Maskiner och tekniska produkter

Denna sida fungerar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på destinationsland. Mer information finns i Min handelsassistent.

På den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Teknisk harmonisering

Den tekniska harmoniseringen inom Europeiska unionen (EU) syftar till att harmonisera de väsentliga krav som produkter måste uppfylla när de släpps ut på marknaden, genom tillämpning av formuleringen ”allmän hänvisning till standarder” och principen om ömsesidigt erkännande för att undanröja tekniska hinder för den fria rörligheten för varor. Sådana tekniska specifikationer ska variera beroende på vilken produktkategori det gäller.

 

Tekniska standarder för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

All utrustning och alla säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar måste uppfylla standardiseringsuppdrag och harmoniserade tekniska specifikationer innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska specifikationer för byggprodukter

Alla produkter eller satser som tillverkas och släpps ut på marknaden för att ingå i byggnadsverk måste uppfylla standardiseringsmandat och harmoniserade tekniska specifikationer innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för leksaker

Leksaker som importeras till EU måste uppfylla särskilda säkerhetskrav som är specifika för den avsedda åldersgruppen samt spårbarhetskrav.

 

Tekniska standarder för explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor som importeras till EU och som är avsedda för civilt bruk omfattas av ett EU-direktiv som bygger på FN:s rekommendation om transport av farligt gods.

 

Tekniska standarder för pyrotekniska artiklar

Dessa tekniska standarder krävs endast för pyrotekniska teaterartiklar (avsedda för scenbruk inomhus eller utomhus, inbegripet film- och tv-produktioner eller liknande bruk), fyrverkerier och andra pyrotekniska artiklar för tekniska ändamål.

 

Maskiner

 

Tekniska standarder för hissar

Hissar som är avsedda att installeras permanent i byggnader måste uppfylla hälso- och säkerhetskrav i fråga om kapacitetsbegränsningar, brandsäkerhet och underhåll innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för maskiner och säkerhetskomponenter

Konstruktionen och tillverkningen av maskiner måste uppfylla obligatoriska grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att kunna släppas ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla krav som rör konstruktion, tillverkning, material, provning, instruktioner, information som ska tillhandahållas av tillverkaren och andra aspekter.

 

Tekniska standarder för utomhusutrustning som bidrar till omgivningsbuller

Utrustning avsedd att användas utomhus som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla kraven på buller i miljön.

 

Tryckbärande utrustning

 

Tekniska standarder för tryckbärande anordningar

Tryckkärl, rörledningar, säkerhetstillbehör och tryckbärande tillbehör som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla vissa krav på konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse. Detta gäller endast utrustning vars högsta tillåtna tryck överstiger 0,5 bar.

 

Tekniska standarder för enkla tryckkärl

Enkla svetsade tryckkärl som släpps ut på EU-marknaden omfattas av obligatoriska grundläggande säkerhetskrav. Detta gäller endast svetsade kärl som utsätts för ett tryck som överstiger 0,5 bar och som är avsedda att innehålla luft eller kväve och som inte är avsedda att eldas.

 

Medicintekniska produkter

Utsläppandet av medicintekniska produkter på EU-marknaden förutsätter att de väsentliga kraven uppfylls för att säkerställa en hög skyddsnivå för patienters, användares och tredje parters hälsa och säkerhet och uppnå avsedd prestandanivå.

 

Tekniska standarder för medicintekniska produkter

 

Tekniska standarder för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

 

Tekniska standarder för aktiva medicintekniska produkter för implantation

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

 

Tekniska standarder för elektromagnetisk kompatibilitet

Alla elektriska och elektroniska apparater måste uppfylla de obligatoriska väsentliga krav som fastställs i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet för att säkerställa att deras prestanda skyddas mot elektromagnetiska störningar.

 

Ekodesignkrav för tertiär belysningsutrustning

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet, förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor får endast släppas ut på EU-marknaden om de uppfyller vissa ekodesignkrav.

 

Tekniska standarder för hushållsapparater för gas

Gasapparater för hushållsbruk (inklusive tvångstorkbrännare) som saluförs i EU måste uppfylla bland annat obligatoriska hälso- och säkerhetskrav när det gäller antändning, hållbarhet och energiförbrukning.

 

Tekniska standarder för elektrisk lågspänningsutrustning

Elektrisk lågspänningsutrustning ska uppfylla obligatoriska väsentliga krav för att säkerställa människors, husdjurs och egendoms hälsa och säkerhet.

 

Tekniska standarder för radioutrustning

Radioutrustning ska uppfylla obligatoriska väsentliga krav. Exempel på berörda produkter är följande: webbaserade apparater, medicintekniska produkter för hemövervakning, navigerings- eller spårningssystem, mobiltelefoner.

 

Transporter

 

Tekniska standarder för motorfordon

Vissa kategorier av motorfordon måste uppfylla de harmoniserade tekniska krav som fastställs i EU-lagstiftningen för personbilar, motorcyklar och traktorer samt släpvagnar till dessa fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter.

 

Tekniska standarder för linbanor för persontransport

Linbaneanläggningar avsedda för persontransport ska uppfylla vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Dessa gäller i synnerhet bergbanor eller andra fordon där drivkraften tillhandahålls av en eller flera kablar, linbanor som lyfts och/eller förskjuts av bärarkablar, inklusive gondolas- och stolslyftar, och draghissar.

 

Tekniska standarder för fritidsbåtar

Fritidsbåtar (inklusive fritidsbåtar) måste följa harmoniserade standarder och bedömningar av överensstämmelse.

 

Tekniska standarder för fiskefartyg

Fiskefartyg med en längd av minst 24 meter måste uppfylla säkerhetskrav och intyg om överensstämmelse i enlighet med EU-reglerna.

 

Tekniska standarder för marin utrustning

Marin utrustning måste uppfylla vissa krav och bestämmelser. Dessa gäller följande utrustning: livräddningsutrustning, förhindrande av förorening till havs, brandskyddsutrustning, navigationsutrustning och radiokommunikationsutrustning.

 

Tekniska standarder för passagerarfartyg

Säkerhetskrav och lämpliga certifikat krävs för nya och existerande passagerarfartyg med en längd av minst 24 meter och höghastighetspassagerarfartyg som används i inrikes resor inom en EU-medlemsstat.

 

Tekniska standarder för civila luftfartyg

Import av civila luftfartyg (inklusive dess delar) måste uppfylla EU:s krav på produktens luftvärdighet, integritet, drift och organisationsstruktur.

 

Tekniska standarder för komponenter i järnvägssystemet

Strukturella och operativa aspekter av järnvägstransporter omfattas av ett EU-direktiv.

 

Metrologi

 

Tekniska standarder för automatiska vågar

Automatiska vågar måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särskilt direktiv. Automatiska vågar definieras som de instrument som är avsedda att bestämma ett kropps massa med hjälp av gravitationsverkan på kroppen, utan att någon aktör ingriper.

 

Tekniska standarder för längdmått

Längdmått ska uppfylla kraven på material, märkning, referensförhållanden och största möjliga fel.

 

Tekniska standarder för mätare

Mätare måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särskilt direktiv. Detta gäller för vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, aktiva elenergimätare, värmeenergimätare, mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten samt taxametrar

 

Tekniska standarder för icke-automatiska vågar

Icke-automatiska vågar måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särskilt direktiv. Icke-automatiska vågar definieras som vågar som kräver att en operatör ingriper under vägningen.

 

Ekodesign för energianvändande produkter

EU har inrättat en ram inom vilken tillverkare av energianvändande produkter på konstruktionsstadiet måste minska energiförbrukningen och andra negativa miljöeffekter som uppstår under produktens livscykel. Information om produktens miljöprestanda och energieffektivitet måste också om möjligt synas på själva produkten, så att konsumenterna kan jämföra sig före köpet.

 

Ekodesignkrav för vissa produkter för ventilationsvärme och kyla

 

Ekodesignkrav för cirkulationspumpar utan axeltätning

 

Ekodesignkrav för fläktar

 

Ekodesignkrav för vattenpumpar

 

Krav på ekodesign för oriktade lampor för hushållsbruk

 

Ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter

 

Krav på ekodesign för externa nätaggregat

 

Krav på ekodesign för elektriska motorer

 

Ekodesignkrav för enkla digitalboxar

 

Ekodesignkrav för riktade lampor, lysdiodlampor och tillhörande utrustning

 

Ekodesignkrav för krafttransformatorer

 

Krav på ekodesign för datorer och datorservrar

 

Ekodesignkrav för tertiär belysningsutrustning

 

Krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge

 

Energieffektiva produkter

Utöver skyldigheterna enligt EU:s ekodesigndirektiv om minskad energiförbrukning och andra negativa miljöeffekter vid tillverkning av energiförbrukande produkter fastställs i EU:s energimärkningsdirektiv en ram för märkning och konsumentinformation om energirelaterade produkters energiförbrukning. Målet är att göra det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade köpbeslut baserade på energiförbrukning och att uppmuntra tillverkarna att utforma effektivare produkter för att tillgodose konsumenternas efterfrågan. Följande kravförteckning omfattar bestämmelserna i båda direktiven för vissa energiförbrukande produkter:

 

Energieffektivitetskrav för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

 

Energieffektivitetskrav för värmepannor för fastbränsle

 

Energieffektivitetskrav för torktumlare för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för tvättmaskiner för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för kylar och frysar för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för hushållsapparater för matlagning

 

Energieffektivitetskrav för dammsugare

 

Energieffektivitetskrav för ventilationsenheter

 

Energieffektivitetskrav för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

 

Energieffektivitetskrav för rumsvärmare

 

Energieffektivitetskrav för varmvattenberedare och ackumulatortankar

 

Energieffektivitetskrav för kyl- och frysutrustning för professionellt bruk

 

Energieffektivitetskrav för tv-mottagare

 

Energieffektivitetskrav för diskmaskiner för hushållsbruk

 
Dela sidan:

Genvägar