Majanduspartnerlusleping – Kesk-Aafrika

ELi ja Kesk-Aafrika majanduspartnerlusleping lihtsustab ELi ja Kameruni elanikel ja ettevõtjatel omavahel investeerimist ja kauplemist ning edendab arengut kogu Kesk-Aafrikas. Lugege, kuidas ELi majanduspartnerlusleping Kameruniga võib teie kaubandusele kasu tuua.

Lühiülevaade

Läbirääkimised laiaulatusliku majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks kogu Kesk-Aafrika piirkonnaga algasid 2003. aastal. Praeguseks on jõustunud ELi ja Kameruni vaheline majanduspartnerlusleping, mis on samm täieliku piirkondliku kokkuleppe saavutamise suunas.

Leping on andnud Kamerunile kõigi oma toodete jaoks enneolematu vaba juurdepääsu ELi turule. Nende hulka kuuluvad banaanid, alumiinium, töödeldud kakaotooted, vineer ning muud värsked ja töödeldud põllumajandustooted. EL on omalt poolt saanud kasu oma toodete järkjärgulisest liberaliseerimisest Kameruni turul alates 4. augustist 2016.

Abisaavad riigid

 • Praegu on Kamerun ainus Kesk-Aafrika riik, kes majanduspartnerluslepingut rakendab.
 • Gabon ja Kongo (Brazzaville) ei ole majanduspartnerluslepingut veel allkirjastanud. Kongo kaupleb ELiga ELi üldiste tariifsete soodustuste kava alusel, samas kui Gabon kui Maailmapanga klassifikatsiooni kohaselt üle keskmise sissetulekuga riik ei ole alates 1. jaanuarist 2014 üldiste tariifsete soodustuste kava raames abikõlblik.
 • Tšaad, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, São Tomé ja Príncipe ning Ekvatoriaal-Guinea on vähim arenenud riigid, seega võimaldatakse neile ELi erikorra „Kõik peale relvade“ raames tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule.
 • EL ja Kesk-Aafrika piirkondlikud organisatsioonid (CEMAC ja ECCAS) uurivad võimalust sõlmida ulatuslik majanduspartnerlusleping vahelepingu kaudu, mida Kamerun juba kasutab.

Asümmeetrilised sätted Kesk-Aafrika kasuks

Võttes täielikult arvesse lepinguosaliste arengutaseme erinevusi, nähakse majanduspartnerluslepinguga Kameruni kasuks ette asümmeetriat käsitlevad sätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning erikaitsemeetmed ja -meetmed teatavate tundlike põllumajandusturgude ja -tööstuste jaoks.

 • Samal ajal kui ELi turud on kohe ja täielikult avatud, on Kamerunil 15 aastat aega avada oma turg ELi impordile. Lisaks on 20 % kõige tundlikumate kaupade tootjatel alaline kaitse konkurentsi eest.

Tariifid

 • EL kehtestab Kamerunist tulevale impordile nullmääraga tollimaksud ja nullkvoodid. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja kõigile toodetele tasuta.
 • Kamerun kaotab järk-järgult tollimaksud 80 %-lt kaupadelt 15 aasta jooksul. Tundlikud tooted, sealhulgas enamik liha, veini ja kangete alkohoolsete jookide liike, linnased, piimatooted, jahu, teatavad köögiviljad, puit ja puittooted, kasutatud rõivad ja tekstiil, maalid ning kasutatud rehvid on liberaliseerimisest täielikult välja jäetud.
 • Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Praegu peetakse läbirääkimisi uute ja täiustatud päritolureeglite üle, mis lisatakse majanduspartnerluslepingule niipea kui võimalik.

Vahepeal kohaldatakse Kameruni suhtes üldise majanduspartnerluslepingu täiustatud päritolureegleid (link), mis sisalduvad nõukogu määruses (EL) 2016/1076 (endine 1528/2007) ELi turulepääsu kohta.

Tolerants

EPA-s sisalduvad hälbed on leebemad kui tavalised. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, nagu on ette nähtud enamikus ELi lepingutes. Tekstiili ja rõivaste suhtes kohaldatakse erihälbeid.

Kumulatsioon

ELi ja Kesk-Aafrika majanduspartnerlusleping hõlmab järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga.
 • Diagonaalne kumulatsioon ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Teatavatel tingimustel kumuleerumine naabruses asuvate arengumaadega.

Otsevedu

Importiva riigi tolliasutusele tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

Tagastada võib tollimaksu, mis on tasutud materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud riiki, mis on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Avamerel ja Kameruni majandusvööndites püütud kala võib käsitada Kamerunist pärit kalana üksnes siis, kui see on püütud laevadega, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev sõidab, ja laeva omandiõigusele.

Meeskonna, kaptenite või ohvitseride kodakondsuse kohta erinõudeid ei ole. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüd välja jäetud, et hõlbustada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale päritolu omistamist.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega[link], millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendi andmebaasist konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Tollivormistuse dokumendid ja protseduurid

 Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tolliasutustele oma toodete päritolustaatust ja kõiki muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võib toll teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutusega.

 • Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab Kamerunist pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • Kaupade liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust, ja täitma muid päritolureeglite protokolli nõudeid.
  • arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega[link].

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

Riigihanked

Investeeringud

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Vahendus ja arbitraaž

Hiljuti võeti nõukogu otsusega 2019/1954 vastu vahenduse ja vahekohtu töökord ning vahekohtunike käitumisjuhend.

Konkurents

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõikidesse majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.
 • EL on minimeerinud tootmist ja kaubandust moonutavaid meetmeid
 • Kui kohalik tööstus satub Euroopast pärit impordi järsu kasvu tõttu ohtu, võimaldab majanduspartnerlusleping Kamerunil võtta meetmeid tundlike sektorite kaitsmiseks.

Arengukoostöö

Selleks et majanduspartnerluslepingu kaubandussoodustusi täielikult ära kasutada, sisaldab leping ka koostöökomponenti. Arengukoostöö peamised prioriteetsed valdkonnad, mille EL ja Kamerun on kindlaks määranud, on järgmised:

 • piirkondliku põhitaristu arendamine;
 • põllumajandus ja toiduga kindlustatus;
 • tööstus, majanduse mitmekesistamine ja konkurentsivõime;
 • piirkondliku integratsiooni tugevdamine;
 • ettevõtluskeskkonna parandamine;
 • Kaubandusega seotud eeskirjade rakendamise toetamine.

Säästev areng

Majanduspartnerluslepingud põhinevad selgesõnaliselt  Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõttel ja heal valitsemistaval. Majanduspartnerluslepingud sisaldavad seega ühte kõige tugevamat õiguste ja kestliku arengu alast sõnastust, mis on ELi lepingutes olemas.

 • Täitmata jätmise klausel tähendab, et kui mis tahes lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega, võib võtta asjakohaseid meetmeid (nagu on sätestatud Cotonou lepingus). See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingu ühiskomitee ülesanne on jälgida ja hinnata rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: