Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom platí od 1. augusta 2020.

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom nadobudne platnosť po tom, ako jej všetky členské štáty EÚ udelia svoj formálny súhlas.

Obchodná dohoda

 • odstraňuje clá, byrokraciu a iné prekážky, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Vietnamu
 • uľahčuje obchodovanie s kľúčovým tovarom, ako je elektronika, potravinové výrobky a lieky
 • otvára vietnamský trh pre vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Investičná dohoda po nadobudnutí platnosti

 • ďalej zlepšovať investičné prostredie
 • poskytnúť väčšiu istotu európskym a vietnamským investorom.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda je prínosom pre podniky tým, že

 • odstránenie 99 % všetkých ciel a čiastočné odstránenie zostávajúcich 1 % prostredníctvom obmedzených nulových colných kvót;
 • odstraňovanie regulačných prekážok a prekrývajúcej sa byrokracie
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení udelených osobitným regionálnym potravinárskym a nápojovým výrobkom, ako sú vína Cognac, Rioja alebo syr Feta
 • otvorenie trhov so službami a verejného obstarávania
 • zabezpečenie presadzovania dohodnutých pravidiel.

Vietnam zrušil 65 % ciel na tovar EÚ v deň nadobudnutia platnosti dohody. Zvyšok sa postupne odstráni do roku 2030.

EÚ do roku 2027 postupne zruší svoje clá na dovoz z Vietnamu.

Tento asymetrický prístup zohľadňuje, že Vietnam je rozvojovou krajinou.

Obchodnou dohodou sa odstraňujú clá na celý rad kľúčových vývozných výrobkov EÚ

 • väčšina strojov a zariadení už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 35 % – zvyšok tak už nebude platiť do augusta 2025
 • vietnamské dovozné clá vo výške 75 % sa do augusta 2027 postupne úplne odstránia pre motocykle s motorom väčším ako 150 cm³.
 • vo väčšine automobilov sa do augusta 2030 postupne odstránia vietnamské dovozné clá vo výške 78 %
 • vietnamské dovozné clá budú postupne zrušené do augusta 2027 až do výšky 32 % automobilových súčiastok.
 • približne polovica farmaceutických výrobkov z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 8 % – zvyšok tak už nebude musieť do augusta 2027 platiť vietnamské dovozné clá vo výške 12 %
 • takmer 70 % vývozu chemikálií z EÚ už nemusí platiť vietnamské dovozné clá až do výšky 5 % – zvyšok bude môcť vstúpiť bez ciel až do výšky 25 % po troch, piatich alebo siedmich rokoch.

Okrem odstránenia ciel Vietnam súhlasil aj s tým, že

 • zrušiť existujúce vývozné clá na vývoz do EÚ
 • nezvýšiť len málo ciel, ktoré zostanú.

Aký prínos bude mať obchodná dohoda pre poľnohospodárske komunity EÚ?

Európski výrobcovia a vývozcovia agropotravinárskych výrobkov budú mať prospech z rastúceho vietnamského trhu a postupného odstraňovania ciel.

Výrobok

Súčasné vietnamské
dovozné clo

Dovozné clo
postupne odstraňuje

Hovädzie a jahňacie mäso

20 %

August 2023

Mrazené bravčové mäso

15 %

August 2027

Čerstvé bravčové mäso, droby a stehná

Do 25 %

August 2029

Hydina a vnútornosti

Do výšky 40 %

August 2030

¨ Mliečne výrobky

Do 15 %

August 2025

Väčšina syrov so zemepisným označením

Do 15 %

August 2023

Vína a liehoviny

50 % a 48 % v uvedenom poradí

August 2027

Pivo

35 %

August2030

Potravinové prípravky,

Do výšky 40 %

August 2027

Pekárenské a pekárske výrobky

Do výšky 40 %

August 2025

Čokoláda

30 %

August 2027

Cestoviny

20 – 38 %

August 2027

Určité cestoviny s mäsovou náplňou

20 – 38 %

August 2030

Podrobný opis podmienok vývozu agropotravinových výrobkov nájdete v tejto príručke. Príručka pre vývozcov do Vietnamu.

Pokiaľ ide o najcitlivejšie výrobky, EÚ otvorí svoj trh pre vietnamský vývoz len v obmedzenej miere, aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu na výrobcov z EÚ.

EÚ udeľuje Vietnamu nulové colné kvóty pevného, obmedzeného objemu bez ročného zvýšenia pre

 • dextríny a iné modifikované škroby
 • vajcia a vaječné žĺtky
 • etanol
 • cesnak
 • maniokový škrob
 • manitol
 • huby
 • ryža
 • sorbitol
 • cukor a výrobky s vysokým obsahom cukru
 • kukurica cukrová.

V obchodnej dohode sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v EÚ alebo vo Vietname.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia sú zamerané na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Tieto opatrenia zahŕňajú

 • uznávanie oblastí so škodcami alebo chorobami s nízkym výskytom/bez výskytu
 • zabezpečenie transparentnosti a výmeny informácií
 • mechanizmy na predchádzanie prekážkam obchodu.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcom oddiele.

Aký veľký je vietnamský trh? Koľko obchodu robí EÚ s Vietnamom?

Vietnam s viac ako 97 miliónmi obyvateľov je kľúčovým vývozným trhom EÚ v Ázii.

Vietnam je pre EÚ 17. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a druhým najväčším partnerom v juhovýchodnej Ázii.

Pre EÚ je Vietnam dôležitým zdrojom surovín a iných vstupov pre tovar.

Vietnam mal v roku 2019 pozitívnu rovnováhu v agropotravinárskom obchode s EÚ

 • Vietnamský vývoz do EÚ – 2,16 miliardy EUR
 • Vývoz EÚ do Vietnamu – 1,14 miliardy EUR.

Obchodná dohoda pravdepodobne zaznamená ďalší rast obchodu medzi EÚ a Vietnamom v tomto odvetví.

V roku 2018 mala EÚ pozitívnu bilanciu v obchode so službami s Vietnamom

 • Vývoz služieb EÚ do Vietnamu – 2,1 miliardy EUR
 • Vietnamský vývoz služieb do EÚ – 1,8 miliardy EUR.

Sadzby

Pre vývoz do Vietnamu

Pred obchodnou dohodou platili Vietnamci dovozné clá až do výšky 50 % na vývoz agropotravinových výrobkov z EÚ a až do 78 % na priemyselné výrobky, ako sú automobily a stroje. Podľa obchodnej dohody je Vietnam právne povinný postupne znižovať svoje clá do troch a desiatich rokov od augusta 2020.

Na dovoz do EÚ

Od 1. augusta 2020 je približne 84 % dovozu EÚ z Vietnamu oslobodených od cla.

Medzi odvetvia, ktoré z toho majú prospech, patria:

• lieky

• väčšina petrochemických látok (niektoré clá na petrochemické látky sa postupne zrušia až po troch rokoch).

EÚ do novembra 2030 postupne zruší takmer všetky zostávajúce clá uplatňované na dovoz z Vietnamu.

EÚ bude naďalej uplatňovať clá na niekoľko výrobkov aj po skončení obdobia postupného vyraďovania, a to aj na niektoré produkty rybolovu (tilapia, tuniak pruhovaný).

Zrušenie ciel v prílohe 2-A k obchodnej dohode podrobne stanovuje etapy odstraňovania ciel pre rôzne kategórie tovaru počas piatich rokov.

 

Podrobný harmonogram odstránenia ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

 

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metóde administratívnej spolupráce v rámci Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (Ú. v. EÚ L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, musí pochádzať z EÚ alebo Vietnamu.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak

 • úplne získané v EÚ alebo vo Vietname
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname alebo
 • vyrobené v EÚ alebo vo Vietname s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II. Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré pomáhajú dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad tolerancie alebo kumuláciu.

 

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napr. nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepozmeňovaní). Dodatočná flexibilita pomáha dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napr. tolerancie alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov pravidiel týkajúcich sa konkrétnych výrobkov v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Existuje dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Počíta sa s dodatočnou flexibilitou, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti alebo ceny výrobku zo závodu v prípade poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu na priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS sa uplatňuje tak, ako je uvedené v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty (v hodnote alebo hmotnosti) nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.

Tolerancia sa nevzťahuje na úplne získané výrobky.

Kumulácia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa stanovujú štyri spôsoby kumulácie pôvodu. Upozorňujeme však, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia).

 • dvojstranná kumulácia: materiály s pôvodom vo Vietname sa môžu počítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ.
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má preferenčnú dohodu s EÚ, v ktorej sa materiály uvedené v prílohe III môžu považovať za materiály s pôvodom vo Vietname, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe IV. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Tkaniny s pôvodom v Kórejskej republike sa môžu považovať za tkaniny s pôvodom vo Vietname, ak sú za určitých podmienok ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe V získaných vo Vietname. Táto kumulácia sa uplatňuje od 23. decembra 2020.
 • Na žiadosť strany sa tkaniny s pôvodom v krajine, s ktorou EÚ aj Vietnam uplatňujú preferenčnú obchodnú dohodu, môžu považovať za tkaniny s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do jedného z výrobkov uvedených v prílohe V k protokolu získaných v tejto zmluvnej strane za určitých podmienok. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní).

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Vietnamu (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine. Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervácia výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok.

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o súlade s pravidlom, napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní obalov
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru.
Vrátenie cla

Refundácia predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, je povolená podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu.

 

Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Objasňujú, napr. ako

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie alebo
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Viac informácií: Usmernenie k pravidlám pôvodu – dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia z EÚ môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ, a to predložením potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX). Rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých iných preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodná dohoda EÚ s Kanadou).
 • akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

V prípade výrobkov s pôvodom vo Vietname môžu vývozcovia použiť tieto dôkazy o pôvode:

 • osvedčenie o pôvode
 • vyhlásenie o pôvode vyhotovené

akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

po tom, ako Vietnam oznámil takýto systém EÚ (zatiaľ to tak nie je), vývozca schválený alebo zaregistrovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi Vietnamu.

Čo by mal dôkaz o pôvode obsahovať?

Potvrdenie o pôvode

Potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.

Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe IV k Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Dovážajúca krajina nesmie vyžadovať, aby dovozca predložil preklad potvrdenia o pôvode.

Predloženie a platnosť

 • Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.
 • Potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov.

Ďalšie vysvetlenia sa uvádzajú v usmerneniach k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom týkajúcich sa vyhlásenia o pôvode pre viacnásobné zásielky totožných výrobkov.

Osvedčenie o pôvode

Osvedčenie o pôvode vydávajú príslušné orgány Vietnamu na základe vzoru uvedeného v prílohe VII.

Predloženie a platnosť

Osvedčenie o pôvode sa vydá čo najskôr, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa vývozu (deklarovaný dátum prepravy).

Osvedčenie o pôvode možno vydať spätne v osobitných situáciách

 • nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo iných opodstatnených dôvodov.
 • osvedčenie o pôvode bolo vydané, ale nebolo prijaté pri dovoze z technických dôvodov, alebo
 • konečné miesto určenia príslušných výrobkov nebolo v čase vývozu známe. Duplikát osvedčenia o pôvode je možné vydať napríklad v prípade krádeže, straty, zničenia. Platí 12 mesiacov.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány

Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené. Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú o výsledkoch orgány dovážajúcej zmluvnej strany.

Požiadaviek na výrobok

Farmaceutické výrobky

V prípade farmaceutických/liekov a zdravotníckych pomôcok dohoda zabezpečuje používanie medzinárodných noriem, postupov a usmernení vypracovaných

 • Medzinárodná zdravotnícka organizácia
 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
 • Medzinárodná konferencia o zosúladení technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie
 • Dohovor o farmaceutickej inšpekcii a systém spolupráce v oblasti farmaceutických inšpekcií
 • Medzinárodné fórum regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky.

Uznanie týchto orgánov ako referenčnej hodnoty pre stanovovanie noriem je nevyhnutné pre intenzívnejšiu regulačnú spoluprácu medzi EÚ a Vietnamom. Podľa tejto dohody Vietnam súhlasí s tým, že urýchlene uverejní alebo včas sprístupní svoje pravidlá stanovovania cien, úhrady alebo regulácie farmaceutických/liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Vietnam takisto zjednoduší požiadavky na povolenie na uvedenie na trh. Znížia sa tým oneskorenia a náklady na sprístupnenie výrobkov vo Vietname, čo má osobitný význam pre lieky založené na výskume.

Alkoholických nápojov

Vietnam bude

 • postupne odstrániť vysoké clá na víno (50 %) a liehoviny (48 %) počas siedmich rokov a na pivo (35 %) počas 10 rokov
 • zjednodušenie obmedzení licencií na výrobu nápojov a distribúciu
 • chrániť zemepisné označenia EÚ.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – sanitárne a fytosanitárne predpisy

EÚ aj Vietnam majú prísne právne predpisy o bezpečnosti potravín, zdraví zvierat a rastlín. Cieľom obchodnej dohody je uľahčiť vývoz poľnohospodárskych výrobkov a zároveň zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Intenzívnejší dialóg a obchod by mali časom viesť k zvýšeniu dôvery medzi zmluvnými stranami. Toto sú niektoré z hlavných prínosov tejto časti dohody.

EÚ ako jeden subjekt

Ustanovenia dohody o sanitárnych a fytosanitárnych pravidlách a ich vykonávaní využijú pridanú hodnotu harmonizovaných pravidiel EÚ v oblasti sanitárnych záležitostí. Dohodou sa uľahčí jednotný a transparentný rámec pre schvaľovanie vývozu potravinových výrobkov z EÚ do Vietnamu. Vietnam sa zaväzuje uplatňovať rovnaké dovozné požiadavky na podobné výrobky pochádzajúce zo všetkých členských štátov EÚ. Ide o dôležitý krok k urýchleniu schvaľovania vývozných žiadostí EÚ a k zabráneniu diskriminačnému zaobchádzaniu.

Predbežné zaradenie do zoznamu

Keď Vietnam schváli kategóriu potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu a je presvedčený, že príslušný orgán daného členského štátu má kapacitu na kontrolu a monitorovanie súladu s požiadavkami EÚ na bezpečnosť potravín, Vietnam automaticky povolí dovoz zo všetkých prevádzkarní predložených týmto členským štátom EÚ. Toto schválenie prevádzkarní vo vyvážajúcej zmluvnej strane bez predchádzajúcich individuálnych inšpekcií je známe ako predbežné zaradenie do zoznamu. Zabráni sa ťažkopádnym a nákladným kontrolám jednotlivých podnikov EÚ.

Vývoz ovocia a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré uľahčujú vývoz alebo dovoz ovocia a zeleniny.

Keď EÚ alebo Vietnam vykonajú analýzu rizika spojeného so škodcami, urobia tak bez zbytočného odkladu, keď dostanú žiadosť od vyvážajúcej strany. V prípade ťažkostí sa EÚ a Vietnam dohodnú na harmonograme vykonávania analýzy rizika škodcov.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

 

Technické prekážky obchodu (TBT)

Technické požiadavky ovplyvňujú väčšinu výrobkov, ktoré kupujeme. Tieto technické požiadavky sa môžu vytvoriť záväznými technickými predpismi a dobrovoľnými normami, ktorými sa určuje výrobok

 • veľkosť a tvar,
 • vzory
 • označovanie, označenia a balenie,
 • funkciu a výkonnosť.

Postupy na kontrolu toho, či výrobok spĺňa tieto požiadavky, môžu byť aj technickou prekážkou obchodu. Tieto takzvané „postupy posudzovania zhody“ môžu zahŕňať skúšanie, kontrolu a certifikáciu výrobkov.

 

Vlády zvyčajne zavádzajú takéto technické požiadavky vo verejnom záujme. Napríklad na ochranu

 • ľudské zdravie a bezpečnosť
 • života a zdravia zvierat a rastlín,
 • pre životné prostredie
 • spotrebiteľov pred podvodným konaním.

 

Hoci EÚ a Vietnam môžu mať podobné ciele pri zavádzaní svojich technických predpisov, skutočné normy a postupy kontroly výrobkov sa môžu líšiť, čo vytvára prekážku obchodu. Cieľom obchodnej dohody je zlepšiť spoluprácu EÚ a Vietnamu v oblasti technických požiadaviek na výrobky, znížiť zbytočné náklady a uľahčiť prístup k informáciám o požiadavkách na výrobky.

Technické nariadenia

Vietnam súhlasil s tým, že

 • posúdiť alternatívy k akýmkoľvek navrhovaným technickým predpisom a vykonať ich posúdenie vplyvu
 • základné technické predpisy o medzinárodných normách
 • preskúmať súčasné technické predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami.
Posudzovania zhody

Vietnam súhlasil s tým, že

 • akceptovať vyhlásenie dodávateľa o zhode ako vyhlásenie o zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi
 • zabezpečiť, aby podniky mali možnosť výberu zariadení na posudzovanie zhody
 • zabezpečiť, aby akreditačné orgány a orgány posudzovania zhody boli navzájom nezávislé a neboli v konflikte záujmov
 • zvážiť zapojenie alebo podporu skúšobných, inšpekčných a certifikačných orgánov, aby sa pripojili k medzinárodným dohodám alebo opatreniam na harmonizáciu a/alebo uľahčenie akceptácie výsledkov posudzovania zhody.
Štandardy

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • povzbudzovať normalizačné orgány, aby sa zúčastňovali na príprave medzinárodných noriem medzinárodnými normalizačnými orgánmi
 • používať medzinárodné normy ako základ pre vypracovanie domácich noriem
 • vyhnúť sa duplicite alebo prekrývaniu s prácou medzinárodných normalizačných orgánov
 • pravidelne preskúmavať vnútroštátne a regionálne normy, ktoré nie sú založené na medzinárodných normách, s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami,
 • oznámiť technické predpisy a postupy posudzovania zhody, na základe ktorých sú dobrovoľné normy povinné.
Transparentnosť

Dohoda obsahuje záväzky týkajúce sa

 • zabezpečiť, aby všetky technické predpisy a povinné postupy posudzovania zhody boli bezplatne verejne dostupné na oficiálnych webových sídlach
 • umožniť podnikom a iným zainteresovaným osobám z EÚ a Vietnamu zúčastňovať sa na akejkoľvek verejnej konzultácii o nových technických predpisoch na rovnakom základe
 • odpoveď na pripomienky druhej strany k navrhovaným technickým predpisom.
Dohľad nad trhom

Obchodná dohoda obsahuje ustanovenia na zabezpečenie toho, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov medzi:

 • funkcia dohľadu nad trhom a funkcia posudzovania zhody
 • orgány dohľadu nad trhom a podniky podliehajúce kontrole alebo dohľadu.

Kontaktujte nás

Automobily – necolné prekážky

Odstránenie ciel neznamená automatický prístup na trh obchodného partnera: Tovar EÚ musí byť stále v súlade s vietnamskými pravidlami, ktorými sa reguluje automobilový sektor. Obchodná dohoda obsahuje prílohu venovanú riešeniu zbytočných necolných prekážok v automobilovom odvetví, ktorej cieľom je uľahčiť obchod. Príloha nadobúda účinnosť v auguste 2023.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Obchodná dohoda zlepšuje colné postupy a podnikom uľahčuje a zlacňuje colné odbavenie.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca EÚ a Vietnam začnú vzájomné uznávanie programov obchodného partnerstva, ako je program EÚ „Schválené hospodárske subjekty“.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov. V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode.

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

 

Postupy

Informácie o tom, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, aby ste mohli využívať preferenčnú sadzbu, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu. Všeobecné informácie o colných režimoch.

Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Označenia geografického pôvodu

Zemepisné označenia sú označenia používané na tradičných potravinových a nápojových výrobkoch, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú osobitnú povesť vďaka tomu, kde sa vyrábajú. Príkladmi sú syr Roquefort, víno Rioja a parmská šunka. Zemepisné označenia umožňujú spotrebiteľom vedieť, že výrobok je pravý a nie falošný.

Vietnam na základe dohody posilnil svoje existujúce opatrenia na ochranu zemepisných označení vytvorením systému na ich registráciu vo Vietname. V dôsledku toho je nezákonné predávať falšované výrobky pod rovnakým názvom ako pravý výrobok.

V dôsledku toho sa na 169 vietnamských zemepisných označení EÚ a 39 vietnamských zemepisných označení vín, liehovín a určitých poľnohospodárskych výrobkov vzťahuje úroveň ochrany pred kopírovaním vo Vietname porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Vietnamskí spotrebitelia si budú viac uvedomovať autentickú kvalitu potravinových výrobkov, vín a liehovín z EÚ.

Úplný zoznam zemepisných označení EÚ a Vietnamu

Patenty

V rámci obchodnej dohody Vietnam súhlasil s účinným mechanizmom na odškodnenie majiteľov patentov za kratšiu životnosť patentov v dôsledku neprimeraných prieťahov pri udelení prvého povolenia na uvedenie na trh.

Autorské práva a s nimi súvisiace práva

Obchodná dohoda zosúlaďuje vietnamské právne predpisy o autorskom práve s právnymi predpismi EÚ a iných krajín, aby vysielatelia a organizátori verejných predstavení platili poplatky výrobcom zvukových záznamov a výkonných umelcov.

Ochranné známky

EÚ a Vietnam budú chrániť známe ochranné známky v súlade s odporúčaniami uvedenými v

 • Parížska únia na ochranu priemyselného vlastníctva
 • Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

Údaje o farmaceutických a agrochemických výrobkoch budú chránené päť rokov.

Dizajny

Vietnam sa pripojí k Haagskej dohode o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov a o ochrane dizajnov najmenej 15 rokov. Vietnam bude chrániť práva k odrodám rastlín v súlade s Medzinárodným dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV). Znamená to, že nové odrody rastlín, napríklad tie, ktoré poskytujú lepšie výnosy alebo sú odolné voči škodcom (napríklad určité odrody ryže odolné voči hnilobe), budú chránené.

Presadzovanie práva

Dohodou sa zlepšuje právny rámec na presadzovanie práva na všetkých úrovniach. Vietnamské orgány a colní úradníci takisto získavajú viac právomocí a lepšie nástroje na riešenie porušovania právnych predpisov.

Držitelia práv budú môcť požiadať vietnamské colné orgány, aby zaistili a zničili tovar porušujúci práva duševného vlastníctva.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka službu linky pomoci na priamu podporu v oblasti duševného vlastníctva pre malé podniky.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytuje dodatočný prístup na trh pre poskytovateľov služieb a pre investície do výroby.

EÚ a Vietnam sa dohodli, že znížia alebo odstránia určité obmedzenia týkajúce sa

 • koľko firiem môže poskytovať služby
 • hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov služieb
 • koľko ľudí môže byť zamestnaných
 • druh dcérskej spoločnosti v zahraničnom vlastníctve, ktorú možno založiť na miestnej úrovni
 • limity zahraničného podielu/vlastného imania.

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane:

 • telekomunikácie
 • finančných
 • počítač a súvisiace
 • dopravné zariadenia
 • environmentálne
 • obchodné služby vrátane odborných služieb
 • poštový
 • distribúcia.

EÚ a Vietnam sa tiež dohodli, že zabezpečia, aby sa rovnaké pravidlá a nariadenia uplatňovali na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach s cieľom vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie a rovnaké podmienky.

Vzťahuje sa to na

 • poštové služby: dominantní účastníci trhu sa nebudú zapájať do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž; spravodlivé postupy udeľovania licencií; nezávislosť regulačného orgánu
 • telekomunikačné služby: hlavní dodávatelia musia poskytnúť iným prevádzkovateľom prístup ku konkrétnym sieťovým prvkom za primeraných a transparentných podmienok; nezávislosť regulačného orgánu; prenosnosť čísla
 • medzinárodná námorná doprava
 • počítačové služby
 • vnútroštátna regulácia: komplexné ustanovenia o postupoch udeľovania licencií a odborných kvalifikáciách; s investormi, ktorí žiadajú o licenciu na poskytovanie služby alebo na investovanie, sa musí zaobchádzať spravodlivo a musia byť chránení pred svojvoľnými obmedzeniami; právo podať opravný prostriedok
 • služby medzinárodnej námornej dopravy: jasné vymedzenie zaviazaných služieb; spravodlivé podmienky prístupu do prístavov; a ukončenie dohôd o zdieľaní nákladu; zabezpečenie napájania a premiestňovania prázdnych kontajnerov v určitých prístavoch.

 

Vietnam

Profesionálne služby

 • architektonické služby
 • účtovné
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • medzinárodné obchodné arbitrážne služby
 • právne služby
 • účtovné
 • daňová politika;
 • architektonické služby
 • integrované inžinierstvo
 • územné plánovanie a mestská krajina
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
 • ošetrovateľské služby, fyzioterapeuti a pomocný zdravotnícky personál

Počítačové a súvisiace služby

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Všetky súvisiace služby v tejto oblasti

Výskum a vývoj

 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy okrem služieb v oblasti výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy

Obchodné služby

 • reklama na služby v oblasti nehnuteľností
 • služby prenájmu/lízingu bez obsluhy
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydávanie
 • konvenčné služby
 • preklady
 • konštrukčné a dizajnové služby
 • interiérový dizajn a iné špeciálne dizajnové služby
 • služby inkasných agentúr
 • služby podávania správ o úveroch
 • duplicitné služby
 • poradenské služby v oblasti telekomunikácií
 • služby telefonického odpovedania
 • reklama
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • technické skúšky a analýzy
 • služby súvisiace s výrobou

Poštové služby

Všetky súvisiace poštové a kuriérske služby

Všetky poštové služby okrem verejných služieb a vyhradených služieb

 

Telekomunikačné služby,

Služby pozostávajúce z prenosu a príjmu signálov elektromagnetickými prostriedkami s výnimkou vysielania

Služby (okrem rozhlasového a televízneho vysielania), ako napríklad

 • základné služby a služby s pridanou hodnotou, a to tak na zariadeniach, ako aj na zariadeniach (pevné, mobilné satelitné siete)

Služby v oblasti stavebníctva,

 

Všetky stavebné a súvisiace inžinierske služby (uvedené v zozname sektorovej klasifikácie W/120)

 • Všetky stavebné služby (uvedené v zozname sektorovej klasifikácie W/120)

 

Rozdelenie

služby

 • útvary zástupcov Komisie
 • veľkoobchod
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby
 • útvary zástupcov Komisie
 • veľkoobchod
 • maloobchodné služby
 • franchisingové služby

Environmentálne služby,

 • A. Služby týkajúce sa odpadových vôd
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úprava klímy a čistenie pôdy a vôd
 • sanácia a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • ostatné environmentálne a pridružené služby
 • služby súvisiace s kanalizáciou,
 • služby zneškodňovania odpadu,
 • zber a zneškodňovanie odpadu okrem skládok odpadu
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • asanačné a podobné služby
 • čistenie výfukových plynov
 • služby na znižovanie hluku
 • služby na ochranu prírody a krajiny
 • služby posudzovania vplyvov na životné prostredie

Finančných služieb

 • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
 • bankové a iné finančné služby
 • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
 • bankové a iné finančné služby

 

 

 • hotely, reštaurácie a stravovacie služby okrem stravovacích služieb v oblasti leteckej dopravy
 • služby cestovných kancelárií a touroperátorov (vrátane vedúcich výprav)
 • služby sprievodcov cestovného ruchu
 • hotelové a reštauračné služby vrátane ubytovacích služieb, stravovania a nápojov
 • služby podávania jedál a nápojov okrem stravovacích služieb v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • služby cestovných kancelárií a cestovných kancelárií

Rekreačné, kultúrne a športové služby

 

 • služby v oblasti zábavy (vrátane divadelných služieb, služieb hudobných skupín, cirkusov a diskoték)
 • spravodajské a tlačové agentúry
 • knižnice, archívy, múzeá a iné kultúrne služby
 • športové služby
 • služby rekreačných parkov a pláží
 • služby v oblasti zábavy (vrátane divadiel, hudobných skupín a cirkusov)
 • podnikanie v oblasti elektronických hier

Dopravné zariadenia

 • pomocné námorné a námorné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • služby leteckej dopravy
 • služby železničnej dopravy
 • cestnej dopravy 
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy
 • iné dopravné prostriedky

Ostatné dopravné služby

 • pomocné námorné a námorné služby
 • vnútrozemská vodná doprava
 • služby leteckej dopravy
 • služby železničnej dopravy
 • cestnej dopravy
 • pomocné služby pre všetky spôsoby dopravy

Výroba

 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • oblečenie a obuv
 • strojové zariadenia
 • papierové výrobky
 • výpočtové a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • papierové výrobky
 • chemikálií
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

EÚ a Vietnam sa dohodli

 • neuložiť clá na elektronické prenosy
 • podporovať rozvoj elektronického obchodu medzi nimi
 • udržiavať dialóg o regulačných otázkach v súvislosti s elektronickým obchodom
 • Elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť v súlade s medzinárodnými normami ochrany údajov.

Verejné obstarávanie

Podľa dohody bude verejné obstarávanie také transparentné a spravodlivé ako postupy stanovené v obchodných dohodách, ktoré EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími rozvojovými krajinami.

Týka sa:

 • všetky vietnamské ministerstvá na centrálnej úrovni vrátane infraštruktúry, ako sú cesty a prístavy, ako aj Výbor pre záležitosti etnických menšín a vládny inšpektorát
 • verejné orgány v Hanoji a Ho Chi Minh City, ktoré predstavujú 50 % verejného obstarávania vo Vietname mimo ústrednej štátnej správy
 • pobočky národného prevádzkovateľa elektrickej energie Vietnamu (EVN) a vietnamských železníc (VNR);
 • 34 verejných nemocníc pod kontrolou ministerstva zdravotníctva
 • dve veľké univerzity a dva veľké výskumné ústavy
 • takmer všetky stavebné služby vrátane obstarávania pod ministerstvom dopravy a bagrovacie služby.

Kľúčové otázky

Vietnam je rozvojovou krajinou, takže podľa dohody bude mať prospech z diferencovaného zaobchádzania a prechodných opatrení.

Bude mať prechodné obdobie 15 rokov na postupné znižovanie prahových hodnôt na úroveň porovnateľnú s úrovňou ponúkanou inými krajinami, ktoré sú členmi medzinárodnej dohody o všeobecnom obstarávaní. Napríklad počiatočná prahová hodnota 1,5 milióna štandardných práv čerpania (SDR) pre tovar a služby pri obstarávaní vykonávanom subjektmi ústrednej štátnej správy sa postupne zníži na 130000 SDR.

Vietnam súhlasil aj s vytvorením centrálneho webového portálu na zverejňovanie verejných zákaziek. Musí byť funkčný najneskôr v auguste 2030.

Obchod a udržateľný rozvoj

Podpora hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia sú tri základné prvky dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja. Obchodné politiky môžu mať ďalekosiahle účinky na hospodárstvo, zamestnanosť, pracovné normy, sociálnu súdržnosť a životné prostredie. EÚ chce zabezpečiť, aby jej obchodná politika podporovala trvalo udržateľný rozvoj v rámci EÚ, v jej partnerských krajinách a na celom svete.

Hlavnými cieľmi sú:

 • podpora vzájomnej podpory medzi obchodnými a investičnými, pracovnými a environmentálnymi politikami
 • zabezpečenie toho, aby zvýšený obchod a investície neboli na úkor pracovníkov a ochrany životného prostredia
 • zabezpečiť, aby vnútroštátne úrovne ochrany životného prostredia a práce boli v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Pracovné normy

Záväzok EÚ a Vietnamu vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré ratifikovali. Vietnam sa tiež zaväzuje ratifikovať dohovory MOP o základných právach, ktoré ešte nepodpísal, ako napríklad

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov z roku 2006 o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP.

Životné prostredie a zmena klímy

EÚ a Vietnam sa zaväzujú účinne vykonávať mnohostranné environmentálne dohody, ktorých sú zmluvnými stranami, ako napríklad

 • dohovor Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite
 • dohovor Organizácie Spojených národov o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa EÚ a Vietnam dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície do odvetví služieb a iných odvetví, ako je výroba. Väčší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Kolektívneho

EÚ a Vietnam sa dohodli na zlepšení prístupu na trh pre investície do odvetví služieb a iných odvetví, ako je výroba. Väčší prístup na vietnamský trh by mal prilákať zahraničných investorov a vytvoriť príležitosti na rozvoj výroby vo Vietname.

Obmedzenia zahraničných investícií sa zmiernili v týchto oblastiach:

 • potravinársky sektor, ako je spracovanie rýb a produktov akvakultúry
 • odvetvie hnojív
 • keramika
 • montáž lodných motorov
 • služby súvisiace so strojmi na všeobecné účely
 • poľnohospodárske stroje
 • prístroje pre domácnosť
 • cestné bicykle
 • licencie na výrobu nealkoholických nápojov.

EÚ a Vietnam podpísali dohodu o ochrane investícií. Účinnosť nadobudne po tom, ako jej všetky členské štáty EÚ udelia svoj formálny súhlas.

Po nadobudnutí platnosti investičnej dohody sa ešte viac zlepší investičné prostredie a investorom sa ponúkne väčšia istota. Nahradí 21 platných bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.

Investičná dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a zároveň zachová právo EÚ a Vietnamu na reguláciu s cieľom sledovať legitímne ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, verejnej bezpečnosti alebo životného prostredia.

Európskym a vietnamským investorom poskytne základné záruky, že vlády budú dodržiavať určité základné zásady zaobchádzania, na ktoré sa zahraniční investori môžu spoľahnúť pri prijímaní investičných rozhodnutí.

Tieto záruky zahŕňajú:

 • zákaz diskriminácie
 • zákaz vyvlastnenia bez okamžitej a primeranej náhrady,
 • možnosť prevodu a repatriácie finančných prostriedkov súvisiacich s investíciou
 • všeobecná záruka spravodlivého a nestranného zaobchádzania a fyzickej bezpečnosti
 • záväzok, že vlády budú dodržiavať svoje vlastné písomné a právne záväzné zmluvné záväzky voči investorovi.

Podľa investičnej dohody budú mať investori možnosť moderného a reformovaného spôsobu riešenia sporov týkajúcich sa investícií – systému investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania.

Inštitucionálny charakter systému investičných súdov a možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam zabezpečia, aby sa investičná dohoda interpretovala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Vďaka investičnej dohode sú spory nákladovo efektívnejšie a rýchlejšie pre používateľov, a teda aj prístupnejšie pre menšie podniky. Stanovuje sa v ňom

 • platy sudcov, ktoré majú vyplácať EÚ a Vietnam (normy na medzinárodných súdoch), a nie strany sporu;
 • jasné procesné lehoty
 • dobrovoľný mechanizmus mediácie na riešenie sporov zmierom a rýchlosťou
 • možnosť predkladať nároky jedinému sudcovi (namiesto rozdelenia troch) v prípade, že nároky uplatňujú menšie podniky alebo ak je výška náhrady škody relatívne malá
 • možnosť uskutočniť konzultácie prostredníctvom videokonferencie, najmä ak ide o menšie podniky, pred prvými formálnymi krokmi riešenia sporov.

Investičná dohoda obsahuje aj ustanovenie o prechode z bilaterálneho systému investičných súdov zriadeného na základe dohody na mnohostranný investičný súd, keď takýto súd začne existovať. V súčasnosti prebiehajú rokovania o mnohostrannej reforme urovnávania sporov medzi investorom a štátom vrátane vytvorenia mnohostranného investičného súdu v rámci Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodnéobchodné právo (UNCITRAL).

Užitočné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo priemyslu a obchodu

Sídlo: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Delegácia Európskej únie vo Vietname

Sídlo: Poschodie, západné krídlo, ulica Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoj

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel.: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Ďalšie odkazy:

Stručný opis

 

Európska únia a Vietnam uzavreli dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií, ktoré nadobudli platnosť 1. augusta 2020.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy