Západný Balkán

Od začatia procesu stabilizácie a pridruženia EÚ postupne uzatvára dvojstranné dohody o voľnom obchode (ďalej len „dohody o stabilizácii a pridružení“) s každým z partnerov zo západného Balkánu.

  • Albánsko (2009)
  • Severné Macedónsko (2004)
  • Čierna Hora (2010)
  • Srbsko (2013)
  • Bosna a Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.)

 

Dohody o stabilizácii a pridružení sú nástroje, ktoré zabezpečujú hospodársky rozvoj a politickú stabilizáciu krajín v regióne a vytvorenie úzkeho a dlhodobého pridruženia medzi EÚ a západným Balkánom.  Dohody o stabilizácii a pridružení v skutočnosti predstavujú právny nástroj na zosúladenie s acquis EÚ a postupnú integráciu do trhu EÚ.

Dohodami o stabilizácii a pridružení sa počas prechodného obdobia vytvorila zóna voľného obchodu, ktorá sa skončila pre všetky krajiny okrem Kosova (2026). 

Dohody predpokladajú odstránenie ciel a necolných obmedzení dvojstranného obchodu a vzťahujú sa na tovar vo všetkých kapitolách harmonizovaného systému.  Len niekoľko výnimiek týkajúcich sa niektorých poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva nie je úplne liberalizovaných a podliehajú zníženým clám a/alebo preferenčným množstevným úľavám.

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

 

Pravidlá pôvodu sa riadia paneuro-stredomorským dohovorom.

Dohody okrem toho obsahujú ustanovenia týkajúce sa otázok hospodárskej súťaže, vysokej úrovne ochrany práv duševného vlastníctva a posilnenej spolupráce v colných záležitostiach. Zahŕňajú aj ďalšie pravidlá týkajúce sa najmä vládneho obstarávania, aproximácie právnych predpisov v mnohých oblastiach vrátane normalizácie, ako aj ustanovenia týkajúce sa služieb a usadzovania sa.

Prečítajte si viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy