Colné únie

Colné únie

Dovážate do colnej únie alebo dovážate?Tento oddiel poukáže na svetové colné únie a načrtne ich dôsledky pre váš obchod, pokiaľ ide o clá a colné postupy.

Čo sú colné únie?

Colné únie sú skupiny krajín, ktoré uplatňujú jeden spoločný systém postupov, pravidiel a taríf pre celý alebo takmer celý svoj dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na colných úniách, sa zvyčajne delia o spoločné politiky v oblasti obchodu a hospodárskej súťaže.

 

Clo na tovar pochádzajúci z krajín mimo colnej únie sa platí vtedy, keď tovar po prvý raz vstúpi. Po tomto dátume sa v colnej únii nič nemení na tom, že tovar a tovar sa voľne pohybujú.

V colnej únii

Existuje jedna externá colná sadzba na všetok tovar a služby dovezené z krajín mimo colnej únie do ktorejkoľvek z jej členských krajín.

Tovar sa voľne pohybuje medzi dvoma časťami colnej únie (buď úplne vyrobené v Únii alebo prepustené do voľného obehu po dovoze z tretích krajín) bez cla na vnútorných hraniciach.

Obchodné politiky a colné predpisy sú zosúladené a krajiny majú spoločné normy v niekoľkých oblastiach, ako je duševné vlastníctvo, hospodárska súťaž, zdaňovanie atď.

Aké sú colné únie na svete?

 • Andské spoločenstvo (CAN)
 • Karibské spoločenstvo (CARICOM)
 • Stredoamerický spoločný trh (CACM)
 • Východoafrické spoločenstvo (EAC)
 • Hospodárske a menové spoločenstvo strednej Afriky (CEMAC)
 • Eurázijská colná únia (EACU)
 • Colná únia Európskej únie (EUCU)
 • Colná únia medzi EÚ a Andorrou
 • Colná únia EÚ – San Maríno
 • Colná únia medzi EÚ a Tureckom:
 • Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC)
 • Izraelsko-palestínsky správny orgán
 • Juhoamerický spoločný trh (MERCOSUR)
 • Južná Africká colná únia (SACU)
 • Švajčiarsko – Lichtenštajnsko (CH-FL)
 • Západoafrická hospodárska a menová únia (WAEMU)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy