Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom nadobudla platnosť 1. augusta 2020.

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom nadobudne platnosť po tom, ako jej všetky členské štáty EÚ udelia svoj formálny súhlas.

Obchodná dohoda

 • odstraňuje clá, byrokraciu a ďalšie prekážky, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Vietnamu
 • uľahčuje obchodovanie s kľúčovými tovarmi, ako sú elektronika, potravinové výrobky a lieky
 • otvára vietnamskému trhu vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Investičná dohoda po nadobudnutí platnosti

 • ďalej zlepšovať investičné prostredie
 • ponúknuť európskym a vietnamským investorom väčšiu istotu.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda prináša výhody podnikom tým, že

 • odstránenie 99 % všetkých ciel a čiastočné odstránenie zostávajúcich 1 % prostredníctvom obmedzených nulových colných kvót;
 • zníženie regulačných prekážok a prekrývanie byrokracie
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení udeľovaných špeciálnym regionálnym potravinám a nápojom, ako sú vína Cognac, Rioja alebo syr Feta
 • otvorenie trhov so službami a verejného obstarávania
 • zabezpečiť, aby bolo možné presadzovať dohodnuté pravidlá.

Vietnam odobral 65 % svojich ciel na tovar EÚ v deň nadobudnutia platnosti dohody. Do roku 2030 bude postupne odstránená zvyšná časť.

EÚ do roku 2027 postupne zruší svoje clá na dovoz z Vietnamu.

Tento asymetrický prístup zohľadňuje, že Vietnam je rozvojovou krajinou.

Obchodnou dohodou sa odstraňujú clá na celý rad kľúčových vývozných výrobkov EÚ

 • väčšina strojov a zariadení už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 35 % – zvyšok už nebude platiť do augusta 2025.
 • v prípade motocyklov s motormi väčšími ako 150 cm³ sa do augusta 2027 postupne úplne odstránia vietnamské dovozné clá vo výške 75 %.
 • väčšina automobilov bude do augusta 2030 postupne odstránená vietnamské dovozné clá vo výške 78 %.
 • v prípade automobilových súčiastok sa do augusta 2027 postupne odstránia vietnamské dovozné clá až do výšky 32 %.
 • približne polovica liekov z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 8 % – zvyšok už nebude musieť platiť vietnamské dovozné clá vo výške 12 % do augusta 2027.
 • takmer 70 % vývozu chemikálií z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 5 % – zvyšok bude môcť vstúpiť bez ciel až do výšky 25 % po troch, piatich alebo siedmich rokoch.

Okrem zrušenia ciel Vietnam súhlasil aj s tým, že:

 • odstrániť svoje existujúce vývozné clá na vývoz do EÚ
 • nezvýšiť malý počet ciel, ktoré zostanú.

Ako bude obchodná dohoda prínosom pre poľnohospodárske komunity EÚ?

Európski výrobcovia a vývozcovia agropotravinárskych výrobkov budú mať prospech z rastúceho trhu Vietnamu a postupného odstraňovania ciel.

 

Súčasné vietnamské
dovozné clo

Dovozné clo
postupne odstraňované

Hovädzie a jahňacie mäso

20 %

August 2023

Mrazené bravčové mäso

15 %

August 2027

Čerstvé bravčové mäso, droby a stehná

Do 25 %

August 2029

Hydina a droby

Do výšky 40 %

August 2030

Mliečne výrobky

Do 15 %

August 2025

Väčšina syrov so zemepisným označením

Do 15 %

August 2023

Vína a liehoviny

50 % a 48 % v uvedenom poradí

August 2027

Pivo

35 %

August 2030

Potravinové prípravky

Do výšky 40 %

August 2027

Pekáreň a pečivo

Do výšky 40 %

August 2025

Čokoláda,

30 %

August 2027

Cestoviny

20 – 38 %

August 2027

Určité cestoviny s mäsovou náplňou

20 – 38 %

August 2030

Podrobný opis podmienok vývozu agropotravinárskych výrobkov nájdete v tejto príručke. Príručka pre vývozcov do Vietnamu.

Pokiaľ ide o najcitlivejšie výrobky, EÚ otvorí svoj trh len v obmedzenej miere pre vietnamský vývoz, aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu na výrobcov z EÚ.

EÚ udeľuje Vietnamu nulové colné kvóty pevného, obmedzeného objemu bez ročného zvýšenia

 • dextríny a ostatné modifikované škroby
 • vajcia a vaječné žĺtky
 • etanol
 • cesnak
 • maniokový škrob
 • manitol
 • huby
 • ryža
 • sorbitu
 • cukor a výrobky s vysokým obsahom cukru
 • kukurica cukrová.

V obchodnej dohode sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v EÚ alebo vo Vietname.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia sú zamerané na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Tieto opatrenia zahŕňajú

 • uznanie oblastí s nízkym/bez výskytu škodcov alebo chorôb
 • zabezpečenie transparentnosti a výmeny informácií
 • mechanizmy na predchádzanie obchodným prekážkam.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcom oddiele.

Aký veľký je vietnamský trh? Aký objem obchodu má EÚ s Vietnamom?

Vietnam je s viac ako 97 miliónmi obyvateľov kľúčovým vývozným trhom EÚ v Ázii.

Pokiaľ ide o EÚ, Vietnam je 17. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a druhým najväčším partnerom v juhovýchodnej Ázii.

Pre EÚ je Vietnam dôležitým zdrojom surovín a iných vstupov pre tovar.

V roku 2019 mal Vietnam pozitívnu rovnováhu v obchode s agropotravinárskymi výrobkami s EÚ

 • Vietnamský vývoz do EÚ – 2,16 miliardy EUR
 • Vývoz EÚ do Vietnamu – 1,14 miliardy EUR.

Obchodná dohoda pravdepodobne povedie k ďalšiemu rastu obchodu medzi EÚ a Vietnamom v tomto sektore.

V roku 2018 mala EÚ pozitívnu bilanciu v obchode so službami s Vietnamom

 • Vývoz služieb z EÚ do Vietnamu – 2,1 miliardy EUR
 • Vývoz služieb z Vietnamu do EÚ – 1,8 miliardy EUR.

Sadzby

Na vývoz do Vietnamu

Pred uzatvorením obchodnej dohody Vietnamskí štátni príslušníci uplatňovali dovozné clá až do výšky 50 % na vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ a až 78 % na priemyselné výrobky, ako sú automobily a stroje. Podľa obchodnej dohody je Vietnam právne povinný postupne znižovať svoje clá do troch a desiatich rokov od augusta 2020.

Na dovoz do EÚ

Od 1. augusta 2020 vstúpi približne 84 % dovozu z Vietnamu do EÚ bez cla.

Medzi odvetvia, ktoré z toho profitujú, patria:

• farmaceutický priemysel

• väčšina petrochemických výrobkov (určité sadzby na petrochemické výrobky sa postupne zrušia až po troch rokoch).

EÚ do novembra 2030 postupne zruší takmer všetky zostávajúce clá, ktoré sa budú uplatňovať na dovoz z Vietnamu.

EÚ bude aj po skončení obdobia postupného ukončovania uplatňovať clá na niekoľko výrobkov, a to aj na niektoré rybie výrobky (tuniak tilapia, tuniak pruhovaný).

V prílohe 2-A k obchodnej dohode o odstránení ciel sa podrobne stanovujú etapy odstraňovania ciel pre rôzne kategórie tovaru počas piatich rokov.

 

Podrobný harmonogram oddeľovania ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

 

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Na získanie zvýhodnenej sadzby musí váš výrobok spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metóde administratívnej spolupráce Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (Ú. v. EÚ L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, musí mať pôvod v EÚ alebo vo Vietname.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak:

 • úplne získané v EÚ alebo vo Vietname
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname alebo
 • vyrobené v EÚ alebo vo Vietname s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II. Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky. Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nemennosti. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré pomáhajú dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad tolerancie alebo kumulácia.

 

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky špecifikované v tejto kapitole (napr. nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nezmenenia). Dodatočné možnosti flexibility pomáhajú dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky (napr. tolerancie alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • Pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • Zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • Špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – tieto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom sektore.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

 

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Existuje dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú podľa osobitného pravidla zvyčajne zakázané, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti alebo ceny výrobku zo závodu na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky zatriedené do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, iné ako spracované produkty rybného hospodárstva kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 HS sa uplatňujú osobitné tolerancie, ako je stanovené v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A“Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty (hodnoty alebo hmotnosti) nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.

Tolerancia sa nevzťahuje na úplne získané výrobky.

Kumulácia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom stanovuje štyri spôsoby kumulácie pôvodu. Vezmite však na vedomie, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia).

 • dvojstranná kumulácia: Materiály s pôvodom vo Vietname sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ.
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má preferenčnú dohodu s EÚ, v ktorej sa materiály uvedené v prílohe III môžu považovať za materiály s pôvodom vo Vietname, ak sú ďalej spracované alebo začlenené do jedného z výrobkov uvedených v prílohe IV. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Tkaniny s pôvodom v Kórejskej republike sa môžu považovať za textílie s pôvodom vo Vietname, ak sú za určitých podmienok ďalej spracované alebo zapracované do niektorého z výrobkov uvedených v prílohe V získaných vo Vietname. Táto kumulácia sa uplatňuje od 23. decembra 2020.
 • Na žiadosť zmluvnej strany sa tkaniny s pôvodom v krajine, s ktorou EÚ aj Vietnam uplatňujú preferenčnú obchodnú dohodu, môžu považovať za textílie s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak sú za určitých podmienok ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe V k protokolu získaného v tejto zmluvnej strane. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí tiež spĺňať všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepomenovaní).

Pravidlo nezmenenia

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Vietnamu (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine. Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok.

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o dodržiavaní tohto pravidla, ako napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru.
Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.

Postupy stanovenia pôvodu

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu.

 

Postupy sú stanovené v oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú napr. ako

 • Deklarovať pôvod výrobku
 • Nárokovať preferencie alebo
 • Colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Viac: Usmernenie k pravidlám pôvodu – dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia z EÚ môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ, a to tak, že poskytnú potvrdenie o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • Vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX). Rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých iných preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodnej dohody EÚ s Kanadou).
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.

V prípade výrobkov s pôvodom vo Vietname môžu vývozcovia použiť tieto dôkazy o pôvode:

 • osvedčenie o pôvode
 • vyhlásenie o pôvode vyhotovené

každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.

po tom, ako Vietnam oznámi takýto systém EÚ (to ešte nie je), vývozca schválený alebo registrovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi Vietnamu.

Čo by mal dôkaz o pôvode obsahovať?

Potvrdenie o pôvode

Potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.

Znenie vyhlásenia o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe IV k Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Dovážajúca krajina nesmie požadovať, aby dovozca predložil preklad vyhlásenia o pôvode.

Predloženie a platnosť

 • Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.
 • Potvrdenie o pôvode sa zvyčajne bude týkať jednej zásielky, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov.

Dodatočné vysvetlenia sú uvedené v usmerneniach k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom týkajúcich sa potvrdenia o pôvode pre viacnásobné zásielky rovnakých výrobkov.

Osvedčenie o pôvode

Osvedčenie o pôvode vydávajú príslušné orgány Vietnamu s použitím vzoru uvedeného v prílohe VII.

Predloženie a platnosť

Osvedčenie o pôvode sa vydá čo najskôr, najneskôr však do 3 pracovných dní od dátumu vývozu (deklarovaný dátum odoslania).

Osvedčenie o pôvode sa môže vydať so spätnou platnosťou v osobitných situáciách

 • v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo iných opodstatnených dôvodov.
 • osvedčenie o pôvode bolo vydané, ale nebolo prijaté pri dovoze z technických dôvodov, alebo
 • konečné miesto určenia príslušných výrobkov nebolo v čase vývozu známe. Duplikát osvedčenia o pôvode je možné vydať napríklad v prípade krádeže, straty, zničenia. Platí 12 mesiacov.
Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány

Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené. Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej zmluvnej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Farmaceutické výrobky

V prípade farmaceutických výrobkov/liekov a zdravotníckych pomôcok sa dohodou zabezpečuje používanie medzinárodných noriem, postupov a usmernení vypracovaných v rámci

 • Svetová zdravotnícka organizácia
 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
 • Medzinárodná konferencia o zosúladení technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie
 • Dohovor o farmaceutických inšpekciách a schéma spolupráce v oblasti farmaceutickej inšpekcie
 • Medzinárodné fórum regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky.

Uznanie týchto orgánov za referenčnú hodnotu pre stanovovanie noriem je nevyhnutné pre intenzívnejšiu regulačnú spoluprácu medzi EÚ a Vietnamom. Podľa dohody Vietnam súhlasí s tým, že bezodkladne uverejní alebo sprístupní v ranom vhodnom štádiu svoje pravidlá týkajúce sa stanovovania cien, úhrady alebo regulácie farmaceutických výrobkov/liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Vietnam takisto zjednoduší požiadavky na povolenie na uvedenie na trh. To zníži oneskorenia a náklady na sprístupnenie výrobkov vo Vietname a má osobitný význam pre lieky založené na výskume.

Alkoholické nápoje

Vietnam

 • postupne odstraňovať vysoké clá na víno (50 %) a liehoviny (48 %) počas siedmich rokov a na pivo (35 %) počas 10 rokov
 • zmierniť obmedzenia licencií na výrobu nápojov a distribúciu
 • chrániť zemepisné označenia EÚ.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – sanitárne a fytosanitárne pravidlá

EÚ aj Vietnam majú prísne právne predpisy v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a rastlín. Cieľom obchodnej dohody je uľahčiť vývoz poľnohospodárskych výrobkov a zároveň zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Intenzívnejší dialóg a intenzívnejší obchod by mali časom viesť k zvýšeniu dôvery medzi zmluvnými stranami. Toto sú niektoré z hlavných prínosov tejto časti dohody.

EÚ ako jediný subjekt

Ustanovenia dohody o sanitárnych a fytosanitárnych pravidlách a ich vykonávanie zúročia pridanú hodnotu harmonizovaných pravidiel EÚ v sanitárnej oblasti. Dohoda uľahčí jednotný a transparentný rámec pre schvaľovanie vývozu potravinových výrobkov z EÚ do Vietnamu. Vietnam sa zaväzuje uplatňovať rovnaké dovozné požiadavky na podobné výrobky pochádzajúce zo všetkých členských štátov EÚ. Ide o dôležitý krok k urýchleniu schvaľovania vývozných žiadostí EÚ a k zabráneniu diskriminačnému zaobchádzaniu.

Predbežné zaradenie do zoznamu

Keď Vietnam schváli kategóriu potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu a je presvedčený, že príslušný orgán daného členského štátu je schopný kontrolovať a monitorovať dodržiavanie požiadaviek EÚ na bezpečnosť potravín, Vietnam automaticky povolí dovoz zo všetkých prevádzkarní predložených týmto členským štátom EÚ. Toto schválenie prevádzok vo vyvážajúcej zmluvnej strane bez predchádzajúcich individuálnych inšpekcií je známe ako predbežné zaradenie do zoznamu. Zabráni sa ťažkopádnym a nákladným inšpekciám v jednotlivých zariadeniach EÚ.

Vývoz ovocia a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré uľahčujú vývoz alebo dovoz ovocia a zeleniny.

Keď EÚ alebo Vietnam vykonajú analýzu rizík spojených so škodcami, urobia tak bez zbytočného odkladu, keď dostanú žiadosť vyvážajúcej strany. V prípade ťažkostí sa EÚ a Vietnam dohodnú na harmonograme vykonávania analýzy rizík spojených so škodcami.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

 

Technické prekážky obchodu (TBT)

Technické požiadavky ovplyvňujú väčšinu výrobkov, ktoré kupujeme. Tieto technické požiadavky môžu byť vytvorené záväznými technickými predpismi a dobrovoľnými normami, ktoré určujú výrobok

 • veľkosť a tvar,
 • dizajn
 • označovanie, označenia a balenie,
 • funkciu a výkonnosť.

Postupy na kontrolu toho, či výrobok spĺňa tieto požiadavky, môžu predstavovať aj technickú prekážku obchodu. Tieto takzvané „postupy posudzovania zhody“ môžu zahŕňať skúšanie, kontrolu a certifikáciu výrobkov.

 

Vlády zvyčajne zavádzajú takéto technické požiadavky vo verejnom záujme. Napríklad na ochranu

 • Ľudské zdravie a bezpečnosť
 • Života a zdravia zvierat a rastlín,
 • Životné prostredie
 • Spotrebiteľov pred podvodným konaním.

 

Hoci EÚ a Vietnam môžu mať podobné ciele, keď zavedú svoje technické predpisy, skutočné normy a postupy na kontrolu výrobkov sa môžu líšiť, čo vytvára prekážku obchodu. Cieľom obchodnej dohody je zlepšiť spoluprácu EÚ a Vietnamu v oblasti technických požiadaviek na výrobky, znížiť zbytočné náklady a uľahčiť prístup k informáciám o požiadavkách na výrobky.

Technické nariadenia

Vietnam súhlasil s tým, že

 • posúdiť alternatívy k akýmkoľvek navrhovaným technickým predpisom a vykonať posúdenie ich vplyvu
 • technické predpisy založené na medzinárodných normách
 • preskúmať súčasné technické predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami.
Posudzovanie zhody

Vietnam súhlasil s tým, že

 • akceptovať vyhlásenie dodávateľa o zhode ako vyhlásenie o zhode, ktoré preukazuje súlad s vnútroštátnym právom
 • zabezpečiť, aby podniky mali možnosť výberu zariadení na posudzovanie zhody
 • zabezpečiť, aby akreditačné orgány a orgány posudzovania zhody boli navzájom nezávislé a nemali žiadny konflikt záujmov
 • zvážiť pripojenie sa k skúšobným, kontrolným a certifikačným orgánom alebo podporiť ich v tom, aby sa pripojili k medzinárodným dohodám alebo dojednaniam na harmonizáciu a/alebo uľahčenie prijímania výsledkov posudzovania zhody.
Normy

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • podporovať normalizačné orgány, aby sa zúčastňovali na príprave medzinárodných noriem medzinárodnými normalizačnými orgánmi,
 • používať medzinárodné normy ako základ pre vypracovanie domácich noriem
 • zabrániť duplicite alebo prekrývaniu práce medzinárodných normalizačných orgánov
 • pravidelne preskúmavať vnútroštátne a regionálne normy, ktoré nie sú založené na medzinárodných normách, s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami,
 • notifikovať technické predpisy a postupy posudzovania zhody, podľa ktorých sú dobrovoľné normy povinné.
Transparentnosť

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • zabezpečiť, aby všetky technické predpisy a povinné postupy posudzovania zhody boli bezplatne verejne dostupné na oficiálnych webových sídlach
 • umožniť podnikom a ďalším zainteresovaným osobám z EÚ a Vietnamu zúčastniť sa na akejkoľvek verejnej konzultácii o nových technických predpisoch na rovnocennom základe
 • odpoveď na pripomienky druhej zmluvnej strany k navrhovaným technickým predpisom.
Trhový dozor

Obchodná dohoda obsahuje ustanovenia na zabezpečenie toho, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov medzi:

 • funkcia dohľadu nad trhom a funkcia posudzovania zhody
 • orgány dohľadu nad trhom a podniky podliehajúce kontrole alebo dohľadu.

Kontaktujte nás

Automobily – necolné prekážky

Odstránenie ciel neznamená automatický prístup na trh obchodného partnera: Tovar EÚ musí stále spĺňať vietnamské pravidlá upravujúce automobilový priemysel. Obchodná dohoda obsahuje prílohu venovanú riešeniu zbytočných necolných prekážok v automobilovom priemysle, ktorej cieľom je uľahčiť obchod. Príloha nadobúda účinnosť v auguste 2023.

Doklady a postupy colného konania

Obchodná dohoda zlepšuje colné postupy a podnikom uľahčuje a zlacňuje colné odbavenie.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca EÚ a Vietnam vstúpia do vzájomného uznávania programov obchodného partnerstva, ako je napríklad program EÚ „Schválené hospodárske subjekty“.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov. V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode.

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

 

Postupy

Informácie o tom, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, aby ste mohli využiť zvýhodnenú colnú sadzbu, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu. Všeobecné informácie o colných režimoch.

Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia sú označenia používané na tradičných potravinách a nápojoch, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú osobitnú povesť v dôsledku ich výroby. Príkladmi sú syr Roquefort, víno Rioja a šunka Parma. Zemepisné označenia umožňujú spotrebiteľom vedieť, že výrobok je pravý a nie falošný.

Vietnam v rámci dohody posilnil svoje existujúce opatrenia na ochranu zemepisných označení vytvorením systému ich registrácie vo Vietname. V dôsledku toho je nezákonné predávať falšované výrobky pod rovnakým názvom ako pravý výrobok.

V dôsledku toho 169 EÚ a 39 vietnamských zemepisných označení vín, liehovín a určitých poľnohospodárskych výrobkov požíva úroveň ochrany pred kopírovaním vo Vietname porovnateľnú s úrovňou v EÚ. Vietnamskí spotrebitelia budú viac informovaní o autentických kvalitných potravinových výrobkoch, vínach a liehovinách EÚ.

Úplný zoznam zemepisných označení EÚ a Vietnamu

Patenty

V rámci obchodnej dohody Vietnam súhlasil s účinným mechanizmom kompenzácie majiteľov patentov za kratšiu dobu platnosti patentu v dôsledku neprimeraných prieťahov pri udeľovaní prvého povolenia na uvedenie na trh.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Obchodná dohoda zosúlaďuje právne predpisy Vietnamu v oblasti autorských práv s právnymi predpismi EÚ a iných krajín, aby vysielatelia a organizátori verejného vystúpenia platili licenčné poplatky výrobcom zvukových nahrávok a výkonných umelcov.

Ochranné známky

EÚ a Vietnam budú chrániť všeobecne známe ochranné známky v súlade s odporúčaniami stanovenými v

 • Parížska únia na ochranu priemyselného vlastníctva
 • Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

Údaje o farmaceutických a agrochemických výrobkoch budú chránené päť rokov.

Dizajny

Vietnam sa pripojí k Haagskej dohode o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov a o ochrane dizajnov najmenej 15 rokov. Odrody rastlín Vietnamu budú chrániť práva k odrodám rastlín v súlade s Medzinárodným dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV). Znamená to, že budú chránené nové odrody rastlín, napríklad tie, ktoré poskytujú lepšie výnosy alebo sú odolné proti škodcom (ako sú určité odrody ryže odolné voči hnilobe).

Presadzovanie

Dohodou sa zlepšuje právny rámec pre presadzovanie na všetkých úrovniach. Vietnamské orgány a colní úradníci takisto získavajú väčšie právomoci a lepšie nástroje na riešenie porušení.

Držitelia práv budú môcť požiadať vietnamské colné orgány, aby zaistili a zničili tovar, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka asistenčnú službu na priamu podporu duševného vlastníctva pre malé podniky.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytuje dodatočný prístup na trh pre poskytovateľov služieb a pre investície do výroby.

EÚ a Vietnam sa dohodli na znížení alebo odstránení určitých obmedzení týkajúcich sa

 • koľko firiem môže poskytovať služby
 • hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov služieb
 • koľko ľudí môže byť zamestnaných
 • typ dcérskej spoločnosti v zahraničnom vlastníctve, ktorú možno zriadiť miestne
 • obmedzenia zahraničného podielu/vlastného kapitálu.

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane

 • telekomunikácie
 • finančné
 • počítače a súvisiace
 • doprava
 • environmentálne
 • podnikanie vrátane odborných služieb
 • poštové
 • distribúcia.

EÚ a Vietnam sa tiež dohodli, že zabezpečia, aby sa na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach vzťahovali rovnaké pravidlá a predpisy s cieľom vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie a rovnaké podmienky.

Vzťahuje sa to na

 • poštové služby: Dominantní účastníci trhu sa nebudú zapájať do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž; Spravodlivé postupy udeľovania licencií; Nezávislosť regulačného orgánu
 • telekomunikačné služby: Hlavní dodávatelia musia poskytnúť iným prevádzkovateľom prístup k špecifickým prvkom siete za primeraných a transparentných podmienok; Nezávislosť regulačného orgánu; Prenosnosť čísla
 • medzinárodná námorná doprava
 • počítačové služby
 • vnútroštátna regulácia: Komplexné ustanovenia o postupoch udeľovania licencií a odborných kvalifikáciách; S investormi, ktorí žiadajú o licenciu na poskytovanie služby alebo na investovanie, sa musí zaobchádzať spravodlivo a musia sa chrániť pred svojvoľnými obmedzeniami; Právo odvolať sa
 • služby medzinárodnej námornej dopravy: Jasné vymedzenie viazaných služieb; Spravodlivé podmienky prístupu do prístavov; A ukončenie dohôd o zdieľaní nákladu; Zabezpečenie napájania a premiestnenia prázdnych kontajnerov v určitých prístavoch.

 

Vietnam“

Odborné služby

 • architektonické služby
 • účtovníctvo
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • medzinárodné obchodné rozhodcovské služby
 • právne služby
 • účtovníctvo
 • zdaňovanie
 • architektonické služby
 • integrované inžinierske
 • územné plánovanie a mestská krajina
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
 • ošetrovateľské služby, fyzioterapeuti a zdravotnícky personál

Počítačové a súvisiace služby

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Výskum a vývoj

 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy s výnimkou verejne financovaných služieb v oblasti výskumu a vývoja
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy

Obchodné služby

 • reklama na služby v oblasti nehnuteľností
 • služby prenájmu/lízingu bez personálu
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydavateľstvo
 • kongresové služby
 • preklad
 • projektové služby
 • služby interiérového dizajnu a iné špecializované dizajnérske služby
 • služby inkasných agentúr
 • služby týkajúce sa podávania správ o úveroch
 • kopírovacie služby
 • konzultačné služby pre oblasť telekomunikácií
 • hlasové telefonické služby
 • reklama
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • technické skúšky a analýzy
 • služby súvisiace s výrobou

Poštové služby

Všetky súvisiace poštové a kuriérske služby

Všetky poštové služby okrem verejných služieb a vyhradených služieb

 

Telekomunikačné služby

Služby pozostávajúce z prenosu a príjmu signálov elektromagnetickými prostriedkami, okrem vysielania

Služby (okrem vysielania), ako napríklad

 • základné služby a služby s pridanou hodnotou, a to tak zariadenia, ako aj iné ako zariadenia (pevné, mobilné satelitné siete)

Stavebné služby

 

Všetky stavebné a súvisiace inžinierske služby (uvedené v zozname klasifikácie W/120)

 • Všetky stavebné služby (uvedené v zozname klasifikácie W/120)

 

Distribúcia

služby

 • služby obchodných zástupcov
 • veľkoobchodné služby
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby
 • služby obchodných zástupcov
 • veľkoobchodné služby
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby

Environmentálne služby

 • A. Služby týkajúce sa odpadových vôd
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úpravy klímy a čistenie pôdy a vôd
 • sanácia a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hladiny hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • ostatné environmentálne a pridružené služby
 • kanalizačné služby,
 • služby zneškodňovania odpadu,
 • zber a likvidácia odpadu okrem služieb spojených so skládkovaním
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • hygienické a podobné služby
 • služby čistenia výfukových plynov
 • služby znižovania hluku
 • služby spojené s ochranou prírody a krajiny
 • služby posudzovania vplyvov na životné prostredie

Finančné služby

 • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
 • bankové a iné finančné služby
 • poistenie a s ním spojené služby
 • bankové a iné finančné služby

 

 

 • hotely, reštaurácie a catering okrem cateringu v oblasti služieb leteckej dopravy
 • služby cestovných kancelárií a touroperátorov (vrátane vedúcich výprav)
 • služby turistických sprievodcov
 • hotelové a reštauračné služby vrátane ubytovacích služieb, stravovacích a nápojových služieb
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem stravovacích služieb v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr;

Rekreačné, kultúrne a športové služby

 

 • služby v oblasti zábavy (vrátane služieb divadiel, hudobných skupín, cirkusov a diskoték)
 • služby informačných a tlačových agentúr
 • služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby
 • športové služby
 • služby rekreačných parkov a pláží
 • služby v oblasti zábavy (vrátane služieb v oblasti divadla, hudobných skupín a cirkusov)
 • elektronické hry

Doprava

 • námorné a námorné pomocné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • letecké dopravné služby
 • služby železničnej dopravy
 • cestná doprava
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy
 • ostatné druhy dopravy

Ostatné dopravné služby

 • námorné a námorné pomocné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • letecké dopravné služby
 • služby železničnej dopravy
 • cestná doprava
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy

Výroba

 • potraviny a nápoje
 • odev
 • obuv
 • stroje
 • papierové výrobky
 • výpočtové a elektrické stroje a zariadenia
 • potraviny a nápoje
 • odev
 • papierové výrobky
 • chemikálie
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

EÚ a Vietnam sa dohodli

 • neuložiť clá na elektronické prenosy
 • podporovať rozvoj elektronického obchodu medzi nimi
 • udržiavať dialóg o regulačných otázkach v súvislosti s elektronickým obchodom
 • Elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť v súlade s medzinárodnými normami ochrany údajov.

Verejné obstarávanie

Podľa dohody bude verejné obstarávanie rovnako transparentné a jeho postupy budú spravodlivé, ako je stanovené v obchodných dohodách, ktoré EÚ podpísala s rozvinutými a rozvinutejšími rozvojovými krajinami.

Vzťahuje sa na

 • všetky vietnamské ministerstvá na ústrednej úrovni vrátane infraštruktúry, ako sú cesty a prístavy, ako aj Výbor pre etnické záležitosti menšín a vládny inšpektorát
 • verejné orgány v Hanoji a Ho Chi Minh City, ktoré predstavujú 50 % verejného obstarávania vo Vietname mimo ústrednej štátnej správy
 • pobočky národného prevádzkovateľa elektrickej energie Vietnamu (EVN) a vietnamských železníc (VNR);
 • 34 verejných nemocníc kontrolovaných ministerstvom zdravotníctva
 • dve veľké univerzity a dve veľké výskumné ústavy
 • takmer všetky stavebné služby vrátane obstarávania v rámci ministerstva dopravy a bagrovacie služby.

Kľúčové otázky

Vietnam je rozvojovou krajinou, takže podľa dohody bude mať prospech z diferencovaného zaobchádzania a prechodných opatrení.

Bude mať prechodné obdobie 15 rokov na postupné znižovanie prahových hodnôt na úroveň porovnateľnú s tými, ktoré ponúkajú iné krajiny, ktoré sú členmi medzinárodnej dohody o všeobecnom obstarávaní. Napríklad počiatočná prahová hodnota 1,5 milióna štandardných práv čerpania (SDR) pre tovary a služby pre obstarávanie uskutočňované subjektmi ústrednej štátnej správy sa postupne zníži na 130 000 SDR.

Vietnam súhlasil aj s vytvorením centrálneho webového portálu na uverejňovanie zmlúv o verejnom obstarávaní. Musí byť v prevádzke najneskôr v auguste 2030.

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Podpora hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia sú tri základné prvky na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Obchodné politiky môžu mať ďalekosiahle účinky na hospodárstvo, zamestnanosť, pracovné normy, sociálnu súdržnosť a životné prostredie. EÚ chce zabezpečiť, aby jej obchodná politika podporovala trvalo udržateľný rozvoj v rámci EÚ, v jej partnerských krajinách a na celom svete.

Hlavnými cieľmi sú:

 • podpora vzájomnej podpory medzi politikami v oblasti obchodu a investícií, práce a životného prostredia
 • zabezpečenie zvýšeného obchodu a investícií na úkor pracovníkov a ochrany životného prostredia
 • zabezpečiť, aby vnútroštátne úrovne ochrany životného prostredia a práce boli v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Pracovné normy

EÚ a Vietnam sa zaviazali vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré ratifikovali. Vietnam sa tiež zaväzuje ratifikovať dohovory MOP o základných právach, ktoré ešte nepodpísal, ako napríklad

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov z roku 2006 o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP.

Životné prostredie a zmena klímy

EÚ a Vietnam sa zaväzujú účinne vykonávať mnohostranné environmentálne dohody, ktorých sú zmluvnými stranami, ako napríklad

 • dohovor Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite
 • dohovor Organizácie Spojených národov o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • V Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa EÚ a Vietnam dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície v odvetviach služieb a v odvetviach mimo služieb, ako je napríklad výroba. Lepší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Investície

EÚ a Vietnam sa dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície v odvetviach služieb a mimo odvetví služieb, ako je napríklad výroba. Lepší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Obmedzenia zahraničných investícií sa zmiernili v týchto oblastiach:

 • potravinársky sektor, ako je spracovanie rýb a produktov akvakultúry
 • odvetvie hnojív
 • keramika
 • montáž lodných motorov
 • služby súvisiace so strojovými zariadeniami na všeobecné účely
 • poľnohospodárske stroje
 • domáce spotrebiče
 • cestné bicykle
 • licencie na výrobu nealkoholických nápojov.

EÚ a Vietnam podpísali dohodu o ochrane investícií. Nadobudne účinnosť po tom, ako mu všetky členské štáty EÚ udelia svoj formálny súhlas.

Po nadobudnutí platnosti investičnej dohody sa ďalej zlepší investičné prostredie a investorom sa poskytne väčšia istota. Nahradí 21 platných bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.

Investičná dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a zároveň zachová právo EÚ a Vietnamu na reguláciu s cieľom sledovať legitímne ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, verejná bezpečnosť alebo životné prostredie.

Poskytne európskym a vietnamským investorom základné záruky, že vlády budú dodržiavať určité základné zásady zaobchádzania, na ktoré sa môžu spoľahnúť zahraniční investori pri prijímaní investičných rozhodnutí.

Tieto záruky zahŕňajú:

 • nediskriminácia
 • zákaz vyvlastnenia bez okamžitej a primeranej náhrady,
 • možnosť prevodu a repatriácie finančných prostriedkov súvisiacich s investíciou
 • všeobecná záruka spravodlivého a rovnocenného zaobchádzania a fyzickej bezpečnosti
 • záväzok, že vlády budú rešpektovať svoje vlastné písomné a právne záväzné zmluvné záväzky voči investorovi.

Podľa investičnej dohody budú mať investori možnosť moderného a reformovaného spôsobu riešenia sporov týkajúcich sa investícií – systému investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania.

Inštitucionálna povaha systému investičných súdov a možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam zabezpečia, aby sa investičná dohoda vykladala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Vďaka investičnej dohode sú aj spory pre používateľov nákladovo efektívnejšie a rýchlejšie, a teda aj pre menšie podniky. Stanovuje sa v ňom

 • platy sudcov, ktoré majú vyplácať EÚ a Vietnam (normy na medzinárodných súdoch), a nie strany sporu;
 • jasné procesné lehoty
 • dobrovoľný mechanizmus mediácie na zmierlivé a rýchle riešenie sporov
 • možnosť podať žalobu jedinému sudcovi (namiesto trojstupňového senátu), ak sú žaloby podané menšími podnikmi alebo ak je výška náhrady škody relatívne malá
 • možnosť uskutočniť konzultácie prostredníctvom videokonferencie, najmä ak ide o menší podnik, pred prvými formálnymi krokmi urovnávania sporov.

Investičná dohoda obsahuje aj ustanovenie o prechode z bilaterálneho systému investičných súdov zriadeného dohodou na mnohostranný investičný súd, keď takýto súd začne existovať. V súčasnosti prebiehajú diskusie o mnohostrannej reforme urovnávania sporov medzi investorom a štátom vrátane vytvorenia mnohostranného investičného súdu v rámci Komisie OSN pre medzinárodnéobchodné právo (UNCITRAL).

Užitočné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo priemyslu a obchodu

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: Bbt@moit.gov.vn telefón: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Delegácia Európskej únie vo Vietname

Adresa: Poschodie, západné krídlo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoj

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Telefón: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Ďalšie odkazy:

Krátky opis

 

Európska únia a Vietnam uzavreli dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií, ktoré nadobudli platnosť 1. augusta 2020.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy