EPA – Centralafrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Afrika gör det lättare för människor och företag från EU och Kamerun att investera i och bedriva handel med varandra och stimulera utvecklingen i hela Centralafrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med Kamerun gynnar handeln.

I korthet

Förhandlingar om ett heltäckande avtal om ekonomiskt partnerskap med hela den centralafrikanska regionen inleddes 2003. Hittills har ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Kamerun trätt i kraft, vilket utgör ett steg på vägen mot ett fullständigt regionalt avtal.

Avtalet har försett Kamerun med fritt tillträde till EU-marknaden för alla sina produkter. Hit hör bananer, aluminium, bearbetade kakaoprodukter, plywood och andra färska och bearbetade jordbruksprodukter. EU har å sin sida dragit nytta av en gradvis liberalisering av sina produkter på den kamerunska marknaden sedan den 4 augusti 2016.

De stödmottagande länderna

 • För närvarande är Kamerun det enda land i Centralafrika som genomför avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Gabon och Kongo (Brazzaville) har ännu inte undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Kongo handlar med EU inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, medan Gabon, som ett högremedelinkomstland enligt Världsbankens klassificering, inte har varit berättigat till det allmänna preferenssystemet sedan den 1 januari 2014.
 • Tchad, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, São Tomé och Príncipe och Ekvatorialguinea är minst utvecklade länder och omfattas därför av tull- och kvotfritt tillträde för EU inom ramen för EU:s system ”Allt utom vapen”.
 • EU och de centralafrikanska regionala organisationerna (Cemac och Eccas) undersöker möjligheten att nå ett heltäckande ekonomiskt partnerskapsavtal genom det inledande avtal som Kamerun redan använder.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för Centralafrika

Med fullt beaktande av skillnaderna i utvecklingsnivå mellan parterna föreskrivs i avtalet om ekonomiskt partnerskap asymmetrier till förmån för Kamerun, såsom att känsliga produkter undantas från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för vissa känsliga jordbruksmarknader och industrier.

 • Samtidigt som marknaderna i EU öppnas omedelbart och helt har Kamerun 15 år på sig att öppna sig för import från EU. Dessutom kommer producenter av 20 % av de mest känsliga varorna att åtnjuta ett permanent skydd mot konkurrensen.

Tariffer

 • EU beviljar tullfrihet och nollkvoter på import från Kamerun. Tillgången till EU-marknaden är permanent, fullständig och gratis för alla produkter.
 • Kamerun tar gradvis ut tullar på 80 % av varor, över 15 år. Känsliga produkter, bland annat de flesta typer av kött, vin och spritdrycker, malt, mjölkprodukter, mjöl, vissa grönsaker, trä och träprodukter, kläder och målningar, målningar och använda däck är helt undantagna från liberalisering.
 • Använd din handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din särskilda produkt, med hänsyn tagen till ursprungslandet och destinationslandet. Kontakta tullmyndigheterna i tveksamma fall.

Ursprungsregler

Nya förbättrade ursprungsregler håller på att förhandlas fram och kommer att bifogas EPA så snart som möjligt.

Under tiden åtnjuter Kamerun förbättrade ursprungsregler (länk), som ingår i rådets förordning (EG) nr 2016/1076 (f.d. 1528/2007) om marknadstillträde i EU.

Innan du exporterar/importerar, se till att du

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap är mildare än de normala. De är till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textil- och beklädnadsprodukter gäller särskilda toleranser.

Kumulering

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Centralafrika omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU.
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länder, på vissa villkor.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkt transport

Direkta transporter måste styrkas för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning får göras på grundval av tull som betalats på material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångats på öppet hav och i Kameruns exklusiva ekonomiska zon kan anses ha sitt ursprung i Kamerun endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier hänför sig till platsen för registrering av ett fartyg, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och deras ägare.

Det finns inget specifikt krav på besättningens, befälhavares eller officerares nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att göra det lättare att ge ursprungsstatus åt fisk som fångats av EPA-länder.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Ta del av de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i databasen My Trade.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för tullmyndigheterna att dina produkter har ursprungsstatus liksom eventuella andra krav.

Tullmyndigheterna kan dra tillbaka sin status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta din tullmyndighet för att ta reda på mer om förfarandena.

 • För att vara berättigade till förmånstullsatser måste produkter med ursprung i Kamerun åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • Varucertifikat EUR.1 — utfärdat av exportlandets tullmyndigheter. Exportören (eller det behöriga ombudet) som ansöker om ett intyg måste vara beredd att lämna in handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller de övriga kraven i protokollet om ursprungsregler.
  • En fakturadeklaration – utfärdad av en exportör: för sändningar som värderas högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Andra handlingar

 • Läs om andra tullförfaranden [link] som behövs för import till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Annat (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Medling och medling

Arbetsordningen för medling och skiljeförfaranden samt uppförandekoden för skiljemän har nyligen antagits i och med rådets beslut 2019/1954.

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportbidragen för alla produkter som exporteras till alla länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärder med produktions- och handelssnedvridande åtgärder
 • Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa gör avtalet det möjligt för Kamerun att vidta åtgärder för att skydda känsliga sektorer.

Utvecklingssamarbete

För att kunna dra full nytta av de ekonomiska partnerskapsavtalen har avtalet också ett inslag av samarbete. De viktigaste prioriterade områdena för utvecklingssamarbete som fastställts av EU och Kamerun är följande:

 • Utveckling av regional grundläggande infrastruktur.
 • Jordbruk och en tryggad livsmedelsförsörjning,
 • Industri, diversifiering och ekonomiernas konkurrenskraft,
 • Förstärkning av den regionala integrationen.
 • Förbättring av företagsklimatet.
 • Stödja genomförandet av handelsbestämmelser.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap är uttryckligen grundade på de grundsatser och grundelement som anges i   Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och goda styrelseformer. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller därför några av de starkaste språken i fråga om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • Klausulen om underlåtenhet att genomföra avtalet innebär att ”lämpliga åtgärder” (enligt Cotonouavtalet) kan vidtas om en part inte fullgör sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan omfatta tillfälligt upphävande av handelsförmåner.
 • Den gemensamma AEP-kommittén har till uppgift att övervaka och utvärdera effekterna av genomförandet av parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar