Maskiner och tekniska produkter

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Teknisk harmonisering

Den tekniska harmoniseringen inom Europeiska unionen (EU) syftar till att harmonisera de väsentliga krav som produkter måste uppfylla när de släpps ut på marknaden, genom att tillämpa formeln ”allmän hänvisning till standarder” och principen om ömsesidigt erkännande för att undanröja tekniska hinder för den fria rörligheten för varor. Dessa tekniska specifikationer ska variera beroende på vilken produktkategori som beaktas.

 

Tekniska standarder för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

All utrustning och alla säkerhetssystem som är avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar måste uppfylla standardiseringskrav och harmoniserade tekniska specifikationer innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska specifikationer för byggprodukter

Alla produkter eller satser som tillverkas och släpps ut på marknaden för att ingå i byggnadsverk måste uppfylla standardiseringskrav och harmoniserade tekniska specifikationer innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för leksaker

Leksaker som importeras till EU måste uppfylla särskilda säkerhetskrav som är specifika för den avsedda åldersgruppen samt spårbarhetskrav.

 

Tekniska standarder för explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor som importeras till EU och är avsedda för civilt bruk omfattas av ett EU-direktiv som bygger på FN:s rekommendation om transport av farligt gods.

 

Tekniska standarder för pyrotekniska artiklar

Dessa tekniska standarder krävs endast för pyrotekniska scenartiklar (avsedda för scenbruk inomhus eller utomhus, inklusive film- och tv-produktioner eller liknande), fyrverkerier och andra pyrotekniska artiklar för tekniska ändamål.

 

Maskiner

 

Tekniska standarder för hissar

Hissar som är avsedda att installeras permanent i byggnader måste uppfylla hälso- och säkerhetskrav i fråga om kapacitetsgränser, brandsäkerhet och underhåll innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för maskiner och säkerhetskomponenter

Konstruktion och tillverkning av maskiner måste uppfylla obligatoriska grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att få släppas ut på EU-marknaden.

 

Tekniska standarder för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla krav på konstruktion, tillverkning, material, provning, instruktioner, information som ska tillhandahållas av tillverkaren och andra aspekter.

 

Tekniska standarder för utomhusutrustning som bidrar till omgivningsbuller

Utrustning som är avsedd att användas utomhus och som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla kraven för buller i miljön.

 

Tryckbärande utrustning

 

Tekniska standarder för tryckbärande anordningar

Tryckkärl, rörledningar, säkerhetstillbehör och tryckbärande tillbehör som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla vissa krav på konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse. Detta gäller endast för anordningar med ett högsta tillåtet tryck som överstiger 0,5 bar.

 

Tekniska standarder för enkla tryckkärl

Enkla svetsade tryckkärl som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla obligatoriska väsentliga säkerhetskrav. Detta gäller endast svetsade kärl som utsätts för ett tryck som överstiger 0,5 bar och som är avsedda att innehålla luft eller kväve och som inte är avsedda att eldas.

 

Medicintekniska produkter

Utsläppandet av medicintekniska produkter på EU-marknaden förutsätter att de väsentliga kraven är uppfyllda för att säkerställa en hög skyddsnivå för patienters, användares och tredje parters hälsa och säkerhet och uppnå den avsedda prestandanivån.

 

Tekniska standarder för medicintekniska produkter

 

Tekniska standarder för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

 

Tekniska standarder för aktiva medicintekniska produkter för implantation

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och gasapparater

 

Tekniska standarder för elektromagnetisk kompatibilitet

Alla elektriska och elektroniska apparater måste uppfylla de obligatoriska väsentliga krav som fastställs i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet för att säkerställa att deras prestanda skyddas mot elektromagnetiska störningar.

 

Krav på ekodesign för tertiär belysningsutrustning

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet, förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor får endast släppas ut på EU-marknaden om de uppfyller vissa ekodesignkrav.

 

Tekniska standarder för gasapparater för hushållsbruk

Gasapparater för hushållsbruk (inklusive brännare för påtvingad torka) som marknadsförs i EU måste uppfylla obligatoriska hälso- och säkerhetskrav när det gäller bland annat tändning, hållbarhet och energiförbrukning.

 

Tekniska standarder för elektrisk lågspänningsutrustning

Elektrisk lågspänningsutrustning ska uppfylla obligatoriska väsentliga krav för att säkerställa hälsa och säkerhet för personer, husdjur och egendom.

 

Tekniska standarder för radioutrustning

Radioutrustning förutsätter överensstämmelse med obligatoriska väsentliga krav. Exempel på berörda produkter är följande: webbaserade apparater, medicinsk utrustning för hemövervakning, navigations- eller spårningssystem, mobiltelefoner.

 

Transport, trafik

 

Tekniska standarder för motorfordon

Vissa kategorier av motorfordon måste uppfylla de harmoniserade tekniska krav som fastställs i EU-lagstiftningen för personbilar, motorcyklar och traktorer samt för släpvagnar, system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon.

 

Tekniska standarder för linbanor för persontransport

Linbaneanläggningar för persontransport ska uppfylla vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Dessa gäller särskilt för bergbanor eller andra fordon där dragkraft tillhandahålls av en eller flera kablar, linbanebilar som lyfts och/eller flyttas med hjälp av transportkablar, inklusive gondolas och stolslyftar, samt draghissar.

 

Tekniska standarder för fritidsbåtar

Fritidsbåtar (inklusive vattenfarkoster) måste följa harmoniserade standarder och bedömningar av överensstämmelse.

 

Tekniska standarder för fiskefartyg

Fiskefartyg med en längd av minst 24 meter måste uppfylla säkerhetskrav och intyg om överensstämmelse i enlighet med EU:s regler.

 

Tekniska standarder för marin utrustning

Marin utrustning måste uppfylla vissa krav och bestämmelser. Dessa gäller för följande utrustning: livräddningsutrustning, förebyggande av havsföroreningar, brandskyddsutrustning, navigationsutrustning och radiokommunikationsutrustning.

 

Tekniska standarder för passagerarfartyg

Säkerhetskrav och lämpliga certifikat krävs för nya och existerande passagerarfartyg med en längd av minst 24 meter och höghastighetspassagerarfartyg som används på inrikes resor inom en EU-medlemsstat.

 

Tekniska standarder för civila luftfartyg

Import av civila luftfartyg (inklusive delar av dessa) måste uppfylla EU:s krav på produktens luftvärdighet, integritet, drift och organisationsstruktur.

 

Tekniska standarder för komponenter i järnvägssystemet

Strukturella och operativa aspekter av järnvägstransporter omfattas av ett EU-direktiv.

 

Metrologi

 

Tekniska standarder för automatiska vågar

Automatiska vågar måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särskilt direktiv. Automatiska vågar definieras som sådana vågar som är avsedda att bestämma kroppens massa med hjälp av tyngdkraften på kroppen, utan medverkan av en aktör.

 

Tekniska standarder för längdmått

Materialmått för längd ska uppfylla kraven i fråga om material, märkning, referensförhållanden och största möjliga fel.

 

Tekniska standarder för mätare

Mätarna ska uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särdirektiv. Detta gäller för vattenmätare, gasmätare och volymomvandlingsanordningar, aktiva elmätare, värmeenergimätare, mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten samt taxametrar

 

Tekniska standarder för icke-automatiska vågar

Icke-automatiska vågar måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i ett särskilt direktiv. Icke-automatiska vågar definieras som vågar som kräver att en operatör ingriper vid vägningen.

 

Ekodesign för energianvändande produkter

EU har inrättat en ram enligt vilken tillverkare av energiförbrukande produkter på utformningsstadiet måste minska energiförbrukningen och andra negativa miljöeffekter som uppstår under produktens livscykel. Information om produktens miljöprestanda och energieffektivitet måste också om möjligt synas på själva produkten, så att konsumenterna kan jämföra sig före köpet.

 

Ekodesignkrav för vissa produkter för ventilationsvärme och kylning

 

Ekodesignkrav för cirkulationspumpar utan axeltätning

 

Ekodesignkrav för fläktar

 

Ekodesignkrav för vattenpumpar

 

Krav på ekodesign för oriktade lampor för hushållsbruk

 

Ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter

 

Krav på ekodesign för externa nätaggregat

 

Krav på ekodesign för elektriska motorer

 

Ekodesignkrav för enkla digitalboxar

 

Ekodesignkrav för riktade lampor, lysdiodlampor och tillhörande utrustning

 

Krav på ekodesign för krafttransformatorer

 

Krav på ekodesign för datorer och datorservrar

 

Krav på ekodesign för tertiär belysningsutrustning

 

Krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge

 

Energieffektiva produkter

Utöver de skyldigheter som införs genom EU:s ekodesigndirektiv om minskad energiförbrukning och annan negativ miljöpåverkan vid tillverkning av energianvändande produkter, fastställs i EU:s energimärkningsdirektiv en ram för märkning och konsumentinformation om energirelaterade produkters energiförbrukning. Målet är att göra det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade köpbeslut på grundval av energiförbrukningen och att uppmuntra tillverkarna att utforma effektivare produkter för att tillgodose konsumenternas efterfrågan. Följande förteckning över krav omfattar de bestämmelser som fastställs i båda direktiven för vissa energianvändande produkter:

 

Energieffektivitetskrav för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

 

Energieffektivitetskrav för värmepannor för fastbränsle

 

Energieffektivitetskrav för torktumlare för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för tvättmaskiner för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för kylar och frysar för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för matlagningsapparater för hushållsbruk

 

Energieffektivitetskrav för dammsugare

 

Energieffektivitetskrav för ventilationsenheter

 

Energieffektivitetskrav för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

 

Energieffektivitetskrav för rumsvärmare

 

Energieffektivitetskrav för varmvattenberedare och ackumulatortankar

 

Energieffektivitetskrav för kylutrustning för professionellt bruk

 

Energieffektivitetskrav för tv-mottagare

 

Energieffektivitetskrav för diskmaskiner för hushållsbruk

 
Dela sidan:

Genvägar