Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom platí od 1. augusta 2020.

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom nadobudne platnosť po tom, ako ju všetky členské štáty EÚ formálne schvália.

Obchodná dohoda

 • odstraňuje clá, byrokraciu a iné prekážky, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Vietnamu
 • uľahčuje obchodovanie s kľúčovým tovarom, ako je elektronika, potravinové výrobky a lieky
 • otvára vietnamský trh pre vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Investičná dohoda, keď nadobudne platnosť,

 • ďalej zlepšovať investičné prostredie
 • ponúknuť väčšiu istotu európskym a vietnamským investorom.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda je prínosom pre podniky tým, že:

 • odstránenie 99 % všetkých ciel a čiastočné odstránenie zostávajúcich 1 % prostredníctvom obmedzených kvót s nulovým clom;
 • zníženie regulačných prekážok a prekrývajúca sa byrokracia
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení udelených osobitným regionálnym potravinovým a nápojovým výrobkom, ako sú vína Cognac, Rioja alebo syr Feta
 • otvorenie trhov so službami a verejným obstarávaním
 • zabezpečenie presadzovania dohodnutých pravidiel.

Vietnam zrušil 65 % svojich ciel na tovar EÚ v deň nadobudnutia platnosti dohody. Zvyšok sa postupne odstráni do roku 2030.

EÚ postupne zruší svoje clá na dovoz z Vietnamu do roku 2027.

Tento asymetrický prístup zohľadňuje, že Vietnam je rozvojovou krajinou.

Obchodná dohoda odstraňuje clá na celý rad kľúčových vývozných výrobkov EÚ

 • väčšina strojov a zariadení už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 35 % – ostatné stroje a zariadenia už nebudú platiť do augusta 2025.
 • pre motocykle s motormi väčšími ako 150 cm³ sa do augusta 2027 postupne úplne odstránia vietnamské dovozné clá vo výške 75 %
 • vo väčšine automobilov sa do augusta 2030 postupne odstránia vietnamské dovozné clá vo výške 78 %
 • automobilové súčiastky sa do augusta 2027 postupne odstránia vietnamské dovozné clá až do výšky 32 %
 • približne polovica liekov z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clo až do výšky 8 % – zvyšok do augusta 2027 už nebude musieť platiť vietnamské dovozné clo vo výške 12 %
 • takmer 70 % vývozu chemikálií z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clo až do výšky 5 % – zvyšok bude môcť po troch, piatich alebo siedmich rokoch vstúpiť bez ciel až do výšky 25 %.

Okrem odstránenia ciel Vietnam súhlasil aj s tým, že

 • odstrániť existujúce vývozné clá na vývoz do EÚ
 • nezvýšiť niekoľko ciel, ktoré zostanú.

Aký prínos bude mať obchodná dohoda pre poľnohospodárske spoločenstvá EÚ?

Európski výrobcovia a vývozcovia agropotravinárskych výrobkov budú mať prospech z rastúceho vietnamského trhu a postupného odstraňovania ciel.

 

Súčasné vietnamské
dovozné clo

Dovozné clo
postupne odstránené

Hovädzie a jahňacie mäso

20 %

August 2023

Mrazené bravčové mäso

15 %

August 2027

Čerstvé bravčové mäso, vnútornosti a stehná

Do 25 %

August 2029

Hydina a vnútornosti

Do 40 %

August 2030

Mliečne výrobky

Do 15 %

August 2025

Väčšina syrov so zemepisným označením

Do 15 %

August 2023

Vína a liehoviny

50 % a 48 % v uvedenom poradí

August 2027

Pivo

35 %

August2030

Potravinové prípravky

Do 40 %

August 2027

Pekáreň a pečivo

Do 40 %

August 2025

Čokoláda

30 %

August 2027

Cestoviny

20 – 38 %

August 2027

Niektoré cestoviny s mäsovou náplňou

20 – 38 %

August 2030

Podrobný opis podmienok vývozu agropotravinových výrobkov nájdete v tejto príručke. Príručka pre vývozcov do Vietnamu.

Pokiaľ ide o najcitlivejšie výrobky, EÚ otvorí svoj trh pre vietnamský vývoz len v obmedzenom rozsahu, aby sa zabránilo nepriaznivému ovplyvneniu výrobcov z EÚ.

EÚ udeľuje Vietnamu nulové colné kvóty v pevnom obmedzenom objeme bez ročného zvýšenia pre

 • dextríny a ostatné modifikované škroby
 • vajcia a vaječné žĺtky
 • etanol
 • cesnak
 • maniokový škrob
 • manitol
 • huby
 • ryža
 • sorbitol
 • cukor a výrobky s vysokým obsahom cukru
 • kukurica cukrová.

V obchodnej dohode sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v EÚ alebo vo Vietname.

Cieľom sanitárnych a fytosanitárnych opatrení je chrániť život a zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Takéto opatrenia zahŕňajú:

 • uznanie oblastí so škodcami alebo chorobami s nízkym výskytom/chorobami
 • zabezpečenie transparentnosti a výmeny informácií
 • mechanizmy na predchádzanie prekážkam obchodu.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcom oddiele.

Aký veľký je vietnamský trh? Aký je objem obchodu EÚ s Vietnamom?

Vietnam s viac ako 97 miliónmi obyvateľov je kľúčovým vývozným trhom EÚ v Ázii.

Pre EÚ je Vietnam 17. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a druhým najväčším v juhovýchodnej Ázii.

Pre EÚ je Vietnam dôležitým zdrojom surovín a iných vstupov pre tovar.

V roku 2019 mal Vietnam pozitívnu bilanciu v agropotravinárskom obchode s EÚ

 • Vietnamský vývoz do EÚ – 2,16 miliardy EUR
 • Vývoz EÚ do Vietnamu – 1,14 miliardy EUR.

Obchodná dohoda pravdepodobne prinesie ďalší rast obchodu medzi EÚ a Vietnamom v tomto odvetví.

V roku 2018 mala EÚ pozitívnu bilanciu v obchode so službami s Vietnamom

 • Vývoz služieb EÚ do Vietnamu – 2,1 miliardy EUR
 • Vietnamské služby vyvážajú do EÚ – 1,8 miliardy EUR.

Tarify

Pre vývoz do Vietnamu

Pred obchodnou dohodou uplatňovala vietnamská krajina dovozné clá až do výšky 50 % na vývoz agropotravinových výrobkov z EÚ a do 78 % na priemyselný tovar, ako sú automobily a stroje. Podľa obchodnej dohody je Vietnam právne povinný postupne znižovať svoje clá do troch a 10 rokov od augusta 2020.

Na dovoz do EÚ

K 1. augustu 2020 približne 84 % dovozu z Vietnamu do EÚ vstúpilo bez cla.

Medzi odvetvia, ktoré z toho majú prospech, patria:

• farmaceutické výrobky

• väčšina petrochemických výrobkov (určité sadzby na petrochemické výrobky sa postupne zrušia až po troch rokoch).

EÚ do novembra 2030 postupne zruší takmer všetky zostávajúce clá, ktoré sa uplatňujú na dovoz z Vietnamu.

EÚ bude naďalej uplatňovať clá na niekoľko výrobkov aj po skončení obdobia postupného rušenia, a to aj na niektoré produkty z rýb (tilapia, tuniak pruhovaný).

Odstránenie ciel v prílohe 2-A k obchodnej dohode podrobne stanovuje etapy odstraňovania ciel pre rôzne kategórie tovaru počas piatich rokov.

 

Podrobný harmonogram odstraňovania ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

 

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metódy administratívnej spolupráce k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (Ú. v. EÚ L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Má môj výrobok „pôvod“ podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, musí mať pôvod v EÚ alebo vo Vietname.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak je

 • úplne získaný v EÚ alebo vo Vietname
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname alebo
 • vyrobené v EÚ alebo vo Vietname s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II. Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré pomáhajú dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, napríklad tolerancie alebo kumulácia.

 

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napr. nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nepozmeňovania). Dodatočné možnosti flexibility pomáhajú dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napr. tolerancie alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Existuje dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla bežne zakázané, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti alebo ceny výrobku zo závodu pri poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy na textil a odevy zatriedené do 50. až 63. kapitoly HS sa uplatňujú špecifické tolerancie stanovené v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty (bez ohľadu na hodnotu alebo hmotnosť) nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.

Tolerancia sa nevzťahuje na úplne získané výrobky.

Kumulácia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa stanovujú štyri spôsoby kumulácie pôvodu. Upozorňujeme však, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia)

 • dvojstranná kumulácia: materiály s pôvodom vo Vietname sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ.
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má preferenčnú dohodu s EÚ, v ktorej sa materiály uvedené v prílohe III môžu považovať za materiály s pôvodom vo Vietname, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe IV. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Textílie s pôvodom v Kórejskej republike sa môžu považovať za látky s pôvodom vo Vietname, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe V získaných vo Vietname za určitých podmienok. Táto kumulácia sa uplatňuje od 23. decembra 2020.
 • Na žiadosť zmluvnej strany sa tkaniny s pôvodom v krajine, s ktorou EÚ aj Vietnam uplatňujú preferenčnú obchodnú dohodu, môžu považovať za textílie s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak sú za určitých podmienok ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe V k protokolu získaných v tejto zmluvnej strane. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania).

Pravidlo o nezmenenej úprave

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Vietnamu (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine. Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok.

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o splnení tohto pravidla, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru.
Vrátenie cla

Náhrada ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, je podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom povolená.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu.

 

Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú, napr. ako

 • deklarovať pôvod výrobku
 • požiadať o preferencie alebo
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Prečítajte si viac: Usmernenie k pravidlám pôvodu – Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia z EÚ môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok pochádza z EÚ, a to tak, že poskytnú potvrdenie o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX). Rovnaké číslo REX možno použiť aj pre niektoré ďalšie preferenčné obchodné dohody EÚ (napríklad obchodnú dohodu EÚ s Kanadou).
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

V prípade výrobkov s pôvodom vo Vietname môžu vývozcovia použiť tieto dôkazy o pôvode:

 • osvedčenie o pôvode
 • vyhlásenie o pôvode vyhotovené

ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

keď Vietnam oznámil takýto systém EÚ (zatiaľ to tak nie je), vývozca schválený alebo zaregistrovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi Vietnamu.

Čo by mal dôkaz o pôvode obsahovať?

Potvrdenie o pôvode

Potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.

Znenie vyhlásenia o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe IV k Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Dovážajúca krajina nesmie požadovať, aby dovozca predložil preklad potvrdenia o pôvode.

Predloženie a platnosť

 • Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.
 • Potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov.

Ďalšie vysvetlenia poskytuje usmernenie k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom týkajúce sa potvrdenia o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov.

Osvedčenie o pôvode

Osvedčenie o pôvode vydávajú príslušné orgány Vietnamu podľa vzoru uvedeného v prílohe VII.

Predloženie a platnosť

Osvedčenie o pôvode sa vydá čo najskôr, najneskôr však do troch pracovných dní od dátumu vývozu (deklarovaný dátum odoslania).

Osvedčenie o pôvode sa môže vydať so spätnou platnosťou v osobitných situáciách

 • nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo iných opodstatnených dôvodov.
 • osvedčenie o pôvode bolo vydané, ale pri dovoze nebolo prijaté z technických dôvodov, alebo
 • konečné miesto určenia príslušných výrobkov nebolo v čase vývozu známe. Duplikát osvedčenia o pôvode možno vydať napríklad v prípade krádeže, straty, zničenia. Jeho platnosť je 12 mesiacov.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány

Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené. Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú o výsledkoch orgány dovážajúcej zmluvnej strany.

Požiadavky na výrobok

Farmaceutické výrobky

V prípade farmaceutických výrobkov/liekov a zdravotníckych pomôcok sa dohodou zabezpečuje používanie medzinárodných noriem, postupov a usmernení, ktoré vypracovala

 • Svetová zdravotnícka organizácia
 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
 • Medzinárodná konferencia o zosúladení technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie
 • Dohovor o farmaceutickej kontrole a program spolupráce v oblasti farmaceutickej inšpekcie
 • Medzinárodné fórum regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky.

Uznanie týchto orgánov ako referenčnej hodnoty pre stanovovanie noriem je nevyhnutné pre intenzívnejšiu regulačnú spoluprácu medzi EÚ a Vietnamom. Na základe dohody Vietnam súhlasí s tým, že urýchlene uverejní alebo včas sprístupní svoje pravidlá týkajúce sa stanovovania cien, úhrady alebo regulácie farmaceutických výrobkov/liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Vietnam takisto zjednoduší požiadavky na povolenie na uvedenie na trh. Tým sa znížia oneskorenia a náklady na sprístupnenie výrobkov vo Vietname a má to osobitný význam pre lieky založené na výskume.

Alkoholické nápoje

Vietnam bude

 • postupné odstraňovanie vysokých ciel na víno (50 %) a liehoviny (48 %) počas siedmich rokov a na pivo (35 %) počas 10 rokov
 • zmiernenie obmedzení licencií na výrobu nápojov a na distribúciu
 • chrániť zemepisné označenia EÚ.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – sanitárne a fytosanitárne pravidlá

EÚ aj Vietnam majú prísne právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a rastlín. Cieľom obchodnej dohody je uľahčiť vývoz poľnohospodárskych výrobkov a zároveň zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Intenzívnejší dialóg a obchod by mali včas viesť k zvýšeniu dôvery medzi zmluvnými stranami. Toto sú niektoré z hlavných výhod tejto časti dohody.

EÚ ako jediný subjekt

Ustanovenia dohody o sanitárnych a fytosanitárnych pravidlách a ich vykonávaní využijú pridanú hodnotu harmonizovaných pravidiel EÚ v oblasti hygieny. Dohoda uľahčí vytvorenie jednotného a transparentného rámca pre schvaľovanie vývozu potravinových výrobkov z EÚ do Vietnamu. Vietnam sa zaväzuje uplatňovať rovnaké dovozné požiadavky na podobné výrobky pochádzajúce zo všetkých členských štátov EÚ. Ide o dôležitý krok k urýchleniu schvaľovania žiadostí EÚ o vývoz a k zabráneniu diskriminačnému zaobchádzaniu.

Predbežné zaradenie do zoznamu

Keď Vietnam schváli kategóriu potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu a bude presvedčený, že príslušný orgán daného členského štátu je schopný kontrolovať a monitorovať súlad s požiadavkami EÚ na bezpečnosť potravín, Vietnam automaticky povolí dovoz zo všetkých prevádzkarní, ktoré predložil tento členský štát EÚ. Toto schválenie prevádzok vo vyvážajúcej zmluvnej strane bez predchádzajúcich individuálnych inšpekcií je známe ako predbežné zaradenie do zoznamu. Zabráni sa tým ťažkopádnym a nákladným inšpekciám jednotlivých prevádzkarní v EÚ.

Vývoz ovocia a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovenia na uľahčenie vývozu alebo dovozu ovocia a zeleniny.

Keď EÚ alebo Vietnam vykoná analýzu rizika škodcov, urobí tak bez zbytočného odkladu, keď dostane žiadosť od vyvážajúcej strany. V prípade ťažkostí sa EÚ a Vietnam dohodnú na harmonograme vykonávania analýzy rizika škodcov.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

 

Technické prekážky obchodu (TBT)

Technické požiadavky majú vplyv na väčšinu výrobkov, ktoré kupujeme. Tieto technické požiadavky môžu byť vytvorené záväznými technickými predpismi a dobrovoľnými normami, ktoré určujú výrobok.

 • veľkosť a tvar
 • dizajn
 • označovanie, označenia a balenie,
 • funkcia a výkonnosť.

Postupy na kontrolu toho, či výrobok spĺňa tieto požiadavky, môžu byť aj technickou prekážkou obchodu. Tieto takzvané „postupy posudzovania zhody“ môžu zahŕňať skúšanie, kontrolu a certifikáciu výrobkov.

 

Vlády zvyčajne zavádzajú takéto technické požiadavky vo verejnom záujme. Napríklad na ochranu

 • ľudské zdravie a bezpečnosť
 • života a zdravia zvierat a rastlín,
 • životné prostredie
 • spotrebiteľov pred podvodným konaním.

 

Hoci EÚ a Vietnam môžu mať podobné ciele pri zavádzaní svojich technických predpisov, skutočné normy a postupy kontroly výrobkov sa môžu líšiť, čo vytvára prekážku obchodu. Cieľom obchodnej dohody je zlepšiť spoluprácu EÚ a Vietnamu v oblasti technických požiadaviek na výrobky, znížiť zbytočné náklady a uľahčiť prístup k informáciám o požiadavkách na výrobky.

Technické predpisy

Vietnam súhlasil s tým, že

 • posúdiť alternatívy k akýmkoľvek navrhovaným technickým predpisom a vykonať posúdenie ich vplyvu
 • technické predpisy sú založené na medzinárodných normách
 • preskúmať súčasné technické predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami.
Posudzovanie zhody

Vietnam súhlasil s tým, že

 • akceptovať vyhlásenie dodávateľa o zhode ako vyhlásenie o zhode, ktoré preukazuje súlad s vnútroštátnym právom
 • zabezpečiť, aby podniky mali možnosť výberu zariadení na posudzovanie zhody
 • zabezpečiť, aby akreditačné orgány a orgány posudzovania zhody boli navzájom nezávislé a neboli v konflikte záujmov
 • zvážili pripojenie sa k skúšobným, kontrolným a certifikačným orgánom alebo ich nabádali k tomu, aby sa pripojili k medzinárodným dohodám alebo dojednaniam na harmonizáciu a/alebo uľahčenie uznávania výsledkov posudzovania zhody.
Normy

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • podporovať normalizačné orgány, aby sa zúčastňovali na príprave medzinárodných noriem medzinárodnými normalizačnými orgánmi
 • používať medzinárodné normy ako základ pre vypracovanie domácich noriem
 • zabrániť duplicite alebo prekrývaniu s prácou medzinárodných normalizačných orgánov
 • pravidelne preskúmavať vnútroštátne a regionálne normy, ktoré nie sú založené na medzinárodných normách, s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami
 • oznámiť technické predpisy a postupy posudzovania zhody, na základe ktorých sa dobrovoľné normy stanú povinnými.
Transparentnosť

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • zabezpečiť, aby všetky technické predpisy a povinné postupy posudzovania zhody boli bezplatne verejne dostupné na oficiálnych webových sídlach
 • umožniť podnikom a iným zainteresovaným osobám z EÚ a Vietnamu zúčastňovať sa na akejkoľvek verejnej konzultácii o nových technických predpisoch na rovnakom základe
 • odpoveď na pripomienky druhej zmluvnej strany k navrhovaným technickým predpisom.
Dohľad nad trhom

Obchodná dohoda obsahuje ustanovenia na zabezpečenie toho, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov medzi:

 • funkcia dohľadu nad trhom a funkcia posudzovania zhody
 • orgány dohľadu nad trhom a podniky podliehajúce kontrole alebo dohľadu.

Kontaktujte nás

Autá – necolné prekážky

Odstránenie ciel neznamená automatický prístup na trh obchodného partnera: Tovar EÚ ešte musí spĺňať vietnamské pravidlá upravujúce automobilový sektor. Obchodná dohoda obsahuje prílohu venovanú riešeniu zbytočných necolných prekážok v automobilovom sektore, ktorej cieľom je uľahčiť obchod. Príloha nadobúda účinnosť v auguste 2023.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Obchodná dohoda zlepšuje colné postupy a uľahčuje a zlacňuje vybavovanie ciel pre podniky.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca vstúpia EÚ a Vietnam do vzájomného uznávania programov obchodného partnerstva, ako je program EÚ „schválené hospodárske subjekty“.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov. V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode.

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na stránke My Trade Assistant.

 

Postupy

Informácie o tom, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, aby ste mohli využívať preferenčnú sadzbu, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu. Všeobecné informácie o colných režimoch.

Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia sú označenia používané na tradičných potravinách a nápojoch, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú osobitnú povesť vďaka tomu, kde sa vyrábajú. Príkladom sú syr Roquefort, víno Rioja a paramská šunka. Zemepisné označenia informujú spotrebiteľov o tom, že výrobok je pravý a nie falošný.

V rámci dohody Vietnam posilnil svoje existujúce opatrenia na ochranu zemepisných označení vytvorením systému ich registrácie vo Vietname. V dôsledku toho je nezákonné predávať falošné výrobky pod rovnakým názvom ako pravý výrobok.

V dôsledku toho sa na 169 vietnamských zemepisných označení vín, liehovín a určitých poľnohospodárskych výrobkov vzťahuje úroveň ochrany pred kopírovaním vo Vietname porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Vietnamskí spotrebitelia budú lepšie informovaní o autentických kvalitných potravinových výrobkoch, vínach a liehovinách z EÚ.

Úplný zoznam zemepisných označení EÚ a vietnamských označení

Patenty

V rámci obchodnej dohody Vietnam súhlasil s účinným mechanizmom na kompenzáciu majiteľov patentov za kratšiu životnosť patentov v dôsledku neprimeraných prieťahov pri udeľovaní prvého povolenia na uvedenie na trh.

Autorské právo a príbuzné práva

Obchodná dohoda zosúlaďuje autorské práva Vietnamu s právnymi predpismi EÚ a iných krajín, aby vysielatelia a organizátori verejných vystúpení platili autorské poplatky producentom zvukových záznamov a výkonným umelcom.

Ochranné známky

EÚ a Vietnam budú chrániť známe ochranné známky v súlade s odporúčaniami uvedenými v

 • Parížska únia na ochranu priemyselného vlastníctva
 • Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

Údaje o farmaceutických a agrochemických výrobkoch budú chránené päť rokov.

Priemyselné dizajny

Vietnam sa pripojí k Haagskej dohode o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov a bude chrániť dizajny najmenej 15 rokov. Odrody rastlín Vietnam budú chrániť práva k odrodám rastlín v súlade s Medzinárodným dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV). Znamená to, že budú chránené nové odrody rastlín, napríklad tie, ktoré poskytujú lepšie výnosy alebo sú odolné proti škodcom (napríklad niektoré odrody ryže odolné voči hnilobe).

Presadzovanie práva

Dohodou sa zlepšuje právny rámec na presadzovanie na všetkých úrovniach. Vietnamské orgány a colní úradníci takisto získavajú viac právomocí a lepšie nástroje na riešenie porušení.

Držitelia práv budú môcť požiadať vietnamské colné orgány, aby zaistili a zničili tovar, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka službu pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva pre malé podniky.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytuje dodatočný prístup na trh pre poskytovateľov služieb a pre investície do výroby.

EÚ a Vietnam sa dohodli na znížení alebo odstránení určitých obmedzení týkajúcich sa

 • koľko firiem môže poskytovať služby?
 • hodnota transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov v oblasti služieb
 • koľko ľudí môže byť zamestnaných
 • druh dcérskej spoločnosti v zahraničnom vlastníctve, ktorú možno zriadiť na miestnej úrovni
 • limity zahraničného podielu/vlastného imania.

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane

 • telekomunikácie
 • finančné
 • počítač a súvisiace služby
 • doprava
 • životné prostredie
 • podnikanie vrátane odborných služieb
 • pošta
 • distribúcia.

EÚ a Vietnam sa takisto dohodli, že zabezpečia, aby sa rovnaké pravidlá a predpisy vzťahovali na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach, aby sa vytvorilo predvídateľné podnikateľské prostredie a rovnaké podmienky pre všetkých.

Toto sa vzťahuje na

 • poštové služby: dominantní účastníci trhu sa nezapájajú do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž; spravodlivé licenčné konania; nezávislosť regulačného orgánu
 • telekomunikačné služby: hlavní dodávatelia musia ostatným prevádzkovateľom poskytnúť prístup k špecifickým sieťovým prvkom za primeraných a transparentných podmienok; nezávislosť regulačného orgánu; prenosnosť čísla
 • medzinárodná námorná doprava
 • počítačové služby
 • vnútroštátna regulácia: komplexné ustanovenia o postupoch udeľovania licencií a odborných kvalifikáciách; s investormi žiadajúcimi o licenciu na poskytovanie služby alebo na investovanie sa musí zaobchádzať spravodlivo a musia byť chránení pred svojvoľnými obmedzeniami; právo na odvolanie
 • služby medzinárodnej námornej dopravy: jasné vymedzenie služieb, na ktoré sa vzťahuje záväzok; spravodlivé podmienky prístupu do prístavov; a ukončenie dohôd o zdieľaní nákladu; poskytovanie napájania a opätovné umiestnenie prázdnych kontajnerov v určitých prístavoch.

 

Vietnam

Odborné služby

 • architektonické služby
 • účtovníctvo
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby územného plánovania a krajinnej architektúry
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • medzinárodné obchodné rozhodcovské služby
 • právne služby
 • účtovníctvo
 • zdaňovanie
 • architektonické služby
 • integrované inžinierstvo
 • územné plánovanie a mestské prostredie
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
 • ošetrovateľské služby, fyzioterapeuti a zdravotnícky personál

Počítačové a súvisiace služby

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Výskum a vývoj

 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy okrem služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy

Služby pre podniky

 • reklama na služby v oblasti nehnuteľností
 • služby prenájmu/lízingu bez obsluhy
 • prieskum trhu
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydávanie
 • služby súvisiace s konventmi
 • preklad
 • dizajnérske služby
 • služby interiérového dizajnu a iné špecializované dizajnérske služby
 • služby inkasných agentúr
 • služby vykazovania úverov
 • duplicitné služby
 • poradenské služby v oblasti telekomunikácií
 • telefónne odpovedacie služby
 • reklama
 • prieskum trhu
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • technické skúšky a analýzy
 • služby súvisiace s výrobou

Poštové služby

Všetky súvisiace poštové a kuriérske služby

Všetky poštové služby okrem verejných služieb a vyhradených služieb

 

Telekomunikačné služby

Služby pozostávajúce z prenosu a prijímania signálov elektromagnetickými prostriedkami, okrem vysielania

Služby (okrem rozhlasového a televízneho vysielania), ako napríklad

 • základné služby a služby s pridanou hodnotou, zariadenia aj iné služby (pevné, mobilné satelitné siete)

Stavebné služby

 

Všetky stavebné a súvisiace inžinierske služby (uvedené v zozname sektorovej klasifikácie W/120)

 • Všetky stavebné služby (uvedené v zozname sektorovej klasifikácie W/120)

 

Distribúcia

služby

 • služby obchodných zástupcov
 • veľkoobchod so službami
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby
 • služby obchodných zástupcov
 • veľkoobchod so službami
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby

Environmentálne služby

 • služby súvisiace s odpadovými vodami
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úprava klímy a čistenie pôdy a vôd
 • sanácia a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hladiny hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • ostatné environmentálne a pridružené služby
 • služby v oblasti odpadových vôd,
 • služby zneškodňovania odpadu,
 • zber a likvidácia odpadu okrem skládkových služieb
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • asanačné a podobné služby
 • služby čistenia výfukových plynov
 • služby na znižovanie hluku
 • služby spojené s ochranou prírody a krajiny
 • služby posudzovania vplyvov na životné prostredie

Finančné služby

 • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
 • bankové a ostatné finančné služby
 • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
 • bankové a ostatné finančné služby

 

 

 • hotely, reštaurácie a stravovacie služby okrem cateringu v oblasti služieb leteckej dopravy
 • služby cestovných kancelárií a touroperátorov (vrátane vedúcich výprav)
 • služby sprievodcov cestovného ruchu
 • hotelové a reštauračné služby vrátane ubytovacích služieb, stravovacích jedál a nápojov
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb stravovania v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr;

Rekreačné, kultúrne a športové služby

 

 • služby v oblasti zábavy (vrátane služieb v oblasti divadla, hudobných skupín, cirkusov a diskoték)
 • služby informačných a tlačových agentúr
 • služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby
 • športové služby
 • služby rekreačných parkov a pláží
 • služby v oblasti zábavy (vrátane služieb v oblasti divadla, hudobných skupín a cirkusov)
 • obchod s elektronickými hrami

Doprava

 • pomocné námorné a námorné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • služby leteckej dopravy
 • služby železničnej dopravy
 • cestná doprava 
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy
 • ostatné druhy dopravy

Ostatné dopravné služby

 • pomocné námorné a námorné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • služby leteckej dopravy
 • služby železničnej dopravy
 • cestná doprava
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy

Výroba

 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • obuv
 • strojové zariadenia
 • výrobky z papiera
 • výpočtové a elektrické stroje a zariadenia
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • výrobky z papiera
 • chemické látky
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

EÚ a Vietnam sa dohodli

 • neukladať clá na elektronické prenosy
 • podporovať rozvoj elektronického obchodu medzi nimi
 • pokračovať v dialógu o regulačných otázkach nastolených v súvislosti s elektronickým obchodom
 • Elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť zlučiteľný s medzinárodnými normami ochrany údajov.

Verejné obstarávanie

Podľa dohody bude verejné obstarávanie rovnako transparentné a jeho postupy budú rovnako spravodlivé, ako sú stanovené v obchodných dohodách, ktoré EÚ podpísala s rozvinutejšími a rozvinutejšími rozvojovými krajinami.

Vzťahuje sa na

 • všetky vietnamské ministerstvá na ústrednej úrovni vrátane infraštruktúr, ako sú cesty a prístavy, ako aj Výbor pre záležitosti etnických menšín a vládny inšpektorát
 • verejné orgány v Hanoji a Ho Chi Minh City, ktoré predstavujú 50 % verejného obstarávania mimo ústrednej vlády Vietnamu
 • pobočky národného prevádzkovateľa elektrickej energie vo Vietname (EVN) a vietnamských železníc (VNR);
 • 34 verejných nemocníc kontrolovaných ministerstvom zdravotníctva
 • dve veľké univerzity a dva veľké výskumné ústavy
 • takmer všetky stavebné služby vrátane obstarávania v rámci ministerstva dopravy a bagrovacie služby.

Kľúčové otázky

Vietnam je rozvojovou krajinou, takže podľa dohody bude mať prospech z diferencovaného zaobchádzania a prechodných opatrení.

Bude mať prechodné obdobie 15 rokov na postupné znižovanie prahových hodnôt na úroveň porovnateľnú s tými, ktoré ponúkajú iné krajiny, ktoré sú členmi medzinárodnej všeobecnej dohody o verejnom obstarávaní. Napríklad počiatočná prahová hodnota 1,5 milióna štandardných práv čerpania (SDR) pre tovar a služby pri obstarávaní vykonávanom subjektmi ústrednej štátnej správy sa postupne znižuje na 130 000 SDR.

Vietnam súhlasil aj s vytvorením centrálneho webového portálu na uverejňovanie zmlúv o verejnom obstarávaní. Musí byť funkčný najneskôr v auguste 2030.

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Podpora hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia sú tri základné prvky na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Obchodné politiky môžu mať rozsiahly vplyv na hospodárstvo, zamestnanosť, pracovné normy, sociálnu súdržnosť a životné prostredie. EÚ chce zabezpečiť, aby jej obchodná politika podporovala trvalo udržateľný rozvoj v rámci EÚ, v jej partnerských krajinách a na celom svete.

Hlavnými cieľmi sú:

 • podpora vzájomnej podpory medzi politikami v oblasti obchodu a investícií, práce a životného prostredia
 • zabezpečenie toho, aby zvýšený obchod a investície nevznikli na úkor pracovníkov a ochrany životného prostredia
 • zabezpečiť, aby vnútroštátna úroveň ochrany životného prostredia a práce bola v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Pracovné normy

EÚ a Vietnam sa zaviazali vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré ratifikovali. Vietnam sa tiež zaväzuje ratifikovať dohovory MOP o základných právach, ktoré ešte nepodpísal, ako napríklad

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov z roku 2006 o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP.

Životné prostredie a zmena klímy

EÚ a Vietnam sa zaväzujú účinne vykonávať mnohostranné dohody v oblasti životného prostredia, ktorých sú zmluvnými stranami, ako napríklad:

 • dohovor Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite
 • dohovor Organizácie Spojených národov o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • investície v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) EÚ a Vietnam sa dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície do odvetví služieb a odvetví, ktoré nie sú službami, ako je výroba. Lepší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Investície

EÚ a Vietnam sa dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície do odvetví služieb a iných odvetví, ako je výroba. Lepší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Obmedzenia zahraničných investícií sa zmiernili v týchto oblastiach:

 • potravinársky sektor, ako je spracovanie rýb a produktov akvakultúry
 • odvetvie hnojív
 • keramika
 • montáž lodných motorov
 • služby súvisiace so strojmi na všeobecné použitie
 • poľnohospodárske stroje
 • domáce spotrebiče
 • bicykle
 • licencie na výrobu nealkoholických nápojov.

EÚ a Vietnam podpísali dohodu o ochrane investícií. Nadobudne účinnosť po tom, ako s tým všetky členské štáty EÚ vyjadria svoj formálny súhlas.

Po nadobudnutí platnosti investičnej dohody sa ďalej zlepší investičné prostredie a investorom sa ponúkne väčšia istota. Nahradí 21 platných bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.

Investičná dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a zároveň zachová právo EÚ a Vietnamu na reguláciu v záujme sledovania legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, verejnej bezpečnosti alebo životného prostredia.

Poskytne európskym a vietnamským investorom základné záruky, že vlády budú dodržiavať určité základné zásady zaobchádzania, na ktoré sa môžu spoľahnúť zahraniční investori pri prijímaní investičných rozhodnutí.

Tieto záruky zahŕňajú:

 • nediskriminácia
 • zákaz vyvlastnenia bez okamžitej a primeranej náhrady,
 • možnosť prevodu a repatriácie finančných prostriedkov súvisiacich s investíciou
 • všeobecná záruka spravodlivého a rovnakého zaobchádzania a fyzickej bezpečnosti
 • záväzok, že vlády budú dodržiavať svoje vlastné písomné a právne záväzné zmluvné záväzky voči investorovi.

Podľa investičnej dohody budú mať investori možnosť moderného a reformovaného spôsobu riešenia sporov týkajúcich sa investícií – systém investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania.

Inštitucionálny charakter systému investičných súdov a možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam zabezpečia, aby sa investičná dohoda vykladala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Vďaka investičnej dohode sú spory pre používateľov nákladovo efektívnejšie a rýchlejšie, a tým aj prístupnejšie pre menšie podniky. Stanovuje sa v ňom:

 • platy sudcov vyplácané EÚ a Vietnamom (norma na medzinárodných súdoch), a nie stranami sporu;
 • jasné procesné lehoty
 • mechanizmus dobrovoľnej mediácie na zmierlivé a rýchle riešenie sporov
 • možnosť predložiť žaloby jedinému sudcovi (namiesto trojčlenného senátu), ak žaloby podávajú menšie podniky alebo ak je výška náhrady škody relatívne nízka
 • možnosť uskutočniť konzultácie prostredníctvom videokonferencie, najmä ak ide o menší podnik, pred prvými formálnymi krokmi urovnávania sporov.

Investičná dohoda obsahuje aj ustanovenie o prechode z bilaterálneho systému investičných súdov zriadeného na základe dohody na mnohostranný investičný súd, keď takýto súd vznikne. V súčasnosti prebiehajú v rámci Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) diskusie o multilaterálnej reforme urovnávania sporov medzi investorom a štátom vrátane vytvorenia mnohostranného investičného súdu.

Užitočné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo priemyslu a obchodu

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Delegácia Európskej únie vo Vietname

Adresa: Poschodie, západné krídlo, Lotte Center Hanoi 54 ulica Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Ďalšie odkazy:

Krátky opis

 

Európska únia a Vietnam uzavreli dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií, ktoré nadobudli platnosť 1. augusta 2020.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy