Digital handel i EU:s handelsavtal

Vill du handla digitalt?Läs mer om digitala handelsbestämmelser i EU:s handelsavtal och få information till företag som är intresserade av digital handel.

Visste du att digital handel är en allt viktigare fråga i EU:s handelsavtal och att EU:s frihandelsavtal på senare tid tar upp ett växande antal digitala handelsfrågor?

 • EU:s första handelsavtal med ett kapitel om e-handel var avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum, som undertecknades 2008.
 • sedan dess har EU konsekvent tagit upp frågan som ett viktigt inslag i sin handelspolitik och sina förhandlingar med tredje parter.
 • under de senaste åren har EU utvecklat en ambitiös avdelning för digital handel som den föreslår i alla förhandlingar om frihandelsavtal.
 • syftet med dessa regler är att säkerställa förutsägbarhet och rättssäkerhet för företag samt en säker onlinemiljö för konsumenterna – de syftar också till att undanröja omotiverade hinder för digital handel.

 

Några av de viktigaste inslagen i EU:s strategi för digital handel är

 • inga tullar på elektroniska överföringar
 • dataflöden och förbud mot datalokaliseringskrav
 • konsumentskydd och skydd mot icke begärd direktmarknadsföringskommunikation
 • bestämmelser om ingående av avtal på elektronisk väg och elektroniska signaturer
 • skydd av källkod för programvara
 • samarbete och dialog om regleringsfrågor

I sina bilaterala handelsavtal har EU traditionellt sett tagit med hänvisningar till dialog om lagstiftning.De kan bidra till att underlätta utvecklingen av elektronisk handel, särskilt till förmån för små och medelstora företag.

I följande avsnitt hittar du en översikt över andra viktiga e-handelsbestämmelser i EU:s bilaterala handelsavtal

 • undanröja omotiverade hinder för e-handel, bland annat genom att förbjuda tullar och avgifter för elektroniska överföringar – detta hindrar inte att interna avgifter tas ut, t.ex. interna skatter.
 • i EU:s handelsavtal ingår principen om inget förhandstillstånd, som förbjuder tillståndsförfaranden som är särskilt inriktade på onlinetjänster av protektionistiska skäl.
 • omfatta elektroniska autentiseringsmetoder och elektroniska signaturer, som är nödvändiga för validering av onlinetransaktioner och därmed utgör en viktig möjliggörande faktor för digital handel,
 • inleda en dialog om regleringsfrågor, t.ex. erkännande av elektroniska signaturer – i det nyligen ingångna avtalet mellan EU och Singapore undersöker båda sidor också ett eventuellt framtida avtal om ömsesidigt erkännande av elektroniska signaturer.
 • flera konsumentskyddsåtgärder på nätet, bland annat mot skräppost. EU-avtalen innehåller konsekvent bestämmelser som syftar till att upprätthålla en lagstiftningsdialog om behandlingen av sådan icke begärd kommunikation.
 • omfattar områdena samarbete och tvistlösning – de lägger tonvikten på dialog om lagstiftning på viktiga politikområden, t.ex. tjänsteleverantörers mellanhänders ansvar för elektronisk överföring och lagring av information.

Underlätta kapacitetsuppbyggnad

 • avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum innehåller åtaganden om att ge stöd till tekniskt bistånd, utbildning och kapacitetsuppbyggnad på olika områden som också kan bygga upp kapacitet för digital handel.
Dela sidan:

Genvägar