Lääne-Balkani riigid

Alates stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi käivitamisest on EL järk-järgult sõlminud iga Lääne-Balkani partnerigakahepoolsed vabakaubanduslepingud, mida nimetatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguteks.

  • Albaania (2009)
  • Põhja-Makedoonia (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia ja Hertsegoviina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.)

 

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud on vahendid, mis tagavad piirkonna riikide majandusarengu ja poliitilise stabiliseerimise ning ELi ja Lääne-Balkani riikide vahelise tiheda ja pikaajalise assotsieerimise.Tegelikult on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud õiguslik vahend õigusaktide vastavusse viimiseks ELi acquis’ga ja järkjärguliseks integreerimiseks ELi turule.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud on loonud üleminekuperioodi jooksul vabakaubanduspiirkonna, mis on nüüdseks lõppenud kõigi jaoks peale Kosovo (2026).

Lepingutega nähakse ette tollimaksude ja mittetariifsete piirangute kaotamine kahepoolses kaubanduses ning need hõlmavad harmoneeritud süsteemi kõiki peatükke.Ainult mõned erandid, mis puudutavad teatavaid põllumajandus- ja kalandustooteid, ei ole täielikult liberaliseeritud ning nende suhtes kohaldatakse vähendatud tollimakse ja/või koguselisi soodussoodustusi.

 

Päritolureegleid reguleerib Euroopa - Vahemere piirkonna konventsioon.

Lisaks sisaldavad lepingud sätteid, mis käsitlevad konkurentsiküsimusi, intellektuaalomandi õiguste kõrgetasemelist kaitset ja tugevdatud koostööd tolliküsimustes.Need hõlmavad ka täiendavaid põhimõtteid, mis käsitlevad eelkõige riigihankeid, õigusaktide ühtlustamist paljudes valdkondades, sealhulgas standardimist, ning teenuseid ja asutamisõigust käsitlevaid sätteid.

Lugegetäiendavalt

Jagage seda lehte:

Kiirlingid