Colné únie

Colné únie

Vyvážate do colnej únie alebo z nej dovážate? V tejto časti sa zdôraznia svetové colné únie a načrtnú sa ich dôsledky pre váš obchod, pokiaľ ide o clá a colné postupy.

Čo sú colné únie?

Colné únie sú skupiny krajín, ktoré uplatňujú jeden spoločný systém postupov, pravidiel a ciel pre všetok alebo takmer celý svoj dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na colných úniách, zvyčajne zdieľajú spoločnú obchodnú politiku a politiku hospodárskej súťaže.

 

Clá za tovar pochádzajúci z krajín mimo colnej únie sa platia raz pri prvom vstupe tovaru. Potom sa nič viac platí a tovar sa v rámci colnej únie voľne pohybuje.

V colnej únii

Na všetky tovary a služby dovážané z krajín mimo colnej únie do ktorejkoľvek z jej členských krajín existuje jedna vonkajšia colná sadzba.

Tovar sa voľne pohybuje medzi dvoma časťami colnej únie (buď úplne vyrobený v Únii alebo prepustený do voľného obehu po dovoze z tretích krajín) bez cla na vnútorných hraniciach.

Obchodná politika a colné právne predpisy sú zosúladené a krajiny majú spoločné normy vo viacerých oblastiach, ako sú duševné vlastníctvo, hospodárska súťaž, zdaňovanie atď.

Aké sú colné únie vo svete?

 • Andské spoločenstvo (CAN)
 • Karibské spoločenstvo (CARICOM)
 • Spoločný trh Strednej Ameriky (CACM)
 • Východoafrické spoločenstvo (EAC)
 • Hospodárske a menové spoločenstvo strednej Afriky (CEMAC)
 • Eurázijská colná únia (EACU)
 • Colná únia Európskej únie (EUCU)
 • Colná únia medzi EÚ a Andorrou
 • Colná únia EÚ – San Maríno
 • Colná únia EÚ – Turkiye
 • Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC)
 • Izraelsko-palestínsky orgán
 • Južný spoločný trh (MERCOSUR)
 • Juhoafrická colná únia (SACU)
 • Švajčiarsko-Lichtenštajnsko (CH – FL)
 • Západoafrická hospodárska a menová únia (WAEMU)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy