Duševného vlastníctva

Čo je duševné vlastníctvo?

 

Duševné vlastníctvo sa vzťahuje na výtvory, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny a symboly, ako aj názvy a obrázky používané podnikmi.

 • pre podniky je dôležité, aby ich duševné vlastníctvo bolo chránené prostredníctvom práv duševného vlastníctva.
 • Práva duševného vlastníctva chránia vynálezcov, tvorcov a podniky pred inými, ktorí neoprávnene ťažia zo svojich výtvorov alebo vynálezov
 • Práva duševného vlastníctva poskytujú podnikom príležitosť získať späť peniaze, ktoré investovali do vývoja výrobku alebo dobrej povesti ich spoločností, keď sú myšlienky, značky alebo výrobky spoločnosti pirátske a falšované, obmedzujú sa tým príležitosti podniku rásť a zamestnávať ľudí.
 • Práva duševného vlastníctva poskytujú spotrebiteľom záruky prostredníctvom ochranných známok a zemepisných označení, ktoré identifikujú pôvod vytvorenia a môžu slúžiť ako ukazovatele kvality.
 • falšované výrobky môžu ohroziť bezpečnosť alebo zdravie občanov, napríklad pokiaľ ide o náhradné diely alebo lieky pre vozidlá

 

Práva duševného vlastníctva vám poskytujú právnu ochranu.

Tu sú hlavné práva duševného vlastníctva

Patenty

Patenty chránia vynález alebo technický výrobok alebo postup. Pre iné osoby je nezákonné vyrábať, používať, ďalej predávať, prenajímať alebo dodávať patentovaný predmet alebo postup. Majiteľ patentu však môže udeliť povolenie iným osobám udelením patentovej licencie. Udeľovanie licencií na patent je dohoda medzi majiteľom patentu a osobou, ktorá chce patent využívať. Zvyčajne si vyžaduje platbu od osoby, ktorá preberá licenciu.

Autorské práva

Autorské právo chráni literatúru, štipendiá, vedu a umenie. Patria sem knihy a články, filmy, maľby, hudba, hry, fotografie a softvér. Je dôležité, aby si podniky uvedomili, že autorské práva existujú automaticky. To znamená, že nie je potrebné zaregistrovať sa ani žiadať o jeho registráciu. Napríklad každý, kto k nej zhotoví kresbu, je vlastníkom autorských práv.

Susedské alebo súvisiace práva

Okrem autorského práva existujú aj „susedné práva“, ktoré sa niekedy nazývajú „príbuzné práva“. S nimi súvisiace práva sú poplatky za verejné predvedenie z dôvodu hrania zvukových záznamov držiteľa autorských práv na verejnosti. Každá pieseň má dva základné druhy autorských práv: jeden pre zloženie piesne a druhý pre záznam piesne. Autorské práva na kompozíciu platia piesne a vydavateľovi, zatiaľ čo autorské práva na zvukové nahrávky platia umelcovi, ktorý zaznamenal označenie piesne a záznamu. Podobne ako autorské právo, aj tieto práva vznikajú automaticky.

Ochranné známky

Váš podnik môže používať ochrannú známku na odlíšenie vašich výrobkov alebo služieb od výrobkov a služieb konkurentov. Práva z ochrannej známky chránia názvy výrobkov alebo služieb. Chránia aj logo výrobku a dizajn jeho obalu. Váš podnik musí svoju ochrannú známku zaregistrovať, ak ju chcete chrániť.

Práva na dizajn

Práva k dizajnu chránia vzhľad dvojrozmerných alebo trojrozmerných výrobkov. Patria sem vzory tapetového papiera, textílie a návrh položiek pre domácnosť, ako sú poplašné hodiny, hračky a stoličky. Dizajn musí byť nový a originálny. Na získanie takejto ochrany musí byť dizajn v zásade najprv zapísaný. V niektorých prípadoch je však dizajn v EÚ automaticky chránený bez predchádzajúceho zápisu.

Označenia geografického pôvodu

Zemepisné označenie (ZO) je označenie používané na výrobkoch, ktoré majú špecifický zemepisný pôvod a majú vlastnosti alebo povesť, ktoré vyplývajú z tohto pôvodu.

Napríklad čaj Darjeeling. V regióne, v ktorom je chránené zemepisné označenie Darjeeling, môžu výrobcovia čaju Darjeeling zakázať používanie pojmu „Darjeeling“ pre čaj, ktorý sa nepestuje v ich čajových záhradách alebo nevyrába podľa noriem stanovených v kódexe postupov pre zemepisné označenie.

Zemepisné označenia sa zvyčajne používajú pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno a liehoviny, remeselné výrobky a priemyselné výrobky. Označenie zemepisného označenia musí identifikovať výrobok ako výrobok s pôvodom na danom mieste. Viac informácií nájdete tu.

Šľachtiteľských práv

Šľachtitelia rastlín sa môžu odvolávať na práva šľachtiteľov rastlín na ochranu svojich nových odrôd rastlín (aby sa tieto výlučné práva mohli uplatniť, odroda musí byť nová, odlišná, vyrovnaná a stabilná). Tieto nové odrody často vyplývajú z dlhých a nákladných postupov šľachtenia.

Práva šľachtiteľov rastlín poskytujú šľachtiteľovi výlučnú kontrolu nad množiteľským materiálom (ktorý zahŕňa semená, odrezky a divízie rastlín a kultúry rastlinných tkanív) a zberaným materiálom (ktorý zahŕňa rezané kvety, ovocie a lístie) novej odrody počas niekoľkých rokov.

Na základe týchto práv sa pestovateľ môže rozhodnúť, že sa stane výhradným predajcom odrody alebo udelí licenciu na túto odrodu iným osobám.

Mnohé krajiny majú práva šľachtiteľov rastlín prostredníctvom členstva v Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín a Dohode WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva.

Práva súvisiace s databázou

Databázy pozostávajúce zo zbierok objednaných údajov môžu byť chránené právami vyplývajúcimi z databázy. Pre podnik si vytvorenie takejto databázy často vyžaduje značné investície času a peňazí. Vlastník má právo namietať proti kopírovaniu podstatných častí svojej databázy.

Podniky a práva duševného vlastníctva v skratke

Bez ohľadu na to, čo váš podnik alebo služba poskytuje, je pravdepodobné, že budete využívať a vytvárať duševné vlastníctvo.

Napríklad

 • väčšina podnikov má obchodné meno alebo jednu alebo viacero ochranných známok a mali by zvážiť ich ochranu
 • takmer všetky podniky majú cenné dôverné obchodné informácie, ako sú databázy zákazníkov alebo predajné stratégie, ktoré chcú chrániť.
 • mnohé podniky takisto vyvíjajú kreatívne originálne dizajny alebo vytvárajú alebo zlepšujú produkty alebo služby – podniky môžu tiež vyrábať a distribuovať diela chránené autorským právom.

Váš podnik by mal zvážiť, ako najlepšie využiť systém duševného vlastníctva vo svoj vlastný prospech.

 • Váš podnik by mal zvážiť, čo je potrebné na ochranu, správu a presadzovanie vášho duševného vlastníctva a obchodného tajomstva, aby ste dosiahli čo najlepšie obchodné výsledky z vašich aktív.
 • Niektoré podniky by mohli považovať registráciu práv duševného vlastníctva za drahú, najmä ak ide o malý podnik.
 • Pamätajte však na to, že niektoré práva duševného vlastníctva možno požívať bez akéhokoľvek formálneho konania a bez zaplatenia úradných poplatkov – to je prípad autorských práv a nezapísaných dizajnov.

Je možné, že váš podnik využíva duševné vlastníctvo, ktoré patrí iným.

 • V takýchto situáciách si ho môžete kúpiť alebo získať právo na jeho používanie získaním licencie – zabráni vám to, aby ste čelili sporu a následnému nákladnému súdnemu sporu.

Viac informácií o výhodách práv duševného vlastníctva nájdete tu.

Ako presadzovať práva duševného vlastníctva

Ak si myslíte, že vaše práva duševného vlastníctva boli ohrozené, mali by ste zvážiť možnosť požiadať o odborné poradenstvo, prípadne právne poradenstvo.

 • mohlo by sa vám odporučiť, aby ste údajnému porušovateľovi práv duševného vlastníctva zaslali formálny list známy ako list o zdržaní sa konania.
 • to by ich malo informovať o možnej existencii konfliktu medzi právami duševného vlastníctva vašej spoločnosti a ich podnikateľskou činnosťou – mal by sa určiť presný konflikt a mohlo by sa navrhnúť aj možné riešenie problému.
 • ak porušovateľ neúmyselne porušuje vaše práva, vyhlásenie o zdržaní sa porušovania by mohlo ukončiť porušovanie alebo vám umožniť rokovať o licenčnej zmluve bez toho, aby ste sa obrátili na súd.
 • v prípade úmyselného porušovania práv duševného vlastníctva, ako je falšovanie a pirátstvo, vám možno odporučiť, aby ste požiadali o pomoc orgány presadzovania práva.

 

Ak sa domnievate, že je vo vašom záujme vyhnúť sa súdnemu konaniu, existujú aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov vrátane rozhodcovského konania a mediácie, ktoré by ste mohli zvážiť.

Aká je súvislosť medzi obchodom a právami duševného vlastníctva?

Podniky v súčasnosti už neprepravujú tovar do zahraničných krajín. Inovácia, tvorivosť a značka prispievajú k hodnote ich obchodu oveľa viac ako predtým. Vedomosti vašej firmy o nových technológiách, nápadoch, metódach a technikách sú dôležitou výhodou.

Ochranou podnikateľských nápadov s účinnými právami duševného vlastníctva vlády podporujú podnikateľskú inováciu a tvorivosť, pretože môžu rásť váš podnik a vytvárať pracovné miesta.

Mnohé spoločnosti z EÚ podnikajú v zahraničí. Keďže ich duševné vlastníctvo nadobúda čoraz väčší význam v medzinárodnom obchode, rozdiely v úrovni ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva na celom svete môžu vytvárať napätie.

Krajiny, ktoré majú veľké množstvo duševného vlastníctva v zahraničí, sa snažia brániť svoje domáce obchodné záujmy tým, že žiadajú ostatné vlády, aby zabezpečili účinné pravidlá alebo presadzovanie pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva vo svojich krajinách.

Schválenie nových obchodných pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva je dôležitým spôsobom, ako zaviesť väčšiu bezpečnosť a predvídateľnosť, ako aj systematickejšie urovnávať spory súvisiace s právami duševného vlastníctva v zahraničí.

Existuje niekoľko medzinárodných dohôd o právach duševného vlastníctva vrátane:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy