Nariadenie o prístupe na trh (MAR)

Dováža vaša spoločnosť výrobky zo Západoafrického spoločenstva, Východoafrického spoločenstva alebo Kamerunu? Ak áno, táto časť vám pomôže pochopiť nariadenie EÚ o prístupe na trh.

V skratke

Nariadením o prístupe na trh (MAR) sa poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských krajinách, ktoré

 • nevyužívajú výhody systému EÚ Všetko okrem zbraní (EBA) 
 • uzavreli, ale ešte neratifikovali dohodu o hospodárskom partnerstve (DHP) s EÚ 

Medzi tieto krajiny patria krajiny Západoafrického spoločenstva, Východoafrického spoločenstva a Kamerunu. Uvádzajú sa tu ako krajiny MAR.

Tarify

Podľa nariadenia o manipulácii s trhom tieto krajiny využívajú:

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky pochádzajúce z oprávnených krajín AKT

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite sinástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent) s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii ďalej.

Podrobné ustanovenia nájdete v prílohe 1 k nariadeniu o prístupe na trh (MAR) (2016/1076).

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje.  Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v MAR sú miernejšie ako štandardné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny výrobku zo závodu namiesto 10 %. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

V nariadení o zneužívaní trhu sa stanovujú tieto spôsoby kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia s EÚ
 • diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a štátmi AKT, ktoré sú súčasťou MAR. V tomto prípade by sa pôvod vstupov dovážaných z jednej ZKÚ alebo jednej krajiny MAR do inej krajiny MAR mal stanoviť na základe pravidiel pôvodu zahrnutých v MAR.
 • iné druhy kumulácie vrátane kumulácie s Južnou Afrikou a so susednými rozvojovými krajinami

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Umožňuje vrátenie ciel zaplatených za materiály, ktoré krajina MAR pôvodne dováža na spracovanie a potom vyváža do EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené mimo teritoriálnych vôd krajiny MAR možno považovať za ryby s pôvodom v krajine MAR, len ak boli ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá, pokiaľ ide o:

 1. kde je plavidlo registrované
 2. vlajka, pod ktorou pláva
 3. jej vlastníctvo

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky alebo dôstojníkov.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 • špecifické pravidlá pre výrobky 
 • osobitné jednoduchšie pravidlá pre určité poľnohospodárske výrobky

Výnimky

Na žiadosť krajiny MAR sa za osobitných podmienok môže udeliť výnimka, ktorá umožní uplatňovať zjednodušené pravidlá pôvodu na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Zoznam výnimiek, ktoré sa v súčasnosti udeľujú v súlade s týmito ustanoveniami, je takýto:

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Použite svojho obchodného asistenta na

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar dovážaný do Európskej únie spĺňať
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu

Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, najprv identifikujte jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, zdravie zvierat a rastlín a hygiena

Použite svojho obchodného asistenta na

 • informácie o zdravotných a veterinárnych a fytosanitárnych normách (sanitárnych a fytosanitárnych – sanitárnych a fytosanitárnych – sanitárnych a fytosanitárnych) normách, ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie 
 • vyhľadávanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu 

Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, najprv identifikujte jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkaz o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách MAR vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode.
Môže ísť o jednu z týchto možností:

 • Sprievodné osvedčenie EUR 1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

  alebo

 • Fakturačné vyhlásenie vydané
  • ktorýkoľvek vývozca v prípade zásielok v hodnote 6 000 EUR alebo menej
  • schválení vývozcovia pre zásielky akejkoľvek hodnoty

Pokiaľ ide o kumuláciu, dôkaz o pôvode v prípade dovezených materiálov z

 • ostatné krajiny MAR
 • Zámorské colné územia 

poskytuje ho:

 • sprievodné osvedčenie EUR 1 (diagonálna kumulácia)

  alebo

 • vyhlásenie dodávateľa (diagonálna a úplná kumulácia)

Postupy kumulácie

 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • konkrétne informácie o právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa
  • Práva duševného vlastníctva
  • Zemepisné označenia

pokiaľ ide o najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny

Obchod so službami

 • nariadenie o zneužívaní trhu sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je službami
 • konkrétne informácie o trhu so službami v EÚ
 • všeobecné informácie o pravidlách, predpisoch a zariadeniach v oblasti obchodu so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy