Nástroj proti nátlaku

Jednotné kontaktné miesto pomáha pri uplatňovaní nástroja proti nátlaku.

Nariadením 2023/2675 o ochrane Únie a jej členských štátov pred hospodárskym nátlakom (alebo nástrojom proti nátlaku), ktoré nadobudlo účinnosť 27. decembra 2023, sa stanovuje rámec pre opatrenia EÚ v prípadoch hospodárskeho nátlaku namiereného proti Európskej únii alebo členskému štátu.

„Hospodársky nátlak“ sa vzťahuje na situáciu, keď sa tretia krajina snaží vyvíjať tlak na Európsku úniu alebo členský štát, aby urobili konkrétnu voľbu uplatňovaním alebo hrozbou uplatnenia opatrení ovplyvňujúcich obchod alebo investície. Takéto praktiky neprimerane zasahujú do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie a jej členských štátov. To, či opatrenie tretej krajiny spĺňa tieto podmienky, by sa určilo od prípadu k prípadu.

Podania týkajúce sa hospodárskeho nátlaku

Európska komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti preskúmať akékoľvek opatrenie tretej krajiny z hľadiska splnenia týchto podmienok (pozri článok 4).

Žiadosť o incidenty súvisiace s hospodárskym nátlakom môžete adresovať na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Dôverné zaobchádzanie

V prípade, že si Vaše podanie vyžaduje dôverné zaobchádzanie, požiadajte o dôverné zaobchádzanie na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu a budeme vás usmerňovať, pokiaľ ide o ďalšie kroky zabezpečeného podania.

Ktoré informácie sú relevantné pre uplatňovanie nástroja na boj proti nátlaku?

Pri určovaní druhov informácií, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nástroja na boj proti nátlaku a ktoré by sa mali zohľadniť pri predkladaní žiadosti Komisii v rámci tohto nástroja, sa vás budú riadiť týmito otázkami:

 • Čo je opatrenie tretej krajiny? „tretia krajina“ je akýkoľvek štát, samostatné colné územie alebo iný subjekt medzinárodného práva iný ako Únia alebo členský štát; „opatrenie tretej krajiny“ je akékoľvek konanie alebo opomenutie vrátane nepísaných úkonov)
 • Ako sa prejavuje opatrenie tretej krajiny?
 • Je opatrenie tretej krajiny v platnosti, uplatňuje sa alebo sa ešte neuplatňuje?  Je už prijatá, alebo je plánovaná, ohlásená alebo hroziaca?
 • Ako má opatrenie tretej krajiny vplyv na medzinárodný obchod alebo investície a ako ovplyvňuje Úniu alebo ktorýkoľvek z jej členských štátov?
 • Údaje alebo iné informácie o intenzite, závažnosti, frekvencii, trvaní, rozsahu a rozsahu opatrenia tretej krajiny vrátane jeho vplyvu na obchodné alebo investičné vzťahy s Úniou;
 • Ako chce tretia krajina prostredníctvom svojho opatrenia zabrániť alebo dosiahnuť ukončenie, zmenu alebo prijatie konkrétneho aktu zo strany EÚ alebo členského štátu? To znamená akýkoľvek právny alebo iný akt vrátane vyjadrenia pozície inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo členského štátu, ktorý chce tretia krajina získať, zmeniť alebo mu zabrániť.
 • Uveďte, prosím, čo najpresnejšie.
 • Aké sú dôkazy o tomto zámere tretej krajiny?
 • Došlo k ujme spôsobenej Únii? „Ujma spôsobená Únii“ je akýkoľvek negatívny vplyv hospodárskeho nátlaku na Úniu alebo členský štát vrátane hospodárskych subjektov Únie. Mohlo by to zahŕňať škody na investíciách EÚ v tretích krajinách).
 • Opíšte a zmerajte túto ujmu čo najpresnejšie.  Upozorňujeme, že tento prvok sa môže prekrývať s uvedeným kritériom „ovplyvňovanie obchodu alebo investícií“. 
 • Snaží sa tretia krajina, ktorá sa angažuje v takýchto prípadoch zasahovania, zabrániť určitým činom alebo ich získať z iných krajín (kde na svete)?
 • Mohla by tretia krajina konať na základe oprávnených obáv, ktoré sú medzinárodne uznané? Čo je cieľom tretej krajiny?  Aké medzinárodné obavy, politiky a úsilie v danej oblasti v súčasnosti existujú a ako s tým súvisí cieľ tretej krajiny? 
 • Vynaložila dotknutá tretia krajina nejaké úsilie na dosiahnutie svojho cieľa pred tým, ako pristúpila k donucovaciemu opatreniu?  Aké boli tieto snahy?

Každá žiadosť by mala obsahovať čo najviac uvedených informácií, ale Komisia zváži aj žiadosti, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa len niektorých z uvedených prvkov.

Vašu ponuku spracujeme a budeme vás kontaktovať v prípade, že by si vaša ponuka vyžadovala ďalšie kroky.

Podania v nadväznosti na výzvy Komisie na poskytnutie informácií v jednotlivých prípadoch

V súvislosti s jednotlivými prípadmi môže Európska komisia prípadne vyhlásiť osobitné výzvy, pokiaľ ide o preskúmanie opatrení tretích krajín (pozri článok 4 ods. 4) a pokiaľ ide o opatrenia reakcie Únie (pozri článok 13), ak sa požaduje váš konkrétny vstup. Pokyny na predkladanie budú k dispozícii v osobitnom oznámení pre príslušný prípad.

Ďalšie návrhy

Podniky Únie a iné súkromné zainteresované strany dotknuté hospodárskym nátlakom, ako sa vymedzuje v nariadení, sa môžu obrátiť na Európsku komisiu, pokiaľ ide o pomoc v kontexte prebiehajúceho hospodárskeho nátlaku na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (pozri článok 14).

 

Pomoc podnikom Únie a súkromným zainteresovaným stranám v súvislosti s prebiehajúcim hospodárskym nátlakom sa týka možnosti Európskej komisie zasiahnuť pred treťou krajinou alebo inak prijať opatrenia podľa nariadenia s cieľom zastaviť hospodársky nátlak.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa nástroja na boj proti donucovaniu nás môžete kontaktovať priamo na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Dôverné zaobchádzanie

V prípade, že si Vaše podanie vyžaduje dôverné zaobchádzanie, požiadajte o dôverné zaobchádzanie na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu a budeme vás usmerňovať, pokiaľ ide o ďalšie kroky zabezpečeného podania.

Vašu ponuku spracujeme a budeme vás kontaktovať v prípade, že by si vaša ponuka vyžadovala ďalšie kroky.

Stránka nástroja proti nátlaku na webovom sídle GR pre obchod: Ochrana pred nátlakom

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy