Západný Balkán

Od začatia procesu stabilizácie a pridruženia EÚ postupne uzatvárala dvojstranné dohody o voľnom obchode (ďalej len „dohody o stabilizácii a pridružení“) s každým partnerom zo západného Balkánu.

  • Albánsko (2009)
  • Severné Macedónsko (2004)
  • Čierna Hora (2010)
  • Srbsko (2013)
  • Bosna a Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.)

 

Dohody o stabilizácii a pridružení sú nástrojmi, ktoré zabezpečujú hospodársky rozvoj a politickú stabilizáciu krajín v regióne a vytvorenie úzkeho a dlhodobého pridruženia medzi EÚ a západným Balkánom.Dohody o stabilizácii a pridružení v skutočnosti predstavujú právny nástroj na zosúladenie s acquis EÚ a postupnú integráciu do trhu EÚ.

Dohody o stabilizácii a pridružení zriadili počas prechodného obdobia oblasť voľného obchodu, ktorá sa v súčasnosti skončila pre všetky krajiny okrem Kosova (2026).

V dohodách sa predpokladá odstránenie ciel a necolných obmedzení dvojstranného obchodu a vzťahuje sa na tovar vo všetkých kapitolách harmonizovaného systému.Len niekoľko výnimiek týkajúcich sa niektorých poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva nie je úplne liberalizovaných a podliehajú zníženým clám a/alebo preferenčným kvantitatívnym úľavám.

 

Pravidlá pôvodu sa riadia paneuro-stredomorským dohovorom.

Okrem toho dohody obsahujú ustanovenia týkajúce sa záležitostí hospodárskej súťaže, vysokej úrovne ochrany práv duševného vlastníctva a posilnenej spolupráce v colných záležitostiach.Zahŕňajú aj ďalšie pravidlá týkajúce sa najmä verejného obstarávania, aproximácie právnych predpisov v mnohých oblastiach vrátane normalizácie, ako aj ustanovenia týkajúce sa služieb a usadenia sa.

Viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy