Duševné vlastníctvo

Čo je duševné vlastníctvo?

 

Duševné vlastníctvo (IP) sa vzťahuje na výtvory, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny a symboly, ako aj na názvy a zobrazenia používané podnikmi.

 • Pre podniky je dôležité, aby ich duševné vlastníctvo bolo chránené prostredníctvom práv duševného vlastníctva.
 • Práva duševného vlastníctva chránia vynálezcov, tvorcov a podniky z iných subjektov, ktoré neoprávnene profitujú z ich výtvorov alebo vynálezov.
 • Práva duševného vlastníctva poskytujú podnikom príležitosť získať späť peniaze, ktoré investovali do rozvoja produktu alebo reputácie svojich spoločností – keď nápady, značky alebo výrobky spoločnosti sú pirátske a falšované, znižujú príležitosti firmy na rast a zamestnávajú ľudí.
 • Práva duševného vlastníctva poskytujú spotrebiteľom záruky prostredníctvom obchodných značiek a zemepisných označení, ktoré identifikujú pôvod vytvorenia a môžu slúžiť ako ukazovatele kvality.
 • falšované výrobky môžu ohroziť bezpečnosť alebo zdravie občanov, napríklad ak ide o náhradné diely alebo lieky.

 

Práva duševného vlastníctva ponúkajú právnu ochranu.

Tu sú hlavné práva duševného vlastníctva

Patenty

Patenty chránia vynález alebo technický výrobok či proces. Je nezákonné, aby iní vyrábali, využívali, opätovne predávali, prenajímali alebo dodávali patentovaný predmet alebo proces. Majiteľ patentu však môže udeliť iné povolenie tým, že udelí patentovú licenciu. Licencovanie patentov je dohoda medzi majiteľom patentu a osobou, ktorá má záujem používať patent. Zvyčajne sa vyžaduje platba od osoby, ktorá má licenciu.

Autorské právo

Autorské právo chráni diela z literatúry, štipendia, vedy a umenia. patria sem knihy a predmety, filmy, maľby, hudba, hry, fotografie a softvér. Pre podniky je dôležité mať na pamäti, že autorské právo existuje automaticky. Znamená to, že nie je potrebné registrovať alebo žiadať o registráciu. Napríklad každý, kto urobí žrebovanie, automaticky vlastní autorské práva k tomuto dielu.

Súvisiace alebo príbuzné práva

Okrem autorského práva existujú „príbuzné práva“, ktoré sú niekedy známe ako „príbuzné práva“. Susedné práva sú verejné licenčné poplatky z dôvodu prehrávania zvukových záznamov nositeľa autorských práv na verejnosti. Každá pesca má dva základné druhy autorských práv, ktoré sú k nej pripojené: jeden na zloženie piesne a jeden na záznam piesne. Autorské právo na skladbu platí hudobníka a vydavateľa, zatiaľ čo autorské právo na nahrávanie zvuku platí umelkyne, ktorá nahrala pesničku a nahrávku. Rovnako ako autorské práva, aj tieto práva vznikajú automaticky.

Ochranné známky

Váš podnik môže používať ochrannú známku na odlíšenie vašich výrobkov alebo služieb od výrobkov a služieb od vašich konkurentov. Práva z ochrannej známky chránia názvy výrobkov alebo služieb. Takisto chránia logo výrobku a konštrukciu jeho balenia. Váš podnik musí zaregistrovať svoju ochrannú známku, ak ju chcete chrániť.

Práva na dizajn

Dizajnové práva chránia vzhľad dvojakých alebo trojrozmerných výrobkov. Patria k nim vzory tapiet, textílie a projektovanie predmetov pre domácnosť, ako sú budíky, hračky a stoličky. Dizajn musí byť nový a originálny. Na získanie takejto ochrany sa v zásade musí najprv zapísať dizajn. V niektorých prípadoch je však dizajn automaticky chránený v EÚ bez predchádzajúceho zápisu.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenie je označenie používané na výrobkoch, ktoré majú špecifický zemepisný pôvod a majú rovnaké kvality alebo dobré meno.

Napríklad čaj Darjeeling. Výrobcovia čaju Darjeeling v regióne, v ktorom je chránené zemepisné označenie Darjeeling, môžu zakázať používanie pojmu „Darjeeling“ pre čaj, ktorý sa nepestuje v ich čajových záhradách alebo nie je vyrobený podľa noriem stanovených v kódexe postupov pre zemepisné označenie.

Zemepisné označenia sa zvyčajne používajú v prípade poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vína a liehovín, remeselnej výroby a priemyselných výrobkov. Zemepisné označenie musí identifikovať výrobok ako výrobok s pôvodom na danom mieste. Ďalšie informácie možno nájsť tu.

Šľachtiteľských právach

Šľachtitelia rastlín môžu uplatňovať práva šľachtiteľov na ochranu svojich nových odrôd rastlín (na to, aby mohli získať tieto výlučné práva, musí byť odroda nová, odlišná, vyrovnaná a stála). Tieto nové odrody sú často výsledkom dlhých a nákladných šľachtiteľských procesov.

Práva šľachtiteľov rastlín poskytujú chovateľom výhradnú kontrolu nad rozmnožovacím materiálom (ktorý zahŕňa semená, odrezky a deliace plochy, ako aj rastlinným tkanivovým kultúrou) a zozbieraným materiálom (vrátane rezaných kvetov, plodov a listov) novej odrody na niekoľko rokov.

Na základe týchto práv sa chovateľ môže rozhodnúť stať sa výhradným predajom odrody alebo licencovať odrodu iným.

Mnohé krajiny majú práva šľachtiteľov prostredníctvom členstva v Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín a vDohode WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva.

Databázové práva

Databázy, ktoré pozostávajú zo zbierok nariadených údajov, môžu byť chránené právami v databáze. V prípade podniku si vybudovanie takejto databázy často vyžaduje značné investície, pokiaľ ide o čas a peniaze. Vlastník má právo namietať proti kopírovaniu podstatných častí svojej databázy.

Podniky a práva duševného vlastníctva v kocke

Bez ohľadu na to, aký je váš podnik alebo služba, ktorú poskytuje, budete pravdepodobne používať a vytvárať duševné vlastníctvo.

Napríklad

 • väčšina podnikov má obchodný názov alebo jednu alebo viac ochranných známok a mali by zvážiť ich ochranu.
 • takmer všetky podniky majú cenné obchodné informácie, ako sú databázy zákazníkov alebo predajné stratégie, ktoré by mohli chcieť chrániť.
 • mnohé podniky vyvíjajú aj kreatívne originálne dizajny alebo vytvárajú či zlepšujú výrobky alebo služby – podniky môžu vyrábať a distribuovať diela chránené autorským právom.

Váš podnik by mal zvážiť, ako čo najlepšie využívať systém IP na váš vlastný prospech.

 • Váš podnik by mal zvážiť, čo je potrebné na ochranu, riadenie a presadzovanie vášho duševného vlastníctva a obchodného tajomstva, aby ste získali najlepšie možné obchodné výsledky z vašich aktív.
 • Niektoré podniky môžu považovať registráciu práv duševného vlastníctva za drahé, najmä ak ide o malé podniky.
 • Pamätajte si však, že určité práva duševného vlastníctva možno využívať bez akéhokoľvek formálneho postupu a bez zaplatenia akýchkoľvek úradných poplatkov – to je prípad autorských práv a nezapísaných dizajnov.

Je možné, že váš podnik využíva duševné vlastníctvo, ktoré patrí iným.

 • V takýchto situáciách si ho môžete kúpiť alebo získať právo užívať ho získaním licencie – vyhnete sa tak sporu a následným nákladným súdnym sporom.

Viac informácií o výhodách vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva nájdete tu .

Ako presadzovať vaše práva duševného vlastníctva

Ak si myslíte, že vaše práva duševného vlastníctva boli ohrozené, mali by ste zvážiť hľadanie experta, prípadne právne poradenstvo.

 • možno vám odporučiť, aby sa údajnému porušovateľovi práv duševného vlastníctva zaslala formálny list – známy ako list týkajúci sa zastavenia konania
 • malo by to informovať o možnej existencii konfliktu medzi právami duševného vlastníctva vašej spoločnosti a ich podnikateľskou činnosťou – mala by identifikovať presný rozpor a takisto by mohla navrhnúť možné riešenie problému.
 • ak porušiteľ neúmyselne porušuje svoje práva, môže toto porušenie zastaviť alebo Vám umožniť rokovať o licenčnej zmluve bez toho, aby sa obrátili na súdy
 • pri úmyselnom porušovaní práv duševného vlastníctva, ako je falšovanie a pirátstvo, môžete požiadať o pomoc orgány presadzovania práva.

 

Ak sa domnievate, že je vo Vašom záujme vyhnúť sa súdnemu konaniu, existujú aj alternatívne mechanizmy na riešenie sporov vrátane rozhodcovského konania a mediácie, ktoré by ste mohli zvážiť.

Aký je vzťah medzi obchodom a právami duševného vlastníctva?

Podniky v súčasnosti už nie sú len tovarom pre zahraničné krajiny. Inovácia, tvorivosť a značka zvyšujú hodnotu ich obchodu oveľa vyššiu než predtým. Znalosť nových technológií, myšlienok, metód a techník vašej firmy je dôležitým aktívom.

Prostredníctvom ochrany podnikateľských nápadov s účinnými právami duševného vlastníctva vlády podporujú inovácie a tvorivosť podnikov, pretože môžu rozvíjať podnikanie a vytvárať pracovné miesta.

Mnohé spoločnosti z EÚ podnikajú v zahraničí. Keďže ich duševné vlastníctvo nadobúda čoraz väčší význam v medzinárodnom obchode, rozdiely v úrovni ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva na celom svete môžu vytvárať napätie.

Krajiny, ktoré majú veľa duševného vlastníctva v zahraničí, sa snažia brániť svoje domáce obchodné záujmy tým, že od iných vlád žiadajú, aby zabezpečili účinné pravidlá alebo presadzovanie pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva vo svojich krajinách.

Dohoda o nových obchodných pravidlách týkajúcich sa práv duševného vlastníctva je dôležitým spôsobom, ako zaviesť väčšiu bezpečnosť a predvídateľnosť, ako aj systematickejšie riešiť spory týkajúce sa práv duševného vlastníctva v zahraničí.

Existuje niekoľko medzinárodných dohôd o právach duševného vlastníctva vrátane

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy