áirithiú gur féidir na rialacha a comhaontaíodh a fhorfheidhmiú.

Bhain Vítneam 65 % dá dhualgais ar earraí ón Aontas Eorpach an lá ar tháinig an comhaontú i bhfeidhm. Bainfear an fuílleach de réir a chéile faoi 2030.

Cuirfidh an tAontas Eorpach deireadh de réir a chéile lena dhleachtanna ar allmhairí ó Vítneam faoi 2027.

Cuirtear san áireamh sa chur chuige neamhshiméadrach sin gur tír i mbéal forbartha í Vítneam.

Leis an gcomhaontú trádála, cuirtear deireadh le taraifí ar réimse de phríomhtháirgí easpórtála an Aontais

 • ní gá don chuid is mó d’innealra agus d’fhearais dleachtanna iompórtála Vítneamach suas le 35 % a íoc – ní dhéanfaidh an chuid eile amhlaidh a thuilleadh faoi Lúnasa 2025
 • beidh gluaisrothair le hinnill níos mó ná 150 cc faoi dhleachtanna allmhairithe Vítneamacha de 75 % bainte go hiomlán de réir a chéile faoi Lúnasa 2027
 • tiocfaidh deireadh 78 % de réir a chéile le dleachtanna iompórtála Vítneamacha faoi mhí Lúnasa 2030
 • beidh dleachtanna iompórtála Vítneamacha suas le 32 % bainte de réir a chéile ag codanna gluaisteán faoi Lúnasa 2027
 • ní gá do thart ar leath de chógaisíocht an Aontais dleachtanna iompórtála Vítneamach suas le 8 % a íoc a thuilleadh – ní bheidh ar onnmhairí teicstíle AE 12 % dleachtanna allmhairithe Vítneamach a íoc a thuilleadh faoi mhí Lúnasa 2027
 • ní gá do bheagnach 70 % d’easpórtálacha ceimiceán AE dleachtanna allmhairithe Vítneamacha suas le 5 % a íoc – beidh an chuid eile in ann dul isteach saor ó tharaifí suas le 25 % tar éis trí, cúig bliana nó seacht mbliana.

Chomh maith le deireadh a chur le taraifí, tá sé comhaontaithe ag Vítneam freisin

 • deireadh a chur leis na dleachtanna onnmhairiúcháin atá aige cheana ar a onnmhairí chuig an AE
 • gan an líon beag dualgas a bheidh ann a mhéadú.

Conas a rachaidh an comhaontú trádála chun tairbhe do phobail feirmeoireachta an Aontais?

Bainfidh táirgeoirí agus onnmhaireoirí Eorpacha táirgí agraibhia tairbhe as margadh méadaitheach Vítneam agus as deireadh a chur de réir a chéile le taraifí.

 

Dleacht
allmhairithe Vítneaimis reatha

Dleacht ar allmhairí a bhaintear
de réir a chéile ag

Mairteoil agus uaineoil

20 %

Lúnasa 2023

Muiceoil reoite

15 %

Lúnasa 2027

Muiceoil úr, miodamas agus liamhás

Suas le 25 %

Lúnasa 2029

Éanlaith agus scairteach

Suas le 40 %

Lúnasa 2030

Táirgí déiríochta

Suas le 15 %

Lúnasa 2025

Formhór na gcáiseanna le Tásc Geografach

Suas le 15 %

Lúnasa 2023

Fíonta agus biotáillí

50 % agus 48 % faoi seach

Lúnasa 2027

Beoir

35 %

Lúnasa 2030

Ullmhóidí bia

Suas le 40 %

Lúnasa 2027

Bácús agus taosráin

Suas le 40 %

Lúnasa 2025

Seacláid

30 %

Lúnasa 2027

Pasta pasta

20-38 %

Lúnasa 2027

Pasta áirithe le líonadh feola

20-38 %

Lúnasa 2030

Tá cur síos mionsonraithe ar na coinníollacha onnmhairithe le haghaidh táirgí agraibhia sa lámhleabhar seo. Lámhleabhar d’onnmhaireoirí chuig Vítneam.

I gcás na dtáirgí is íogaire, ní osclóidh an tAontas a mhargadh ach d’onnmhairí Vítneamacha go pointe áirithe chun cosc a chur ar tháirgeoirí AE dochar a dhéanamh dóibh.

Deonaíonn an tAontas Eorpach do Vítneam taraif-chuótaí gan dleacht ar bith de mhéid socraithe agus de mhéid teoranta gan aon mhéadú bliantúil i gcás na dtaraif-rátaí

 • deisliní agus stáirsí modhnaithe eile
 • uibheacha agus buíocáin uibhe
 • eatánól
 • gairleog
 • stáirse casabhaigh
 • mannatól
 • muisiriúin
 • rís
 • soirbíotól
 • siúcra agus táirgí a bhfuil cion ard siúcra iontu
 • grán milis.

Leis an gcomhaontú trádála aithnítear agus cosnaítear Tásca Geografacha d’fhíonta, do bhiotáillí, do tháirgí talmhaíochta agus d’earraí bia a tháirgtear in AE nó i Vítneam.

Is é is aidhm do bhearta sláintíochta agus fíteashláintíochta beatha agus sláinte an duine, ainmhithe agus plandaí a chosaint. Ar na bearta sin, áirítear

 • limistéir lotnaidí nó galair atá íseal/saor in aisce a aithint
 • trédhearcacht agus malartú faisnéise a áirithiú
 • sásraí chun bacainní trádála a sheachaint.

Tá tuilleadh sonraí le fáil sa roinn thíos.

Cé chomh mór is atá margadh Vítneamach? Cé mhéad trádála a dhéanann an tAontas Eorpach le Vítneam?

Agus daonra os cionn 97 milliún duine inti, is príomhmhargadh onnmhairiúcháin de chuid an Aontais é Vítneam san Áise.

Is í Vítneam an 17ú comhpháirtí trádála is mó ar domhan maidir le hearraí agus is í Vítneam an dara ceann is mó in Oirdheisceart na hÁise.

Is foinse thábhachtach amhábhar agus ionchuir eile le haghaidh earraí í Vítneam.

In 2019, bhí cothromaíocht dhearfach ag Vítneam i dtrádáil agraibhia leis an Aontas Eorpach

 • Easpórtálacha Vítneamacha chuig an Aontas – EUR2.16 billiún
 • Easpórtálacha AE go Vítneam – EUR1.14 billiún.

Is dócha go dtiocfaidh fás breise ar an trádáil idir AE agus Vítneam san earnáil sin de bharr an chomhaontaithe trádála.

In 2018, bhí cothromaíocht dhearfach ag an Aontas maidir le trádáil seirbhísí le Vítneam

 • Easpórtálacha sheirbhísí an Aontais chuig Vítneam – EUR2.1 billiún
 • Easpórtálacha seirbhísí Vítneamacha chuig an Aontas – EUR1.8 billiún.

Taraifí

Le haghaidh onnmhairí chuig Vítneam

Roimh an gcomhaontú trádála, chuir Vítneamach dleachtanna iompórtála suas le 50 % i bhfeidhm ar onnmhairithe táirgí agraibhia san Aontas agus suas le 78 % ar earraí tionsclaíocha, amhail gluaisteáin agus innealra. Faoin gcomhaontú trádála, tá ceangal dlíthiúil ar Vítneam a taraifí a laghdú de réir a chéile laistigh de thrí bliana agus 10 bliana tar éis Lúnasa 2020.

Le haghaidh iompórtálacha isteach san AE

Amhail ón 1 Lúnasa 2020, tagann tuairim is 84 % d’allmhairí AE ó Vítneam isteach saor ó dhleacht.

I measc na n-earnálacha a bhaineann tairbhe as sin tá

• cógaisíocht

• formhór na bpeitriceimiceán (ní dhéanfar taraifí áirithe ar pheitriceimiceáin a chéimniú amach ach amháin tar éis trí bliana).

De réir a chéile, faoi mhí na Samhna 2030, cuirfidh an tAontas deireadh de réir a chéile leis na dleachtanna custaim ar fad atá fágtha agus a bhfuil feidhm acu maidir le hallmhairí ó Vítneam.

Leanfaidh an tAontas de tharaifí a chur i bhfeidhm ar roinnt táirgí fiú tar éis dheireadh na tréimhse céimnithe amach, lena n-áirítear taraifí ar tháirgí éisc áirithe (tilapia, tuinnín boiníotó).

Leagtar amach go mionsonrach in Iarscríbhinn 2-A den chomhaontú trádála na céimeanna chun taraifí a dhíchóimeáil le haghaidh catagóirí éagsúla earraí thar chúig bliana.

 

Is féidir leat teacht ar sceideal mionsonraithe dismantling taraif-dismantling do tháirge ar leith i Mo Chúntóir Trádála.

 

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha?

Tá rialacha tionscnaimh leagtha amach sa Phrótacal maidir leis an sainmhíniú ar ‘táirgí tionscnaimh’ agus leis an modh comhair riaracháin i gComhaontú Saorthrádála AE-Vítneam (IO L 186, 12.06.2020, lch. 1319).

An bhfuil mo tháirge ‘tionscanta’ de réir Chomhaontú Saorthrádála AE-Vietnam?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach íochtarach nó nialasach faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Vítneam, ní mór gur de thionscnamh AE nó Vítneam a thiocfaidh sé.

Meastar go dtionscnaíonn táirge in AE nó i Vítneam más

 • a fhaightear go hiomlán in AE nó i Vítneam
 • a tháirgtear go heisiach as ábhair de thionscnamh AE nó Vítneam nó
 • a tháirgtear in AE nó i Vítneam lena n-úsáidtear ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll gur leor an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh orthu trí na rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh. Féach Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de. Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh, mar shampla, oibriú nó próiseáil neamhleor nó riail an neamh-athraithe. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin a chuidíonn cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, mar shampla lamháltais nó carnadh.

 

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa chaibidil a chomhlíonadh (e.g. oibriú nó próiseáil neamhleor, riail maidir le neamh-athrú). Cabhraíonn solúbthachtaí breise chun cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (e.g. lamháltais nó carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • An riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • Athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • Oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí, na n-éadaí agus na gceimiceán.

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tá solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Foráiltear go mbeidh solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt

I gComhaontú Saorthrádála AE-Vítneam, ceadaíonn riail na caoinfhulaingthe don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a bhfuil toirmeasc orthu de ghnáth de réir na rialach a bhaineann go sonrach leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach dtéann a nglanmheáchan nó a nglanluach thar

 • 10 % de mheáchan nó de phraghas an táirge díreach ón monarcha do tháirgí talmhaíochta agus próiseáilte talmhaíochta a thagann faoi Chaibidil 2 agus Caibidil 4 go Caibidil 24 den Chóras Comhchuibhithe, seachas táirgí iascaigh próiseáilte i gCaibidil 16
 • 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha le haghaidh táirgí tionsclaíocha seachas teicstílí agus éadaí do theicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí HS 50 go 63 tá feidhm ag lamháltais shonracha mar a leagtar amach i Nóta 6 agus i Nóta 7 d’Iarscríbhinn A”Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II”.

Ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha (cibé acu i luach nó i meáchan) d’ábhair neamhthionscnaimh atá liostaithe sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.

Ní bhaineann an lamháltas le táirgí a fhaightear go hiomlán.

Carnadh

Foráiltear le Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam do cheithre bhealach ar a dtionscnaimh. Tabhair do d’aire, áfach, nach bhfuil feidhm ach ag an gcéad cheann faoi láthair (carnadh déthaobhach)

 • carnadh déthaobhach: Is féidir ábhair de thionscnamh Vítneam a áireamh mar ábhair ar de thionscnamh AE iad (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú san Aontas
 • carnadh le tír de chuid ASEAN a bhfuil comhaontú fabhrach aici leis an Aontas Eorpach, inar féidir ábhair a liostaítear in Iarscríbhinn III a áireamh mar ábhair de thionscnamh Vítneam nuair a dhéantar iad a phróiseáil nó a ionchorprú tuilleadh i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn IV. Níl feidhm ag an carnadh seo faoi láthair
 • Is féidir a mheas gur de thionscnamh Vítneam iad fabraicí de thionscnamh Phoblacht na Cóiré i gcás ina ndéantar iad a phróiseáil nó a ionchorprú tuilleadh i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V a fhaightear i Vítneam faoi choinníollacha áirithe. Beidh an carnadh seo infheidhme ón 23 Nollaig 2020.
 • Arna iarraidh sin do Pháirtí, maidir le fabraicí de thionscnamh tíre a chuireann AE agus Vítneam araon i bhfeidhm léi, is féidir a mheas gur de thionscnamh AE nó Vítneam iad nuair a dhéantar tuilleadh próiseála orthu nó nuair a chorpraítear tuilleadh iad i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an bPrótacal agus a fhaightear sa Pháirtí sin faoi choinníollacha áirithe. Níl feidhm ag an carnadh seo faoi láthair.

Ceanglais eile

Ní mór do tháirge gach ceanglas eile is infheidhme de chuid an Phrótacail a chomhlíonadh freisin (amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an neamhathraithe).

Riail maidir le neamhathrú

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó AE go Vítneam (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír. Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar riachtanais baile shonracha na tíre allmhairíochta
 • táirgí atá faoi dhálaí maithe a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilte.

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise gur comhlíonadh an riail a iarraidh, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí ládála
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin.
Aistarraingt dleachta

Faoi Chomhaontú Saorthrádála AE-Vítneam ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh.

 

Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, e.g. conas a dhéantar

 • Tionscnamh táirge a dhearbhú
 • Chun sainroghanna a éileamh nó
 • Gur féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Tuilleadh eolais: Treoir maidir le Rialacha Tionscnaimh – Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam.

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar dhearbhú tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir.

Cruthúnas ar thionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí ón AE féin a dhearbhú go dtionscnaíonn a dtáirge san AE trí ráiteas maidir le tionscnamh a chur ar fáil is féidir le

 • Onnmhaireoir atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX). Is féidir an uimhir chéanna REX a úsáid freisin i gcás roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála an Aontais le Ceanada)
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta.

I gcás táirgí de thionscnamh Vítneam, is féidir le honnmhaireoirí na cruthúnais tionscnaimh seo a leanas a úsáid:

 • deimhniú tionscnaimh
 • dearbhú tionscnaimh arna dhéanamh ag

aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na dtáirgí

tar éis do Vítneam a leithéid de chóras a chur in iúl do AE (ní fíor sin fós), formheasann nó cláraíonn onnmhaireoir i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha Vítneam.

Cad ba cheart a bheith sa chruthúnas ar thionscnamh?

Ráiteas maidir le tionscnamh

Ba cheart an ráiteas maidir le tionscnamh a bheith ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála lena sainaithnítear an táirge.

Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Ní fhéadfaidh an tír allmhairíochta a cheangal go gcuirfidh an t-allmhaireoir aistriúchán ar ráiteas maidir le tionscnamh isteach.

Cur isteach agus bailíocht

 • Beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a ndearnadh amach é
 • De ghnáth, is maidir le coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas maidir le tionscnamh, ach is féidir go gcumhdóidh sé freisin iliomad coinsíneachtaí de tháirgí comhionanna i rith tréimhse nach faide ná 12 mhí.

Tugtar mínithe breise sa treoir ó AE-Vietnam FTA maidir le ráiteas maidir le tionscnamh i gcás il-lastais táirgí comhionanna.

Deimhniú tionscnaimh

Eiseoidh údaráis inniúla Vítneam deimhniú tionscnaimh, trí úsáid a bhaint as an eiseamal in Iarscríbhinn VII.

Cur isteach agus bailíocht

Eiseofar deimhniú tionscnaimh a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 3 lá oibre tar éis an dáta onnmhairithe (an dáta lastais dearbhaithe).

Is féidir deimhniú tionscnaimh a eisiúint go cúlghabhálach i gcásanna sonracha

 • níor eisíodh é tráth an onnmhairithe mar gheall ar earráidí, easnaimh neamhdheonacha nó cúiseanna bailí eile
 • gur eisíodh deimhniú tionscnaimh ach nár glacadh leis ar é a allmhairiú ar chúiseanna teicniúla, nó
 • nárbh eol ceann scríbe deiridh na dtáirgí lena mbaineann tráth an onnmhairithe. Is féidir dúblach de dheimhniú tionscnaimh a eisiúint i gcás, mar shampla, gadaíocht, cailleadh, scriosadh. Beidh sé bailí ar feadh 12 mhí.
Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh.

Tá Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

 • tá fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an Pháirtí allmhairíochta agus an Pháirtí onnmhairíochta
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí

Ní cheadófar cuairteanna ón bPáirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir. A luaithe a chuirfear an fíorú i gcrích, déanfaidh údaráis an Pháirtí onnmhairíochta an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an Pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Táirgí cógaisíochta

I gcás táirgí cógaisíochta agus feistí leighis, áirithítear leis an gcomhaontú go n-úsáidfear caighdeáin, cleachtais agus treoirlínte idirnáisiúnta arna bhforbairt ag an

 • An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
 • An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE)
 • An Chomhairle Idirnáisiúnta um Chomhchuibhiú Ceanglas Teicniúil maidir le Cógaisíocht lena nÚsáid ag an Duine
 • An Coinbhinsiún um Chigireacht Cógaisíochta agus Scéim Comhair Cigireachta Cógaisíochta
 • Fóram Idirnáisiúnta na Rialtóirí Feistí Leighis.

Tá sé ríthábhachtach go n-aithneofaí na comhlachtaí sin mar thagarmharc chun caighdeáin a shocrú chun go mbeidh comhar rialála níos fearr ann idir AE agus Vítneam. Faoin gcomhaontú, comhaontaíonn Vítneam a rialacha maidir le praghsáil, aisíocaíocht nó rialáil táirgí cógaisíochta/leighis nó feistí leighis a fhoilsiú go pras nó a chur ar fáil go luath i gcéim iomchuí. Déanfaidh Vítneam na ceanglais maidir le húdarú margaíochta a shimpliú freisin. Laghdóidh sé sin na moilleanna agus na costais a chuireann táirgí ar fáil i Vítneam agus tá tábhacht ar leith ag baint leis i gcás cógais atá bunaithe ar thaighde.

Deochanna alcólacha

Déanfaidh Vítneam

 • deireadh a chur de réir a chéile lena taraifí arda ar fhíon (50 %) agus ar bhiotáille (48 %) thar thréimhse seacht mbliana agus i gcás beorach (35 %) thar 10 bliana
 • teorainneacha éascaithe ar cheadúnais le haghaidh monarú deochanna agus le dáileadh
 • tásca Geografacha AE a chosaint.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta – Rialacha Sláintíochta agus Fíteashláintíochta

Tá dlíthe diana ag AE agus Vítneam araon maidir le sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí. Tá sé mar aidhm ag an gcomhaontú trádála onnmhairiú táirgí talmhaíochta a éascú agus, ag an am céanna, an leibhéal cosanta is gá do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe agus do shláinte plandaí a chosaint. Ba cheart, in am trátha, go dtiocfadh méadú ar an muinín idir na Páirtithe mar thoradh ar idirphlé méadaithe agus ar thrádáil. Is iad sin cuid de phríomhbhuntáistí na coda sin den chomhaontú.

AE mar eintiteas aonair

Le forálacha an chomhaontaithe maidir le Rialacha Sláintíochta agus Fíteashláintíochta agus lena gcur chun feidhme, bainfear leas as breisluach rialacha comhchuibhithe an AE maidir le cúrsaí sláintíochta. Leis an gcomhaontú, éascófar creat aonair trédhearcach chun onnmhairithe táirgí bia AE chuig Vítneam a fhormheas. Geallann Vítneam na ceanglais chéanna iompórtála a chur i bhfeidhm maidir le táirgí comhchosúla a thagann ó Bhallstáit uile AE. Is céim thábhachtach é sin chun dlús a chur le formheas fheidhmchláir onnmhairithe an AE agus chun cóir idirdhealaitheach a sheachaint.

Réamhliostáil

Nuair a bheidh catagóir de tháirgí bia de bhunadh ainmhíoch formheasta ag Vítneam agus go bhfuil sí muiníneach go bhfuil sé d’acmhainn ag údarás inniúil an Bhallstáit i dtrácht comhlíonadh cheanglais sábháilteachta bia AE a sheiceáil agus faireachán a dhéanamh orthu, ceadóidh Vítneam allmhairí ó na bunaíochtaí go léir arna dtíolacadh ag an mBallstát AE sin go huathoibríoch. Tugtar réamhliostáil ar fhormheas na mbunaíochtaí sa Pháirtí onnmhairíochta gan cigireachtaí aonair a dhéanamh roimh ré. Seachnóidh sé iniúchtaí anásta costasacha ar bhunaíochtaí aonair AE.

Onnmhairí torthaí agus glasraí

Tá forálacha sa chomhaontú chun onnmhairiú nó allmhairiú torthaí agus glasraí a éascú.

Nuair a dhéanfaidh an tAontas Eorpach nó Vítneam anailís riosca lotnaidí, déanfaidh siad amhlaidh gan moill mhíchuí nuair a gheobhaidh siad an t-iarratas ón bpáirtí onnmhairithe. I gcás deacrachtaí, tiocfaidh an tAontas agus Vítneam ar chomhaontú maidir le sceideal chun an anailís ar riosca lotnaidí a dhéanamh.

 

Faigh na rialacha sonracha agus na ceanglais do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

 

Baic Theicniúla ar Thrádáil (TBT)

Riachtanais theicniúla difear táirgí is mó a cheannach againn. Is féidir na ceanglais theicniúla sin a chruthú le rialacháin theicniúla éigeantacha agus le caighdeáin dheonacha lena gcinntear

 • méid agus cruth
 • dearadh
 • lipéadú, marcáil agus pacáistiú
 • feidhm agus comhlíonadh.

D’fhéadfadh na nósanna imeachta maidir le seiceáil an gcomhlíonann táirge na ceanglais sin a bheith ina mbacainn theicniúil ar thrádáil freisin. Ar na ‘nósanna imeachta um measúnú comhréireachta’, mar a thugtar orthu, is féidir tástáil, cigireacht agus deimhniú a dhéanamh ar tháirgí.

 

Is gnách go dtugann rialtais ceanglais theicniúla den sórt sin isteach ar mhaithe le leas an phobail. Mar shampla, chun cosaint a thabhairt

 • Sláinte agus sábháilteacht an duine
 • Beatha agus sláinte ainmhithe agus plandaí
 • An comhshaol
 • Tomhaltóirí ó chleachtais mheabhlacha.

 

Cé go bhféadfadh aidhmeanna comhchosúla a bheith ag AE agus Vítneam nuair a thugann siad a gcuid rialachán teicniúil isteach, d’fhéadfadh sé go mbeadh éagsúlacht ann idir caighdeáin agus nósanna imeachta iarbhír maidir le táirgí a sheiceáil, rud a chruthódh bac ar thrádáil. Is é is aidhm don chomhaontú trádála feabhas a chur ar an gcaoi a n-oibríonn an tAontas Eorpach agus Vítneam le chéile ar cheanglais theicniúla le haghaidh táirgí, costais nach bhfuil gá leo a laghdú agus rochtain ar fhaisnéis faoi cheanglais táirgí a éascú.

Rialacháin Theicniúla

Tá sé comhaontaithe ag Vítneam

 • roghanna eile ar aon rialacháin theicniúla atá beartaithe a mheas agus measúnú tionchair a dhéanamh orthu
 • bunrialacháin theicniúla maidir le caighdeáin idirnáisiúnta
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin theicniúla atá ann faoi láthair chun iad a thabhairt i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta.
Measúnú comhréireachta

Tá sé comhaontaithe ag Vítneam

 • glacadh leis an Dearbhú Comhréireachta ón Soláthraí mar a thaispeánann comhréireacht leis an dlí intíre
 • a chinntiú go bhfuil rogha ag gnólachtaí maidir le saoráidí measúnaithe comhréireachta
 • a chinntiú go bhfuil comhlachtaí creidiúnaithe agus comhlachtaí um measúnacht chomhréireachta neamhspleách ar a chéile agus nach bhfuil aon choinbhleacht leasa acu
 • machnamh a dhéanamh ar chomhlachtaí tástála, cigireachta agus deimhniúcháin a thabhairt le chéile nó a spreagadh chun dul isteach i gcomhaontuithe nó socruithe idirnáisiúnta chun torthaí an mheasúnaithe comhréireachta a chomhchuibhiú agus/nó a éascú.
Caighdeáin

Áirítear sa chomhaontú gealltanais maidir leis an méid seo a leanas:

 • comhlachtaí caighdeánaithe a spreagadh chun páirt a ghlacadh in ullmhú caighdeán idirnáisiúnta ag comhlachtaí idirnáisiúnta um chaighdeánú
 • caighdeáin idirnáisiúnta a úsáid mar bhonn chun caighdeáin intíre a fhorbairt
 • dúbailt ar obair na gcomhlachtaí idirnáisiúnta caighdeánaithe, nó forluí ar an obair sin, a sheachaint
 • athbhreithniú rialta a dhéanamh ar chaighdeáin náisiúnta agus réigiúnacha nach bhfuil bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta, d’fhonn iad a thabhairt i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta
 • fógra a thabhairt faoi rialacháin theicniúla agus faoi nósanna imeachta um measúnú comhréireachta a fhágann go bhfuil caighdeáin dheonacha éigeantach.
Trédhearcacht

Tá gealltanais sa chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • a chinntiú go bhfuil gach rialachán teicniúil agus gach nós imeachta éigeantach um measúnú comhréireachta ar fáil go poiblí ar shuíomhanna gréasáin oifigiúla saor in aisce
 • ligean do ghnólachtaí agus do dhaoine leasmhara eile ón Aontas agus ó Vítneam páirt a ghlacadh in aon chomhairliúchán poiblí maidir le rialacháin theicniúla nua ar bhonn comhionann
 • freagra a thabhairt ar bharúlacha a rinne an Páirtí eile maidir le rialacháin theicniúla atá beartaithe.
Faireachas margaidh

Tá forálacha sa chomhaontú trádála chun coinbhleacht leasa idir na daoine seo a leanas a áirithiú:

 • an fheidhm um fhaireachas margaidh agus an fheidhm um measúnú comhréireachta
 • comhlachtaí faireachais margaidh agus gnólachtaí atá faoi réir rialaithe nó maoirseachta.

Déan teagmháil linn

Gluaisteáin – Baic neamhtharaife

Ní hionann deireadh a chur le dleachtanna custaim agus rochtain uathoibríoch ar mhargadh an chomhpháirtí trádála: Ní mór d’earraí AE rialacha Vítneam lena rialaítear earnáil na ngluaisteán a chomhlíonadh go fóill. Tá Iarscríbhinn sa chomhaontú trádála atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar bhacainní neamhtharaifí nach bhfuil gá leo in earnáil na ngluaisteán, lena ndírítear ar thrádáil a éascú. Tiocfaidh an Iarscríbhinn i bhfeidhm i mí Lúnasa 2023.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Leis an gcomhaontú trádála, feabhsaítear nósanna imeachta custaim, rud a fhágann gur fusa agus gur saoire do ghnólachtaí custaim a ghlanadh.

Chun slándáil an tslabhra soláthair a neartú, rachaidh AE agus Vítneam i mbun aitheantas frithpháirteach a thabhairt do chláir chomhpháirtíochta trádála, amhail clár ‘Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe’ an Aontais Eorpaigh.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí. Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas ar thionscnamh – dearbhú tionscnaimh.

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

 

Nósanna imeachta

Le fáil amach conas tionscnamh do tháirgí a chruthú le go mbeidh taraif fhabhrach agat, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas. Faisnéis ghinearálta faoi nósanna imeachta custaim.

Cearta Maoine Intleachtúla agus Tásca Geografacha

Tá rialacha sa chomhaontú trádála freisin chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorghníomhú.

Tásca Geografacha

Is éard is Tásca Geografacha ann comharthaí a úsáidtear ar tháirgí traidisiúnta bia agus dí a bhfuil cáilíochtaí speisialta acu nó a bhfuil clú ar leith orthu mar gheall ar an áit a dtáirgtear iad. Samplaí iad cáis Roquefort, fíon Rioja agus liamhás Parma. Cuireann Tásca Geografacha in iúl do thomhaltóirí go bhfuil an táirge fíor agus nach táirge bréagach é.

Faoin gcomhaontú sin, tá na socruithe atá ag Vítneam cheana maidir le Tásca Geografacha a chosaint neartaithe ag Vítneam trí chóras a bhunú chun iad a chlárú i Vítneam. Fágann sé sin go bhfuil sé neamhdhleathach táirgí bréige a dhíol faoin ainm céanna leis an alt dílis.

Mar thoradh air sin, tá leibhéil cosanta ag 169 AE agus 39 Tásca Geografacha Vítneamacha d’fhíonta, do bhiotáillí agus do tháirgí talmhaíochta áirithe ó bheith cóipeáilte i Vítneam atá inchomparáide leis na leibhéil in AE. Beidh tomhaltóirí Vítneamacha níos feasaí ar tháirgí bia, ar fhíonta agus ar bhiotáille bharántúla an Aontais Eorpaigh.

Liosta iomlán Tásca Geografacha AE agus Vítneam

Paitinní

Faoin gcomhaontú trádála, d’aontaigh Vítneam le sásra éifeachtach chun cúiteamh a thabhairt d’úinéirí paitinní le haghaidh saol paitinne níos giorra de thoradh moilleanna míréasúnta maidir leis an gcéad údarú margaíochta a dheonú.

Cóipcheart agus cearta gaolmhara

Leis an gcomhaontú trádála tugtar dlíthe cóipchirt Vítneam i gcomhréir le dlíthe AE agus tíortha eile ionas go n-íocfaidh craoltóirí agus lucht eagraithe na feidhmíochta poiblí ríchíosanna le táirgeoirí taifeadtaí fuaime agus taibheoirí.

Trádmharcanna

Cosnóidh an tAontas Eorpach agus Vítneam trádmharcanna aitheanta i gcomhréir leis na moltaí atá leagtha amach ag

 • Aontas Pháras um Maoin Thionsclaíoch a Chosaint
 • An Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil.

Sonraí tástála a chosaint

Cosnófar sonraí maidir le táirgí cógaisíochta agus táirgí agraiceimiceacha ar feadh cúig bliana.

Dearaí tionsclaíocha

Glacfaidh Vítneam páirt i gComhaontú na Háige maidir le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionsclaíocha agus chun dearthaí a chosaint ar feadh 15 bliana ar a laghad. Déanfaidh Vítneam cearta maidir le cineálacha plandaí a chosaint i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (UPOV). Ciallaíonn sé go gcosnófar cineálacha nua plandaí, mar shampla na cinn sin a thugann táirgeacht níos fearr nó atá frithsheasmhach in aghaidh lotnaidí (amhail cineálacha áirithe ríse atá frithsheasmhach in aghaidh lobhadh).

Forfheidhmiú

Leis an gcomhaontú, feabhsaítear an creat dlíthiúil maidir le forfheidhmiú ar gach leibhéal. Ina theannta sin, faigheann údaráis Vítneamacha agus oifigigh chustaim tuilleadh cumhachtaí agus uirlisí níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe.

Beidh sealbhóirí ceart in ann iarraidh ar údaráis chustaim Vítneam earraí a sháraíonn cearta maoine intleachtúla a urghabháil agus a scriosadh.

CuireannDeasc Chabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla na hÁise Thoir Theas seirbhís Líne Chabhrach ar fáil chun tacaíocht dhíreach a thabhairt do ghnólachtaí beaga maidir le maoin intleachtúil.

Seirbhísí

Cumhdaíonn an comhaontú trádála raon leathan seirbhísí agus soláthraíonn sé rochtain bhreise ar an margadh do sholáthraithe seirbhísí agus d’infheistíocht sa mhonaraíocht.

Tá sé comhaontaithe ag an Aontas Eorpach agus Vítneam go laghdóidh nó go gcuirfear deireadh le srianta áirithe ar

 • cé mhéad gnólacht is féidir le seirbhísí a sholáthar
 • luach idirbheart nó sócmhainní seirbhísí
 • líon na n-oibríochtaí seirbhísí nó líon na n-aschur seirbhísí
 • cá mhéad duine a fhostaítear
 • an cineál fochuideachta faoi úinéireacht eachtrach is féidir a chur ar bun go háitiúil
 • teorainneacha maidir le scairshealbhán/cothromas eachtrach.

Baineann sé sin le réimse leathan earnálacha, lena n-áirítear

 • teileachumarsáid
 • airgeadais
 • ríomhaire agus gaolmhar
 • iompar
 • comhshaol
 • gnó, lena n-áirítear seirbhísí gairmiúla
 • post
 • dáileadh.

D’aontaigh AE agus Vítneam freisin a áirithiú go mbeidh feidhm ag na rialacha agus na rialacháin chéanna maidir le soláthraithe seirbhísí intíre agus eachtracha in earnálacha áirithe chun timpeallacht intuartha ghnó agus cothrom iomaíochta a chruthú.

Baineann sé seo le

 • seirbhísí poist: Ní ghlacfaidh príomhghníomhaithe margaidh páirt i gcleachtais fhrithiomaíocha; Nósanna imeachta maidir le ceadúnú cóir; Neamhspleáchas an rialtóra
 • seirbhísí teileachumarsáide: Ní mór do mhórsholáthraithe rochtain a thabhairt d’oibreoirí eile ar eilimintí líonra ar leith faoi théarmaí agus coinníollacha atá réasúnach agus trédhearcach; Neamhspleáchas an rialtóra; Inaistritheacht uimhreacha
 • muiriompar idirnáisiúnta
 • seirbhísí ríomhaireachta
 • rialáil intíre: Forálacha cuimsitheacha maidir le nósanna imeachta ceadúnaithe agus cáilíochtaí gairmiúla; Infheisteoirí a chuireann isteach ar cheadúnas chun seirbhís a sholáthar nó chun infheistíocht a dhéanamh, ní mór caitheamh leo go cothrom agus iad a chosaint ó shrianta treallacha; An ceart chun achomhairc
 • seirbhísí idirnáisiúnta muiriompair: Sainmhínithe soiléire ar na seirbhísí a gealladh; Coinníollacha cothroma maidir le rochtain ar chalafoirt; Agus go dtagann deireadh le socruithe maidir le comhroinnt lasta; Cothú agus athshuíomh coimeádán folamh i bpoirt áirithe a chur ar fáil.

 

AE

Vítneam

Seirbhísí gairmiúla

 • seirbhísí ailtireachta
 • cuntasaíocht
 • seirbhísí innealtóireachta agus innealtóireachta comhtháite
 • seirbhísí ailtireachta pleanála uirbí agus tírdhreacha
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí eadrána tráchtála idirnáisiúnta
 • seirbhísí dlí
 • cuntasaíocht
 • cánachas
 • seirbhísí ailtireachta
 • innealtóireacht chomhtháite
 • pleanáil uirbeach agus tírdhreach uirbeach
 • seirbhísí liachta agus fiaclóireachta
 • seirbhísí tréidliachta
 • seirbhísí altranais, fisiteiripeoirí agus pearsanra paraimhíochaine

Seirbhísí ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara

Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo

Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo

Taighde agus Forbairt

 • eolaíochtaí nádúrtha agus eolaíochtaí idirdhisciplíneacha seachas seirbhísí taighde agus forbartha a mhaoinítear go poiblí
 • na heolaíochtaí sóisialta agus na daonnachtaí
 • eolaíochtaí nádúrtha

Seirbhísí gnó

 • fógraíocht seirbhísí eastáit réadaigh
 • seirbhísí cíosa/léasaithe gan oibreoirí
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • Comhairleach agus comhairliúchán a bhaineann le monaraíocht
 • priontáil agus foilsiú
 • seirbhísí Coinbhinsiúin
 • aistriúchán
 • seirbhísí deartha
 • seirbhísí deartha intí agus seirbhísí deartha speisialtachta eile
 • seirbhísí gníomhaireachta bailithe
 • seirbhísí tuairiscithe creidmheasa
 • seirbhísí dúblála
 • seirbhísí comhairliúcháin teileachumarsáide
 • seirbhísí freagartha teileafóin
 • fógraíocht
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla
 • seirbhísí a bhaineann le monarú

Seirbhísí poist

Gach seirbhís ghaolmhar poist agus cúiréireachta

Gach seirbhís poist, gan seirbhísí poiblí agus seirbhísí forchoimeádta a áireamh

 

Seirbhísí teileachumarsáide

Seirbhísí arb é atá iontu tarchur agus glacadh comharthaí leictreamaighnéadacha, seachas craoladh

Seirbhísí (gan craoladh a áireamh), amhail

 • seirbhísí bunúsacha agus breisluacha, idir shaoráidí agus neamh-éascanna (líonraí satailíte seasta, soghluaiste)

Seirbhísí tógála

 

Gach seirbhís tógála agus gach seirbhís innealtóireachta gaolmhar (liostaithe ar liosta aicmithe earnála an W/120)

 • Gach seirbhís tógála (liostaithe ar liosta aicmithe earnála an W/120)

 

Dáileadh

seirbhísí

 • seirbhísí ghníomhairí an Choimisiúin
 • seirbhísí trádála mórdhíola
 • seirbhísí miondíola
 • seirbhísí saincheadúnais
 • seirbhísí ghníomhairí an Choimisiúin
 • seirbhísí trádála mórdhíola
 • seirbhísí miondíola
 • seirbhísí saincheadúnais

Seirbhísí comhshaoil

 • seirbhísí dramhuisce
 • bainistiú dramhaíola soladaí/ghuaisí, seachas iompar trasteorann dramhaíola guaisí
 • cosaint an aeir thimpeallaigh agus cóireáil aeráide agus glanadh suas na hithreach agus na n-uiscí
 • leigheas agus glanadh ithreach agus uiscí
 • laghdú torainn agus creathaidh
 • cosaint na bithéagsúlachta agus an tírdhreacha
 • seirbhísí eile comhshaoil agus coimhdeacha
 • seirbhísí séarachais,
 • seirbhísí diúscartha a dhiúltú,
 • seirbhísí bailithe agus diúscartha bruscair, seachas seirbhísí líonta talún
 • bainistiú dramhaíola guaisí
 • seirbhísí sláintíochta agus seirbhísí dá samhail
 • seirbhísí glanta gás sceite
 • seirbhísí laghdaithe torainn
 • seirbhísí cosanta dúlra agus tírdhreacha
 • seirbhísí measúnaithe tionchair ar an gcomhshaol

Seirbhísí airgeadais

 • seirbhísí árachais agus árachais
 • baincéireacht agus seirbhísí airgeadais eile
 • seirbhísí árachais agus árachais
 • baincéireacht agus seirbhísí airgeadais eile

 

 

 • óstáin, bialanna agus lónadóireacht seachas lónadóireacht i seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí gníomhaireachtaí taistil agus tionscnóirí turas (bainisteoirí turas san áireamh
 • seirbhísí treoraí turasóireachta
 • óstán agus bialann lena n-áirítear seirbhísí lóistín, bia lónadóireachta agus seirbhísí deochanna
 • seirbhísí freastalaithe bia agus deochanna, seachas seirbhísí freastalaithe béile i saoráidí ithe arna reáchtáil ag an rialtas
 • seirbhísí gníomhaireachtaí taistil agus tionscnóra turas

Seirbhísí áineasa, cultúrtha agus spóirt

 

 • seirbhísí siamsaíochta (lena n-áirítear amharclannaíocht, bandaí beo, sorcas agus seirbhísí dioscóiteachta)
 • seirbhísí nuachta agus gníomhaireachtaí preasa
 • seirbhísí leabharlainne, cartlainne, músaeim agus seirbhísí cultúrtha eile
 • seirbhísí spóirt
 • seirbhísí páirce áineasa agus trá
 • seirbhísí siamsaíochta (lena n-áirítear amharclannaíocht, bandaí beo agus seirbhísí sorcais
 • cluichí leictreonacha gnó

Iompar

 • seirbhísí cúnta muirí agus muirí
 • iompar d’uiscebhealaí inmheánacha
 • seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí iompair d’iarnród
 • iompar de bhóthar 
 • seirbhísí cúnta do gach modh iompair
 • modhanna eile iompair

Seirbhísí eile iompair

 • seirbhísí cúnta muirí agus muirí
 • iompar d’uiscebhealaí inmheánacha
 • seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí iompair d’iarnród
 • iompar de bhóthar
 • seirbhísí cúnta do gach modh iompair

Monarú

 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • coisbheart
 • innealra
 • táirgí páipéir
 • innealra ríomhaireachta agus leictreach
 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • táirgí páipéir
 • ceimiceáin
 • trealamh áirithe innealra
 • trealamh ríomhaireachta agus teileachumarsáide

Ríomhthráchtáil

Tá an tAontas Eorpach agus Vítneam tar éis comhaontú

 • gan dualgais chustaim a fhorchur ar tharchuir leictreonacha
 • forbairt na tráchtála leictreonaí eatarthu a chur chun cinn
 • idirphlé a choinneáil ar bun maidir le saincheisteanna rialála a tharraingíonn tráchtáil leictreonach anuas
 • Níor cheart don ríomhthráchtáil dochar a dhéanamh do chearta maoine intleachtúla
 • ní mór d’fhorbairt na ríomhthráchtála a bheith comhoiriúnach le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cosaint sonraí.

Soláthar Poiblí

Faoin gcomhaontú sin, beidh an soláthar poiblí chomh trédhearcach céanna agus a bheidh na nósanna imeachta a leagtar amach i gcomhaontuithe trádála sínithe ag an Aontas le tíortha atá i mbéal forbartha agus atá níos forbartha agus níos forbartha.

Clúdaíonn sé

 • gach aireachtaí Vítneamacha ar an leibhéal lárnach, lena n-áirítear bonneagar amhail bóithre agus calafoirt, chomh maith leis an gCoiste um Ghnóthaí Mionlaigh Eitneacha agus Cigireacht an Rialtais
 • comhlachtaí poiblí in Hanoi agus Ho Chi Minh City, arb ionann iad agus 50 % de sholáthar poiblí neamhlárnach rialtais Vítneam
 • brainsí an oibreora náisiúnta leictreachais Leictreachais Vítneam (EVN) agus Iarnróid Vítneam (VNR);
 • 34 ospidéal poiblí faoi rialú na hAireachta Sláinte
 • dhá ollscoil mhóra agus dhá mhórinstitiúid taighde
 • beagnach gach seirbhís tógála, lena n-áirítear soláthar faoin Aireacht Iompair, agus seirbhísí dreidireachta.

Na Príomh-shaincheisteanna

Is tír i mbéal forbartha í Vítneam, mar sin faoin gcomhaontú, bainfidh sí tairbhe as cóir dhifreáilte agus as bearta idirthréimhseacha.

Beidh idirthréimhse 15 mbliana aige chun tairseacha a ísliú de réir a chéile go dtí leibhéal atá inchomparáide leis an leibhéal a thairgeann tíortha eile atá ina mbaill den Chomhaontú Ginearálta maidir le Soláthar Idirnáisiúnta. Mar shampla, déanfar an tairseach tosaigh de 1.5 milliún Cearta Caighdeánacha Tarraingthe (CTS) le haghaidh earraí agus seirbhísí le haghaidh soláthair arna ndéanamh ag eintitis an rialtais láir a laghdú de réir a chéile go dtí 130 000 CTS.

Chomhaontaigh Vítneam tairseach gréasáin lárnach a fhorbairt freisin le haghaidh conarthaí soláthair a fhógairt. Ní mór dó a bheith oibríochtúil tráth nach déanaí ná Lúnasa 2030.

Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe

Is trí ghné bhunúsacha chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach iad tacaíocht a thabhairt d‘fhás eacnamaíoch, d’fhorbairt shóisialta agus do chosaint an chomhshaoil. Is féidir tionchar fadréimseach a bheith ag beartais trádála ar an ngeilleagar, ar an bhfostaíocht, ar chaighdeáin saothair, ar chomhtháthú sóisialta agus ar an gcomhshaol. Is mian leis an Aontas a chinntiú go dtacaíonn a bheartas trádála leis an bhforbairt inbhuanaithe laistigh den Aontas, ina thíortha comhpháirtíochta agus ar fud an domhain.

Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí:

 • tacaíocht fhrithpháirteach idir beartais trádála agus infheistíochta, saothair agus comhshaoil a chur chun cinn
 • a áirithiú nach mbeidh méadú ar thrádáil agus ar infheistíocht chun dochair d’oibrithe ná do chosaint an chomhshaoil
 • a chinntiú go bhfuil leibhéil na cosanta comhshaoil agus saothair i gcomhréir le croíchaighdeáin agus le comhaontuithe idirnáisiúnta.

Caighdeáin saothair

Tá rún daingean ag an Aontas agus ag Vítneam coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a chur chun feidhme. Geallann Vítneam freisin coinbhinsiúin EIS maidir le cearta bunúsacha nach bhfuil sínithe aici go fóill a dhaingniú, amhail coinbhinsiúin

 • dearbhú Aireachta 2006 ó Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Náisiún Aontaithe maidir le Fostaíocht Iomlán Tháirgiúil agus Obair Chuibhiúil do Chách a ghiniúint
 • dearbhú EIS maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha ag an Obair
 • coinbhinsiúin bhunúsacha EIS.

An Comhshaol agus an tAthrú Aeráide

Geallann AE agus Vítneam go gcuirfidh siad chun feidhme go héifeachtach comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil ar páirtithe iontu iad, amhail

 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch
 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES)
 • I gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Infheistíocht maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) Comhaontaíonn an tAontas agus Vítneam go bhfeabhsóidh siad rochtain ar an margadh d’infheistíocht in earnálacha seirbhísí agus in earnálacha nach seirbhísí iad, amhail an mhonaraíocht. Le rochtain níos fearr ar mhargadh Vítneam, ba cheart infheisteoirí coigríche a mhealladh agus deiseanna a chruthú chun monaraíocht a fhorbairt i Vítneam.

Infheistíocht

Aontaíonn an tAontas Eorpach agus Vítneam go bhfeabhsófar rochtain ar an margadh d’infheistíocht in earnálacha seirbhísí agus in earnálacha neamhsheirbhísí, amhail earnáil na monaraíochta. Le rochtain níos fearr ar mhargadh Vítneam, ba cheart infheisteoirí coigríche a mhealladh agus deiseanna a chruthú chun monaraíocht a fhorbairt i Vítneam.

Rinneadh srianta ar infheistíocht choigríche a mhaolú sna réimsí seo a leanas:

 • earnáil an bhia, amhail próiseáil táirgí éisc agus dobharshaothraithe
 • earnáil an leasacháin
 • ceirmigh
 • innill mhuirí a chóimeáil
 • seirbhísí a bhaineann le hinnealra ilfhóinteach
 • innealra talmhaíochta
 • fearais tí
 • rothair
 • ceadúnais do mhonarú deochanna boga.

Tá Comhaontú Cosanta Infheistíochta sínithe ag an Aontas agus Vítneam. Tiocfaidh sé i bhfeidhm tar éis do Bhallstáit uile an AE a thoiliú foirmiúil a thabhairt.

A luaithe a bheidh sé i bhfeidhm, cuirfidh an comhaontú infheistíochta tuilleadh feabhais ar thimpeallacht na hinfheistíochta agus tabharfaidh sé níos mó cinnteachta d’infheisteoirí. Tiocfaidh sé in ionad na 21 chonradh déthaobhacha infheistíochta atá i bhfeidhm idir Vítneam agus Ballstáit AE.

Áiritheoidh an comhaontú infheistíochta go mbeidh ardleibhéal cosanta ag infheistíochtaí agus ag an am céanna go gcaomhnófar ceart AE agus Vítneam chun rialáil a dhéanamh chun cuspóirí dlisteanacha beartais phoiblí a shaothrú, amhail an tsláinte, an tsábháilteacht phoiblí nó an comhshaol a chosaint.

Tabharfaidh sé ráthaíochtaí bunúsacha d’infheisteoirí Eorpacha agus Vítneamacha go n-urramóidh rialtais prionsabail bhunúsacha áirithe na córa is féidir le hinfheisteoirí coigríche brath orthu agus cinntí infheistíochta á ndéanamh acu.

Áirítear leis na ráthaíochtaí sin

 • neamh-idirdhealú
 • gan aon díshealbhú gan cúiteamh pras agus leordhóthanach
 • an fhéidearthacht cistí a bhaineann le hinfheistíocht a aistriú agus a aisdúichiú
 • ráthaíocht ghinearálta maidir le cóir chothrom chothrom agus slándáil fhisiciúil
 • gealltanas go n-urramóidh rialtais a n-oibleagáidí conarthacha féin i scríbhinn agus atá ceangailteach ó thaobh dlí i leith infheisteora.

Faoin gcomhaontú infheistíochta, beidh sé de rogha ag infheisteoirí bealach nua-aimseartha athchóirithe a úsáid chun díospóidí a bhaineann le hinfheistíocht a réiteach – an Córas Cúirte Infheistíochta.

Is iad bunchlocha an Chórais Cúirte Infheistíochta nua ná

 • binse Chéad chéime buan infheistíochta
 • binse Achomhairc i leith achomharc.

Áiritheoidh nádúr institiúideach an Chórais Cúirte Infheistíochta agus an fhéidearthacht achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí go ndéanfar an comhaontú infheistíochta a léirmhíniú ar bhealach atá ceart ó thaobh an dlí de agus intuartha.

Leis an gcomhaontú infheistíochta, tá díospóidí níos costéifeachtaí agus níos tapa d’úsáideoirí, agus, dá bhrí sin, tá rochtain níos fearr ag gnólachtaí beaga orthu. Déantar foráil ann maidir leis na nithe seo a leanas:

 • tuarastail na mbreithiúna le híoc ag AE agus Vítneam (an norm i gcúirteanna idirnáisiúnta) seachas ag na páirtithe i ndíospóid;
 • spriocdhátaí soiléire nós imeachta
 • sásra idirghabhála deonach chun díospóidí a réiteach go cairdiúil agus go tapa
 • an fhéidearthacht éilimh a chur isteach chuig breitheamh aonair (seachas roinn de thrí) ina ndéanann gnólachtaí beaga éilimh nó ina bhfuil méid na ndamáistí réasúnta beag
 • an fhéidearthacht comhairliúcháin a reáchtáil trí fhíschomhdháil, go háirithe má bhíonn gnó níos lú i gceist, roimh na chéad chéimeanna foirmiúla réitithe díospóide.

Tá foráil sa chomhaontú infheistíochta freisin maidir leis an aistriú ón gCóras Cúirte Infheistíochta déthaobhach a bunaíodh faoin gcomhaontú chuig cúirt iltaobhach infheistíochta de réir mar a bheidh cúirt den sórt sin ann. Tá an plé maidir le hathchóiriú iltaobhach ar réiteach díospóide idir infheisteoirí agus an stát, lena n-áirítear maidir le cúirt iltaobhach infheistíochta a chruthú, ar siúl i gCoimisiún na Náisiún Aontaithe um Dhlí Trádála Idirnáisiúnta (UNCITRAL).

Naisc agus teagmhálacha úsáideacha

An Aireacht Tionscail agus Trádála Vítneaimis

Seoladh: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Ríomhphost:  bbt@moit.gov.vn Teil : (+ 84) 24 2220 2108

Facs: (+ 84) 24 2220 2525

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Vítneam

Seoladh: 24ú hurlár, sciathán Thiar, Lotte Center Hanoi 54 Sráid Lieu Giai, Ba Dinh district, Hanoi

Ríomhphost: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Teil: (+ 84) 24 3941 0099

Facs: (+ 84) 24 3946 1701

Naisc bhreise:

Tuairisc ghairid

 

Tá Comhaontú Saorthrádála agus Comhaontú Cosanta Infheistíochta ag an Aontas Eorpach agus Vítneam a tháinig i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa