Handelsordningar

EU har särskilda handelsordningar till stöd för utvecklingsländerna.

Det allmänna preferenssystemet

EU erbjuder sina nuvarande allmänna preferenssystem till låg- och låginkomstländer.Systemet innebär att tullar helt eller delvis avskaffas för ett stort antal produkter som förs in på EU-marknaden.

Det allmänna preferenssystemet plus (GSP +)

GSP + är en särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre. Det sänker EU:s importtullar till 0 % för sårbara låg- och låginkomstländer som genomför 27 internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och god samhällsstyrning.

Allt utom vapen (EBA)

Ordningen Allt utom vapen är en särskild ordning för de minst utvecklade länderna, som ger fullständigt tull- och kvotfritt tillträde till EU:s inre marknad för alla produkter utom vapen och vapentillverkning.

Avtal om ekonomiskt partnerskap

Avtalen om ekonomiskt partnerskap är handels- och utvecklingsarrangemang mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) som utformats för att underlätta AVS-ländernas integrering i världsekonomin genom gradvis liberalisering av handeln och förbättrat handelsrelaterat samarbete.

Andra särskilda handelsordningar omfattar

Förordningen om marknadstillträde

Marknadsmissbruksförordningen ger tullfritt kvotfritt tillträde till EU-marknaden för produkter med ursprung i de AVS-länder som inte omfattas av något ”Allt utom vapen” -system och som har ingått avtal om ekonomiskt partnerskap som väntar på ratificering.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

EES för samman de 27 EU-länderna och tre Efta-länder – Island, Liechtenstein och Norge – på EU:s inre marknad, vilket garanterar fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt en enhetlig politik (konkurrens, transport, energi, ekonomiskt och monetärt samarbete).

Tullunioner

EU ingår i tre tullunioner

Tullunionen ger fri rörlighet för varor mellan de två delarna av tullunionen, anpassning till externa tullar, harmoniserade handelspolitiska åtgärder, gemensamma standarder och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt samarbete på andra områden.

Utomeuropeiska länder och territorier

De utomeuropeiska länderna och territorierna ingår inte i Europeiska gemenskapens territorium, men är konstitutionellt knutna till fyra av medlemsstaterna (Danmark, Frankrike och Nederländerna).Europeiska gemenskapen beviljar unilaterala handelsförmåner för alla produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna i syfte att främja deras ekonomiska och sociala utveckling samt upprätta nära ekonomiska förbindelser mellan dem och gemenskapen som helhet.

Dela sidan:

Genvägar