Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Digital handel i EU:s handelsavtal

Vill du handla och göra affärer digitalt?Läs om bestämmelserna om digital handel i EU:s handelsavtal och få information om företag som är intresserade av att handla digitalt.

Visste du att den digitala handeln är ett allt viktigare ämne i EU:s handelsavtal, och att EU:s senaste frihandelsavtal tar upp ett växande antal frågor om digital handel?

 • EU:s första handelsavtal om att införa ett kapitel om e-handel var det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Cariforum, som undertecknades 2008.
 • sedan dess har EU behandlat frågan på ett konsekvent sätt som ett viktigt inslag i sin handelspolitik och i sina förhandlingar med tredje parter.
 • under de senaste åren har EU utvecklat en ambitiös avdelning för digital handel som den föreslår i alla förhandlingar om frihandelsavtal.
 • dessa bestämmelser syftar till att säkerställa förutsebarhet och rättslig säkerhet för företagen samt en säker onlinemiljö – de syftar också till att avlägsna omotiverade hinder för digital handel.

 

Bland de viktigaste inslagen i EU:s strategi för digital handel ingår följande:

 • inga tullar på elektroniska överföringar
 • dataflöden och förbud mot datalokalisering
 • konsumentskydd och skydd mot oönskad direktmarknadsföring
 • bestämmelser om ingående av avtal på elektronisk väg och elektroniska signaturer
 • skydd av programvara källkod
 • samarbete och lagstiftningsdialog

EU har i sina bilaterala handelsavtal traditionellt sett tagit med hänvisningar till en lagstiftningsdialog.De kan bidra till att underlätta utvecklingen av elektronisk handel, särskilt till förmån för små och medelstora företag.

I följande avsnitt hittar du en översikt över andra viktiga e-handelsbestämmelser som ingår i EU:s bilaterala handelsavtal

 • undanröja omotiverade hinder för e-handel, bland annat genom att förbjuda tullar, avgifter och avgifter på elektroniska överföringar – detta utesluter inte införande av interna avgifter, t.ex. interna skatter
 • EU:s handelsavtal innehåller principen om inget förhandstillstånd, som förbjuder tillståndsförfaranden som specifikt riktar sig till onlinetjänster av protektionistiska skäl.
 • omfatta elektroniska autentiseringsmetoder och elektroniska signaturer, som behövs för validering av onlinetransaktioner och därmed utgör en viktig faktor för digital handel.
 • upprätta en dialog om regleringsfrågor, t.ex. erkännande av elektroniska signaturer – i det nyligen ingångna avtalet mellan EU och Singapore, undersöker båda sidor även ett eventuellt framtida avtal om ömsesidigt erkännande av elektroniska signaturer.
 • flera åtgärder för konsumentskydd på nätet, även mot skräppost. EU:s avtal innehåller konsekvent bestämmelser som syftar till att upprätthålla en regleringsdialog om behandlingen av sådana meddelanden som inte efterfrågats.
 • omfatta områdena för samarbete och tvistlösning – de lägger tonvikten på dialog om lagstiftning inom viktiga politikområden, inbegripet exempelvis tjänsteleverantörers förmedlingsansvar när det gäller elektronisk överföring och lagring av information

Underlättande av kapacitetsuppbyggnad

 • avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum-staterna innehåller åtaganden om att tillhandahålla tekniskt bistånd, utbildning och kapacitetsuppbyggnad för olika områden som också kan bygga upp kapacitet för handel digitalt.

Genvägar